وزارت علوم - مطبوعات 25 ارديبهشت 98
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت 13:50
1
فهرست اخبار
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
9687315 روزنامه همشهري
9683557 وطن امروز
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
9682440 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
9683838 روزنامه مردم سالاری
روساي آموزش عالي
روساي موسسه يا سازمان وابسته
9684722 عصر رسانه
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه همشهری
1398/02/25
> نعمت الله فاضلی/ جامعه شناس این روزها خبرهای جسته گریخته ای درباره مواجهه با برخی از شهروندان در زمینه حجاب و نحوه حضور زنان در حوزه های عمومی مطرح شده است.
> نعمت الله فاضلی/ جامعه شناس این روزها خبرهای جسته گریخته ای درباره مواجهه با برخی از شهروندان در زمینه حجاب و نحوه حضور زنان در حوزه های عمومی مطرح شده است .
به طور مشخص می توان به دستور دادستانی اصفهان برای برخورد با زنان دوچرخه سوار اشاره کرد و یا مواجه ای مشابه در فضای دانشگاه تهران که اخیرا باعث اعتراض دانشجویان و ایستادگی آنها در برابر این خط مشی شده است .
پرسشی که در این موقعیت خاص در برابر نیروهای قضایی و پلیس وجود دارد ، این است که آیا این نیروها موقعیت دشوار اقتصادی و سیاسی را که جامعه با آن درگیر است ، هنگام مواجهه با شهروندان درنظر می گیرند یا خیر؟ آیا حاکمیت در اتخاذ سیاست ها و تصمیماتش توجهی به واقعیت های روشن اجتماعی و نوع مواجهه با شهروندان دارد یا خیر؟ این نحوه مواجهه با مقوله زن و موضوعات اجتماعی و فرهنگی بر پایه کدام سازوکاری شکل گرفته است؟ پرسش از نادیده گرفتن واقعیت هاست؛ اینکه شهروندان انتظار بسیار ساده ای دارند؛ آنها می خواهند اگر حاکمیت نمی تواند مرهمی روی زخم ها ، دردها ، رنج ها ، محدودیت ها و محرومیت هایشان بگذارد ، حداقل چرا نمک روی این زخم ها می پاشد؟ آیا نیروهای پلیس و قضایی فقط ملاحظه قواعد خاص را می کنند و فارغ از اینکه جامعه در چه موقعیتی قرار دارد ، خود را متعهد به اجرای این قواعد می دانند؟ یا اینکه پشت صحنه سیاست ، مسائل دیگری وجود دارد که شهروندان از آن آگاه نیستند؟ اگر مسائل دیگری هست ، چرا در حوزه عمومی بیان نمی شود تا همگان بدانند که براساس کدام مصلحت و واقعیت ، چنین مواجهاتی با برخی شهروندان انجام می شود؟ آیا از نگاه قضایی و پلیسی می توان با چنین زبان و گفتمانی ، نظام اجتماعی را اقتدار بخشید؟ آیا کسانی که تصمیمات اینچنینی اتخاذ می کنند ، محاسبه ای برای هزینه های این نوع سیاست ها برای تولید قدرت را درنظر می گیرند؟ پرسش این است که اگرچه حاکمیت حق دارد برای ایجاد قدرت و نظم نمادین خط مشی هایی را اتخاذ کند ، اما آیا تولید قدرت نباید از کارایی و بهره وری برخوردار باشد؟ سود و زیان این نوع خط مشی ها را چگونه محاسبه می کنند؟ از دیدگاه منِ محقق اجتماعی که برایم هم ارزش های اخلاقی و هم سامان اجتماعی اهمیت دارد ، این پرسش وجود دارد که آیا از محققان اجتماعی برای اتخاذ چنین خط مشی ها و مواجهات ، مشورت و کمک می گیرند یا خیر؟ آیا قرار نیست که برای مدیریت جامعه به شیوه ای عالمانه و بر پایه واقعیت ها تصمیم گیری کرد؟ اینها و پرسش های دیگر سال هاست که در برابر ذهن جامعه قرار دارد .
دانشجویانی که در دانشگاه تهران به خط مشی قضایی و پلیسی اعتراض داشتند ، در واقع اعتراضی به عفت ، حیا ، حجاب و شریعت نداشتند؛ اعتراض آنها به نادیده گرفتن حقوق شهروندی شان است؛ اینکه چرا باید آبروی اجتماعی دانشجویان جوان توسط این نوع خط مشی خدشه دار شود؟ آیا نمی شد به شیوه ای دیگر با حفظ حریم و حرمت شهروندی دانشجویان با آنها سخن گفت؟ همچنین از دیدگاه نهاد دانشگاه این پرسش وجود دارد که آیا ما می توانیم از نیروی پلیسی و قضایی برای ایجاد نظم در دانشگاه ، آن هم در حوزه رفتارهای اجتماعی استفاده کنیم؟ آیا استقلال نهاد د
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه همشهری
1398/02/25
انشگاه با این نوع خط مشی ها خدشه دار نمی شود؟ برای استادان و دانشجویان همواره این پرسش وجود دارد که فضای دانشگاه به عنوان فضای یادگیری و یاددهی و فضایی که انسان ها باید با آزادی و آرامش به گفت وگو و تضارب آرا بپردازند ، آیا این نوع خط مشی های قضایی ، استقلال نهاد دانشگاه را به چالش نمی کشد؟ درصورتی که بخواهیم این نوع خط مشی های نظامی و قضایی را ادامه دهیم ، آیا می توان انتظار داشت که استادان و دانشجویان بتوانند در نوعی گفت وگوی فرهنگی و در فضایی اجتماعی ، ارزش ها و هنجارهای اخلاقی را شکل دهند؟ حفظ حرمت و آبروی جوانان به ویژه زنان برای جامعه ما به ویژه دانشگاه اهمیت حیاتی دارد .
دعوت من از صاحبان اندیشه و سیاست این است که بار دیگر به این نوع سیاست ها از منظر های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نگاه کنند .
این وظیفه وزیر علوم و روسای دانشگاه ها ست که با نهادهای قدرت و سیاست گفت وگو کنند و به نوعی این واقعیت را به نهاد سیاست توضیح دهند که نمی توان نهاد دانشگاه را با این نوع خط مشی ها مدیریت کرد .
توسعه دانشگاه زمانی امکان پذیر است که نهاد دانشگاه بتواند براساس منطق اقتضای فرهنگی و اجتماعی خودش خودسامان باشد؛ دانشگاه نهادی است که قضاوت در آن براساس قواعد درونی اش انجام می پذیرد؛ همانطور که مقالات ، کتاب ها ، رساله ها و پایان نامه ها و فعالیت های علمی و آموزشی دانشجویان و دانشگاهیان براساس معیارهای ارزیابی درونی نهاد علم و دانشگاه انجام می شود ، زندگی دانشگاهی نیز تابع معیارهای ارزیابی و نظارت درونی است .
از این رو باید به شیوه ای انتقادی و باز اندیشانه تمام خط مشی های پلیسی و قضایی که به هر طریقی و با هر توجیهی بر دانشگاه اعمال می شود ، مجددا ارزیابی شوند .
لازم است تا مدیران آموزش عالی کشور با سیاستمداران و طراحان این خط مشی ها گفت وگویی جدی را آغاز کنند .
به گمان من اگر مدیران آموزش عالی و روسای دانشگاه ها براساس فرهنگ احتیاط گری حاکم بر آموزش عالی عمل کنند و مسئولیت چانه زنی و گفت وگوی منطقی و دانشگاهی را کنار بگذارند ، بدون تردید خطای بزرگی هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ آموزشی و دانشگاهی مرتکب شده اند .
امیدوارم این صدای من را مدیران آموزش عالی و روسای دانشگاه ها بشنوند و جدی بگیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
جمهوری اسلامی
1398/02/25
> معاون اول رئیس جمهور گفت : با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ، اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسید.
> معاون اول رئیس جمهور گفت : با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ، اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسید .
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد ، به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود : با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است .
وی تاکید کرد : اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد .
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
جهانگیری یادآور شد : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد .
وی خاطرنشان کرد : اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای 6 برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، اظهار داشت : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
جمهوری اسلامی
1398/02/25

در این جلسه که «برومند» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه ها ، رئیس دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
وی همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
اعتماد
1398/02/25
> هر چند طبق روال ماه مبارک رمضان ، صحن علنی مجلس از ساعت 9 آغاز به کار می کند اما دیروز تا ساعت 9 ونیم صدای زنگی به گوش نرسید .
باز جلسه غیرعلنی بود و این طور که گفته می شد ، پشت درهای بسته صحن ، اما این تمام آن بحثی نبود که دیروز در ساختمان هرمی شکل بهارستان رقم خورد بلکه از موضوع «معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی» گرفته تا سوال از وزیر و تذکر درباره اتفاق دانشگاه تهران مطرح شد و بخشی از مذاکرات مجلس را به خود اختصاص داد .
> به نقل از اعتماد : سوال از وزیر آموزش و پرورش «ارتقای جایگاه وزارت آموزش و پرورش» ، «حقوق معلمان» و «انتصابات درون وزارت آموزش و پرورش» اینها محورهایی بود که محمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش را به مجلس کشاند تا در این رابطه به نمایندگان پاسخ دهد .
برای اینکه بتوانیم انتصابات را مبتنی بر روال معین پیش ببریم ، ضوابطی را تعیین کرده ایم که چارچوب حرکت ما را مشخص می کند .
مدرک تحصیلی ، سنوات و رزومه را مدنظر قرار می دهیم سپس کاندیداها را بررسی می کنیم .
در این فرآیند با بررسی رزومه ، افراد امتیازبندی می شوند .
او با بیان اینکه بعد از انتصاب فرد در پست مدیریتی ، گروهی عملکرد وی را تحت نظر قرار می دهند و اعضای این گروه معتمد من هستند ، تصریح کرد : زمانی که به جایی می رسیم که فرد همکار باید جابه جا شود ، فرد را جابه جا می کنیم .
بطحایی با تاکید بر اینکه باید از مسیر مشخص برای تعیین مدیران حرکت کنیم و اگر غیر از این باشد نمی توان مسائل آموزش و پرورش را مدیریت کرد ، عنوان کرد : 600 هزار کلاس درس در آموزش و پرورش وجود دارد اگر نتوانیم از فرآیند مشخص عبور کنیم ، شیرازه کار از دست مان خارج می شود و نمی توانیم آن را اداره کنیم .
او با اشاره به اینکه در مباحث مطرح شده اتهاماتی به برخی از افراد می زنند که امکان دفاع از خود را ندارند ، گفت : اشاره شد با وجود اینکه فردی محکومیت جزایی و قضایی داشته در پست هیات مدیره ای منصوب شده ، امکان انتصاب هیچ فردی بدون استعلام از مراجع ذی ربط وجود ندارد هر چند که وزیر قصد آن را داشته باشد .
بطحایی با تاکید بر اینکه آقای کریمی سال ها قبل از من معاون بین الملل آموزش و پرورش بوده است ، عنوان کرد : در زمینه انتصابات آموزش و پرورش آبروی من در گرو است ، مطرح کردن این موضوعات زیر سوال بردن همکاران خودتان محسوب می شود .
او در پاسخ به سوال سیده فاطمه ذوالقدر درباره رشد بی رویه آموزشگاه علمی آزاد و کتب کمک آموزشی حداقل استانداردهای لازم را ندارند ، گفت : امروز برگزاری آزمون ها و توسعه کتاب های کمک درسی ، سیطره عجیب و غریبی بر آموزش و پرورش پیدا کرده و بخش عمده ای از اهداف آموزشی را تحت الشعاع قرار داده است .
وزارت آموزش و پرورش ، کارگروهی تشکیل داده که در این کارگروه موضوع آموزشگاه های علمی آزاد ، آسیب شناسی و ظرفیت های آن شناسایی شود و حتی در این کارگروه از نظرات افرادی که در این آموزشگاه ها فعالیت می کنند ، استفاده شده است .
مستندات ، مجوزها و فرآیند های این آموزشگاه ها بررسی و انطباق آن با قوانین انجام شده است .
دستور امنیتی از مجلس برای دانشگاه اتفاقات روز دوشنبه دانشگاه تهران یکی دیگر از موضوعاتی بود که در جریان نشست علنی مجلس مطرح شد .
نصرالله پژمانفر ، نماینده مشهد و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در تذکری گفت : متاسفانه در ماه مبارک رمضان اتفاق و بی حرمتی به ارزش های اسلامی شد که با بی توجهی معاونت دانشگاه صورت گرفت .
باید با هتاکان و پرده دران برخورد شود همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی این موضوع جلسه ای را تشکیل داد .
پژمانفر ادامه داد : همگان اعتقاد دارند که امروزه موضوع معیشت و اقتصاد در اولویت امور است اما مسائل دینی نیز جزیی از زندگی است و نمی توان از آنها غافل شد .
علی مطهری هم که در آن لحظه ریاست مجلس را به عهده داشت و پیش از این هم مواضعی مشابه نماینده مشهد داشت در پاسخ به تذکر پژمانفر موافقتش را با او اعلام کرد و گفت : «نباید به بهانه معیشت مسائل فرهنگی را تعطیل کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
اعتماد
1398/02/25

در خصوص موضوع مذکور کوتاهی شده است ، همچنین هر دانشگاهی می تواند آیین نامه ای برای پوشش افراد داشته باشد و کسانی که نمی خواهند زیر بار بروند باید به این موضوع توجه کنند .
» انتقاد از برخورد سرهنگی با مسائل فرهنگی احمد مازنی ، نماینده تهران و رییس کمیسیون فرهنگی نیز در تذکر شفاهی به وزرای دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد رعایت قانون اساسی در رابطه با رسانه ها تذکر داد و تصریح کرد : توقیف رسانه در حکم اعدام است و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست .
مازنی یادآور شد : اتفاق روز جهانی کارگر نیز شایسته جمهوری اسلامی نبود و وزیر کشور این رفتار مهم را جبران کند .
کمیسیون شوراها نیز باید هر چه سریع تر طرح برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها را به صحن علنی ارایه کند تا دیگر شاهد چنین برخوردهایی با تجمعات مردمی نباشیم .
این نماینده مردم در مجلس دهم برخلاف مطهری و پ‍ژمانفر درباره اتفاقات دانشگاه تهران گفت : از وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری انتظار می رود ، مسائل فرهنگی دانشگاه ها را با رفتار فرهنگی مدیریت کند و از برخورد سرهنگی با مسائل فرهنگی به شدت پرهیز کند چراکه چنین روش هایی تاکنون نه تنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه همواره نتیجه عکس داده است البته از دانشجویان انتظار می رود خود مراقب عده ای قلیل باشند همچنین آمر به معروف و ناهی از منکر باشند .
تذکر برای افزایش حقوق حمیدرضا حاجی بایایی ، نماینده مردم همدان در تذکر شفاهی جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس گفت : مجلس در باب حقوق و دستمزد 5 میلیون نفر شاغل و بازنشسته تصمیم گرفت .
دولت تصمیم داشت که حقوق افراد را 20 درصد افزایش دهد ولی مجلس معتقد بود که این 20 درصد برای همه یکسان نیست و ظلم است .
پس مجلس مصوبه ای را گذراند و برای حقوق 5 میلیون نفر شاغل و بازنشسته تصمیم گرفت .
ولی متاسفانه تصویب نامه دولت برعکس مصوبه مجلس در حال اجراست .
او ادامه داد : براساس روندی که دولت اعتقاد دارد ، افرادی که یک میلیون و 240 هزار تومان حقوق دریافت می کنند ، افزایش 400 هزار تومانی به علاوه 3/20 درصد دارند .
افرادی که 2 میلیون حقوق می گیرند ، اضافه 400 هزار تومانی به همراه 16 درصد دارند .
مطهری در پاسخ به اظهارات حاجی بابایی گفت : تذکر شما قابل توجه است .
فلسفه مصوبه مجلس این بود که فاصله میان حقوق ها کاهش پیدا کند؛ این روشی که دولت در خصوص 10 درصد عمل می کند خلاف هدف مصوبه مجلس است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
وطن امروز
1398/02/25
> رئیس دانشگاه آزاد : رشته های دکترای جدید راه اندازی نمی کنیم رئیس دانشگاه آزاد با انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب دانشجوی دکترا گفت : به دنبال راه اندازی رشته های جدید دکترا نیستیم .
> رئیس دانشگاه آزاد : رشته های دکترای جدید راه اندازی نمی کنیم رئیس دانشگاه آزاد با انتقاد از سیاست وزارت علوم در جذب دانشجوی دکترا گفت : به دنبال راه اندازی رشته های جدید دکترا نیستیم .
محمدمهدی طهرانچی در گفت وگو با مهر ، درباره بخشنامه اخیر وزارت علوم تحت عنوان آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکترا تخصصی که به دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد ، گفت : دانشگاه آزاد اسلامی 59 هزار دانشجوی دکترا دارد و تعداد دانشجوی دکترایی که سالانه از وزارت علوم دریافت می کند ، حدود 10 هزار دانشجو است .
وی با بیان اینکه دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد به لحاظ کیفیت ، استاندارد و شرایط تحصیل چیزی کمتر از دانشگاه های دولتی ندارند ، افزود : ما دنبال راه اندازی رشته های جدید نیستیم .
رئیس دانشگاه آزاد افزود : البته رشته های بین رشته ای جدید را توسعه خواهیم داد .
یک مقطعی وزارت علوم موافقت کرد 25 هزار دانشجوی دکترا در سال 95 وارد دانشگاه آزاد شود که ما آن حرکت را قبول نداریم و خودمان در دانشگاه آزاد منتقد این حرکت سال 95 وزارت علوم هستیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه شروع
1398/02/24
> معاون اول رییس جمهوری گفت : با تلاش های انجام شده در سال های اخیر میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت ، اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسید .
> به گزارش شروع آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری ، «اسحاق جهانگیری» امروز سه شنبه در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد ، به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور اشاره کرد و افزود : با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته است .
وی تاکید کرد : اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد .
معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
جهانگیری یادآور شد : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات دهها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد اما بدلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد را مثبت ارزیابی کرد .
وی خاطرنشان کرد : اصل این پیشنهاد خوب است اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجددا در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای 6 برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، اظهار داشت : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقاء دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
در این جلسه که «برومند» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رییس دانشگاه تهران ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه شروع
1398/02/24

وی همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذیربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/02/24
> ایسنا : معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته ، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده است .
> جهانگیری خبر داد : کاهش 30 درصدی وابستگی بودجه به درآمد نفتی ایسنا : معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته ، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده است .
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری (عتف) که ص بح سه شنبه برگزار شد ، با تاکید بر اهمیت وجود نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور گفت : همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه های مختلف اجرایی انجام می شود ، اما به دلیل عدم وجود نظام هماهنگی برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری ، آثار و برون داد این پژوهش ها در شاخص های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد .
وی افزود : حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده ها پژوهش در دستگاه های مختلف انجام شده باشد ، اما به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش ، این پژوهش ها نتوانسته اند اثرات و کارایی لازم را در جهت تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند .
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور ، این پیشنهاد را مثبت ارزیابی و اظهار کرد : اصل این پیشنهاد خوب است ، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه ، لازم است مجدداً در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه های اجرایی ذی ربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آتی شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود .
جهانگیری ادامه داد : در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانون مند بودن این پیشنهاد نیز موردنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه های قانونی دستگاه های اجرایی نباشد ، بلکه زمینه را برای ارتقا و بهبود برنامه های پژوهشی دستگاه ها مهیا سازد .
وی در ادامه با بیان اینکه «امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور ، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم» ، خاطرنشان کرد : باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقا بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود .
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند ، خاطر نشان کرد : لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی ، ارتقا دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند .
جهانگیری همچنین با اشاره به تحریم ها و آثار آن بر بودجه کشور تصریح کرد : خوشبختانه با تلاش هایی که طی سال های اخیر صورت گرفته ، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافته و اگر زمانی بودجه دولت 80 تا 90 درصد به نفت وابسته بود ، این وابستگی امروز به 30 درصد رسیده و این یعنی اگر در بخش هزینه ها در دستگاه های اجرایی صرفه جویی شود ، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه مورد استفاده قرار گیرد و در مسیر توسعه کشور استفاده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
دنیای اقتصاد
1398/02/24

در این جلسه که وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ، رئیس دانشگاه تهران ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونین و نمایندگان پژوهشی دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز حضور داشتند ، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد ، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را نیز مطرح کرد .
مسعود برومند همچنین در خصوص مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی ، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمان بندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضا جلسه ، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه های ذی ربط ، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : اسحاق جهانگیری وابستگی بودجه به درآمد نفتی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/02/24
> همه چیز درباره دانشگاه D8؛ دانشجویان خارجی ، سفیران ایران در دنیا می شوند قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درباره راه اندازی دانشگاه D8 گفت : ایجاد چنین دانشگاهی باعث آشنایی دانشجویان با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می شود و این دانشجویان می توانند سفیران جمهوری اسلامی ایران در دنیا باشند .
> همه چیز درباره دانشگاه D8؛ دانشجویان خارجی ، سفیران ایران در دنیا می شوند قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل درباره راه اندازی دانشگاه D8 گفت : ایجاد چنین دانشگاهی باعث آشنایی دانشجویان با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی می شود و این دانشجویان می توانند سفیران جمهوری اسلامی ایران در دنیا باشند .
سالار آملی قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل در گفت وگو با فارس ، به تشریح فرآیند پذیرش دانشجو در دانشگاه D8 پرداخت و گفت : دانشگاه D8 که در نزدیکی دانشگاه بوعلی سینای همدان تاسیس شده است یک دانشگاه شهریه پرداز است و دانشجویان برای تحصیل در این دانشگاه باید شهریه پرداخت کنند و هزینه تاسیس آن نیز برعهده تمامی کشورهای عضو D8 است .
وی درباره این که چرا ایران برای میزبانی این دانشگاه داوطلب شد ، گفت : به طور قطع ایجاد چنین دانشگاهی می تواند باعث شود تا دانشجویان این دانشگاه با زبان فارسی آشنا شوند و آن را بیاموزند ، در کنار این موضوع با فرهنگ ایرانی نیز آشنا شده و به نوعی سفیر ایران در دنیا شوند .
سالار آملی اضافه کرد : اساتید برای حضور در این دانشگاه اعلام آمادگی کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز از فعالیت های این دانشگاه حمایت می کند؛ چراکه ما می توانیم با وجود این دانشگاه ، دانشجویان بسیاری را از کشورهای جهان جذب کنیم .
قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اظهار داشت : از سال تحصیلی جدید دانشگاه D8 آماده پذیرش دانشجویان است و در سال تحصیلی 98 99 این دانشگاه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می کند .
وی خاطرنشان کرد : با توجه به سطح کیفی و میزان داوطلبان ، برنامه درسی این دانشگاه تدوین می شود .
دانشگاه D8 از فروردین ماه امسال با حضور کشورهای عضو در همدان راه اندازی شد .
آغاز ثبت نام سی وسومین جشنواره بین المللی خوارزمی ثبت نام و ارائه طرح در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی آغاز شد و تا پایان شهریور ماه امسال ادامه دارد .
به گزارش ایسنا ، سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات ، ارج نهادن به مقام والای پژوهشگران و نوآوران و فناوران کشور و فراهم کردن بستر مناسب برای همکاری های علمی در سطح جهان در سال جاری برگزار می شود .
ثبت نام در این دوره از جشنواره آغاز و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد .
طرح های ارسالی در 17 گروه تخصصی "فناوری های شیمیایی" ، "مکانیک" ، "برق و کامپیوتر" ، "هنر" ، "معماری و شهرسازی" ، "کشاورزی و منابع طبیعی" ، "علوم پایه" ، "عمران" ، "مهندسی صنایع و مدیریت فناوری" ، "مواد ، متالورژی و انرژی های نو" ، "زیست فناوری و علوم پایه پزشکی" ، "محیط زیست" ، "فناوری نانو" ، "هوافضا" ، "مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات" ، "مکاترونیک" و "صنایع دفاعی" پذیرش خواهد شد .
این طرح ها در محور پژوهشی و فناوری شامل "پژوهش های بنیادی" ، "پژوهش های کاربردی" ، "طرح های توسعه ای" ، "ابتکار و نوآوری" مورد داوری قرار خواهند گرفت .
متقاضیان می توانند طرح های خود را از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره بین المللی خوارزمی به نشانی www .
khwarizmi .
ir و با مراجعه به قسمت سامانه جامع جشنواره بین المللی خوارزمی ارسال کنند .
برگزیدگان این رقابت علمی علاوه بر دریافت لوح تقدیر و جوایز نقدی ، به بنیاد ملی نخبگان به منظور دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد .
معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور برای استفاده از تسهیلات مطابق با آئین نامه های مرتبط از دیگر تسهیلات برگزیدگان جشنواره خوارزمی به شمار می رود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/02/24

علاوه بر آن برگزیدگان به پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد ، صندوق های حمایتی و بنگاه های اقتصادی برای افزایش تعامل و همکاری های متقابل معرفی خواهند شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کیهان
1398/02/24
> معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 را منتشر کرد.
> معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 را منتشر کرد .
به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان در ارائه گزارش عملکرد اهم فعالیت های سازمان امور دانشجویان در سال 1397 به نظام آموزش عالی شایسته محور ، توانمند و کارآمد اشاره کرد و تأمین امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان از طریق توسعه برنامه عملیاتی وام ویژه دانشجویان دکتری ، کمک به اجرای احداث خوابگاه های دانشجویی ، اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی در باز پرداخت ها ، افزایش کیفیت خدمات تغذیه و حمایت از کارگاه های مهارت محور را در این راستا از برنامه های راهبردی این سازمان برشمرد .
وی بر توسعه مشارکت و همکاری های بین المللی سازمان امور دانشجویان تاکید کرد و افزود : عملیاتی سازی سامانه سجاد در بخش دانشجویان بین المللی ، هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در رشته های با اولویت ، تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی ، پذیرش دانشجوی خارجی در مناطق آزاد ، طراحی و به کارگیری سامانه الکترونیک ، نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی ، بازنگری شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور با توجه به سیاست های جدید بانک مرکزی و مشکلات اعتباری ارزی و ریالی ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی از طریق سامانه (تاک) و ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در سامانه ایرانداک از جمله فعالیت های انجام شده در این سازمان است .
نامبرده تصریح کرد : با توجه به سیاست های مذکور ، تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به 27 هزار و 500 نفر رسیده است .
به گفته معاون وزیر علوم ، همچنین 1811 نفر از دانشجویان دکتری داخل در سال 1397 از امکان فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل استفاده کردند .
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه خاطرنشان کرد : برای توسعه زیرساخت های کلیدی و شتاب بخش ، برنامه راهبردی سازمان امور دانشجویان ، بهبود و توسعه سامانه رایانه خدمات الکترونیکی به منظور تسهیل فرآیندهای اداری و مدیریتی از طریق سامانه سجاد و راه اندازی سامانه دانش آموختگان دانشگاه ها از جمله فعالیت ها بوده است .
وی به نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار در این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت : ارتقای برنامه های سلامت جسمی ، روحی ، مشاوره ای و اجتماعی دانشجویان ، با تأکید بر توانمندسازی و پیشگیری از طریق تدوین برنامه جامع بهداشت روانی ، اجرای برنامه دانشگاه های عاری از دخانیات ، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی ، توسعه و حمایت از فعالیت کانون های همیاران سلامت ، اجرای کارنامه سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی جدید دانشگاه ها و انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور فعالیت هایی بوده که در این چارچوب انجام شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کیهان
1398/02/24

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت : گسترش فعالیت های فوق برنامه دانشجویان برای انجام فعالیت های سالم با هدف افزایش نشاط و امید دانشجویان از طریق اجرای برنامه های ورزش همگانی ، قهرمانی و فوق برنامه و افزایش بهره وری و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی از برنامه های راهبردی در نظام فرهنگی انسان ساز و اخلاق مدار است .
در این راستا 27 پروژه تجهیز زمین چمن مصنوعی دانشگاه ها اجرا شد که بیش از نیمی از آنها تا پایان سال 97 به بهره برداری رسید و مابقی در نیمه اول سال 98 به اتمام می رسد .
رئیس سازمان امور دانشجویان درخصوص سایر فعالیت های این سازمان گفت : فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی ، احکام بورس داخل ، احکام بورس خارج ، تسهیلات دانشجویی و معرفی به بانک برای دریافت ارز دانشجویی ، آزمون زبان MSRT ، بورس دول ، دانشنامه های صادره دانش آموختگان خارج از کشور ، انتقال از خارج به داخل ، شورای بررسی موارد خاص و میهمانی و انتقال در سامانه از سایر فعالیت های انجام شده سازمان امور دانشجویان در سال 97 است .
وی افزود : طراحی و اجرای فاز یک طرح جامع خدمات دانشجویی در دانشگاه ها ، تنظیم و تصویب سند راهبردی سازمان ، تأمین یارانه ویژه به مبلغ 200 میلیارد تومان برای کمک به غذای دانشجویان ، تأسیس و راه اندازی 103 غذاخوری مکمل دانشجویی در 53 دانشگاه ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور ، از طریق سامانه «تاک» ، تهیه شناسنامه خدمت برای 43 خدمت سازمان و ارائه آن به سازمان امور استخدامی از طریق وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تفویض امضای الکترونیکی دانشنامه های تحصیلی دانش آموختگان نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در این سازمان (برای اولین بار) است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه صنعتی همدان
روزنامه مردم سالاری
1398/02/25
> بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه همدان گروه شهرستانها : معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ابتدا از نمایشگاه محصولات و خدمات فناورانه تعدادی از شرکت های مستقر در مرکز که در تالار ورودی مرکز رشد برپا شده بود بازدید کردند و از نزدیک با برخی از محصولات هسته ها و شرکت های مستقر آشنا شدند .
> بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه همدان گروه شهرستانها : معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ابتدا از نمایشگاه محصولات و خدمات فناورانه تعدادی از شرکت های مستقر در مرکز که در تالار ورودی مرکز رشد برپا شده بود بازدید کردند و از نزدیک با برخی از محصولات هسته ها و شرکت های مستقر آشنا شدند .
در ادامه نیز مسئولان شتاب دهنده هم پیوند با ایشان به گفت وگو پرداخته و در خصوص استارت آپ های تحت پوشش و شتاب دهنده و فعالیت های در دست اقدام توضیحاتی را ارائه دادند .
پس از بازدید از نمایشگاه و شنیدن درخواست ها و نقطه نظرات مدیران هسته ها و شرکت های مستقر ، نشست مشترکی در محل سالن جلسات مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه با حضور معاون رئیس جمهور و هیات همراه ، استاندار همدان ، رئیس بنیاد نخبگان ، رئیس پارک علم و فناوری همدان ، رئیس دانشگاه صنعتی همدان ، هیات رئیسه دانشگاه بوعلی سینا و مدیریت مرکز رشد و کارآفرینی برگزار گردید .
در این نشست در ابتدا مدیر مرکز رشد و کارآفرینی ضمن خوشامدگویی ، گزارشی از 38 واحد مستقر و فعالیت های صورت گرفته توسط مرکز رشد در طی سال 1397 و برنامه های مرکز در سال 98 و همچنین برنامه های دانشگاه در حوزه تکمیل زنجیره ایده تا محصول وکمک به تشکیل اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ارائه ودرخواست هایی را جهت حمایت از استارتاپ های تحت پوشش شتاب دهنده و حمایت مالی از هسته ها و شرکت های دانش بنیان مستقر و انتقال مرکز رشد به سایت اصلی دانشگاه و کمک به تکمیل زیرساخت ها جهت راه اندازی مجتمع (برج) فناوری دانشگاه از محل ردیف های در اختیار آن معاونت بیان داشتند که درخواست های مورد نظر با امضاء ریاست محترم دانشگاه ، خدمت ایشان ارائه گردید .
در ادامه معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص ضرورت انتقال مرکز رشد به سایت اصلی در محل دانشگاه و ایجاد مجتمع (برج) فناوری و حمایت دانشگاه در این زمینه نکاتی را بیان داشتند که پس از بحث و بررسی جناب آقای دکتر ستاری ضمن تاکید بر تقویت زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان قول مساعدت و اختصاص اعتبار جهت موارد ذیل را بیان نمودند .
مقرر شد مبلغ 500 میلیون تومان جهت حمایت مالی از هسته ها و شرکت های مستقر و دانش بنیان ایجاد شده توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه در قالب سرمایه مرحله بذری (seed money) در اختیار مرکز رشد قرار گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نماینده مردم + وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1398/02/24
> تسنیم : نماینده ایذه در مجلس از تدوین طرحی 2 فوریتی برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد .
> طرح 2 فوریتی مجلس برای تعویق کنکور تسنیم : نماینده ایذه در مجلس از تدوین طرحی 2 فوریتی برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد .
هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک از تدوین طرح 2 فوریتی از سوی نمایندگان برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد و گفت : طرح مذکور با بیش از 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و در نوبت بررسی جلسه علنی قرار دارد .
وی با بیان اینکه سیل اخیر در برخی از استان ها سبب شده که دانش آموزان این مناطق با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند درس بخوانند و خود را برای کنکور آماده کنند ، افزود : با توجه به اهمیت کنکور برای دانش آموزان ، بنده با تدوین طرحی خواستار به تعویق افتادن برگزاری کنکور به مدت 2 الی 3 ماه شده ام .
نماینده ایذه در مجلس با تاکید بر اینکه برگزاری کنکور با توجه به شرایط به وجود آمده برای بسیاری از دانش آموزان بی عدالتی است ، اظهار داشت : امیدوارم طرح مذکور در جلسه علنی به تصویب برسد و مسئولان وزارت علوم برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : هدایت الله خادمی طرح دو فوریتی تعویق کنکور.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
نماینده مردم + وزارت علوم
بهار
1398/02/24
> گروه جامعه : نماینده ایذه در مجلس از تدوین طرحی 2 فوریتی برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد .
> هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در گفتگو با تسنیم ، از تدوین طرح 2 فوریتی از سوی نمایندگان برای تعویق کنکور در سال جاری خبر داد و گفت : طرح مذکور با بیش از 20 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و در نوبت بررسی جلسه علنی قرار دارد .
وی با بیان اینکه سیل اخیر در برخی از استان ها سبب شده که دانش آموزان این مناطق با مشکلاتی مواجه شوند و نتوانند درس بخوانند و خود را برای کنکور آماده کنند ، افزود : با توجه به اهمیت کنکور برای دانش آموزان ، بنده با تدوین طرحی خواستار به تعویق افتادن برگزاری کنکور به مدت 2 الی 3 ماه شده ام .
نماینده ایذه در مجلس با تاکید بر اینکه برگزاری کنکور با توجه به شرایط به وجود آمده برای بسیاری از دانش آموزان بی عدالتی است ، اظهار داشت : امیدوارم طرح مذکور در جلسه علنی به تصویب برسد و مسئولان وزارت علوم برگزاری کنکور را به تعویق بیندازند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
خراسان
1398/02/25
> شاید فکر کنید تصویری که در بالا می بینید متعلق است به یک میز شیرینی فروشی ولی این عکس میز دفاع از پایان نامه یک دانشجو است.
> شاید فکر کنید تصویری که در بالا می بینید متعلق است به یک میز شیرینی فروشی ولی این عکس میز دفاع از پایان نامه یک دانشجو است .
تصویری که واکنش و حیرت کاربران فضای مجازی را به همراه داشت .
کاربری که خودش برای دفاع از پایان نامه بساطی این چنینی چیده بوده نوشت : «استاد به خاطر کم بودن شیرینی خامه ای در جلسه دفاع نمره بهم کم داد .
» کاربر دیگری نوشت : «قشنگ دفاع بعضی پایان نامه ها به خاله بازی تبدیل شده .
» کاربری هم که از دوستداران این بریز و بپاش ها بود مدعی شد : « برای شماهایی که نمی دونید : جلسه دفاع دو دسته داور داره؛ یک دسته استادانی که به محتوای علمی و قدرت بیان پایان نامه نمره میدن و یک دسته ما دانشجویانی که به محتوای شیرینی ها و قدرت پذیرایی جلسه نمره می دیم . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1398/02/25
> ایرنا نوشت : مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران معتقد است درباره تجمع و اتفاقات دانشگاه تهران غلو شده است .
از نظر وی دو گروه در داخل و خارج از کشور به دنبال بهره بردای سیاسی از ماجرا هستند .
سرسنگی معتقد است تجمع اخیر اتفاق ویژه و متمایزی از اعتراضات دانشگاه نبوده و نباید آن را سیاسی کرد .
> توضیحات معاون دانشگاه تهران درباره تجمع اخیر ایرنا نوشت : مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران معتقد است درباره تجمع و اتفاقات دانشگاه تهران غلو شده است .
از نظر وی دو گروه در داخل و خارج از کشور به دنبال بهره بردای سیاسی از ماجرا هستند .
سرسنگی معتقد است تجمع اخیر اتفاق ویژه و متمایزی از اعتراضات دانشگاه نبوده و نباید آن را سیاسی کرد .
در خصوص ریشه یابی تجمع اخیر دانشجویان در دانشگاه تهران ، برخی دانشجویان معترض خود دانشگاه را مسبب اعتراضات اخیر می دانند .
آنها ریشه تجمع «حجاب» را به طرح اخیر دانشگاه تهران درباره پوشش دانشجویان نسبت می دهند .
شما چقدر این تحلیل را می پذیرید؟ یکی از سوتفاهمات بین دانشگاه و دانشجویان این است که گویی قرار است طرح جدیدی در مقوله پوشش و حجاب اجرا گردد .
دانشجویان معترض نیز تصور می کردند قرار است طرح جدیدی در دانشگاه اجرا شود .
اما تازه ترین تصمیم شورای فرهنگی دانشگاه در سه بند قابل بیان است .
اول اینکه شورای فرهنگی دانشگاه تهران تصمیم گرفت در هفته اخر ماه شعبان دانشجویان داوطلب نمازخانه های دانشکده ها را غبارروبی کنند .
دومین تصمیم این بود که افرادی که نمی توانند روزه بگیرند ، جایی برای صرف غذای آنها در نظر گرفته شود تا حرمت این ماه شکسته نشودو در نهایت قرار شد بوفه های دانشگاه در ایام رمضان تعطیل گردند .
البته انتظامات دانشگاه تهران هرساله در ماه رمضان مقداری نسبت رعایت شعائر اسلامی در سطح دانشگاه حساس تر عمل می کند و کسانی در سطح دانشگاه گشت می زنند و درباره از بین رفتن حرمت این ماه تذکر می دهند .
یا اگر بنابر قوانین دانشگاه ، شخصی پوشش و حجاب نامناسب داشت ، به او محترمانه تذکر داده می شود .
دانشجویان نگرانند بازگشت نیروهای حراست خانم در محیط دانشگاه زمینه چینی برای بازگشت گشت های ارشادی در دانشگاه باشد .
این نگرانی خیلی درست نیست .
از طرف نباید ماموران مرد برای تذکر به خانم ها وارد عمل شوند .
به همین دلیل یک نفر در پردیس مرکزی مستقر شده که این موارد را تذکر می دهد و این بیشتر درباره افرادی است که نه دانشجو و نه استاد و نه کارمند دانشگاه هستند .
در واقع حراست در وهله اول با کسانی که نسبتی با دانشگاه ندارند و با ظاهری ناهنجار وارد محیط می شوند برخورد خواهد کرد .
اما گویا قرار است سخت گیری بیشتری در خصوص پوشش (به ویژه خانم ها) اعمال گردد؟ تاکنون هیچ کس برای موضوع حجاب ، پوشش یا روزه به کمیته انضباطی نرفته است .
هیچ تصمیمی ورای قوانین موجود گرفته نشده است .
هیچ طرحی برای اجرای یونیفورم دانشجویی نیست و اینها همگی شایعه و کذب هستند .
ما اجازه نمی دهیم کرامت دانشجویان خدشه دار شود .
حتی کسی که تذکر می دهد نیز مصون از خطا نیست ، آن فرد نباید با دانشجو رفتار و لحن توهین آمیز داشته باشد؛ اگر توهینی صورت بگیرد دانشجویان گزارش دهند تا پیگیری شود .
دانشگاه تهران الزامات عرفی خودش را دارد .
محیط عرفی هر دانشگاهی با دانشگاه دیگر متفاوت است .
تلاش برای تغییر قهرآمیز این فضاهای خودجوش تنش آفرین خواهد بود .
هیات رئیس دانشگاه چه نظری درباره حفظ نظم خودانگیخته دانشگاه دارد؟ هر جامعه ای برای خود قوانین و عرف هایی دارد؛ مردم خود را موظف به رعایت عرف ها می دانند .
تا زمانی که قانون هست همه باید خود را موظف به رعایت قانون بدانیم و اگر هر فردی خود راهم قانون گذار و هم مجری قانون بداند ثبات از بین خواهد رفت در جوامع مترقی درجایی که قانون اشکال دارد با فعالیت های مدنی برای اصلاح آن تلاش می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1398/02/25

ما استقبال می کنیم در موضوع حجاب و پوشش کرسی آزاد اندیشی و مناظره برگزار شود .
پس از اتفاقات اخیر دانشگاه تهران ، برخی مقامات سیاسی درباره آن اظهار نظر کردند؛ دانشگاه تهران این واکنش ها را چطور می بیند؟ پوشش مساله ای نیست که بخواهیم آن را سیاسی کنیم .
اجازه ندهیم موضوعات ماهیت اصلی خود را از دست بدهند و فضا منحرف و ملتهب شود .
کسانی که دانشگاهی نیستند یا فضای دانشگاه تهران را درک نکرده اند تصوری اغراق آمیز از این اتفاقات دارند .
تجمع اخیر دانشگاه تهران اتفاق تازه و جدید نبوده است و در سال های اخیر دانشجویان بارها نقدهای خود را نسبت به قوانین دانشگاه ، قوانین کشوری و سیاست های خرد و کلان کشور بیان کرده اند همواره دانشجویان بعضا با قرائت بیانیه بیانیه یا حضور در صحن دانشگاه موضع خود را نسبت به امورات جاری کشور بیان می کرده اند .
اما تجمع اخیر در دانشگاه تهران بیش از آن چیزی که واقعیت داشت بزرگ شد .
تا جایی که تبدیل به پروپاگاندای سیاسی شد .
چطور معتقدید این اتفاق تبدیل به پروپاگاندای سیاسی شده است؟ ماجرای اخیر دانشگاه تهران ، با غلو زیادی در برخی رسانه های داخلی و خارجی منعکس شد .
همین موضوع باعث حساسیت زایی مساله شد .
حتی برخی رسانه های خارجی با تقطیع فیلم هایی ، تجمع اخیر دانشگاه را به ناآرامی های دی ماه ربط دادند و تلاش کردند موضوع را بزرگ جلوه دهند .
این در حالیست که ما در دانشگاه تهران در طول سال ها بارها شاهد چنین تجمعاتی هستیم .
از نظر ما دانشگاه محل نقد است .
من باید از همه مسئولانی که کمک کردند این اتفاق مسیر عادی خود را طی کند ، تشکر کنم .
امیدوارم ما وارد زمین بازی دشمنان نشویم و در شرایطی که کشور بیش از همه چیز نیازمند وفاق و همدلی است ، این همدلی شکسته نشود و بتوانیم جامعه ایده آل را بسازیم .
گروه هایی نیز با صدور بیانیه و مصاحبه از نهادهای بیرونی خواسته اند تا وارد عمل شده و اتفاقات اخیر دانشگاه تهران را بررسی کنند .
شما حضور نیروهای بیرونی را چطور می بینید؟ برخی اصرار دارند موضوعات دانشگاه را به بیرون از دانشگاه ببرند و از این موضوع خوشحال می شوند .
آنها متوجه این حقیقت نیستند که دانشگاه و آموزش عالی قوانین خودش را دارد و حتی در مسائل انضباطی بر مبنای قوانین داخلی خودشان عمل می کنند .
به باور ما موضوعات دانشگاه باید در درون دانشگاه حل شود؛ مادامی که مسائل در خود دانشگاه و توسط دانشگاهیان مورد بررسی قرار گرفته است ، نتایج بهتری حاصل شده ست .
همین دیروز علیرغم شور و هیجان بالای حاکم بر فضا اما در نهایت موضوع خاتمه پیدا کرد؛ این سطح از هیجان می توانست اتفاقات بدی را رقم بزند اما فضاهای دانشجویی قواعد خودش را دارد که درک آن برای غیر دانشگاهیان آسان نیست .
برخی چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده اند و دانشگاه تهران را مقصر دانسته اند .
واقعیت این است برخی سیاستمداران عادت کرده اند تا از هر اتفاقی بهره برداری کنند و در این اتفاقات خود را قهرمان نشان دهند؛ ما بعضا توجه نمی کنیم بزرگ کردن این اتفاقات چقدر می تواند جامعه را ملتهب کند .
اتفاقات این چنینی یک شبه شکل نمی گیرند و هر کدام زمینه ها و عوامل شکل گیری ویژه خود را دارند .
امیدوارم مسئولان قبل از اظهار عقیده ، درباره اصل ماجرا تحقیق کنند و ریشه های مسائل را تشخیص دهند .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : بازی دانشجو دانشگاه تهران دی ماه معاون.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
کیهان
1398/02/24
> نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز 2019 در آسیا اعلام شد و نتایج نشان دهنده رشد چشمگیر 60 درصدی حضور دانشگاه های کشور در این رتبه بندی است.
> نتایج رتبه بندی بین المللی تایمز 2019 در آسیا اعلام شد و نتایج نشان دهنده رشد چشمگیر 60 درصدی حضور دانشگاه های کشور در این رتبه بندی است .
به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت : پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند .
وی افزود : در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال 2019 از جمهوری اسلامی ایران تعداد 29 دانشگاه وجود داشته که 4 دانشگاه کشور در میان 100 دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند .
دهقانی گفت : رتبه بندی آسیایی تایمز در سال 2019 ، تعداد 417 دانشگاه را از 27 کشور در بردارد .
در این رتبه بندی دانشگاه Tsinghua University از کشور چین رتبه اول را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده است .
دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه علم و صنعت هنگ کنگ به ترتیب رتبه دوم و سوم را دارند .
این برای اولین بار است که یک دانشگاه از چین رتبه اول را در این رتبه بندی کسب می کند .
کشور ژاپن بار دیگر با 103 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد و بهترین دانشگاه آن دانشگاه توکیو با رتبه 8 می باشد .
وی گفت : 29 دانشگاه از کشور ایران در این رتبه بندی حضور دارند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با کسب رتبه 43 در بین دانشگاه های ایران رتبه اول را دارد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف به ترتیب با رتبه های 80 و 86 رتبه های دوم و سوم ایران را دارند .
جدول زیر دانشگاه های ایرانی حاضر در این رتبه بندی را نشان می دهد .
سرپرست ISC گفت : پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های معتبر بین المللی است که از سال 2004 مراکز آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است .
این رتبه بندی از 13 شاخص در قالب 5 معیار کلی آموزش با وزن 30 درصد ، پژوهش با وزن 30 درصد ، استنادات با وزن 30 درصد ، وجهه بین المللی با وزن 7/5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2/5 درصد بهره گرفته است .
دهقانی افزود : سه دانشگاه آکسفورد و کمبریج (از انگلیس) و استنفورد (از آمریکا) در رتبه بندی سال 2019 به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و نیز دانشگاه های MIT ، صنعتی کالیفرنیا ، هاروارد ، پرینستون ، ییل و کالج لندن به ترتیب دررتبه های 4 الی 10 دنیا قرار گرفته اند .
در بین 10 دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه از کشور انگلستان و 7 دانشگاه از ایالات متحده بوده اند .
وی گفت : کشور آمریکا با 172 دانشگاه ، انگلیس 98 دانشگاه ، آلمان 47 دانشگاه ، استرالیا 35 دانشگاه ، فرانسه 34 دانشگاه و کانادا 27 دانشگاه در این رتبه بندی داشته اند .
دانشگاه سوربن فرانسه با کسب رتبه 73 بالاترین رتبه را در میان دانشگاه های تازه وارد (newcomer) در رتبه بندی دارد .
دهقانی اضافه کرد : در منطقه آسیا کشور چین با 72 دانشگاه و کسب رتبه جهانی 22 توسط دانشگاه تسینگ هوا (Tsinghua) بهترین رتبه جهانی در میان دانشگاه های آسیا معرفی شده و کشور سنگاپور با دو دانشگاه و کسب رتبه جهانی 23 توسط دانشگاه NUS در جایگاه بعد قرار دارد .
کشور ژاپن با 103 دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه و دانشگاه توکیو رتبه جهانی 42 را کسب کرده است .
کشور چین 7 دانشگاه ، ژاپن 2 دانشگاه و سنگاپور نیز 2 دانشگاه رتبه زیر 200 داشته اند .
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت : از نظر تعداد دانشگاه ها ، جمهوری اسلامی ایران با 29 دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
کیهان
1398/02/24

از سایر کشورهای اسلامی کشور ترکیه با 23 دانشگاه ، مصر 19 دانشگاه ، مالزی 11 دانشگاه ، پاکستان 9 دانشگاه و عربستان و الجزیره هرکدام با 6 دانشگاه ، اندونزی 5 دانشگاه ، مراکش ، اردن و امارات متحده عربی هرکدام 4 دانشگاه ، قزاقستان 2 دانشگاه و سایر کشورهای عراق ، عمان ، نپال ، تانزانیا ، جامائیکا ، قطر و کویت با یک دانشگاه در رتبه بندی سال 2019 قرار گرفته اند .
وی گفت : در رتبه بندی امسال تایمز برای اولین بار دانشگاه هایی از کشورهای عراق ، جامائیکا ، نپال ، تانزانیا و قزاقستان در رتبه بندی حضور داشته اند .
در مجموع از کشورهای اسلامی حدود 141 دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشته اند .
دهقانی افزود : در میان دانشگاه های برتر کشورهای اسلامی ، عربستان سعودی در بازه 250 201 ، مالزی و امارات متحد عربی در بازه 350 301 ، ایران ، ترکیه و اردن در بازه 400 351 بهترین رتبه جهانی را کسب کرده اند .
در مجموع از میان کشورهای اسلامی تنها 11 دانشگاه رتبه زیر 500 داشته اند .
وی خاطرنشان کرد : این در حالی است که طبق برنامه 10 ساله علم ، نوآوری و فنآوری کشورهای اسلامی عضو OIC (مصوب 2017 در قزاقستان) لازم است تا سال 2026 تعداد 50 دانشگاه از کشورهای اسلامی در میان 500 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند .
به همین دلیل باید تلاش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این کشورها صورت گرفته تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها ، رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی کسب کنند .
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام درباره رتبه بندی آسیایی 2019 تایمز گفت : ایران نیز در سال 2019 دارای 29 دانشگاه در بین دانشگاه های برتر آسیایی بوده است که این تعداد در سال 2018 برابر با 18 دانشگاه و در سال 2017 برابر با 14 دانشگاه بوده است .
ایران نه تنها به لحاظ تعداد دانشگاه ، بلکه به لحاظ جایگاه نیز در سال 2018 رشد قابل ملاحظه ای داشته است .
دانشگاه نوشیروانی بابل که برترین دانشگاه کشور در رتبه بندی تایمز معرفی شده است توانسته جایگاه 43 آسیا را اخذ کند .
وی افزود : در سال 2019 ایران گوی سبقت را از ترکیه ربوده است و با 29 دانشگاه نسبت به ترکیه که 23 دانشگاه در رتبه بندی حاضر دارد پیشی گرفته است ، این در حالی است که در سال 2018 جایگاه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه برتر ، بعد از کشور ترکیه کشورهای اسلامی در منطقه قرار گرفته بود .
دهقانی خاطرنشان کرد : در بین کشورهای اسلامی منطقه ، کشورهای مالزی ، پاکستان و عربستان به ترتیب با 11 ، 9 و 6 دانشگاه پس از ایران و ترکیه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی داشته اند .
در این رتبه بندی کشور ترکیه 5 ، عربستان 4 مالزی 2 دانشگاه با رتبه زیر 100 داشته است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
عصر رسانه
1398/02/25
> تولید کرم ضد چروک و مرطوب کننده از محصولات طبیعی زنبور عسل کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد.
> تولید کرم ضد چروک و مرطوب کننده از محصولات طبیعی زنبور عسل کرم ضد چروک و مرطوب کننده برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه شد .
این محصولات ، برپایه محصولات طبیعی زنبور عسل فرموله و تولید شده اند که عسل و ژل رویال موجود در این محصولات کاملاً طبیعی و دارای کیفیت بالا بوده و اثرگذاری محصول را افزایش داده است .
به گفته صادقیان ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ، از دیگر ویژگی های مثبت این محصولات تولیدی فاقد پارابن بودن است؛ پارابن ها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند که به دلیل خواص آنتی باکتریال ، قیمت ارزان و عملکرد مناسب در برابر آلودگی های میکروبی ، در اکثر محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می شوند .
این مواد از آنجایی که به همراه محصولات آرایشی بهداشتی به عمق پوست و مو نفوذ می کنند ، اثرات مخرب خود را در انتهای لایه های زیرین این بافت ها بر جای می گذارند .
از جمله این اثرات ، سوزش و التهابات پوستی ، درماتیت ، سرطان و واکنش های حساسیتی است .
بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم ، از ویژگی های کرم ضد چروک این شرکت می توان به تغذیه کننده سلول های پوستی ، افزایش استحکام پوست ، افزایش تعداد و کیفیت فیبروبلاست های درم ، رفع افتادگی و افزایش استحکام و انعطاف پذیری پوست صورت ، کمک به رفع چروک های سطحی و کاهش چروک های عمیق پوست ، تغذیه و محافظت از پوست به دلیل داشتن اسیدهای چرب ضروری موجود در ماده موثره ، تحریک سنتز پروتئین های ساختاری پوست ، کلاژن و الاستین اشاره کرد .
تولید فوم سازگار با محیط زیست از چوب توسط محقق ایرانی فوم های موجود در بازار از مشتقات نفتی محسوب شده و سوختن آنها آلودگی فراوانی ایجاد می کند .
اما یک محقق ایرانی با تولید فوم سازگار با محیط زیست این مشکل را برطرف کرده است .
به نقل از نیواطلس ، پرفسور امیر عاملی پژوهشگر و استادیار دانشگاه واشنگتن که فوم مذکور را تولید کرده مدعی است که فوم یادشده نه تنها با محیط زیست سازگار است ، بلکه از نظر عایق بندی نیز بهتر از فوم های عادی عمل می کند .
75 درصد از این فوم از جنس نانوبلورهای سلولزی است که علاوه بر بهره مندی از قابلیت عایق بندی می تواند تا 200 برابر وزن خود فشار تحمل کند ، بدون آنکه شکل و حالت ابتدایی خود را از دست بدهد .
تخریب این فوم در صورت لزوم به صورت کامل امکان پذیر است و در صورت سوزانده شدن خاکستری از آن متصاعد نمی شود .
به گفته پرفسور عاملی برای تولید این فوم از فرایندی موسوم به هیدرولیز اسید استفاده شده است .
در این فرایند پیوندهای شیمیایی درون سلولزهای تولید شده از خمیر چوب شکسته شده و در نهایت نانوبلورهایی به دست می آید که با اضافه شدن الکل پلی وینیل به آن به فومی دارای ساختار یکنواخت و مقاوم مبدل می شود .
توان عایق بندی بالا و مقاومت مناسب در گرمای زیاد و حتی در شرایط مرطوب از جمله دیگر مزایای این فوم است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
صبا
1398/02/25
> هیات داوران بخش عکس بیست و دومین «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» ، هنرمندان راه یافته به بخش نمایشگاه این دوره را معرفی کردند .
> به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی جشنواره ، هیات داوران بخش عکس بیست و دومین «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» متشکل از سیامک زمردی مطلق ، شهاب الدین عادل و مهدی آشنا 23 عکس را برای نمایشگاه انتخاب کردند که این آثار از 17 تا 25 اردیبهشت ماه 98 در نگارخانه تئاتر مستقل تهران به نمایش گذاشته شده است .
در این نمایشگاه 24 عکس از نسترن ایرانپور ، بهنام توفیقی ، شایان حبیبی ، داود دانش گز کوه ، پریناز صفویه ، محمد علی پور ، پریسا ( زهرا ) عباس زاده ، امیر حسین فرهانی ، آیناز فضل فرهادی ، پگاه صائبی و کیارش مسیبی روی دیوار رفته است .
بیست و دومین «جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران» به دبیری امین مختاری پنجم تا چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1398 به همت اداره کل فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در بخش های مختلف الف : مناطق «تئاتر صحنه» و ب : سراسری و بین المللی «تئاتر صحنه» ، «تجربه های اجرا» ، «نمایشنامه نویسی (جایزه استاد اکبر رادی) ، «پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظر زاده کرمانی)» ، «ترجمه نمایشنامه» ، «عکس ، پوستر و تیزر» ، «غیر رقابتی» ، «کارگاه ها و درس گفتارها» ، «مدرسان» ، «جشنواره جشنواره ها» و «پایان نامه های برگزیده» ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان برگزار شد .
بخش «تئاتر صحنه مناطق» نیز نیمه اول اسفند ماه سال 1397 میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر دانشگاهی بود .
1
فهرست