وزارت علوم - مطبوعات 31 تير 97
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت 12:22
1
فهرست اخبار
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7149080 روزنامه فرهیختگان
7138183 وطن امروز
7147564 روزنامه آفرينش
7144381 دنياي اقتصاد
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
7147565 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
صبح اقتصاد
1397/04/31
> وزیــر علوم ، تحقیقات و فناوری گفــت : اگر ترمیم کابینه شــامل من هم شــود ، از این اتفــاق ناراحــت نخواهم شــد .
ترمیم کابینه مدتی اســت که در محافل سیاسی و رســانه ای مطرح و از رییس جمهور خواســته می شود .
> برخــی معتقدند که در شــرایط فعلی و بــرای مواجهه بــا سیاســتهای آمریــکا دولــت نیازمنــد تغییراتی در کابینه اســت تا بتواند چابک تر با مســائل روبه رو شود .
ســخنگوی دولت هم در هفته گذشته احتمال تغییرات را رد نکرد و گفت : همــه توقع دارند که اعضای کابینه فعال و باانگیزه باشند .
حاا شاید رییس جمهور تشخیص دهد بعضی جــای خود را به دیگران دهند و یا جای شــان را با هم عوض کنند ، این هم مســئله غیرمحتملی نیســت .
در همین زمینه منصور غامی در پاســخ به این سوال که »در بحث ترمیــم کابینه آیا جز گزینه های کنارگیری از کابینه هستید؟« به خبرآناین گفت : فعا نه خودم قصد کردم و نه کســی به من چنین حرفی زده اســت ولی در کل هر کسی یک روزی می آید و یک روزی می رود .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سئوال که »اگر ترمیم کابینه شامل شما هم شــود ، از این اتفاق ناراحت نخواهید شــد؟« اظهار کرد : خیر اصــا .
وی با بیان اینکه رئیس جمهــور اختیار دارد فرد دیگــری را انتخاب کند افزود : اما تاکنون با من در این زمینه صحبتی نشده است.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/04/31
> وزیر علوم : بازرسی از دانشگاه ها صورت نگرفته است «توهم تابستانی» بازدید بازرسان از دانشگاه ها غریب آبادی : توافق پنهانی برای بازدیدها از دانشگاه ها وجود ندارد آرمان : در شرایطی که کشور بیش از همه به همدلی برای مقابله با بدخواهان نیاز دارد برخی در ذهن خودشان تصوراتی دارند و یا خواب هایی می بینند که چند ساعت بعد به عنوان خبر به رسانه ها اعلام می کنند ، اما غافل از آن هستند که این اظهارات گل به خودی است و دشمنان از آن برای تضعیف کشور بهره می برند مانند روزی که فارس نوشت : «یک عضو هیات علمی دانشگاه که خواست نامش فاش نشود ، با اشاره به بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت گفت : بازرسان از دانشگاه صنعتی شریف هم بازدید پنهانی داشته اند ، ولی این موضوع رسانه ای نشده است.
> وزیر علوم : بازرسی از دانشگاه ها صورت نگرفته است «توهم تابستانی» بازدید بازرسان از دانشگاه ها غریب آبادی : توافق پنهانی برای بازدیدها از دانشگاه ها وجود ندارد آرمان : در شرایطی که کشور بیش از همه به همدلی برای مقابله با بدخواهان نیاز دارد برخی در ذهن خودشان تصوراتی دارند و یا خواب هایی می بینند که چند ساعت بعد به عنوان خبر به رسانه ها اعلام می کنند ، اما غافل از آن هستند که این اظهارات گل به خودی است و دشمنان از آن برای تضعیف کشور بهره می برند مانند روزی که فارس نوشت : «یک عضو هیات علمی دانشگاه که خواست نامش فاش نشود ، با اشاره به بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه علم و صنعت گفت : بازرسان از دانشگاه صنعتی شریف هم بازدید پنهانی داشته اند ، ولی این موضوع رسانه ای نشده است .
وی با بیان اینکه برجام این قابلیت را ایجاد کرده که این بازرسی ها صورت گیرد ، اظهار کرد : آژانس در گام های بعدی قصد دارد به دانشگاه شهید بهشتی هم برود ولی بنا بر حساسیت ها فعلا در مقابل آنها ایستادگی شده است .
» بازدید بازرسان انرژی اتمی از دانشگاه ها موضوع قابل تاملی است و به نظر نمی رسد اگر هم بازدیدی بوده باشد چنان شفاف صورت گیرد که یک عضو هیات علمی بخواهد آن را فاش کند؛ آن هم عضو هیات علمی که خودش هم به صحت ادعایش مطمئن نیست ، بنابراین تاکید دارد نامش درج نشود ! قابل تامل تر اینکه فقط دو روز پس از انتشار این ادعا بود که سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیه ای ضمن اعتراض به بازرسی آژانس بین المللی اتمی از مراکز علمی ایران نوشت : «علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر ممنوعیت دسترسی بیگانگان به دانشمندان و زیرساخت های علمی کشور به صورت پنهانی به عوامل آژانس اجازه بازرسی دانشگاه ها می دهند .
» تقلای دلواپسان تنها برای هیچ بود و این «هیچ» بودن در توضیحات مسئولان مربوطه نمایان شد .
«نه» به توهم دلواپسان وزیر علوم درباره بازدید بازرسان سازمان بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه ها ، گفت : این بحث مربوط به شورای عالی امنیت ملی کشور است ، ولی اخیرا یعنی از زمانی که من این مسئولیت را بر عهده گرفته ام چنین اتفاقی نیفتاده و بازرسی از دانشگاه ها صورت نگرفته است .
منصور غلامی تصریح کرد : مسئول تعیین حد و حدودهای امنیتی ، شورای عالی امنیت ملی است و دانشگاه ها متولی تحقیق هستند و در تحقیقات علمی برای خود محدودیت خاصی تعریف نمی کنند ، مگر اینکه این تحقیقات در تعارض با منافع ملی قرار بگیرد .
دسترسی آژانس در همین راستا سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد : هیچ توافق پنهانی برای انجام برخی بازدیدها از دانشگاه ها یا اماکن دیگر وجود ندارد و هر آنچه که انجام شده ، طبق تعهدات کشور است .
کاظم غریب آبادی گفت : هر کشور عضو معاهده عدم اشاعه ان پی تی ، تعهداتی را تحت موافقتنامه جامع پادمان برای اظهار مواد و فعالیت های هسته ای خویش به آژانس پذیرفته است .
وی ادامه داد : از این رو ، چنانچه در هر یک از اماکن یک کشور عضو معاهده ، ماده هسته ای نگهداری شود ، باید به آژانس اظهار شود و آژانس نیز برای صحت اظهاریه ها ، فعالیت های راستی آزمایی خود را انجام خواهد داد .
غریب آبادی اضافه کرد : هیچ توافق پنهانی برای انجام برخی بازدیدها از دانشگاه ها یا اماکن دیگر وجود ندارد و هر آنچه که انجام شده ، طبق تعهدات کشور است .
مبنای همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ، تعهدات پذیرفته شده کشور بوده و آژانس هیچ گونه دسترسی فراتر از این تعهدات ، ندارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
آرمان امروز
1397/04/31

وی ادامه داد : ایران در تاسی به خط قرمز ترسیمی از سوی مقام معظم رهبری ، در بازدیدهای آژانس به هیچ وجه مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتید کشور را صادر نکرده و آژانس نیز تاکنون درخواستی در این زمینه نداشته ، چراکه از پاسخ ایران به خوبی آگاه است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/04/31
> دنیای اقتصاد : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : اگر ترمیم کابینه شامل من هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهم شد .
منصور غلامی در پاسخ به این سوال که «در بحث ترمیم کابینه آیا جزو گزینه های کناره گیری از کابینه هستید» به خبرآنلاین گفت : فعلا نه خودم قصد کردم و نه کسی به من چنین حرفی زده است ، ولی در کل هر کسی یک روزی می آید و یک روزی می رود .
او با بیان اینکه رئیس جمهوری اختیار دارد فرد دیگری را انتخاب کند ، افزود : اما تاکنون با من در این زمینه صحبتی نشده است .
> وزیر علوم : قصد کناره گیری ندارم دنیای اقتصاد : وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : اگر ترمیم کابینه شامل من هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهم شد .
منصور غلامی در پاسخ به این سوال که «در بحث ترمیم کابینه آیا جزو گزینه های کناره گیری از کابینه هستید» به خبرآنلاین گفت : فعلا نه خودم قصد کردم و نه کسی به من چنین حرفی زده است ، ولی در کل هر کسی یک روزی می آید و یک روزی می رود .
او با بیان اینکه رئیس جمهوری اختیار دارد فرد دیگری را انتخاب کند ، افزود : اما تاکنون با من در این زمینه صحبتی نشده است .
بررسی استیضاح وزیر علوم در کمیسیون آموزش با این حال ، بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، سه شنبه این هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود .
علی اصغر یوسف نژاد ، عضو هیات رئیسه مجلس پیش از این اعلام کرده بود : استیضاح وزیر علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده و تعداد امضاهای اولیه آن بیش از 20 امضا است .
کپی شد کلمات کلیدی : استیضاح علوم تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/04/31
> ایرنا نوشت : دستیار ویژه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تاکید رئیس جمهوری به وزیر علوم ، مبنی بر اینکه نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است .
> آخرین وضعیت دانشجویان ستاره دار ایرنا نوشت : دستیار ویژه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تاکید رئیس جمهوری به وزیر علوم ، مبنی بر اینکه نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است .
فریدون جعفری درباره پیگیری های این وزارتخانه برای حقوق دانشجویان ستاره دار اظهار کرد : نشست های متعددی برای حل مشکل این دانشجویان برگزار شده است .
همچنین وزیر علوم کمیته ای درباره پیگیری وضعیت آنان با حضور معاون حقوقی وزیر ، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارتخانه تشکیل داده است و همه دانشجویان ستاره دار شناسایی شده اند .
جعفری اضافه کرد : وضعیت عده ای از دانشجویان هم که قبل از سال 1392 ستاره دار شده بودند ، با دستور رئیس جمهوری پیگیری شد و تا جایی که اطلاع دارم ، مشکل همه دانشجویان ستاره دار حل شده و تنها یک یا دو نفر از آنان باقی مانده است که مشکل اینها هم در حال برطرف شدن است .
وی اظهار کرد : پیگیری حقوق سایر دانشجویان ستاره داری که از دوره های قبل ستاره دار شده اند ، مشکل است؛ زیرا شناسایی این افراد اقدام آسانی نیست و برخی از آنان حتی پیگیر حق و حقوق خود هم نیستند .
کپی شد کلمات کلیدی : حقوق دولت علوم تحقیقات و فناوری معاون وزارتخانه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/04/31
> ایرنا دستیار ویژه وزیر علوم ، در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تاکید رئیس جمهور به وزیر علوم ، مبنی بر این که نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است.
> ایرنا دستیار ویژه وزیر علوم ، در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تاکید رئیس جمهور به وزیر علوم ، مبنی بر این که نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است .
فریدون جعفری افزود : نشست های متعددی برای حل مشکل این دانشجویان برگزار شده است ، همچنین وزیر علوم کمیته ای درباره پیگیری وضعیت آنان تشکیل داده است ودانشجویان ستاره دار از دولت های قبل و از چندین سال پیش وجود داشتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/04/31
> دستیار ویژه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تأکید رئیس جمهوری به وزیر علوم ، مبنی بر اینکه نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است .
> دستیار ویژه وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی گفت : پیرو تأکید رئیس جمهوری به وزیر علوم ، مبنی بر اینکه نباید دانشجوی ستاره داری در دولت تدبیر و امید وجود داشته باشد ، هیچ دانشجویی در این دولت ستاره دار نشده است .
فریدون جعفری اظهار داشت : نشست های متعددی برای حل مشکل این دانشجویان برگزار شده است همچنین وزیر علوم کمیته ای درباره پیگیری وضعیت آنان با حضور معاون حقوقی وزیر ، مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر و مدیرکل حراست وزارتخانه تشکیل داده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
جمهوری اسلامی
1397/04/31
> تقاضای استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری سه شنبه این هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
> تقاضای استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری سه شنبه این هفته در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود .
براساس دستور هفتگی کمیسیون های تخصصی مجلس ، تقاضای استیضاح منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری عصر سه شنبه با حضور استیضاح کنندگان در کمیسیون آموزش و تحقیقات رسیدگی می شود .
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس پیش از این اعلام کرد : استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به هیات رئیسه ارائه شده و برای رسیدگی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده است .
نماینده ساری در مجلس همچنین اظهار داشت : تعداد امضاهای اولیه در این استیضاح بیش از 20 امضا است .
همچنین براساس دستور هفتگی کمیسیون های تخصصی مجلس ، قرار است رئیس سازمان سنجش در مورد نحوه برگزاری کنکور سال 97 در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات به نمایندگان گزارش دهد .
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در جلسه امروز طرح ادغام سازمان اورژانس ، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران را مورد بحث و بررسی قرار می دهند .
اعضای این کمیسیون همچنین در روز سه شنبه موضوع نیازهای تقنینی درخصوص آسیب های اجتماعی را با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بررسی می کنند .
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه امروز تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از بانک مرکزی در پنج سال اخیر را رسیدگی می کنند .
همچنین لایحه مالیات بر ارزش افزوده یکشنبه این هفته با حضور رئیس مجلس در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود .
طرح سوال تعدادی از نمایندگان از رئیس جمهوری درباره موضوعات اقتصادی در جلسه روز سه شنبه این هفته کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
آخرین تحولات نفتی هم امروز با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و معاونانش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود .
همچنین طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی و طرح دائمی شدن قانون استخدامی ناجا در روز سه شنبه در این کمیسیون بررسی می شود .
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه سه شنبه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را رسیدگی می کنند .
طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و طرح تشدید مجازات جرائم خشن ارتکابی علیه بزه دیدگان خاص نیز قرار است در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون بررسی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
ابتکار
1397/04/31
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : اگر ترمیم کابینه شامل من هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهم شد.
> وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : اگر ترمیم کابینه شامل من هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهم شد .
وی با بیان اینکه رئیس جمهوری اختیار دارد فرد دیگری را انتخاب کند ، افزود : اما تاکنون با من در این زمینه صحبتی نشده است .
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : اگر ترمیم کابینه شامل من هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهم شد .
اما فعلا نه خودم قصد کناره گیری از دولت را دارم و نه کسی به من چنین حرفی زده است ولی در کل هر کسی یک روزی می آید و یک روزی می رود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
روزنامه فرهیختگان
1397/04/31
> هفته گذشته بود که یوسف نژاد ، عضو هیات رئیسه مجلس در خبری اعلام کرد : «21 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تقاضای استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری را امضا کرده اند که تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
> هفته گذشته بود که یوسف نژاد ، عضو هیات رئیسه مجلس در خبری اعلام کرد : «21 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح تقاضای استیضاح وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری را امضا کرده اند که تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است .
»به دنبال این خبر نوبخت ، سخنگوی دولت احتمال تغییرات را رد نکرد و گفت : «همه توقع دارند که اعضای کابینه فعال و باانگیزه باشند .
حالا شاید رئیس جمهور تشخیص دهد بعضی جای خود را به دیگران دهند یا جایشان را با هم عوض کنند ، این هم مساله غیرمحتملی نیست .
»اما امروز منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با یکی از رسانه ها در پاسخ به این سوال که «در بحث ترمیم کابینه آیا جزء گزینه های کناره گیری از کابینه هستید» ، گفت : «فعلا نه خودم قصد کردم و نه کسی به من چنین حرفی زده است ، ولی در کل هر کسی یک روزی می آید و یک روزی می رود .
» وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سوال که «اگر ترمیم کابینه شامل شما هم شود ، از این اتفاق ناراحت نخواهید شد» ، اظهار کرد : «خیر ، اصلا .
» او با بیان اینکه رئیس جمهور اختیار دارد فرد دیگری را انتخاب کند ، افزود : «اما تاکنون با من در این زمینه صحبتی نشده است .
» به نظر می رسد آن طور که شواهد نشان می دهد در این روزها که اخبار تغییر کابینه به گوش می رسد ، هزینه ها به جای آنکه به پای وزرایی که در زمینه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کاری نکرده اند نوشته شود ، تغییر وزیر دیگری در راه است که با همکاری مجلس بناست انجام شود .
این در حالی است که امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر علوم افت شدید علمی دانشگاه های کشور ، عدم تحرک و پویایی لازم وزیر علوم برای اداره وزارتخانه ، ضعف در رسیدگی به مدیریت ناکارآمد دانشگاه ها در استان ها ، به کارگیری نیرو های بازنشسته و بی انگیزه در وزارتخانه علوم ، عدم ساماندهی و بی برنامگی درباره تشکل های صنفی دانشجویی را محور های تقاضای استیضاح وزیر علوم دانسته اند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
وطن امروز
1397/04/30
> وزیر علوم درباره بازرسی های آژانس از دانشگاه ها توضیح دهد عضو کمیسیون آموزش مجلس از حضور وزیر علوم در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخی دانشگاه های کشور خبر داد .
> وزیر علوم درباره بازرسی های آژانس از دانشگاه ها توضیح دهد عضو کمیسیون آموزش مجلس از حضور وزیر علوم در کمیسیون متبوعش برای ارائه توضیحات درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخی دانشگاه های کشور خبر داد .
حجت الاسلام سلیمی در گفت وگو با تسنیم ، اظهار داشت : بزودی از وزیر علوم برای حضور در کمیسیون آموزش و ارائه توضیحات درباره حضور بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در برخی دانشگاه ها دعوت می کنیم .
وی افزود : اینکه وزیر محترم علوم گفتند این بازرسی ها اخیراً انجام نشده بدان معنا است که قبلاً این کار انجام شده است و ایشان باید در این باره شفاف توضیح دهند که این بازدیدها با چه مجوزی انجام شده است .
سلیمی ادامه داد : این گونه اقدامات امنیت ملی ما را مخدوش می کند و اگر ادامه داشته باشد دیگر هیچ جای امنی در کشور باقی نمی ماند .
باید به سرعت جلوی این روند گرفته و پاسخ قاطعی هم به طرف مقابل داده شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم تحقیقات و فناوری
روزنامه آفرینش
1397/04/30
> با حکم وزیر علوم؛ سرپرست دانشگاه جهرم منصوب شد وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست دانشگاه جهرم را منصوب کرد .
> با حکم وزیر علوم؛ سرپرست دانشگاه جهرم منصوب شد وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست دانشگاه جهرم را منصوب کرد .
به گزارش وزارت علوم ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی ، کامبیز مینایی را به سمت سرپرست دانشگاه جهرم منصوب کرد .
کامبیز مینایی متولد 1350 در شهرستان ممسنی ، دانش‎آموخته رشته گیاهپزشکی و حشره‎‏شناسی کشاورزی از دانشگاه شیراز و تهران بوده ودر حال حاضر استاد پایه 18 دانشگاه شیراز است .
وی تاکنون راهنمایی و مشاوره 40 پایان‏نامه کارشناسی ارشد و تعدادی رساله دکتری را برعهده داشته و بیش از 70 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور به چاپ رسانده است .
افزون بر این تالیف یک جلد کتاب را در کارنامه خود دارد .
مینایی اکنون یکی از پنج دبیر وبگاه بین‎المللی Thrips wiki و عضو هیئت تحریریه مجله Journal of Insect Biodiversity and systematics است .
وی در سال 1392 به عنوان پژوهشگر برتر و در سال 1395 به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیراز برگزیده شد .
وی عضو شورای برنامه‏ریزی درسی دانشگاه شیراز ، عضو کمیته کارشناسی شورای برنامه‎ریزی دانشگاه شیراز ، دبیر ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز ، دبیر شورای رفاهی منطقه 7 است و فعالیت به عنوان عضو معین در هیئت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان فارس از دیگر سوابق اجرایی مینایی است .
با حکم وزیر علوم؛ رئیس دانشگاه صنعتی شریف در سمت خود ابقا شد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی رئیس دانشگاه صنعتی شریف را در سمت خود ابقاء کرد .
به گزارش وزارت علوم ، منصور غلامی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی محمود فتوحی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
دنیای اقتصاد
1397/04/30
> ایسنا : وزیر علوم طی حکمی رییس دانشگاه صنعتی شریف را به مدت 4 سال دیگر در سمت خود ابقا کرد .
> رییس دانشگاه شریف ابقا شد ایسنا : وزیر علوم طی حکمی رییس دانشگاه صنعتی شریف را به مدت 4 سال دیگر در سمت خود ابقا کرد .
دکتر منصور غلامی وزیر علوم طی حکمی دکتر محمود فتوحی را به مدت چهار سال دیگر در سمت ریاست دانشگاه صنعتی شریف ابقا کرد .
در متن حکم دکتر غلامی آمده است : ضمن قدردانی و تشکر از خدمات ارزنده تان و به استناد تبصره 1 ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری برای مدت چهار سال به ریاست دانشگاه صنعتی شریف ابقاء می شوید .
امیدوارم با سعی و اهتمام جناب عالی و بر اساس اهداف ، سیاست ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره مندی از تجربه های مفید استادان ، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام های مؤثری بردارید .
انتظار می رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اعمال سیاست های مؤثر صرفه جویی در هزینه ها ، پرهیز از تجمل گرایی ، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی ، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی دانشگاه صنعتی شریف دولت فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه فرهیختگان
1397/04/31
> قائم مقام وزیر علوم درباره اصلاحات آیین نامه بازنشستگی اساتید گفت : «تاکید ما به دانشگاه ها این است که اتاق اساتید علاقه مند به همکاری با دانشگاه ، بعد از بازنشستگی آنها حفظ شود.
> قائم مقام وزیر علوم درباره اصلاحات آیین نامه بازنشستگی اساتید گفت : «تاکید ما به دانشگاه ها این است که اتاق اساتید علاقه مند به همکاری با دانشگاه ، بعد از بازنشستگی آنها حفظ شود .
» عبدالرضا باقری در گفت وگو با «مهر» درباره اصلاح آیین نامه بازنشستگی اعضای هیات علمی گفت : «یک سری اصلاحات در مواد استخدامی اعضای هیات علمی انجام شده است .
» او ادامه داد : «در این اصلاحات استادان ممتاز ، استادان نمونه و استادانی که نشان های ملی مانند نشان علمی و پژوهشی دریافت می کنند ، می توانند علاوه بر 70 سال که در آیین نامه پیش بینی شده ، با نظر هیات امنا ، همچنان در دانشگاه فعالیت کنند .
» قائم مقام وزیر علوم افزود : «البته در آیین نامه استخدامی به این موضوع اشاره شده است که دانشگاه می تواند از خدمات اساتیدی که بازنشسته می شوند ، در حق التدریس ، پژوهش و راهنمایی دانشجو استفاده کند .
» او ادامه داد : «البته تاکید ما نیز به روسای دانشگاه ها این است از اساتیدی که علاقه مند هستند و آمادگی دارند که بعد از بازنشستگی با دانشگاه همکاری کنند ، استفاده کرده و اتاق آنها حفظ شود تا دانشگاه از خدمات و تجارب آنها استفاده کند .
» باقری درباره بازنشستگی دکتر گلشنی ، از اساتید برجسته دانشگاه صنعتی شریف و عدم استفاده دانشگاه از تجارب وی بعد از بازنشستگی گفت : «درباره این موضوع باید از دانشگاه شریف بپرسید ، مطمئن هستم که این کار براساس مقررات موجود انجام شده است . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/04/30
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تاکید بر موافقت این سازمان با اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ، گفت : گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور97 و 98 امروز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و تصمیم گیری نهایی در این زمینه بعد از ارائه این گزارش خواهد بود .
> رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تاکید بر موافقت این سازمان با اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ، گفت : گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور97 و 98 امروز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و تصمیم گیری نهایی در این زمینه بعد از ارائه این گزارش خواهد بود .
دکتر ابراهیم خدایی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب درخصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 ، اظهارکرد : ما در خصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 براساس قانون عمل می کنیم و این تاثیر قطعی در کنار موافقان و مخالفان جدی ، مزایا و معایبی نیز دارد که قرار است گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص امروز به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شود .
وی در ادامه تصریح کرد : باید ببینیم جمع بندی مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر نتایج کنکور چه خواهد بود .
اما من موافق تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور هستم .
دکتر خدایی درخصوص احتمال تغییر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 گفت : برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه باید منتظر جمع بندی کمیسیون آموزش و تحقیقات باشیم و بعد از گزارش امروز در مجلس می توانیم بگوییم چه پیش خواهد آمد .
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد : امروز فقط گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 به کمیسیون آموزش ارائه می شود .
در واقع این کمیسیون مرجع تصمیم گیری در خصوص مصوبات نیست و اگر قرار باشد مصوبه ای اصلاح شود باید این تصمیم در شورای عالی آموزش و پرورش صورت بگیرد .
براساس تصمیم کمیته سنجش و پذیرش دانشجو میزان تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در امتحانات نهایی سال 98 ، 30 درصد بصورت تاثیر قطعی است در واقع امتحانات نهایی در خرداد 98 برگزار و برای پایه دوازدهم عناوین دروس اعلام می شود .
ضمن اینکه ضرایب دروس کنکور برای دروس متناظر امتحانی نیز یکسان خواهد بود و تغییری نخواهد داشت .
این تصمیم موجب اعتراض برخی داوطلبان و خانواده ها شده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/04/30
> معاون آموزشی وزات علوم تشریح کرد؛ آخرین وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در آینده ای نزدیک مساله تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور حل خواهد شد ، هم اکنون نیز بررسی وضعیت حدود 450 نفر از اعضای هیئت علمی واجد شرایط ، در دستور هیئت مرکزی جذب قرار گرفته است .
> معاون آموزشی وزات علوم تشریح کرد؛ آخرین وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گفت : در آینده ای نزدیک مساله تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور حل خواهد شد ، هم اکنون نیز بررسی وضعیت حدود 450 نفر از اعضای هیئت علمی واجد شرایط ، در دستور هیئت مرکزی جذب قرار گرفته است .
مجتبی شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایسنا درخصوص تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پیمانی مشروط دانشگاه پیام نور ، اظهار کرد : 900 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور دارای وضعیت پیمانی مشروط بودند که کار 300 نفر از آن ها انجام شده و حکم آن ها صادر شده است .
وی افزود : برای 350 نفر از اعضای هیئت علمی که دارای وضعیت پیمانی مشروط بودند مجوز هیئت امنا اخذ شده و بررسی وضعیت آنها در دستور هیئت مرکزی جذب قرار گرفته است و انجام خواهد شد .
شریعتی نیاسر ادامه داد : 100 نفر از اعضای هیئت علمی ، که دارای مدرک دکتری هستند مشکل خاصی ندارند و طبق دستور لازم است در هیئت مرکزی جذب وضعیت آنها بررسی شود .
معاون آموزشی وزارت علوم در پایان با اشاره اینکه 150 نفر باقی مانده که از شاخص های لازم برخوردار نبودند ، تا امروز یکشنبه 31 تیرماه مهلت دارند که قرارداد خود را بازنگری کنند ، خاطرنشان کرد : تاکنون از این تعداد ، 50 نفر مراجعه کرده اند .
با این وصف در آینده نزدیک مساله هیئت علمی های دانشگاه پیام نور حل خواهد شد و بررسی حدود 450 نفر از اعضای هیئت علمی واجد شرایط در دستور هیئت مرکزی جذب قرار گرفته است و پیش بینی می شود ظرف یک ماه آینده مشکل آن ها نیز برطرف خواهد شد .
قائم مقام وزیر علوم : امتیازات اساتید برجسته بعد از بازنشستگی قائم مقام وزیر علوم درباره اصلاحات آیین‎نامه بازنشستگی اساتید گفت : تاکید ما به دانشگاهها این است که اتاق اساتید علاقمند به همکاری با دانشگاه ، بعد از بازنشستگی آنها حفظ شود .
عبدالرضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اصلاح آیین‎نامه بازنشستگی اعضای هیئت علمی گفت : یک سری اصلاحات در مواد استخدامی اعضای هیئت علمی انجام شده است .
وی ادامه داد : در این اصلاحات استادان ممتاز ، استادن نمونه و استادانی که نشانهای ملی مانند نشان علمی و پژوهشی دریافت می‏کنند ، می‎توانند علاوه بر 70 سال که در آیین‎نامه پیش‎بینی شده ، با نظر هیئت امنا ، همچنان در دانشگاه فعالیت کنند .
قائم مقام وزیر علوم افزود : البته در آیین‎نامه استخدامی به این موضوع اشاره شده است که دانشگاه می‎تواند از خدمات ، اساتیدی که بازنشسته می‎‏شوند ، در حق‎التدریس ، پژوهش و راهنمایی دانشجو استفاده کند .
وی ادامه داد : البته تاکید ما نیز به روسای دانشگاهها این است که از اساتیدی که علاقمند هستند و آمادگی دارند که بعد از بازنشستگی با دانشگاه همکاری کنند ، استفاده کرده و اتاق آنها حفظ شود تا دانشگاه از خدمات و تجارب آنها استفاده کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
وزیر علوم
روزنامه آفرینش
1397/04/30

رئیس سازمان امور دانشجویان : 40 درصد خوابگاه ها در رتبه 3 و 4 قرار دارند رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با تاکید بر اینکه 40 درصد خوابگاه های دانشجویی در رتبه های سه و چهار قرار دارند ، گفت : تلاش می کنیم بخش زیادی از این خوابگاه ها تابستان امسال بازسازی شوند و ارتقاء یابند .
دکتر مجتبی صدیقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب به برنامه های وزارت علوم در حوزه تجهیز و بازسازی خوابگاه ها اشاره کرد و افزود : امسال نیز همانند دو سال گذشته برنامه ای را در حوزه بازسازی و مقاوم سازی خوابگاه های دانشجویی دنبال می کنیم و تلاش داریم خوابگاه های رتبه های سه و چهار طی عملیاتی بازسازی و مقاوم سازی شده و ارتقاء یابند .
امیدوارم این برنامه با تخصیص اعتبارات لازم و کمک مراکز دانشگاهی در تابستان جاری صورت بگیرد .
وی در ادامه با تاکید بر اینکه 40 درصد از خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های کشور در رتبه های 3 و 4 قرار دارند ، تصریح کرد : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم متعهد شده است تا سقف 50 درصد از هزینه های مقام سازی ساختمان خوابگاه های دانشجویی را پرداخت کند و مابقی هزینه ها باید توسط خود دانشگاه ها تامین شود .
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تاکید کرد : با توجه به اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه ها که به تدریج تخصیص پیدا می کند ، امیدوار هستیم عمده اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه ها در تابستان امسال به سمت بازسازی و ارتقای مراکز خوابگاهی و سلف دانشجویی اتفاق بیفتد .
معاون وزیر علوم از آماده شده نتایج رتبه بندی تمامی آشپزخانه های دانشگاه ها خبر داد و گفت : در حال حاضر آشپزخانه های دانشگاه ها از لحاظ رتبه بندی تعیین تکلیف شده و به رتبه های یک تا سه تقسیم بندی شده اند که نتایج آن به زودی اعلام می شود .
دکتر صدیقی در پایان خاطرنشان کرد : یکی از برنامه های وزارت علوم در سال جاری تجهیز آشپزخانه های دانشگاه ها به ویژه صنعتی شدن این مراکز است که بعد از اعلام نتایج رتبه بندی ، آشپزخانه هایی که در رتبه های ضعیف تری قرار دارند ، بازسازی شده و ارتقاء خواهند یافت .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/04/30
> ایسنا : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تاکید بر موافقت این سازمان با اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ، گفت : گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 97 و 98 فردا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و تصمیم گیری نهایی در این زمینه بعد از ارائه این گزارش خواهد بود .
> ارائه گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ایسنا : رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ضمن تاکید بر موافقت این سازمان با اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ، گفت : گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 97 و 98 فردا در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و تصمیم گیری نهایی در این زمینه بعد از ارائه این گزارش خواهد بود .
دکتر ابراهیم خدایی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب در خصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 ، اظهارکرد : ما در خصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 براساس قانون عمل می کنیم و این تاثیر قطعی در کنار موافقان و مخالفان جدی ، مزایا و معایبی نیز دارد که قرار است گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص فردا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شود .
وی در ادامه تصریح کرد : باید ببینیم جمع بندی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر قطعی سوابق تحصیلی بر نتایج کنکور چه خواهد بود .
اما من موافق تاثیر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور هستم .
دکتر خدایی در خصوص احتمال تغییر تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 گفت : برای تصمیم گیری نهایی در این زمینه باید منتظر جمع بندی کمیسیون آموزش و تحقیقات باشیم و بعد از گزارش فردا در مجلس می توانیم بگوییم چه پیش خواهد آمد .
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد : فردا فقط گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 98 به کمیسیون آموزش ارائه می شود .
در واقع این کمیسیون مرجع تصمیم گیری در خصوص مصوبات نیست و اگر قرار باشد مصوبه ای اصلاح شود باید این تصمیم در شورای سنجش و پذیرش صورت بگیرد .
به گزارش ایسنا ، بر اساس تصمیم کمیته سنجش و پذیرش دانشجو میزان تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در امتحانات نهایی سال 98 ، 30 درصد بصورت تاثیر قطعی است در واقع امتحانات نهایی در خرداد 98 برگزار و برای پایه دوازدهم عناوین دروس اعلام می شود .
ضمن اینکه ضرایب دروس کنکور برای دروس متناظر امتحانی نیز یکسان خواهد بود و تغییری نخواهد داشت .
این تصمیم موجب اعتراضات داوطلبان و خانواده ها شده است .
کپی شد کلمات کلیدی : خانواده سازمان سنجش آموزش کشور کمیسیون آموزش و تحقیقات کنکور مجلس شورای اسلامی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
رئیس سازمان سنجش
جمهوری اسلامی
1397/04/31
> رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به اینکه تعداد داوطلبان شرکت برای حضور در المپیاد علمی و دانشجویی بسیار کم است ، اظهار کرد : به احتمال زیاد این المپیاد در سال جاری برگزار نمی شود.
> رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور با اشاره به اینکه تعداد داوطلبان شرکت برای حضور در المپیاد علمی و دانشجویی بسیار کم است ، اظهار کرد : به احتمال زیاد این المپیاد در سال جاری برگزار نمی شود .
دکتر ابراهیم خدایی در حاشیه بازدید از بیست و سومین المپیاد علمی و دانشجویی کشور اظهارداشت : این المپیاد با حضور 1182 نفر برگزار شد که 326 نفر از شرکت کنندگان این آزمون از برگزیدگان آزمون کارشناسی ارشد و 826 نفر از 10 قطب دانشگاهی که شامل تمام مراکز آموزش عالی و دانشگاهی می شود ، انتخاب شده و به رقابت پرداختند .
وی ادامه داد : امسال رشته های روانشناسی ، مهندسی صنایع ، سلول های بنیادین و مهندسی بافت به این المپیاد اضافه شده است و نتایج این المپیاد 15 شهریورماه اعلام خواهد شد .
خدایی افزود : با توجه به اینکه در دو رشته ریاضی و آمار المپیاد بین المللی را برگزار می کردیم و درحال حاضر تعداد کشورهای متقاضی برای شرکت در این رشته ها در المپیاد بسیار کم است به احتمال زیاد امسال المپیاد بین المللی برگزار نمی شود .
وی با اشاره به اینکه سیاست سازمان سنجش بر این است که رشته های المپیاد را در داخل کشور به منظور شناسایی استعدادهای همه رشته ها گسترش دهد ، گفت : این مسئله به اعلام آمادگی انجمن های مربوطه بستگی دارد و با توجه به اینکه این آزمون هم از نظر زمانی و هم هزینه ، انرژی زیادی را می طلبد بتوانیم آن را گسترش دهیم .
وی در خصوص ظرفیت های پذیرش در گروه علوم پزشکی افزود : ظرفیت های پذیرش تقریباً مشابه سال گذشته است و در سه رشته پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی نیز ظرفیت همانند سال گذشته خواهد بود .
رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور درباره اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد نیز گفت : نتایج کنکور کارشناسی ارشد هفته اول شهریور ماه 97 اعلام خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
محمدرضا رضوان طلب
روزنامه فرهیختگان
1397/04/31
> جدول زمانی فراخوان جذب هیات علمی شهریور 97 منتشر شد ، ثبت نام متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از 21 شهریور آغاز و تا 6 مهر 97 ادامه خواهد داشت.
> جدول زمانی فراخوان جذب هیات علمی شهریور 97 منتشر شد ، ثبت نام متقاضیان جذب هیات علمی در دانشگاه ها و موسسات تابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از 21 شهریور آغاز و تا 6 مهر 97 ادامه خواهد داشت .
براساس جدول زمانبندی فراخوان شهریور 97 ، اعلام نیاز دانشگاه ها از 20 مردادماه 97 آغاز و تا دهم شهریورماه 97 ادامه خواهد داشت .
موسسات تابعه با اعلام نیاز شرایط اختصاصی هر دانشگاه و شرایط ویژه پذیرش رشته ها را نیز باید قید کنند .
براساس جدول زمانی منتشرشده ، بررسی مرکز نظارت درخصوص اعلام نیاز دانشگاه ها از 11 شهریور 97 آغاز شده و تا 14 شهریور 97 ادامه خواهد داشت .
همچنین از 17 شهریور 97 تا 20 شهریور 97 ، نظر مرکز نظارت وزارت علوم به دانشگاه ها اعلام می شود .
ثبت نام متقاضیان جذب در فراخوانی عمومی از 21 شهریورماه آغاز شده و تا ششم مهرماه 97 ادامه خواهد داشت .
فرآیند رسیدگی دانشگا ه ها به درخواست متقاضیان جذب هیات علمی از هفتم مهرماه آغاز شده و تا هفتم دی ماه 97 ادامه خواهد داشت .
براساس جدول زمانبندی منتشرشده ، فرآیند تایید نهایی مرکز جذب از هشتم دی 97 آغاز و تا 23 بهمن 97 ادامه خواهد داشت .
محمدرضا رضوان طلب در ابلاغیه ای به دانشگاه ها عنوان کرد : «هر داوطلب به محض ثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت نام برخوردار است و باید شرایط سالم و عادلانه شرکت وی در رقابت فراهم شود .
» او تاکید کرد : «از هرگونه تضییع حق و تعیین یا محدودکردن دایره انتخاب شوندگان ، قبل از بررسی علمی و سایر صلاحیت ها خودداری شود .
هرگونه تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت عادلانه و مهندسی حائزان شرایط موجب خسارت در دنیا و آخرت خواهد شد .
» همچنین در این فراخوان تاکید شده است فرآیندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب اعضای هیات علمی صورت می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
نشریه دانشجویی
روزنامه فرهیختگان
1397/04/31
> ماجرای جریمه برخی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شریف مدتی است سوژه شبکه های اجتماعی شده است.
> ماجرای جریمه برخی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شریف مدتی است سوژه شبکه های اجتماعی شده است .
«فرهیختگان» هفته گذشته در گزارشی با عنوان «موقع تسویه حساب حواس تان به این جریمه ها باشد» به ماجرای جریمه برخی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی شریف با عنوان جریمه سمپاشی و نگهداری فرش پرداخته بود؛ مساله ای که طی مدت اخیر ادامه دار بوده و با حاشیه های تازه تری همراه شده است .
نشریه دانشجویی این دانشگاه در شماره جدید خود سراغ مسئول اداره امور خوابگاه های این دانشگاه رفته است .
او در این گفت وگو درباره جریمه ها می گوید : «این جرایم موضوع جدیدی نیست و مربوط به خسارت به اموال خوابگاه ها و نگهداری آنها است .
وقتی اتاق را به دانشجویان تحویل می دهیم ، سرپرست خوابگاه براساس یک فرم ، امکانات تحویل داده شده را کنترل کرده و به دانشجویان ارائه می دهد .
سرلیست اتاق ، فرم را بررسی کرده و در صورتی که با حقیقت مغایر نباشد ، امضا خواهد کرد .
سپس اطلاعات این فرم وارد سیستم می شود تا هنگام بازدید بعدی با مقایسه آن با وضعیت جدید ، جرایم احتمالی را تعیین کند .
چند سال است که این برنامه اجرا می شود .
» او در پاسخ به سوال «چرا اتاق هایی که تا حالا ساس نداشته اند یا حتی خوابگاهی مثل شادمان که ساکنانش معتقدند اصلا ساس ندارند ، سمپاشی می شوند؟» نیز می گوید : «بخشی از این فعالیت ها پیشگیرانه است .
خوابگاه محیطی عمومی است و خیلی سریع ساس می تواند از اتاقی به اتاق دیگر منتقل شود .
حتی یکی از همکاران خودمان حین بازدید دچار این مساله شده و ساس به خانه اش هم رسیده است .
لذا سمپاشی با تشخیص کارشناس بهداشت اجتناب ناپذیر است .
» این مسئول خوابگاهی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا بیشتر دانشجوها از سمپاشی جریمه می شوند نیز گفته است : «دانشجویان باید اتاق را برای سمپاشی دوره ای آماده کنند .
این آماده سازی شامل چند فعالیت است که در یک فرم به اطلاع دانشجویان رسیده و جریمه عمل نکردن به این پروتکل نیز به آنها اعلام شده بود .
تا سال 96 ارزیاب وضعیت اتاق ها هم نماینده دانشگاه بود . »
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
کیهان
1397/04/30
> زاهدی ضمن حمایت از تصمیم شورای نگهبان در رد لایحه«پالرمو» گفت : لوایح چهارگانه سند خیانت و یا غفلت برخی خودی ها و خباثت غربی ها به امروز و آینده ایران است .
> محمدمهدی زاهدی رئیس مجمع صنفی اساتید کشور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نشست با جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی با تبریک سالروز تشکیل شورای نگهبان از تصمیم این شورا در رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) حمایت کرد و اظهار داشت : لوایح چهارگانه سند خیانت و یا غفلت برخی خودی ها و خباثت غربی ها به امروز و آینده ایران است .
به گزارش فارس ، وی با انتقاد از صحبت های منتشر شده به نقل از وزیر اطلاعات درخصوص مبارزه با مفسدین اقتصادی گفت : انتظار داریم وزارت اطلاعات و معاونت اقتصادی آن پیشگام در شناسائی دلایل و عوامل بروز فساد اقتصادی و برخورد با آن باشد .
وی همچنین از قوه قضائیه خواست به موقع و بدون توجه به ارتباطات فامیلی ، مجازات های سخت و بازدارنده ای را برای متخلفین و مفسدین اعمال نموده و به نحو مطلوب اطلاع رسانی کند .
نماینده کرمان و راور با اعلام اینکه نباید از مجلس فعلی توقع معجزه و اقدام انقلابی داشت عنوان نمود : درحالی که ناکارآمدی برخی وزرا برای همه آشکار شده است و حتی شخص رئیس جمهور نیز قصد تغییر برخی از این وزرا را داشته اما می بینیم که مجلس این وزرا را استیضاح می کند لیکن رأی بالاتری به این افراد نسبت به رأی اعتماد اولیه می دهد .
این نماینده مجلس یکی از دلایل این اتفاقات را لابی های پشت پرده ای دانست که همزمان با طرح استیضاح وزرا شکل می گیرد و دلیل دیگر آن ترجیح دادن برخی مسائل منطقه ای بر مصالح ملی توسط نمایندگان است .
نماینده مردم در دوره های نهم و دهم یکی از اشکالات موجود را ضعف آئین نامه داخلی مجلس دانست که بعضا موجب شده ابزارهای نظارتی همچون طرح سؤال ، استیضاح و یا تحقیق و تفحص بیشتر به ابزارهای کسب امتیاز تبدیل شود و این موجب شده که جایگاه نظارتی مجلس به شدت افت پیدا کند و به جرات می توان گفت که مجلس دهم ضعیف ترین مجلس در این زمینه بوده است .
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین گفت : همزمان با بروز نابسامانی و تلاطم در بازار ارز برخی افراد با طرح مسائل غیرواقعی و پوپولیستی به فضای بی اعتمادی در جامعه دامن زدند و ادعاهایی در خروج غیرقانونی میلیونها دلار ارز از کشور مطرح کردند که علاوه بر تامین خوراک رسانه ای برای جریان ضد انقلاب موجب تحریک بازار ارز در داخل کشور شدند .
زاهدی با بیان اینکه رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است و همه اختیارات در حوزه اجرایی را برعهده دارد از روحانی خواست بصورت عاجل بسته های حمایتی در همه حوزه های علمی ، اقتصادی ، دفاعی ، سلامت و اجتماعی را براساس اسناد بالادستی ارائه کرده و برای همه دستگاه ها دولتی برای اجرایی شدن آنها برنامه زمان بندی تعیین کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/04/31
> ایسنا : مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، از جمله شرایط لازم برای اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را اراده قوی وزارت علوم و مسئولان برنامه ریزی و حمایت نمایندگان مرتبط با این مسئله در مجلس دانست و گفت : حمایت مجلس لازم است تا زمانی که یک واحد تعطیل یا ادغام می شود ، حساسیت ایجاد نشود و این در جهت منافع کشور است .
> لزوم حمایت مجلس از طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی ایسنا : مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، از جمله شرایط لازم برای اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را اراده قوی وزارت علوم و مسئولان برنامه ریزی و حمایت نمایندگان مرتبط با این مسئله در مجلس دانست و گفت : حمایت مجلس لازم است تا زمانی که یک واحد تعطیل یا ادغام می شود ، حساسیت ایجاد نشود و این در جهت منافع کشور است .
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفت وگو با ایسنا ، درباره نقش اجرای برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی در ارتقای کیفی وضعیت آموزشی دانشگاه ها اظهارکرد : واقعیت این است که اگر آموزش عالی بخواهد پراکنده و ضعیف باشد نه نمود داخلی دارد و نه نمود خارجی .
برای داخل جز هزینه و راه اندازی جزیره های خیلی کوچک دستاوردی نخواهد داشت و در عرصه بین المللی نیز نمی توان شاخص های توسعه کیفیت را برای آن ها در نظر گرفت .
سرپرست پیشین دانشگاه خوارزمی ، با تاکید بر اهمیت ساماندهی مراکز آموزش عالی یادآور شد : طبق یک داستان قدیمی پدری برای نصیحت فرزندانش آن ها را صدا زد و با یک مثال به آن ها درس داد که اگر مانند چند دسته چوب کنار یکدیگر قرار بگیرند ، نسبت به زمانی که بخواهند به تنهایی عمل کنند بسیار قدرتمندتر خواهند بود .
بنابراین وقتی که ما با هم باشیم و هر استانی مجموعه آموزش عالی اش یکسان باشد و ساماندهی شود ، حداقل در هر استان یک دانشگاه منسجم با زیرمجموعه های خودش وجود خواهد داشت و این باعث می شود که بتوانیم راحت تر در عرصه ملی و بین المللی رقابت کنیم .
نوه ابراهیم درباره پیامدهای رشد کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، گفت : خوشبختانه در سه چهار سال گذشته جلوی روند توسعه کمی دانشگاه ها گرفته شده و باید امیدوار باشیم که وضع به همین روال پیش برود تا اوضاع ساماندهی شود .
مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه تصریح کرد : اقتصاد کشور در حال حاضر در یک وضع بحرانی است و احتیاج دارد که سیاست های انقباضی را پیش بگیریم ، بنابراین ساماندهی مراکز آموزش عالی در راستای همین سیاست های انقباضی طراحی شده است .
نوه ابراهیم در پایان همراهی و عدم مقاومت مسئولان محلی را از عوامل موثر بر اجرای این طرح دانست و تاکید کرد : مسئولان محلی باید کمک کنند که این کار انجام شود .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی اقتصاد کشور تحصیلات تکمیلی رقابت وزارت علوم.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
عصر اقتصاد
1397/04/31
> مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، از جمله شرایط لازم برای اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را اراده قوی وزارت علوم و مسئولان برنامه ریزی و حمایت نمایندگان مرتبط با این مسئله در مجلس دانست و گفت : حمایت مجلس لازم است تا زمانی که یک واحد تعطیل یا ادغام می شود ، حساسیت ایجاد نشود و این در جهت منافع کشور است.
> مدیرکل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، از جمله شرایط لازم برای اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی را اراده قوی وزارت علوم و مسئولان برنامه ریزی و حمایت نمایندگان مرتبط با این مسئله در مجلس دانست و گفت : حمایت مجلس لازم است تا زمانی که یک واحد تعطیل یا ادغام می شود ، حساسیت ایجاد نشود و این در جهت منافع کشور است .
دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم ، درباره نقش اجرای برنامه ساماندهی مراکز آموزش عالی در ارتقای کیفی وضعیت آموزشی دانشگاه ها اظهارکرد : واقعیت این است که اگر آموزش عالی بخواهد پراکنده و ضعیف باشد نه نمود داخلی دارد و نه نمود خارجی .
برای داخل جز هزینه و راه اندازی جزیره های خیلی کوچک دستاوردی نخواهد داشت و در عرصه بین المللی نیز نمی توان شاخص های توسعه کیفیت را برای آن ها در نظر گرفت .
سرپرست پیشین دانشگاه خوارزمی ، با تاکید بر اهمیت ساماندهی مراکز آموزش عالی یادآور شد : طبق یک داستان قدیمی پدری برای نصیحت فرزندانش آن ها را صدا زد و با یک مثال به آن ها درس داد که اگر مانند چند دسته چوب کنار یکدیگر قرار بگیرند ، نسبت به زمانی که بخواهند به تنهایی عمل کنند بسیار قدرتمندتر خواهند بود .
بنابراین وقتی که ما با هم باشیم و هر استانی مجموعه آموزش عالی اش یکسان باشد و ساماندهی شود ، حداقل در هر استان یک دانشگاه منسجم با زیرمجموعه های خودش وجود خواهد داشت و این باعث می شود که بتوانیم راحت تر در عرصه ملی و بین المللی رقابت کنیم .
نوه ابراهیم درباره پیامدهای رشد کمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، گفت : خوشبختانه در سه چهار سال گذشته جلوی روند توسعه کمی دانشگاه ها گرفته شده و باید امیدوار باشیم که وضع به همین روال پیش برود تا اوضاع ساماندهی شود .
مدیر کل سابق دفتر برنامه ریزی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در ادامه تصریح کرد : اقتصاد کشور در حال حاضر در یک وضع بحرانی است و احتیاج دارد که سیاست های انقباضی را پیش بگیریم ، بنابراین ساماندهی مراکز آموزش عالی در راستای همین سیاست های انقباضی طراحی شده است .
نوه ابراهیم در پایان همراهی و عدم مقاومت مسئولان محلی را از عوامل موثر بر اجرای این طرح دانست و تاکید کرد : مسئولان محلی باید کمک کنند که این کار انجام شود .
منبع : ایسنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
تعادل
1397/04/31
> خراسان رضوی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت : 77 درصد نیرو های شاغل در بازار کار استان نیروی کار ماهر و به نوعی آموزش دیده هستند .
> خراسان رضوی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی گفت : 77 درصد نیرو های شاغل در بازار کار استان نیروی کار ماهر و به نوعی آموزش دیده هستند .
به گزارش باشگاه خبرنگاران ، شکوه میرشاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی افزود : بر اساس مطالعات انجام شده با همکاری جهاد دانشگاهی استان 85 درصد از زنان شاغل افراد ماهر و آموزش دیده هستند و در میان مردان شاغل هم 76 درصد دارای مهارت لازم در رشته و شغل خود هستند .
او ادامه داد : در حال حاضر بر اساس برآوردها نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بالاست چنانکه آمارها نشان می دهد 48 درصد افراد جویای کار دانش آموختگان دانشگاهی هستند واین روند رو به رشد است چنانکه نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار تحصیل کرده که الان 45 درصد است در افق 1400 به رقم 5/52 درصد می رسد که در واقع درصد بیشتری از جمعیت فعال و جویای کار را این تحصیل کرده ها شامل خواهند شد .
او با بیان اینکه مراکز آموزش عالی باید از طریق دوره های کارآموزی و کارورزی به موضوع مهارت آموزی ورود جدی داشته باشند ، گفت : دولت در این راستا به دو طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی از سال گذشته ورود یافته که می تواند در این حوزه موثر باشد .
میرشاهی افزود : هدف از این دو طرح ورود دانش آموختگان به محیط کار واقعی و کسب مهارت های تجربی است که فرصت بسیار خوبی برای کسب مهارت برای جذب در بازار کار فراهم کرده است .
1
فهرست