وزارت علوم - خبرگزاري ها 16 تير 97
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت 12:41
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
روساي واحدهاي دانشگاهي
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
روساي آموزش عالي
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
حزب الله
1397/04/16
11:12
> حزب الله : وزیر علوم با اشاره به صندلی های خالی دانشگاه ها از احتمال ادغام و منحل شدن برخی از آنها خبر داد .
> به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ، منصور غلامی با اشاره به برنامههای وزارتخانه علوم برای بیش از یکصد هزار صندلی خالی در رشتههای ریاضی و علوم انسانی در دانشگاهها ، گفت : پس از اعلام نتایج کنکور باید میزان خالی بودن صندلیهای دانشگاه را ارزیابی کرد اما معمولا این صندلیهای خالی تابع چند فاکتور هستند .
وی در توضیح اینکه فاکتورهایی که موجب خالی ماندن صندلیهایی یک دانشگاه میشوند ، گفت : متقاضیان در انتخاب دانشگاه و رشته ابتدا جایگاه دانشگاهها ، قرار گرفتن در شهرهای بزرگ ، داشتن امکانات و رفاهیات بیشتر را در نظر میگیرند و در ادامه انتخابها به سمت شهرهای کوچک و دانشگاههایی به غیر از دانشگاههای دولتی میرود لذا صندلیهای خالی بیشتر مربوط به شعب دانشگاههای غیردولتی ، شعب دانشگاههای پیامنور و دانشگاههای دولتی کوچک است نه دانشگاههایی که متقاضی بالایی دارند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامههای وزارتخانه علوم برای این صندلیهای خالی توضیح داد : اگرچه این مسئله به دلیل گسترش شعب بالای مراکز آموزش عالی اتفاق افتاده است اما امسال با ارزیابی دقیق به دنبال کاهش تعداد رشتهها و مراکز فاقد شرایط کمی لازم هستیم تا با کمک مسئولان و نمایندگان مجلس ، واحدهای کوچک فاقد شرایط کیفی ماموریتگرا ، تبدیل ، ادغام و منحل شوند و موضوع صندلیهای ساماندهی و از امکانات موجود استفاده بهینه شود .
مذاکره با وزارت بهداشت برای بررسی امکان افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی غلامی درخصوص امکان بسط دادن رشتههای علوم تجربی با توجه به متقاضی بالای این رشتهها با استفاده از صندلیهای خالی در رشتههای ریاضی و علوم انسانی ، اظهارکرد : رشتههای علوم تجربی که متقاضیان بالایی دارند در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قرار میگیرند لذا باید با مسئولان علوم پزشکی وزارت بهداشت درخصوص اینکه چقدر میتوانند ظرفیتها را بالا برده و اصلا بالا بردن این ظرفیت به نفع اشتغال جوانان در آینده هست یا خیر ، مذاکره شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آنا
1397/04/16
10:30
> وزیر علوم با اشاره به صندلی های خالی دانشگاه ها از احتمال ادغام و منحل شدن برخی از آنها خبر داد .
> به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از خانه ملت ، منصور غلامی با اشاره به برنامه های وزارتخانه علوم برای بیش از یکصد هزار صندلی خالی در رشته های ریاضی و علوم انسانی در دانشگاه ها ، گفت : پس از اعلام نتایج کنکور باید میزان خالی بودن صندلی های دانشگاه را ارزیابی کرد اما معمولا این صندلی های خالی تابع چند فاکتور هستند .
وی در توضیح اینکه فاکتورهایی که موجب خالی ماندن صندلی هایی یک دانشگاه می شوند ، گفت : متقاضیان در انتخاب دانشگاه و رشته ابتدا جایگاه دانشگاه ها ، قرار گرفتن در شهرهای بزرگ ، داشتن امکانات و رفاهیات بیشتر را در نظر می گیرند و در ادامه انتخاب ها به سمت شهرهای کوچک و دانشگاه هایی به غیر از دانشگاه های دولتی می رود لذا صندلی های خالی بیشتر مربوط به شعب دانشگاه های غیردولتی ، شعب دانشگاه های پیام نور و دانشگاه های دولتی کوچک است نه دانشگاه هایی که متقاضی بالایی دارند .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه های وزارتخانه علوم برای این صندلی های خالی توضیح داد : اگرچه این مسئله به دلیل گسترش شعب بالای مراکز آموزش عالی اتفاق افتاده است اما امسال با ارزیابی دقیق به دنبال کاهش تعداد رشته ها و مراکز فاقد شرایط کمی لازم هستیم تا با کمک مسئولان و نمایندگان مجلس ، واحدهای کوچک فاقد شرایط کیفی ماموریت گرا ، تبدیل ، ادغام و منحل شوند و موضوع صندلی های ساماندهی و از امکانات موجود استفاده بهینه شود .
مذاکره با وزارت بهداشت برای بررسی امکان افزایش ظرفیت رشته های پزشکی غلامی درخصوص امکان بسط دادن رشته های علوم تجربی با توجه به متقاضی بالای این رشته ها با استفاده از صندلی های خالی در رشته های ریاضی و علوم انسانی ، اظهار کرد : رشته های علوم تجربی که متقاضیان بالایی دارند در حوزه دانشگاه علوم پزشکی قرار می گیرند لذا باید با مسئولان علوم پزشکی وزارت بهداشت درخصوص اینکه چقدر می توانند ظرفیت ها را بالا برده و اصلا بالا بردن این ظرفیت به نفع اشتغال جوانان در آینده هست یا خیر ، مذاکره شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری