وزارت علوم - مطبوعات 9 آذرماه 98
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت 10:8
1
فهرست اخبار
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
10818404 روزنامه آفرينش
روساي واحدهاي دانشگاهي
10812728 روزنامه آفرينش
روساي آموزش عالي
10813422 روزنامه مردم سالاری
10812731 روزنامه آفرينش
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر + وزارت علوم
روزنامه فرهیختگان
1398/09/09
> وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تدوین راهکارها و روش های جدید برای تسهیل تردد نخبگان ایرانی خارج از کشور و رفع دغدغه های امنیتی آنها را بررسی کرد .
> وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تدوین راهکارها و روش های جدید برای تسهیل تردد نخبگان ایرانی خارج از کشور و رفع دغدغه های امنیتی آنها را بررسی کرد .
در این جلسه سالار آملی ، قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل به اهمیت فعالیت کارگروه با توجه به شرایط کنونی اشاره کرد و افزود : «سه نکته مهم را در ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور باید مدنظر قرار دهیم .
» او در این باره خاطرنشان کرد : «معادلات پیچیده و چندوجهی پرشتاب دنیا بر حفظ منافع ملی و تعاملات بین المللی کشورها تاثیرگذار است .
در آینده با جوامع سایبری فیزیکی روبه رو می شویم که شأن مکان در آنها کاهش می یابد .
» رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم گفت : «اشکال جدید رقابت های جهانی مبتنی بر رقابت و جذب مغزها همچنین پتانسیل مربوط به گردش نخبگان در کشور است .
» در ادامه این جلسه ، گزارشی از عملکرد و ظرفیت های علمی و آموزشی نهادها در ارتباط با نخبگان ایرانی خارج از کشور ارائه شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
روزنامه آفرینش
1398/09/08
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این وزارتخانه مخالفتی با ایجاد صندوق حمایت از نخبگان ندارد ، گفت : البته این موضوع را بنیاد ملی نخبگان در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید پیگیری کند .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این وزارتخانه مخالفتی با ایجاد صندوق حمایت از نخبگان ندارد ، گفت : البته این موضوع را بنیاد ملی نخبگان در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باید پیگیری کند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت ، آقای منصور غلامی درباره نظر وزارت علوم برای تشکیل صندوق حمایت از نخبگان برای حمایت و به کارگیری از نخبگان در شرایط تحریم اقتصادی ، گفت : باتوجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان در مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار دارد آن مجموعه باید پیگیری های لازم در این باره را انجام و در صورت نیاز طرح آن را ارائه کند .
وی افزود : ، اما وزارت علوم مخالفتی با ایجاد صندوق برای حمایت از نخبگان ندارد و اگر طرحی در این باره ارائه شود ، وزارت علوم نیز نظر کارشناسی خود را درباره اصل موضوع و تقویت این صندوق ارائه می کند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری تصریح کرد : سازمان برنامه و بودجه نیز باید ردیف بودجه ای برای ایجاد این صندوق و حمایت از نخبگان تعیین و مشخص کند؛ البته اگر از قبل ردیف بودجه ای باشد که بتوان به این صندوق تعمیم داد می‎توان از ظرفیت آن استفاده کرد ، ولی در غیر صورت این صندوق نیازمند ردیف اعتباری جدید است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم+غلامی
مردم سالاری
1398/09/06
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از حل مشکل دانشجویان بازداشتی در آینده نزدیک خبر داد .
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از حل مشکل دانشجویان بازداشتی در آینده نزدیک خبر داد .
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا ، منصور غلامی در حاشیه هیأت دولت درباره آزاد شدن دانشجویان بازداشتی گفت : حالشان خوب است و انشاالله به زودی مشکل حل می شود .
وی افزود : براساس گزارش های واصله ، تعدادی دانشجو بازداشت شده اند که اغلب آن ها تا امروز آزاد شده اند .
غلامی تاکید کرد : در تلاش هستیم که پرونده دانشجویانی که تخلفات آن ها به لحاظ قوانین کشور مانعی ندارد به داخل دانشگاه ها منتقل و پرونده آن ها در درون دانشگاه و در کمیته های انضباطی مورد رسیدگی قرار گیرد .
وزیر علوم یادآور شد : با توجه به اینکه این دانشجویان خارج از دانشگاه بازداشت شده اند و اغلب آنان آزاد شده اند ، امیدواریم تخلف سنگینی مرتکب نشده باشند .
در صورت لزوم حتما دیداری با رئیس قوه قضاییه ترتیب می دهیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم
رویش ملت
1398/09/09
> شهرکرد فتانه مصیبی : اجالس شــورای هماهنگی و برنامهریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاهها و مراکز آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری منطقه 6 کشور در دانشگاه شهرکرد برگزار شد .
> اجالس شورای هماهنگی و برنامهریزی معاونان پژوهش و فناوری دانشــگاهها و مراکز آمــوزش عالی و پارکهای علم و فنــاوری منطقه 6 کشــور با حضور دکتر مســعود برومند ، معاون پژوهش و فنــاوری وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ، دکتر عبدالساده نیســی مدیرکل دفتر حمایت و پشــتیبانی امور پژوهشــی و فنــاوری ، دکتر ســعید کریمی رییس دانشــگاه شــهرکرد ، دکتر ارباب شیرانی دبیر شــورای هماهنگی و برنامهریزی معاونان پژوهشی و فنآوری دانشــگاه هــا و مراکز آموزش عالــی منطقه 6 کشــور ، دکتر مبینی معاون پژوهش و فنآوری دانشــگاه شــهرکرد و جمعی از معاونان و مدیران پژوهش و فنآوری دانشــگاهای و مراکز آموزش عالی منطقه 6 ، در دانشگاه شهرکرد برگزار شد .
دکتر ســعید کریمی در ایــن اجالس ضمــن خیر مقدم گفت : دانشگاه شــهرکرد مانند دیگر دانشگاه های وزارت علوم در زمینه ارتباط با صنعت و ارتبــاط با مراکز و ادارات و در زمینــه کارآفرینی و تبدیــل علم به ثــروت مطابق با دســتورالعملهای وزارت علوم تمام تالش خــود را انجام داده است .
رییس دانشگاه شهرکرد مهمترین دغدغه دانشگاه را نبود بودجه کافی جهت اجــرای طرح ها و تجهیز آزمایشــگاه ها عنوان کــرد و گفت : نبود بودجه کافــی در روند عملکرد قسمت های مهم دانشگاه تأثیر می گذارد و این روند را کند می کند .
دکتر عبدالســاده نیســی نیز در این اجــاس ضمن ابراز رضایت از برگزاری این اجالس در دانشگاه شهرکرد گفت : برخــی از مناطق تجربیات خوبــی دارند که بــا در اختیار گذاشــتن این تجربیات در این نشستها میتوان قدمهای مؤثری دررسیدن به اهداف برداشت .
مدیــرکل دفتــر حمایت و پشــتیبانی امور پژوهشــی و فنــاوری در ادامه به توضیــح » بند« ه »تبصــره 4 قانون بودجه سال 1398 کل کشور« و »شــیوهنامه پشتیبانی مالی تأمیــن ، بــهروزآوری و خرید خدمــات تجهیزات آزمایشگاهی« و چالشهای پژوهش و فناوری در منطقه 6 پرداخت .
دکتر مســعود برومند نیز در این اجالس با تشکر از میزبانی دانشگاه شهرکرد در این اجالس گفت : منطقه 6 در مباحث علمی و فنآوری رتبه خوبی دارد .
معاون پژوهش و فناوری وزارت علــوم تحقیقات و فنآوری در خصوص اختصــاص بودجه وزارت علــوم ، تحقیقات و فنآوری گفت : بودجــه وزارت علوم تحقیقــات و فنآوری بیشتر نقش هدایتی دارد و باید مشوقی برای راهبرد مسیر تا رسیدن به توسعه پایدار باشد .
دکتر مســعود برومند افزود : در شــرایط کنونی جهان که رقابتهای ســختی بین دانشــگاهها جریان دارد ، وظیفه دانشــگاهها و مراکز علمی کشــور ما ، این است که عالوه بر آموزش و پژوهش ، بــه خلق فناوری بپردازنــد تا از چرخه رقابت جهانی حذف نشوند .
معاون پژوهش و فناوری وزارت علــوم تحقیقات و فنآوری در پایان گفت دانشــگاه ها و مؤسســات عالــی باید روی ظرفیتهای منطقه بیشتر تأکید کنند و پژوهشهای خود را با محوریت ظرفیت موجود و با تعامل ســازنده با پارکهای علم و فنآوری پیش ببرند .
وی افــزود : گفتنی اســت در این اجالس ضمن بررســی چالشهای پژوهش و فناوری در منطقه 6 معاونین پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پارکهای علم و فناوری منطقه 6کشــور ، نقطه نظرات را مطرح نمودند و دکتر مسعود برومند به آنها پاسخ داد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
محمدتقی نظرپور
روزنامه فرهیختگان
1398/09/09
> معاون اداری و مالی وزارت علوم از طرح این وزارت برای تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان خبر داد و گفت : «رایزنی با وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان آغاز شده است .
> معاون اداری و مالی وزارت علوم از طرح این وزارت برای تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان خبر داد و گفت : «رایزنی با وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین مسکن اعضای هیات علمی جوان آغاز شده است .
» محمدتقی نظرپور در گفت وگو با مهر درباره وضعیت مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه ها گفت : «درخصوص مسکن اعضای هیات علمی جوان ، طرحی را در وزارت علوم شروع کرده ایم ، اعضایی که دارای سابقه کمتر از 15 سال دارند و جوان هستند ، مشمول این طرح می شوند .
» وی ادامه داد : «این طرح را ابتدا در تهران شروع کردیم ، زمینی را انتخاب کردیم ولی به چند دلیل استقبال نشد ، چون در آن طرح تاکید ما بر این بود اعضای هیات علمی ای که مسکن ندارند ، ثبت نام کنند .
» نظرپور افزود : «اعضای هیات علمی جوان در استان تهران اگر مسکن نداشته باشند ، باید 70 تا 80 درصد از حقوق خود را بابت مسکن هزینه کنند ، اما در شهرهای دیگر این هزینه سبک تر است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07
> جلسه شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی به منظور بازنگری آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی و بررسی عملکرد اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی با حضور معاون فرهنگی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و دبیران اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی ، دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، نماینده حقوقی ، نماینده پژوهشی و اساتید مشاور در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد .
> جلسه شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی به منظور بازنگری آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی و بررسی عملکرد اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی با حضور معاون فرهنگی ، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف و دبیران اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی ، دبیر دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، نماینده حقوقی ، نماینده پژوهشی و اساتید مشاور در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد .
» در این نشست آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی به تصویب رسید .
لذا به منظور حمایت ، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه های کشور ، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی ، همچنین بهره مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری ، انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی حوزه های مختلف دانش با حمایت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل می شوند و به فعالیت می پردازند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای دانشگاه ها
وزیر + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/09/08
> به دلیل اختلال اینترنت طی روزهای گذشته؛ زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی تمدید می شود به دلیل اختلال به وجود آمده در شبکه اینترنت طی روزهای گذشته ، زمان ثبت نام پذیرش تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شده و ادامه می یابد .
> به دلیل اختلال اینترنت طی روزهای گذشته؛ زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی تمدید می شود به دلیل اختلال به وجود آمده در شبکه اینترنت طی روزهای گذشته ، زمان ثبت نام پذیرش تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شده و ادامه می یابد .
دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در جمع روسای مراکز آموزش علمی کاربردی استان تهران ضمن اعلام این خبر گفت : نظر به استقبال گسترده متقاضیان پذیرش در دانشگاه جامع علمی کاربردی و با توجه درخواست مراکز آموزشی این دانشگاه و اختلال اینترنت کشور در فرایند پذیرش ، ثبت نام برای متقاضیان دوره های کاردانی و کارشناسی تا هفته آینده از طریق مراکز آموزش علمی کاربردی فراهم شده است .
پیش از این ، دکتر امید در گفت وگو با ایسنا ، اعلام کرده بود که داوطلبان شرکت در رشته های مهارتی دانشگاه جامع علمی و کاربردی از 30 آبان ماه و به مدت یک هفته فرصت دارند در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی شرکت کنند .
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد : مهلت ثبت نام در دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی برای سال جاری به مدت یک هفته ادامه دارد و داوطلبان برای ترم مهر امسال می توانند در کلاس های آموزشی شرکت کنند .
امید در پایان خاطرنشان کرد : ثبت نام در دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی از طریق واحدهای این مراکز صورت می گیرد .
معاون وزیر علوم : رایزنی وزارت علوم برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی جوان آغاز شد معاون اداری و مالی وزارت علوم از طرح این وزارت برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی جوان خبر داد و گفت : رایزنی با وزارت مسکن و شهرسازی برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی جوان آغاز شده است .
محمدتقی نظرپور در گفتگو با مهر درباره وضعیت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها گفت : درخصوص مسکن اعضای هیئت علمی جوان ، طرحی را در وزارت علوم شروع کرده ایم ، اعضایی که دارای سابقه کمتر از 15 سال داشته و جوان هستند مشمول این طرح می شوند .
وی ادامه داد : این طرح را در ابتدا در تهران شروع کردیم ، زمینی را انتخاب کردیم ولی به چند دلیل استقبال نشد ، چون درآن طرح تاکید ما براین بود اعضای هیئت علمی که مسکن ندارند ثبت نام کنند .
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود : همچنین تامین مبلغی هم که تعیین شده بود ، برای اعضای هیئت علمی جوان سخت بود ، با اختصاص سهمیه به اعضای هیئت علمی جوان دانشگاه های تهران تعداد ثبت نامی که صورت گرفت ، تعدادی نبود که انتظار داشتیم ، برای همین امکان خرید زمین توسط ستاد رفاهی وزارت علوم فراهم نشد .
وی ادامه داد : این درحالی است که اعضای هیئت علمی جوان که در تهران حضور داشته و بدون مسکن هستند ، مشکلات بیشتری از اعضای هیئت علمی که در شهرستان ها بوده و بدون مسکن هستند ، دارند .
نظرپور افزود : اعضای هیئت علمی جوان در استان تهران اگر مسکن نداشته باشند باید 70 تا 80 درصد از حقوق خود را بابت مسکن هزینه کنند اما در شهرهای دیگر این هزینه سبک تر است .
نظرپور یادآورشد : وزارت علوم موازی با این طرح ، رایزنی خود را با وزارت مسکن و شهرسازی انجام داده است ، تا در شهرستان های مختلف با کمک این وزارتخانه برای اعضای هیئت علمی جوان مسکن تهیه کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای دانشگاه ها
وزیر + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/09/08

وی افزود : در شهرهای کوچکتر این امکان وجود دارد ، وزات علوم نیز وام 250 میلیونی ارائه می دهد که اعضای هیئت علمی جوان در شهرهای مختلف می توانند مبلغی هم خود بر روی این مبلغ گذاشته و مسکن مناسبی تهیه کنند .
معاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد : اما در تهران برای تامین مسکن اعضای هیئت علمی جوان مشکل جدی داریم ، معافیت وام با تسهیلات بیشتر یا کارمزد کمتر نیز نداریم .
تنها وامی که به اعضای هیئت علمی می دهیم همان وام 250 میلیون تومانی است که هم درصد سود آن زیاد است و هم در تهران با این پول نمی شود کار خاصی کرد .
با دریافت گرنت؛ علوم پزشکی تهران با دانشگاه زوریخ مدرسه تابستانی برپا می کند مدرسه تابستانی مشترک دانشگاه زوریخ و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گرنت بین المللی گرفت .
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تهران ، پروپوزال مشترک مدرسه تابستانی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت و دپارتمان پزشکی تکاملی دانشگاه زوریخ با عنوان پزشکی تکاملی و رویکردهای جدید به سلامت انسان و بیماری ها ، موفق به اخذ گرنت از این دانشگاه سوئیسی شد .
دکتر نغمه معراجی دبیر اتاق همکاری های علمی ایران و سوئیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر گفت : در راستای اهداف مشترک بین المللی و به منظور استفاده بهینه از تجربیات و دانش طرفین ایرانی و سوئیسی در ارتقاء دانش و گسترش تعاملات بین المللی ، فرصتی برای اخذ گرنت جهت مدرسه تابستانه با همکاری دانشگاه زوریخ به دست آمد .
وی افزود : پس از انجام مکاتبات با دفتر روابط بین الملل دانشگاه زوریخ و همچنین مذاکره با معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اولین فراخوان مدرسه تابستانه مشترک در آذرماه سال گذشته و دومین فراخوان در خرداد ماه سال جاری اعلام شد که از سوی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه مورد استقبال قرار گرفت .
معراجی تاکید کرد : پس از ارسال درخواست ها و بررسی پروپوزال ها ، طرحی از دانشکده بهداشت و طرحی دیگر از دانشکده پزشکی موفق به اخذ این گرنت شدند .
دکتر امیرحسین تکیان ، معاون بین الملل دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این باره گفت : پس از چند ماه بررسی ، پروپوزال مشترک گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده بهداشت با هدایت دکتر غلامرضا مولوی و دپارتمان پزشکی تکاملی دانشگاه زوریخ مورد پذیرش قرار گرفت .
این پروپوزال با عنوان پزشکی تکاملی و رویکردهای جدید به سلامت انسان و بیماری ها ، موفق به کسب گرنت 15 هزار فرانکی دانشگاه زوریخ شده است .
تکیان افزود : محل برگزاری مدرسه تابستانی پزشکی تکاملی و رویکردهای جدید به سلامت انسان و بیماری ها جزیره کیش و زمان پیش بینی شده برای مدرسه تابستانی پزشکی تکاملی نیمه اول اسفند 98 به مدت پنج روز است .
تا پایان ژانویه 2020 بررسی درخواست متقاضیان مدرسه تابستانی پزشکی تکاملی و انتخاب شرکت کنندگان نهایی خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران
روزنامه آفرینش
1398/09/06
> نفت خزر و دانشگاه علم و فناوری مازندران تفاهم نامه همکاری امضا کردند شرکت نفت خزر و دانشگاه علم و فناوری مازندران به منظور همکاری های فناورانه ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
> نفت خزر و دانشگاه علم و فناوری مازندران تفاهم نامه همکاری امضا کردند شرکت نفت خزر و دانشگاه علم و فناوری مازندران به منظور همکاری های فناورانه ، تفاهم نامه همکاری امضا کردند .
به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت خزر ، این تفاهم نامه را علی اصولی ، مدیرعامل شرکت نفت خزر و حمید محمدزاده ، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران امضا کردند .
اصولی در آیین امضای تفاهم نامه با دانشگاه علم و فناوری مازندران اظهار کرد : شرکت نفت خزر قصد دارد افزون بر فعالیت های عملیاتی ، فنی و مهندسی ، برای کاهش ریسک های عملیاتی و بالا بردن و غنی سازی فعالیت های ملی و پژوهشی و نیز کم کردن هزینه های جانبی ، فعالیت های خود را عالمانه تر و آگاهانه تر به انجام برساند .
وی افزود : پیگیری و پیشبرد این تفاهم نامه در راستای انتقال فعالیت های میدانی صنعت نفت در دریای خزر و انتقال تجربه های علمی و تئوریک دانشگاه علم و فناوری مازندران و همچنین همکاری و نتیجه گیری برای بهره وری بیشتر در راستای فعالیت های عملیاتی صنعت نفت موثر خواهد بود .
در همین حال ، حمید محمدزاده ، رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران اظهار کرد : امیدوارم این تفاهم نامه به فعالیت های اجرایی بینجامد و شرکت نفت خزر که نیازمند مباحث مختلف علمی و تخصصی برای اکتشاف ، استخراج و فعالیت نفتی در دریای خزر است ، بتواند از آن استفاده کند .
حفاری 111 هزار متر چاه نفت و گاز در 8 ماه امسال متراژ حفاری چاه های نفت و گاز از ابتدای امسال تاکنون از سوی شرکت ملی حفاری ایران به 111 هزار متر رسید .
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران ، محمد آل خمیس ، معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری با بیان این مطلب اظهار کرد : در هشت ماه امسال عملیات حفاری 81 حلقه چاه تکمیل شد و برای بهره برداری در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفت که از این تعداد یک حلقه اکتشافی ، 25 حلقه توسعه ای ، 6 حلقه ارزیابی و 49 حلقه تعمیری تکمیلی بوده است .
وی افزود : از مجموع چاه ها 60 حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ، 9 حلقه در موقعیت شرکت نفت فلات قاره ، 9 حلقه در پروژه های توسعه ای شرکت مهندسی و توسعه نفت ، دو حلقه به صورت پروژه ای و یک حلقه در قالب پروژه حفاری چاه های اکتشاف به سفارش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر شد .
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری تصریح کرد : از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه امسال با تلاش های به عمل آمده و در نتیجه همکاری و هم افزایی با شرکت های متقاضی حفاری ، هفت حلقه چاه به مدت 77 روز زودتر از زمان تعیین شده از سوی کارفرما به پایان رسید .
آل خمیس با اشاره به برخورداری ناوگان شرکت ملی حفاری ایران از 72 دستگاه حفاری خشکی و دریایی اظهار کرد : عملیات اجرایی پنج حلقه چاه در نفت شهر در موقعیت شرکت نفت مناطق مرکزی و هفت حلقه چاه در میدان نفتی گچساران در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب کلید خورد که اجرای آن طبق برنامه دنبال می شود .
وزیر نفت : روزانه حدود 20 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته ایم وزیر نفت اعلام کرد که روزانه حدود 20 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته ایم .
به گزارش ایسنا ، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره میزان کاهش مصرف روزانه سوخت در کشور بعد از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت : روزانه حدود 20 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشته ایم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران
روزنامه آفرینش
1398/09/06

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس : تهیه طرح دو فوریتی برای تک نرخی شدن بنزین سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تهیه طرح دوفوریتی برای تک نرخی شدن بنزین خبر داد و گفت که این طرح تقدیم هیات رییسه مجلس شده است .
بهرام پارسایی در گفت وگو با ایسنا ، اظهار کرد : ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ 1500 تومان تک نرخی شود ، چرا که دو نرخی بودن آن منشاء فساد است ، ضمن این که قیمت 1500 تومان برای هر لیتر بنزین سالانه 17 هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می کند و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند .
همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی ، کمک های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود ، چرا که این کمک ها در قانون نیز تعریف نشده است .
وی یادآور شد : یکی از دلایل ارائه ی این طرح نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین بود و اینکه مسائل امنیتی در این افزایش قیمت لحاظ نشده بود ، علاوه بر این با توجه به مسائل پیش آمده مخالفین نظام نیز حداکثر بهره برداری را از نارضایتی های ایجاد شده می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07
> حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : «فهرست اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت از پذیرفته شدن خود مطلع شوند .
> حسین توکلی ، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت : «فهرست اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان می توانند با مراجعه به این سایت از پذیرفته شدن خود مطلع شوند .
» او با اعلام آمار پذیرفته شدگان گفت : «تعداد 16 هزار و 300 نفر برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی زیرمجموعه وزارت علوم پذیرفته شده اند و تعداد 8 هزار و 219 نفر پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی هستند .
»مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : «تعداد دو هزار و 94 نفر هم در موسسات یا دانشگاه ها پذیرفته شده اند هم در دانشگاه آزاد اسلامی ، که این افراد می توانند در یک دانشگاه ثبت نام کنند .
برای ثبت نام ، داوطلبان باید به سایت موسسه محل قبولی مراجعه کرده و از جزئیات زمانی و مکانی ثبت نام مطلع شوند . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه مردم سالاری
1398/09/07
> ثبت نام آزمون دکتری 99 دیروز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.
> ثبت نام آزمون دکتری 99 دیروز از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد .
به گزارش ایسنا ، ثبت نام برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی PHD سال 99 در هشت گروه آموزشی و 345 کد رشته امتحانی شامل 163 کد رشته گروه آزمایشی علوم انسانی ، 45 کد رشته علوم پایه ، 60 کد رشته گروه فنی و مهندسی ، 35 کد رشته گروه کشاورزی ، 7 کد رشته هنر ، 26 کد رشته دامپزشکی و 9 کد رشته زبان های خارجی ، برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه ، شبانه دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی ، غیر دولتی و همچنین پردیس خودگردان دانشگاه ها از دیروز 6 آذر ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد .
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص آزمون دوره دکتری سال 99 نیز روز سه شنبه پنجم آذر ماه جاری بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت .
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، پذیرش دانشجوی دکتری در سال 1399 براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب 18 اسفند 94 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی» صورت می گیرد .
متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی لازم است در آزمون ورودی دوره های دکتری (PhD) ثبت نام و شرکت کنند .
همچنین پذیرش براساس قانون مذکور و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون دکتری(که در زمان ثبت نام توسط سازمان سنجش منتشر می شود) ، صورت خواهد گرفت .
براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری (PhD) بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود : در شیوه پذیرش دکتری آموزشی ـ پژوهشی ، سنجش و پذیرش براساس معیارهای 50 درصد آزمون متمرکز ، 20 درصد سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری و 30 درصد مصاحبه علمی و سنجش عملی و در شیوه دکتری پژوهش محور نیز پذیرش براساس معیارهای 30 درصد آزمون متمرکز ، 20 درصد سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، 30 درصد مصاحبه علمی و بخش عملی و 20 درصد تهیه طرحواره صورت می گیرد .
در واقع اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، مصاحبه علمی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد .
براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (PhD) سال 1399 با آزمون زبان با ضریب (1) ، آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (1) و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (4) صورت می گیرد .
همچنین سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پژوهش محور ، پردیس های خودگردان ، پیام نور ، مؤسسات غیرانتفاعی ، دانشگاه آزاد اسلامی براساس این قانون انجام می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه مردم سالاری
1398/09/07

تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی که در دفترچه راهنما درج خواهد شد ، در این آزمون ورودی ثبت نام و شرکت کنند .
بر اساس اعلام سازمان سنجش ، دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی که مشمول آئین نامه شماره 2/77633 تاریخ 28 مرداد 92 که توسط معاون آموزشی وزارت علوم ابلاغ شده ، باشند می توانند در آزمون شرکت کنند .
مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا 31 شهریور ماه همان سال (سال 1399) فارغ التحصیل شوند .
همچنین پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) روزانه سال 1398 چه در دانشگاه محل قبولی ثبت نام کرده و یا ثبت نام نکرده باشند اجازه شرکت در آزمون سال 1399 را نداشته و یک سال محروم از آزمون خواهند شد .
سایر شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1399 درج خواهد شد .
جزئیات کامل درخصوص جدول رشته های امتحانی آزمون دکتری سال 99 دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل درسترسی است .
آزمون دکتری سال 99 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روز جمعه نهم اسفند ماه سال 98 از طریق حوزه های امتحانی برگزار می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/09/06
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 98 خبر داد و گفت : بیش از22 هزار داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شدند .
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 98 خبر داد و گفت : بیش از22 هزار داوطلب در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شدند .
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص تاریخ و زمان اعلام نتایج نهایی کد رشته های تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1398 ، به اطلاع کلیه داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی در موعد مقرر اقدام کرده اند ، می رساند که نتایج نهایی پذیرفته شدگان بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www .
sanjesh .
org اعلام شد .
وی در ادامه تصریح کرد : داوطلبان پذیرفته شده نهایی برای اطلاع از نحوه ثبت نام در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به مفاد اطلاعیه ای که همراه با اعلام اسامی منتشر شده است ، مراجعه کنند .
دکتر توکلی خاطر نشان کرد : تعداد 16 هزار و 300 نفر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به جز دانشگاه آزاد اسلامی) پذیرفته شدند و تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی نیز 8 هزار و 219 نفر می باشد .
ضمن اینکه تعداد دو هزارو 94 داوطلب نیز هم در دانشگاه های وزارت علوم و هم دانشگاه آزاد پذیرفته شده اند .
به گفته وی ، داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته اند توجه داشته باشند که منحصراً می توانند در یکی از کدرشته محل های قبولی ثبت نام کنند و مجاز به ثبت نام در هر دو محل قبولی نیستند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد : مهلت تمدید شده ثبت نام برای انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 98 ساعت 24 روز پنج شنبه 30 آبان ماه به پایان رسید ، اظهار کرد : در این مرحله 50 هزار و 20 داوطلب پذیرفته خواهند شد و این ظرفیت بدون لحاظ کردن ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی است .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطر نشان کرد : بر اساس آمار گزارش شده تعداد 31 هزارو 269 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت کد رشته های ارشد مؤسسات آموزش عالی شرکت کردند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/09/06
> ثبت نام دوره های کاردانی موسسات آموزش عالی غیر دولتی تمدید شد مهلت ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی تا 10 دی ماه تمدید شد .
> ثبت نام دوره های کاردانی موسسات آموزش عالی غیر دولتی تمدید شد مهلت ثبت نام دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی تا 10 دی ماه تمدید شد .
به گزارش ایسنا ، علاقمندان به تحصیل در رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ســال 1398 (اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت نام نموده و یا ننموده اند) می توانند برای اطلاع از رشته های تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش موسسات پذیرنده در این مرحله جداول حاوی اطلاعات رشته محل های مندرج در اطلاعیه های 6 و 22 آبان ماه جاری را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالی مورد علاقه خود ، با همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد اعلام شده تا 10 دی ماه جاری به مؤسسه آموزش عالی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند .
کلیه متقاضیان دوره فوق باید دارای گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و یا احراز شرایط دانش آموختگی در یکی از رشته های مذکور و یا دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهار ساله (نظام قدیم) و یا دیپلم شاخه نظری نظام آموزشی جدید 3 3 6 و یا نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی را داشته باشند و یا حداکثر تا تاریخ 30 شهریور نسبت به اخذ مدرک مربوط اقدام کرده باشند .
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور ، بدیهی است فارغ التحصیلان با مدارک فوق تا 30 بهمن ماه می توانند در صورت اعلام آمادگی موسسه آموزش عالی مربوط ، برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99 98 در این مرحله متقاضی ثبت نام شوند .
بر این اساس ، هر داوطلب منحصراً مجاز است یکی از کدرشته محل های مربوط را که متناسب با مدرک دیپلم خود است و مطابق جدول شماره 4 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در دوره های فوق و اطلاعیه اصلاحات مربوط به آن که در تاریخ هفتم مرداد 98 منتشر شده(دفترچه مذکور و اطلاعیه اصلاحات مربوط به آن از طریق سایت این سازمان قابل دسترسی است) ، را انتخاب کند .
جزئیات طرح رتبه بندی معلمان اعلام شد طرح رتبه بندی معلمان در آذرماه 98 توسط هیات دولت مصوب شد و قرار شده تا احکام ناشی از این طرح از ابتدای مهرماه صادر شود .
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش ، محسن حاجی میرزایی در هفته های گذشته چندین بار در رسانه ها اعلام کرده بود که طرح رتبه بندی معلمان به زودی در هیات دولت تصویب می شود که نهایتاً این طرح در سوم آذرماه 98 در هیات دولت مصوب شد .
آنچه تاکنون در مورد این طرح گفته شده است ، به شرح زیر است : اعتبار طرح رتبه بندی فرهنگیان 2000 میلیارد تومان است .
از ابتدای مهرماه 98 در احکام فرهنگیان لحاظ خواهد شد .
معلمان با 2سال سابقه کار و بالاتر شامل این طرح می شوند و معلمان باسابقه بیش از 24 سال در این طرح به صورت ویژه ای دیده خواهند شد .
دریافتی معلمان ابتدایی به دلیل تمام وقتی و سختی کار بیشتر ، 10 درصد بیشتر خواهد بود .
معلمان در 5 رتبه و با سنوات2 6 12 18 24 سال خدمت رتبه بندی خواهند شد .
رتبه های پایین تر بین 200 تا 300 هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1398/09/06

متوسط دریافتی معلمان براثر اجرای رتبه بندی 420 هزار تومان خواهد بود .
این طرح شامل آموزگاران ، دبیران ، هنرآموزان ، مربیان پرورشی ، مراقبان سلامت ، مشاوران ، معاونان و مدیران واحدهای آموزشی است که حدود720 هزار نفر در سراسر کشور از امتیاز این طرح بهره مند خواهند شد .
قابل توجه داوطلبان؛ آغاز ثبت نام آزمون ورودی دوره دکتری «نیمه متمرکز Ph .
D» ثبت نام شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «نیمه متمرکز Ph .
D» سال 99 آغاز شده است و تا 12 آذر ماه 98 ادامه دارد .
به گزارش دانشجو ، ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «نیمه متمرکز Ph .
D» منحصراً بصورت اینترنتی انجام می شود لذا کلیه متقاضیان ، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww .
sanjesh .
org مراجعه و نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام کنند .
لازم به ذکر است؛ آزمون ورودی دوره دکتری «نیمه متمرکز Ph .
D» سال 99 در روز جمعه 9 اسفند ماه 98 برگزار خواهد شد .
اعلام زمان ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اسلامی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زمان آغاز به کار مجدد سامانه "منادا" برای ثبت نام نقل و انتقالات دانشجویی این دانشگاه را روز یکشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد و گفت : نتایج نهایی نقل و انتقالات ، از طریق سامانه منادا و کمیسیون نقل و انتقالات تا قبل از شروع نیمسال دوم تحصیلی اعلام می شود .
حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفت وگو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر اظهار کرد : نقل و انتقالات دانشجویی از 10 آذرماه آغاز شده و سامانه منادا از این زمان مجدداً فعال می شود؛ دانشجویان می توانند ازطریق این سامانه نسبت به ثبت نام نقل و انتقالات برای ترم بهمن ماه اقدام کنند .
وی خاطرنشان کرد : کسانی که به صورت طبیعی واجد شرایط نقل و انتقال باشند ، از سامانه منادا جواب مثبت دریافت خواهند کرد .
این در حالی است که درخواست افرادی که در سامانه به مشکل بربخورند ، در کمیسیون نقل و انتقالات بررسی شده و نتایج نهایی تا قبل از شروع ترم بهمن (نیمسال دوم سال تحصیلی) دانشگاه آزاد اسلامی (12 بهمن) اعلام خواهد شد .
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان خاطرنشان کرد : دانشجویان متقاضی می توانند از طریق سامانه منادا به آدرس https : //monada .
iau .
ir/ نسبت به ثبت نام برای نقل و انتقالات دانشجویی نیمسال دوم اقدام کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07
> نویسنده : امین خلیق ، روزنامه نگار / این روزها بیش از آنکه کنکور چالش باشد ، نحوه حذف و جایگزینی آن به یک چالش تبدیل شده است .
> نویسنده : امین خلیق ، روزنامه نگار / این روزها بیش از آنکه کنکور چالش باشد ، نحوه حذف و جایگزینی آن به یک چالش تبدیل شده است .
شکست طرح سوابق تحصیلی که روزی قرار بود جایگزین تمام عیار کنکور باشد ، چالش حذف کنکور را وارد دور جدیدی کرده است .
با آنکه 85درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از طریق سوابق تحصیلی به داوطلبان واگذار می شود ، اما نه داوطلبان علاقه دارند از این طریق وارد دانشگاه ها شوند و نه دانشگاه های مطرح کشور روی خوشی به این طرح نشان داده اند .
همین موارد باعث شده است تا دوباره بحث ها پیرامون نحوه حذف کنکور بالا بگیرد .
بر همین اساس مدتی است شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال برنامه ای برای حذف یا تغییر کنکور است .
سیدسعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون برنامه ای برای حذف کنکور گفت : «ما مدل های موفقی در جذب و پذیرش داریم و سوال مهم آن است که آیا این مدل ها در فضای اجتماعی و فرهنگی ما می توانند موفق باشند یا خیر؟ در این راستا قصد داریم ظرف 6 ماه به مدل برگزیده برسیم .
» ابراهیم سوزنچی کاشانی ، معاون خط مشی گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشستی پیرامون مساله اصلی کنکور ، گفت : «برای اینکه بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم باید مسائل را به صورت درست شناسایی کنیم .
در مورد کنکور باید بدانیم مشکل ما در زمینه سنجش و پذیرش چه چیزی است .
از چند زاویه می توانیم به این مساله بپردازیم؛ گام اول شناخت محدوده آن است؛ اینکه ایرادات کنکور را باید صرفا در سنجش و پذیرش ببینیم یا اینکه مشکل آن گسترده تر و در آموزش عالی کشور است .
دوم اینکه در چه سطحی باید به مساله کنکور بپردازیم؛ فردی ، خانواده ، جامعه یا دانشگاه و سپس با چه دیدگاه و نظریه ای می خواهیم آن را بررسی کنیم .
در این میان چند سوال اساسی مطرح می شود؛ نخست آنکه از نظر ما مساله اصلی نظام سنجش و پذیرش کشور چیست؟ آیا دانشگاه ها توانایی تقبل نظام پذیرش را دارند؟» همه این سوال ها ، نظام آموزشی ما از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر نهادها را با چالش مواجه کرده است .
در همین زمینه ، امید نقشینه ارجمند ، عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مولف کتب ریاضی دوره متوسطه در گفت وگو با «فرهیختگان» به بررسی ایده و راه حلی برای کنکور پرداخت .
او در این گفت وگو راه حل را در برگزاری آزمون های تشریحی در کنار آزمون کنکور و ادامه روند فعلی را منجر به آسیب هایی در زمینه های آموزش و پرورش دانست .
چه زمینه هایی را مساله اصلی و مشکل کنکور می دانید؟ آیا راه حل هایی مانند سوابق تحصیلی می توانند پاسخگوی نیازهای آموزش عالی ما باشند؟ ما کم و بیش به کنکور به عنوان مجموعه ابزاری برای رتبه بندی و سنجش دانش آموزان برای ورود به دانشگاه نیازمند هستیم .
بدون در نظر گرفتن روند اخیر برگزاری کنکور که در آن سعی شده است سوابق تحصیلی را در آن لحاظ کنند که با مناقشاتی نیز مواجه است ، مساله مهم کنکور این است که دانش آموزان می توانند با یک امتحان سرعتی و چند گزینه رتبه مناسبی را برای ورود به دانشگاه پیدا کنند و این نوع امتحان تاثیرات مخربی را روی نظام آموزش و پرورش ما گذاشته است .
به همین خاطر است که در نظام آموزش و پرورش مجبور به کنار گذاشتن بسیاری از مطالبی که ارزشمندی است که در قالب چنین سنجشی نمی گنجد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07

در این روند هر معلمی که بخواهد به مفاهیم عمیق تری مانند فکر و تحلیل و حتی نوشتن بپردازد ، در فشار کنکور مجبور می شود رویه خود را تغییر دهد .
یکی از مشکلات جدی کنکور این است که ما با چنین امتحانی دانش آموزان خود را می سنجیم ، بنابراین مساله این است که چگونه می توان امتحانی را به صورت تشریحی برگزار کرد که تا حدی قابل اعتماد باشد و مزایای امتحان چهارگزینه ای که گفته می شود ، عادلانه و غیرقابل مناقشه است را داشته باشد .
برخی آزمون هایی که توسط آموزش و پرورش برگزار می شود ، تشریحی است اما تقریبا همه کسانی که درگیر آن بوده اند ، کیفیت برگزاری این آزمون ها را چه به لحاظ تصحیح و چه از حیث استانداردی آن قابل قبول نمی دانند .
درنتیجه به این مساله می رسیم که چگونه می توان آزمونی تشریحی با کیفیت مطلوب را با ابعاد چندهزار نفری برگزار کنیم .
آموزش و پرورش زیرساخت های خوبی دارد تا تصحیح برگه های خود را جمع سپاری کند .
حتی در سال های اخیر ، عمادی که مسئولیت سنجش را در آموزش و پرورش داشت ، اعلام کرده که از زمان مشخصی به بعد تصحیح برگه های هماهنگ را به معلم های کل کشور خواهیم سپرد و خودشان این گونه مثال زدند که در این پروسه برگه های یک دانش آموز یزدی را یک معلم اصفهانی و یک معلم شیرازی تصحیح می کند و از تطابق برگه ها به این نتیجه می رسیم که نمره دانش آموز چند بوده است .
این نشان دهنده آن است که زیرساخت های لازم برای تصحیح برگه ها به صورت دیجیتالی وجود دارد و این برگه ها به جای آنکه در مجموعه متمرکزی انجام شود ، می تواند در کل کشور پخش شود .
براساس این توانمندی ها می توان به دنبال راه های جایگزین کنکور بود .
با توجه به اینکه امتحان تستی سرعتی آثار تخریبی زیادی بر آموزش و پرورش ما داشته است ، اگر نظام تستی ما تا 10 یا 20 درصد با آزمون تشریحی ترکیب شود ، یعنی دانش آموز برای رسیدن به سطح بالای کنکور علاوه بر انتخاب گزینه درست ، توانایی نوشتن پاسخ و تحلیل کردن آن را هم داشته باشد ، می توانیم مانع از تخریب بخش مهمی از نظام آموزش و پرورش مان بشویم .
برای مثال بخش هایی از ریاضیات با آزمون تستی به شدت تخریب می شود ، اگر بگوییم دانش آموزان در سال سوم یک آزمون تشریحی با استاندارد نسبتا خوب هم می دهند ، حتی اگر تاثیر کمی هم داشته باشد ، موجب خواهد شد معلمی که به دانش آموزان به صورت تحلیلی درس می دهد نیز به عقب رانده نشود .
چیزی که شما می گویید ، نمایی از همان سوابق تحصیلی است که در حال انجام است؟ در نظام سوابق تحصیلی ، آموزش و پرورش ما به سراغ نمره های معلمانی رفت که از دانش آموزان خود امتحان می گرفتند و نمره ها را با یکدیگر جمع می کرد و میانگین آنها را به عنوان سوابق تحصیلی حفظ می کرد .
نتیجه این شد که معلم در شرایطی قرار گرفت که اگر من به دانش آموز خود نمره کمی بدهم ، آینده او را تباه خواهم کرد و هیچ معلمی هم نمی توانست مقاومتی در این زمینه انجام دهد ، چراکه نمرات 10 ، 15 و 20 ذاتا معنی خاصی ندارند ، یعنی هرچند به صورت عرفی دارای معنی هستند ، اما اینکه بگوییم دانش آموزی از درس فیزیک خود 19 گرفته ، دقیقا چه توانایی هایی دارد ، غیرقابل بیان است .
آموزش و پرورش سراغ سوابق تحصیلی رفت و نتیجه آن از بین رفتن اعتبار سوابق تحصیلی شد .
پیش از ورود این سوابق به عرصه کنکور و دانشگاه نگاه مثبتی وجود داشت و نمره ها ، داده های ارزشمندی محسوب می شدند ، اما بعدها استفاده از سوابق تحصیلی به جای آنکه این سوابق ارزشمند شود ، ارزشش را از دست داد .
همین ماجرا یک صورت مساله را ایجاد کرد که باید آن را بررسی کنیم .
استفاده از سوابق تحصیلی برای رتبه بندی دانش آموزان را نباید به تنهایی و صرفا با یک آزمون حل کرد .
ما در کشور مجموعه زیادی از آزمون های موضعی و محلی شامل آزمون هایی که در کلاس و در سطح شهرستان و استان برگزار می شود یا آزمون های کلان که در سطح کلی کشور برگزار می شود ، داریم .
هرکدام از این آزمون ها دقت و اعتبار مشخصی دارد و درجه سختی و آسانی هریک از آنها متفاوت است و نمی توان و نباید آنها را یکسان در نظر گرفت .
نباید فکر کرد که همه معلمان یک آزمون استاندارد می گیرند ، چراکه استانداردی وجود ندارد و هر معلمی باید براساس شناخت از دانش آموزان خود امتحان را برگزار کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07

ما باید به معلمان این اجازه را بدهیم که امتحانی را که متناسب با کلاس است ، بگیرند ، اما باید به مجموعه امتحانات ، سوالات و .
هم توجه کنیم؛ امری که درحال حاضر در بررسی سوابق تحصیلی نادیده گرفته می شود .
آموزش وپرورش سراغ سوابق تحصیلی رفت و نتیجه آن از بین رفتن اعتبار سوابق تحصیلی شد .
پیش از ورود به عرصه کنکور و دانشگاه به این سوابق نگاه مثبتی وجود داشت و نمره ها ، داده های ارزشمندی محسوب می شدند ، اما بعد از استفاده از آنها به جای آنکه ارزشمند شوند ، ارزش شان را از دست دادند .
این امر مساله ای را ایجاد کرد که باید آن را بررسی کنیم .
استفاده از سوابق تحصیلی برای رتبه بندی دانش آموزان را نباید به تنهایی و فقط با یک آزمون حل کرد .
ما آزمون های گوناگونی داریم که در سطح کلاس یا شهرستان و استان یا سطح کلان یعنی کشوری برگزار می شوند .
هرکدام از این آزمون ها دقت و اعتباری مشخص و سختگیری و آسانی متفاوتی دارند و نمی توان و نباید آنها را یکسان در نظر گرفت .
نباید فکر کرد همه معلمان یک آزمون استاندارد می گیرند ، چراکه استانداردی وجود ندارد و هر معلمی باید بر اساس دانش آموزان خود امتحان را برگزار کند .
ما باید به معلمان این اجازه را بدهیم که هرکدام آن امتحانی را بگیرند که متناسب با کلاس شان است ، اما باید به مجموعه امتحانات ، سوالات و .
توجه کنیم؛ امری که اکنون در بررسی سوابق تحصیلی نادیده گرفته می شود .
امروزه فهرستی مفصل از آزمون هایی داریم که دانش آموزان طی سه سال تحصیلی ارائه داده اند ، در این روند نباید تنها نمرات دانش آموزان را نگه داریم ، بلکه باید تمام داده های امتحانی را به صورت کلی حفظ کنیم .
برای مثال بدانیم هر دانش آموز در مقایسه با سایر همکلاسی های خود چه نمره ای داشته است .
همچنین به صورت هم زمان باید سختی آزمون ها را مورد بررسی قرار دهیم و دانش آموزان را نسبت با یکدیگر بسنجیم .
در ادامه از آنجا که دانش آموزان در کنکور به عنوان آزمونی یکسان و یکپارچه شرکت می کنند ، در این صورت ما با یک داده کلی روبه رو هستیم که می تواند به کمک الگوریتم هایی نسبت آسان گیری و سختگیری معلمان را تا حد زیادی نشان دهد .
در این روند ممکن است نمرات سوابق تحصیلی یکی از دانش آموزان به دلیل آسانی تدریس کاهش و برخی نمرات افزایش پیدا کند .
ما از این طریق می توانیم به میانگینی برای معدل گرفتن سوابق تحصیلی دست یابیم .
در روند فعلی سوابق تحصیلی ، آموزش وپرورش تمام اسناد خود را که خیلی مفصل تر است ، کنار می گذارد و تنها به نمرات اکتفا می کند .
اما چیزی که ما می گوییم یک محاسبه الگوریتمی کامپیوتری بزرگی است که بر اساس سوابق مختلفی که در سامانه آموزش وپرورش وجود دارد ، بتوانیم افراد را با یکدیگر مقایسه کنیم .
امری که در حال حاضر رخ می دهد این است که ما اطلاعات مهم را دور می اندازیم اما انتظار داریم بدون هیچ کار علمی ای روی نمرات دانش آموزان ، نتیجه خوبی را دریافت کنیم .
اکنون با توجه به اینکه چندین سال سابقه تحصیلی ملاک است و بر اساس آن وضعیت نمره دهی معلمان ما تغییر کرده و تحت تاثیر آن قرار گرفته ، مساله آن است که از نمرات فعلی چه میزان داده استخراج می شود .
درواقع ورود بی گدار این داده ها بدون آنکه سیستم ارزشیابی نمرات طراحی شود ، موجب شده روایی نمرات فعلی نیز با سوال روبه رو شود و اشتباه است اگر تقصیر را به گردن معلمان بیندازیم .
آیا این سیستم تاکنون در کشورهای خاصی انجام شده است؟ سیستم خاصی تنظیم نشده است و من بر اساس داده های خود این پیشنهاد را ارائه داده ام .
البته معتقدم ضمن تجربه گرفتن از جاهای دیگر باید خودمان ابتکارهایی داشته باشیم ، به علاوه اینکه در اجرا کردن ابتکارات نباید مردم را موش آزمایشگاهی قرار دهیم .
این گونه پروژه ها ابتدا باید در رده های کوچک تر با حوزه های کم آسیب پذیر تر مورد آزمایش قرار بگیرند ، به گونه ای که لطمه ای به دانش آموزان نزنند ، سپس اگر تجربه موفقی بودند آنان را بست دهیم و در کشور اجرایی کنیم .
برای تصحیح نیز روش های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز های فعلی نیست ، اکنون در برخی دانشگاه ها شیوه های تصحیحی انجام می گیرد که با وجود آنکه تعداد بسیار زیادی دانشجو به صورت آنلاین از یک کلاس استفاده می کنند و مجبور به ارائه تمرین های خود هستند ، این تمرین ها تنها در مدت یک یا دو روز بررسی می شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07

اگر روش های جدید در ذهن ما نباشد شاید دست انداز های زیادی را در این راه ببینیم .
برای عبور از کنکور باید روش های سنتی را کنار بگذاریم و از نمونه های روز دنیا استفاده کنیم ، چنانکه گفته شد چنین امکاناتی در کشور وجود دارد .
ما می گوییم راه حل هایی وجود دارد ، باید تلاش کنیم از این سنتی فکر کردن با تمام امکاناتی که در اختیار داریم ، عبور کنیم .
آموزش وپرورش ما خواسته است وارد این مساله شود اما اشتباهات زیادی دارد ، به عنوان مثال هنوز آموزش وپرورش بر اساس همان روند سنتی تصحیح برگه های دانش آموزان ، هر یک برگه را به یک معلم واگذار می کند و یک معلم باید تمام سوالات را بررسی کند ، معلم بعدی نیز تمام سوالات را بررسی می کند و در صورتی که اختلاف نمره این دو معلم بالای یک نمره باشد ، برای تصحیح مجدد به معلم سومی واگذار می شود .
این در حالی است که ممکن است یک معلم به سوال اول نمره صفر و به سوال دوم نمره یک بدهد و معلم بعدی به سوال اول نمره یک و به سوال دوم نمره صفر بدهد ، اما چون اختلافی به وجود نمی آید عملا برگه به دست مصحح سوم نمی رسد .
این تنها یکی از ایرادات روش سنتی است که هنوز آموزش وپرورش ما در آن گیر کرده است .
این به خاطر این است که ما از تکنولوژی استفاده می کنیم اما به روند آموزش هنوز سنتی نگاه می کنیم .
البته تمام ایرادها در مورد کنکور فقط مربوط به آموزش وپرورش هم نمی شود ، نهادهای فرهنگ ساز ، صداوسیما و .
نیز تاثیر گذارند .
اما فکر می کنم به جای آنکه از این و آن بنالیم باید به دنبال راه حل باشیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
دولت + وزارت علوم
روزنامه آفرینش
1398/09/06
> معاون اول رئیس جمهور گفت : با اتکا به دانشگاه و نخبگان کشور می توان راهکارهایی مناسب برای برون رفت از مشکلات کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین کرد .
> معاون اول رئیس جمهور گفت : با اتکا به دانشگاه و نخبگان کشور می توان راهکارهایی مناسب برای برون رفت از مشکلات کشور در زمینه های مختلف اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین کرد .
به گزارش وزارت علوم ، جلسه بررسی گزارش دانشگاه تربیت مدرس در خصوص طرح پژوهشی ارتقاء سرمایه اجتماعی به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد .
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه تقویت سرمایه اجتماعی باید به یک موضوع ملی تبدیل شود گفت : قوای سه گانه ، نهادهای مختلف و همه ارکان نظام باید برای تقویت سرمایه اجتماعی و بالا بردن امید جامعه به آینده کشور به صحنه بیایند و مطالبات و دغدغه های مردم را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند .
وی با قدردانی از گزارش ارائه شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص وضعیت سرمایه اجتماعی کشور تصریح کرد : یکی از نکات برجسته این گزارش پیشنهاد راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی است که در قالب 11 برنامه تدوین شده است .
جهانگیری با تأکید بر اینکه پیشنهادات ارائه شده در گزارش دانشگاه تربیت مدرس باید مورد توجه قرار گیرد و با اولویت بندی اجرایی شود ، از دکتر صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس کمیسیون فرهنگی دولت خواست این پیشنهادات را در جلساتی با مشارکت اساتید دانشگاه و صاحبنظران مورد بررسی قرار دهند و ظرف دو ماه با اولویت بندی و تفکیک وظایف هر دستگاه ، به سندی جامع و قابل اجرا برای تقویت سرمایه اجتماعی کشور تبدیل کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
موسسات آموزش عالی
خراسان
1398/09/07
> محمدی استاندار خراسان شمالی شامگاه سه شنبه میزبان دبیران تشکل ها ، انجمن ها و کانون های دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان بود و هرچند 2 ساعت برای برگزاری این نشست برنامه ریزی شده بود ولی به دلیل سوالات متعدد و صریح دانشجویان ، این نشست 45 دقیقه هم در وقت اضافه دنبال شد.
> محمدی استاندار خراسان شمالی شامگاه سه شنبه میزبان دبیران تشکل ها ، انجمن ها و کانون های دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان بود و هرچند 2 ساعت برای برگزاری این نشست برنامه ریزی شده بود ولی به دلیل سوالات متعدد و صریح دانشجویان ، این نشست 45 دقیقه هم در وقت اضافه دنبال شد .
دکتر «شجاعی» در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص صرف هزینه گزاف برای میزبانی از جشنواره اخیر صدا و سیما ابراز کرد : یک ریال از اعتبارات استان برای این جشنواره هزینه نشد و کل هزینه صرف شده برای این جشنواره 2 میلیارد تومان بود که صفر تا صد آن از خارج از استان تامین شده است .
وی با طرح این سوال که آیا استان هایی که تاکنون از این جشنواره میزبانی کرده اند یا استان هایی که چندین تیم در لیگ های کشوری دارند آیا بیکار و مشکل ندارند؟ ابراز کرد که توسعه نوبتی نیست و اولویت بندی دارد ، باید به سلایق مختلف احترام بگذاریم .
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص چرایی میزبانی از مسابقات ورزشی در فضای دانشگاهی تصریح کرد که با توجه به داشته های مان ، سی و یکمین استان برای میزبانی از این مسابقات هستیم و در خصوص چنین مسابقاتی ، بیش از 50 تا 60 درصد رقابت ها در مراکز آموزش عالی برگزار می شود و جام باشگاه های جهانی پخش سراسری دارد و ورزش استان در جهان ثبت و منابع از خارج از استان تامین می شود و از اعتبارات سایر حوزه ها استفاده نمی شود .
«شجاعی» در پاسخ به مطلبی مبنی بر این که خراسان شمالی به سکویی برای استانداران و مدیران تبدیل شده است ، با طرح این سوال که اگر چنین است ، استاندارانی که پیش از این در استان بودند الان کجایند؟ ادامه داد : من مدیر اجرایی هستم و فضای کار اگر مهیا باشد می مانم و اگر نباشد و بگویند ، نمی مانم و از طرفی میانگین طول خدمت استانداران در کشور 1 .
6 سال است و این مختص به این استان نیست .
وی به موضوع افزایش قیمت بنزین هم اشاره کرد و گفت : نباید اجازه دهیم با افزایش قیمت بنزین ، قیمت کالاها افزایش داشته باشد تا این کمک معیشتی کم رنگ شود ، هر چند می توانید بر چگونگی اجرا و زمان آن نقد داشته باشید .
استاندار همچنین «حیاتی» معاون سیاسی خود را مکلف کرد شورای مشورتی دانشجویان تشکیل شود و ساز و کار تشکیل و همکاری این شورا را به خود دانشجویان واگذار کرد .
استاندار خراسان شمالی با بیان این که میزان ورود زنان روستایی به دانشگاه ها در استان 15 درصد کمتر از میانگین کشور است ، افزود : زنان روستایی این استان 8 درصد کمتر از زنان روستایی دیگر نقاط کشور به دیپلم می رسند و نرخ بی سوادی زنان روستایی این خطه در مقایسه با کشور 6 درصد بالاتر است .
«شجاعی» با طرح این موضوع که برای عبور سالانه 20 میلیون زائر از استان چه کار کرده ایم؟ به ضرورت افزایش مسئولیت های اجتماعی از سوی صنایع بزرگ استان گریزی زد .
وی با بیان این که 400 صنعت کوچک در استان داریم و صنایع بزرگ بیش از 70 درصد خدمات شان را از خارج از استان می گیرند ، ادامه داد : صنایع بزرگ استان بخش عمده نداشته های خود را از سایر استان ها فراهم می کنند و تاکنون هیچ تلاشی در راستای ایجاد صنایع کوچک و مرتبط نکرده اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
پیام نور
روزنامه فرهیختگان
1398/09/07
> براساس اعلام هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در یک ماه گذشته ، گروه های اعزامی این هیات از 16 موسسه آموزش عالی در استان گیلان ، هفت موسسه آموزش عالی در استان خراسان ، 9 موسسه آموزش عالی در آذربایجان غربی و 11 موسسه آموزش عالی در استان سیستان و بلوچستان بازدید کردند .
> براساس اعلام هیات نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در یک ماه گذشته ، گروه های اعزامی این هیات از 16 موسسه آموزش عالی در استان گیلان ، هفت موسسه آموزش عالی در استان خراسان ، 9 موسسه آموزش عالی در آذربایجان غربی و 11 موسسه آموزش عالی در استان سیستان و بلوچستان بازدید کردند .
براساس این گزارش ، این بازدیدها از 9 موسسه غیردولتی غیرانتفاعی ، چهار آموزشکده فنی و حرفه ای ، 13 واحد و مرکز دانشگاه پیام نور و چهار واحد دانشگاه آزاد اسلامی ، 10 مرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی و سه دانشگاه دولتی بوده است .
براساس این گزارش ، بازدید از مراکز آموزش عالی با هدف بررسی چگونگی انجام فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و اجرایی مراکز مذکور در استان های کشور و با همکاری کارشناسان دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی در قالب تیم های اعزامی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، همچنین اعضای هیات علمی متخصص در امور نظارت و ارزیابی در دانشگاه های منتخب واقع در هر استان انجام می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1398/09/08
> کاری قریشی عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی ، در آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی گفت : با توجه به امکانات و توان بالقوه دانشگاه پیشنهاد می شود؛ دبیرخانه دائمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه بیرجند مستقر گردد .
> کاری قریشی عضو کمیته علمی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی ، در آیین اختتامیه این رویداد فرهنگی گفت : با توجه به امکانات و توان بالقوه دانشگاه پیشنهاد می شود؛ دبیرخانه دائمی همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه بیرجند مستقر گردد .
وی با اشاره به اینکه از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به ویژه کمیسیون بررسی نشریات علمی درخواست می کنیم تا نسبت به تأسیس و راه اندازی مجله فرهنگ دانشگاهی دردانشگاه بیرجند موافقت نمایند ، ادامه داد : از وزارت علوم تقاضا می شود به تداوم برگزاری همایش (حداقل 2سالانه) در یکی از دانشگاه های کشور اقدام نمایند .
1
فهرست