وزارت علوم - خبرگزاري ها 24 ارديبهشت 98
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت 14:29
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
9675861 09:43 ايران اكونوميست
9671579 19:08 همشهري آنلاين
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
روساي آموزش عالي
9670993 18:06 باشگاه خبرنگاران