وزارت علوم - مطبوعات 13 مرداد 97
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت 12:22
1
فهرست اخبار
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
7261436 خراسان
7252354 آرمان امروز
7251750 خراسان
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
7249609 روزنامه آفرينش
اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
7262201 آرمان امروز
7260181 روزنامه آفرينش
7260183 روزنامه آفرينش
7252569 آرمان امروز
7255406 روزنامه همشهري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/05/13
> همشهری موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سؤال که آیا درباره احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده است؟ گفت : وزیر علوم در این زمینه نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود .
> همشهری موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سؤال که آیا درباره احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده است؟ گفت : وزیر علوم در این زمینه نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
قدس
1397/05/12
> قدس انلاین با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس جدید پارک علم و فناوری خراسان رضوی منصوب شد .
> طی حکمی از سوی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، رئیس جدید پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی منصوب شد .
براساس حکم منصور غلامی؛ منصور غلامی به عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی منصوب شده است .
غلامی دانشیار گروه آموزش ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد است؛ پیش از وی ، سیدحسین علم الهدایی عهده دار سمت رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
روزنامه همشهری
1397/05/11
> رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم.
> رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم .
موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با مهر ، در پاسخ به این سؤال که آیا در رابطه با احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده است؟ گفت : وزیر علوم در این رابطه نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح هست و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود .
رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سؤال که در حکم این دانشجویان تعدیلی صورت می گیرد؟ گفت : هر اقدامی که انجام دهیم قطعا در چارچوب قانون خواهد بود و چارچوب قانون یعنی اینکه در محیط دانشگاه و خیابان اتهامات متفاوت است و آنچه وزیر خواستند مباحثی بود که در دانشگاه مطرح می شود .
در حال حاضر هم در صحبتی که در پاسخ به وزیر علوم داده شده ، موضوع «تاجایی که قانون اجازه بدهد» مطرح است .
پیش از این ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت : وزارت علوم تا این لحظه به ما رسما اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی ، نام چند نفر را دادند .
این تعدادی که ما شناسایی کردیم ، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد .
دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت : احکام صادره متفاوت و از یک تا 5سال حبس است .
البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا 8سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که 5سال است ، اجرا می شود .
وی ادامه داد : برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است .
بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد .
دادستان تهران گفت : پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم .
اگر واقعا نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آنطور که در گزارش های اولیه آمده ، نبوده اند حتما در محاکمه آنها توجه می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
آرمان امروز
1397/05/11
> واکنش رئیس دادگاه انقلاب به صدور احکام دانشجویان اتهامات محیط دانشگاه با خیابان متفاوت است رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم.
> واکنش رئیس دادگاه انقلاب به صدور احکام دانشجویان اتهامات محیط دانشگاه با خیابان متفاوت است رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم .
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده است ، گفت : وزیر علوم در این رابطه نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود .
رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سوال که در حکم این دانشجویان تعدیلی صورت می گیرد ، گفت : هر اقدامی که انجام دهیم قطعا در چارچوب قانون خواهد بود و چارچوب قانون یعنی اینکه در محیط دانشگاه و خیابان اتهامات متفاوت است و آنچه وزیر خواستند مباحثی بود که در دانشگاه مطرح می شود .
در حال حاضر هم صحبتی که در پاسخ به وزیر علوم داده شده است این موضوع که تا جایی که قانون اجازه بدهد ، مطرح است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
خراسان
1397/05/11
> وزیر علوم : استادان بازنشسته تا هر زمان بخواهند در دانشگاه ها می مانند هادی محمدی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص حاشیه های ایجاد شده درباره بازنشستگی برخی از استادان دانشگاه ها با بیان این که همه کسانی که در دولت کار می کنند و از دولت حقوق می گیرند یک روزی بازنشسته می شوند ، خاطرنشان کرد : اما استادان بعد از بازنشستگی از دانشگاه خارج نمی شوند و مادامی که می خواهند یا زنده هستند تجهیزات و اتاق آن ها در اختیارشان است.
> وزیر علوم : استادان بازنشسته تا هر زمان بخواهند در دانشگاه ها می مانند هادی محمدی منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری روز گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص حاشیه های ایجاد شده درباره بازنشستگی برخی از استادان دانشگاه ها با بیان این که همه کسانی که در دولت کار می کنند و از دولت حقوق می گیرند یک روزی بازنشسته می شوند ، خاطرنشان کرد : اما استادان بعد از بازنشستگی از دانشگاه خارج نمی شوند و مادامی که می خواهند یا زنده هستند تجهیزات و اتاق آن ها در اختیارشان است .
من در این خصوص بخشنامه هم صادر کردم این مسئله قانون است و به معنای اخراج کسی نیست .
وزیر علوم همچنین درباره حذف کنکور و برنامه وزارت علوم در این باره گفت : در خصوص حذف کنکور در سال آینده که تکلیف مشخص است و نحوه جذب داوطلبان را اعلام کرده ایم ، با این حال فکر می کنم برای دانشگاه ها و رشته های پرطرفدار باید یک روش سنجش مقایسه ای داشته باشیم یا داوطلبان بر اساس صلاحیت علمی وارد دانشگاه شوند .
غلامی درباره بودجه های پژوهشی این وزارتخانه گفت : این موضوع جدیدی نیست و سال های مدیدی است که آن چه را به عنوان بودجه پژوهشی مد نظر و نیاز است دریافت نمی کنیم که به مشکلات بودجه ای کشور بر می گردد البته در سال 97 نسبت به 96 بهتر شده اما به حد استاندارد نرسیده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
خراسان
1397/05/11
> مهر رئیس دادگاه انقلاب درباره آخرین وضعیت پرونده رحیم مشایی گفت : پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده و دادگاه در حال مطالعه پرونده است.
> مهر رئیس دادگاه انقلاب درباره آخرین وضعیت پرونده رحیم مشایی گفت : پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده و دادگاه در حال مطالعه پرونده است .
حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان این که درباره احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده افزود : وزیر علوم در این باره نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح است و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود و این موضوع تاجایی که قانون اجازه بدهد ، مطرح است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
منصور غلامی
جهان صنعت
1397/05/11
> صفحه ایران : گروه سیاسی روز گذشته پس از پایان جلسه هیات دولت تنها وزرای آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری برای پاسخگویی به سوال خبرنگاران در جمع آنان در حیاط پاستور حاضر شدند.
> صفحه ایران : گروه سیاسی روز گذشته پس از پایان جلسه هیات دولت تنها وزرای آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری برای پاسخگویی به سوال خبرنگاران در جمع آنان در حیاط پاستور حاضر شدند .
سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت درباره تکمیل تجهیزات هنرستان ها اظهار داشت : طرحی را در خصوص کمبود تجهیزات آموزشی تدوین کردیم که تا 15 روز دیگر در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد .
کل تخصیصی را هم که در سه ماهه دوم برای تجهیزات گرفتیم برای هنرستان ها در نظر داریم .
وی درباره همکاری آموزش و پرورش با وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای استفاده از تکنولوژی در هنرستان ها گفت : هنوز به نتیجه نرسیدیم چون برخی از اقلامی که وزارت صمت در نظر داشت به درد کار آموزشی نمی خورد .
بطحایی افود : آزمون سمپاد دوره دوم متوسطه را کماکان خواهیم داشت .
هیچ اتفاقی در این دوره برای سمپاد نیفتاده است .
وزیر آموزش و پرورش در پایان درباره مطرح شدن استیضاحش در مجلس ، تاکید کرد : این موضوع را در رسانه ها دیدم .
اگر سوالی مطرح شود در مجلس به آن پاسخ خواهیم داد .
منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری هم در جمع خبرنگاران درباره حذف کنکور و برنامه وزارت علوم در این باره گفت : در مورد حذف کنکور در سال آینده که تکلیف مشخص است و قبلا هم گفته ایم بیش از 85 درصد حجم دانشگاه ها و پذیرش های فعلی از طریق بدون کنکور و فارغ التحصیلی است .
وی افزود : اما درباره رشته هایی که طرفداران بیشتری دارند باید سنجش و مقایسه ای بین داوطلبان صورت بگیرد .
وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه او هم مشمول بازنشستگان می شود یا خیر ، گفت : این قانون شامل من نمی شود اما در مجموع وزرا از این قانون مستثنی هستند .
وی تصریح کرد : بیشترین زمان فعالیت مدیران دانشگاهی تابستان است .
غلامی با بیان اینکه هیچ جذب و نگهداری در مرحله استخدام وجود ندارد ، خاطرنشان کرد : بحث فعلی قانون استخدام و آیین نامه استخدامی است که ماده ای به اسم بازنشستگی دارد و طبق آن همه کسانی که در دولت کار می کنند و از دولت حقوق می گیرند یک روزی بازنشسته می شوند و باید از سازمان بازنشستگی حقوق دریافت کنند اما اساتید بعد از بازنشستگی از بیمه خارج نمی شوند و مادامی که می خواهند تجهیزات آنها شامل میز و دفاترشان در اختیارشان است .
من در این خصوص بخشنامه هم صادر کردم این مساله قانون است و به معنای اخراج کسی نیست .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزير علوم تحقيقات وفناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار وزیر علوم تحقیقات وفناوری
وزیر علوم
دنیای اقتصاد
1397/05/10
> مهر : رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم .
> واکنش رئیس دادگاه انقلاب به احکام سنگین دانشجویان مهر : رئیس دادگاه انقلاب گفت : وزیر علوم در نامه ای درخواستی در رابطه با دانشجویان بازداشتی داشت که به این نامه پاسخ دادیم .
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در پاسخ به این سوال که آیا در در رابطه با احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه ، درخواست مستقیمی مطرح شده است؟ گفت : وزیر علوم در این رابطه نامه ای فرستاده بود ، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح هست و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود .
رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سوال که در حکم این دانشجویان تعدیلی صورت می گیرد؟ گفت : هر اقدامی که انجام دهیم قطعا در چارچوب قانون خواهد بود و چارچوب قانون یعنی اینکه در محیط دانشگاه و خیابان اتهامات متفاوت است و انچه وزیر خواستند مباحثی بود که در دانشگاه مطرح می شود .
در حال حاضر هم صحبتی که در پاسخ به وزیر علوم داده شده است این موضوع که تاجایی که قانون اجازه بدهد ، مطرح است .
او در خصوص آخرین وضعیت پرونده رحیم مشایی گفت : پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده است و دادگاه در حال مطالعه پرونده است .
پیش از این ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت : وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری های تلفنی ، نام چند نفر را دادند .
این تعدادی که ما شناسایی کردیم ، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد .
دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت : احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است .
البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است ، اجرا می شود .
او ادامه داد : برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است .
بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد .
دادستان تهران گفت : پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم .
اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده ، نبوده اند حتما در محاکمه آنها توجه می شود .
کپی شد کلمات کلیدی : انقلاب دادستان عمومی و انقلاب دولت عباس جعفری دولت آبادی مشایی.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش
روزنامه آفرینش
1397/05/10
> انتشار کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 97 منتشر شد .
> انتشار کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی کلید نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی 97 منتشر شد .
براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی تغییراتی در برخی از رشته ها ایجاد شده است .
به گزارش مفدا ، آزمون ارشد علوم پزشکی 14 و 15 تیرماه برگزار شد .
رئیس سازمان سنجش تشریح کرد؛ آخرین تصمیمات درباره تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو رئیس سازمان سنجش آموزش کشور آخرین تصمیمات درباره تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو و اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور را تشریح کرد .
دکتر ابراهیم خدایی در نشست خبری سازمان سنجش درباره اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 ، درباره تاثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو گفت : براساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 97 به صورت مثبت و در کنکور 98 به صورت قطعی خواهد بود .
دکتر خدایی افزود : تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد نیازمند تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو است .
رئیس سازمان سنجش یادآور شد : مجلس شورای اسلامی از ما گزارشهایی درباره تاثیر سوابق تحصیلی خواست و این گزارش ارائه شد که برای بررسی بیشتر ، کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این زمینه نظر خود را اعلام می کند .
وی افزود : طبعاً تاثیر قطعی و مثبت با توجه به ماهیت و مسائلی که دارد و قرار است جایگزین کنکور سراسری شود ممکن است به ضرر و یا نفع عده‎ای باشد که در صورتی که نظر مراجع رسمی و قانون غیر از این مصوبه باشد به ما اعلام خواهد شد و در نهایت شورای سنجش و پذیرش تصمیم می گیرد .
وی درباره اعمال سهمیه ایثارگران در کنکور گفت : اصلاح سهمیه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورتی که در صحن علنی مجلس مطرح شود مجلس آن را تصویب می‎کند .
خدایی افزود : پیشنهاد 85 درصد کف نمره آخرین فرد قبولی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده است و بستگی به نوع مصوبه مجلس در صورتی که از امسال قابل اجرا باشد ، در کنکور 97 اجرایی می شود .
برگزاری کارت آزمون های عملی داوطلبان گروه هنر از امروز آزمونهای عملی داوطلبان گروه هنر کنکور 97 از امروز برگزار می شوند داوطلبان مجاز این گروهها باید از امروز11 مرداد در آزمونهای عملی شرکت کنند .
این آزمون ها شامل آزمونهای عملی رشته نوازندگی موسیقی جهانی ، رشته کتابت و نگارگری ، رشته طراحی صنعتی و آزمون طراحی مجموعه رشته های نقاشی ، ارتباط تصویری ، هنرهای تجسمی ، طراحی پارچه و طراحی لباس است .
آزمون عملی و طراحی این رشته های کنکور سراسری سال 97 از 11 مرداد آغاز می شود و داوطلبانی که علاقه‎مندی خود را اعلام کرده‎اند می‎توانند در این آزمونها شرکت کنند .
آزمون عملی این رشته‎ها منحصراً از داوطلبان گروه آزمایشی هنر که در جلسه آزمون (بعدازظهر پنجشنبه 7 تیر 97) حاضر بودند و بعد از آزمون سراسری (از تاریخ 9 تا 15 تیر 97) علاقه مندی خود را با پرداخت هزینه آزمون عملی و طراحی رشته های تحصیلی در تاریخ مذکور در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش اعلام کرده اند به عمل خواهد آمد .
آزمون های عملی و طراحی و درس تخصصی هر رشته قابل تمدید ، تکرار و یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسر نیستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
کمیسیون آموزش
روزنامه آفرینش
1397/05/10

9 دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر «وبومتریکس» 605 دانشگاه ایرانی در نظام رتبه بندی وبومتریک حضور دارند که از این تعداد 9 دانشگاه دارای رتبه زیر هزار هستند .
به گزارش خبرنگار مهر ، تازه ترین ویرایش رتبه بندی دانشگاهها در نظام وبومتریکس در جولای 2018 منتشر شد .
پایگاه رتبه بندی وبومتریکس بیش از 28 هزار دانشگاه و موسسه تحقیقاتی جهان را بر مبنای چهار شاخص رتبه بندی می کند ، که در این بخش دانشگاهها در یک رتبه بندی کلی جهانی و همچنین به صورت قاره ای تقسیم می شوند .
نظام رتبه بندی وبومتریک به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی آنان می پردازد .
براین اساس وب سایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی براساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (Presence) با وزن 5 درصد ، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده از سایر سایت ها به سایت دانشگاه (شاخص Visibility) با وزن 50 درصد ، تعداد استنادات 10 نویسنده پُراستناد دانشگاه در Google Scholar Citations (شاخص Openness) با وزن 10 درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین 10 درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago (شاخص Excellence) با وزن 35 درصد عمل می کند .
براساس رتبه بندی نظام وبومتریکس در جولای 2018 تعداد 605 دانشگاه از ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند که از این تعداد ، 9 دانشگاه ایرانی دارای رتبه زیر هزار هستند .
این دانشگاهها عبارتند از : دانشگاه تهران ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشگاه صنعتی شریف ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشگاه شهیدبهشتی .
10 رتبه اول دانشگاههای دنیا نیز در اختیار دانشگاههای آمریکایی و انگلیسی قرار دارد .
دانشگاه ارومیه از 17 مرداد تعطیل است دانشگاه ارومیه از روز چهارشنبه 17 مردادماه تا دوم شهریورماه تعطیل است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ارومیه ، این دانشگاه از 17 مردادماه تا دوم شهریورماه تعطیل است لذا در این ایام فعالیتهای مربوط به اخذ مدرک ، گواهی ، تسویه حساب و کارهای اداری صورت نمی گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه جام جم
1397/05/12
> بالاخره انتظارها به سر رسید و کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری 97 برای یک میلیون و 12 هزار و 327 داوطلبی که اوایل تیر در این آزمون سرنوشت ساز شرکت کرده بودند ، منتشر شد و همزمان با این اعلام نتایج ، سوت آغاز یک رقابت تنگاتنگ هم نه تنها برای داوطلبان مجاز که برای موسسات و مراکز انتخاب رشته به صدا درآمد؛ موسساتی که همیشه بی تاب تر از داوطلبان شرکت کننده در کنکور ، منتظرند که تابستان هرسال ، به فصل میانی اش برسد ، به زمان اعلام نتایج کارنامه ها و لحظه های پر استرس انتخاب رشته .
> انتخاب رشته ای که امسال براساس اعلام سازمان سنجش ، از پانزدهم مرداد شروع می شود تا بیستم مرداد ادامه دارد و این یعنی داوطلبان مجاز فقط 5 روز فرصت دارند تا بختشان را برای قبولی در رشته های محبوب و پرطرفدار کنکور بیازمایند .
فرصتی که می تواند آخرین شانس آنها برای عبور از سر در دانشگاه های اسم و رسم دار کشور باشد ، رویایی که در تمام 12 سال تحصیلی و دوران دانش آموزی قدم به قدم همراهشان آمده تا آنها را به امروز برساند ، به همین روزهای پرتب و تاب انتخاب رشته و البته شهریورماهی که نتایج نهایی این انتخاب رشته اعلام می شود .
با این که حاشیه های موجود در پیرامون انتخاب رشته از این فرآیند ساده ، یک غول بزرگ ساخته ، اما مشاور عالی سازمان سنجش معتقد است که انتخاب رشته اصلا کار پیچیده ای نیست .
حسین توکلی با اعلام این موضوع می گوید که متخصص ترین فرد برای انتخاب رشته خود داوطلب است .
مشاور عالی سازمان سنجش با تاکید بر توانایی های خود داوطلب در انتخاب رشته می گوید : دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی از روز سه شنبه بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار گرفته و برای تمام داوطلبان قابل مشاهده و دریافت است .
علاوه براین از صبح دیروز هم در تمام باجه های روزنامه فروشی سراسر کشور توزیع شده در نتیجه همه داوطلبان می توانند به آن دسترسی داشته باشند و اگر افرادی که مجاز شده اند ، فقط یک روز وقت بگذارند و دفترچه و شرایط و ضوابط انتخاب رشته و پذیرش دانشجو را به طور کامل مطالعه کنند ، خودشان براحتی می توانند انتخاب رشته کنند و نیازی به کمک گرفتن از مراکز دیگر ندارند .
مشاور عالی سازمان سنجش معتقد است داوطلبی که در آزمون سراسری شرکت کرده و در این آزمون مجاز به انتخاب رشته شده ، این توانایی را هم دارد که براساس علائق و استعدادهایش هم رشته خوب و متناسبی را انتخاب کند و هم در دانشگاه خوب و محل خوبی این انتخاب را انجام دهد .
توصیه توکلی اما به داوطلبان مجاز که این روزها مثل اسپند روی آتش بی قرارند ، این است که از همین امروز تا پانزدهم مرداد که مهلت انتخاب رشته شروع می شود ، رشته های مختلف را براساس استعداد ، توانایی و علائق خود اولویت بندی کرده و درمرحله بعدی ، با مشاوره گرفتن از افرادی مثل دانشجویان فعلی همان رشته ها ، اطلاعات بیشتری درباره رشته های تحصیلی کسب کنند .
بومی گزینی ، البته نکته ای است که به گفته مشاور عالی سازمان سنجش باید مورد توجه همه داوطلبان قرار بگیرد ؛ طرحی که به گفته او با توجه به گسترش رشته های تحصیلی و توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور و به علت کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان ، کاهش مهاجرت های درون کشوری و به دلیل این که گزینش بومی موجب می شود داوطلبان هر ناحیه با امتیازات در نظر گرفته شده از امکان قبولی بیشتر در رشته های بومی بهره مند شوند ، اعمال شده است .
مشاوره با خانواده بهترین راه توکلی البته پای پدرومادرها را هم به فرآیند انتخاب رشته باز می کند و می گوید : به عقیده من داوطلبان بعد از اولویت بندی و قبل از وارد کردن کد رشته محل ها در فرم انتخاب رشته می توانند با والدین خود هم درباره ترتیب رشته ها مشورت کنند و بعد از این مشورت ، با کمک آنها این انتخاب رشته انجام شود .
توانایی داوطلب در انتخاب رشته ، موضوعی است که حبیب صابری ، مشاور و برنامه ریز تحصیلی هم آن را تائید می کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه جام جم
1397/05/12

صابری به ما می گوید : بهترین و مناسبت ترین انتخاب رشته توسط خود دانش آموز و از بین علایق خودش انجام می شود ، یعنی دقیقا همان طور که سازمان سنجش به آن اشاره کرده ، انتخاب رشته چیزی جز اظهار علاقه دانش آموز نسبت به رشته هایی که سازمان سنجش به صورت کدرشته ها با ظرفیت های مختلف در دانشگاه ها بیان کرده نیست .
صابری درتوضیح بیشتر می گوید : داوطلبان مجاز در قدم اول باید به علایق شان توجه کنند و بعد از افراد دیگر برای انتخاب رشته راهنمایی بگیرند .
او در ادامه با اشاره به این که بهترین مشاور برای داوطلب خانواده اش است می گوید : داوطلب باید حتما با خانواده اش صحبت کند و بفهمد آنها تا چه اندازه به او برای تحصیل استقلال و اعتبار مالی می دهند .
مثلا اگر دانشگاه غیرانتفاعی پذیرفته شود او را حمایت می کنند یا این که با ادامه تحصیل او در یک شهر دیگر موافقند .
معلمان و مشاوران تحصیلی خود دانش آموز در دوران تحصیل ، به گفته صابری افراد باتجربه دیگری هستند که داوطلب می تواند ازآنها هم کمک بگیرد .
فریب مشاوره های تضمینی را نخورید با تمام این تفاسیر نتیجه این تب و تاب و استرس چند روزه برای انتخاب رشته که هم داوطلبان و هم خانواده هایشان را درگیر می کند ، باز شدن پای افراد فرصت طلب به ماجرای انتخاب رشته است ، جماعت سودجویی که در قالب مشاور ، پا به بازار داغ انتخاب رشته می گذارند و با وعده تضمینی بودن قبولی ، جیب هایشان را پر می کنند .
موسسات و مراکزی که برای جذب هرچه بیشتر مشتری ، سرو دست می شکنند و با وعده های عجیب و غریب کفه ترازو را به نفع خودشان سنگین تر می کنند .
همین جاست که پای «تضمین صددرصدی و علمی با همکاری مشاوران سازمان سنجش» به شعارهای تبلیغاتی برخی مراکز انتخاب رشته باز می شود .
این درحالی است که مشاور عالی سازمان سنجش تکلیف مراکز مدعی انتخاب رشته را برای ما روشن می کند و می گوید : هیچ کسی نمی تواند فرآیند انتخاب رشته را تضمین کند ! در همین رابطه سازمان سنجش هم هر سال در اعلامیه ای ، مشارکت کارشناسان و مشاوران این مرکز را با مراکز انتخاب رشته تکذیب می کند و با این حال فریب موسسات مدعی انتخاب رشته در این چند روز ادامه دارد و تا آخرین روز مهلت انتخاب رشته یعنی بیستم مرداد ، کرکره این موسسات بالاست و داوطلبان زیادی به وعده قبولی تضمینی پشت در آنها صف کشیده اند ! ادعایی که امیر زنده نام برنامه ریز و هدایتگر تحصیلی به ما می گوید ، ادعای محالی است .
زنده نام ، در توضیح بیشتر می گوید : فرآیند انتخاب رشته یک قاعده کلی دارد و همیشه داوطلب تنها براساس رتبه ای که در زیرگروه ، منطقه و کشور به دست آورده پذیرفته می شود که این پذیرش هم به نفرات قبلی رتبه خودش بستگی دارد .
این برنامه ریز تحصیلی در ادامه برای تضمینی نبودن انتخاب رشته دلیل هم می آورد و می گوید : هر سال علاقه جمعی داوطلبان به سمت رشته خاصی جلب می شود و در نتیجه افرادی که می خواهند این رشته را انتخاب کنند زیاد می شوند .
تجمع داوطلب پشت در یک رشته باعث می شود شانس قبولی برای رتبه های پایین تر ، کاهش پیدا کند .
این درحالی است که مراکزی که مدعی انتخاب رشته هستند ، به این موضوع توجه ندارند و براساس اطلاعات سال گذشته دست به انتخاب رشته می زنند درنتیجه نمی توانند قبولی صد درصد یک نفر را تضمین کنند .
امکان انتخاب رشته مجازی داوطلبان کنکور شانس قبولی داوطلبان در کنکور 97 بیش از 70 درصد است اما این شانس قبولی در گروه های مختلف متوازن نبوده و یکسان نیست ! این جمله را هم می توانید از قول رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بخوانید .
ابراهیم خدایی در ادامه با اشاره به انتخاب رشته مجازی و تفاوت آن با سال گذشته هم می گوید : هزینه انتخاب رشته مجازی با مساعدت دولت کاهش یافته و مبلغ آن به 6000 تومان رسیده است .
انتخاب رشته مجازی از شنبه 13مرداد روی سایت سازمان سنجش فعال می شود و با توجه به این که کامل ترین اطلاعات از رفتار انتخاب رشته سال گذشته داوطلبان را به همراه قوانین و مقررات در آن لحاظ کردیم داوطلبان می توانند از آن استفاده کنند .
رئیس سازمان سنجش ادامه می دهد : داوطلبان می توانند با اطلاعات نمره و رتبه ای که در سال گذشته مشابه فرد وجود دارد انتخاب رشته مجازی را انجام دهد .
این سیستم با 99 درصد اطمینان نشان می دهد که با این نمره و رتبه فرد در کجا قبول می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
ابراهیم خدایی+رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه جام جم
1397/05/12

او البته به داوطلبان و خانواده هایشان توصیه می کند با همین هزینه کم و مشورت درباره نوع رشته و استعداد یا شهر انتخابی به انتخاب رشته بپردازند و به موسسات انتخاب رشته پول های کلان ندهند چراکه بسیاری از این موسسات خودشان در سال های گذشته انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش را پرینت می گرفتند و با هزینه گزاف به داوطلبان مشاوره می دادند .
امکان انتخاب رشته برای غایبان کنکور مشاور عالی سازمان سنجش می گوید : ثبت نام و انتخاب رشته برای رشته های تحصیلی با پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی از 15مرداد آغاز می شود .
تمام داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 97 ثبت نام کرده اند ولی در جلسه آزمون غایب بودند و همچنین متقاضیانی که در کنکور سراسری 97 ثبت نام نکرده اند می توانند براساس اطلاعیه سازمان سنجش که از امروز پنجشنبه 11 مرداد 97 روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد در این دوره ثبت نام کنند .
مینا مولایی جامعه.
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار مديران وزارت علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
اخبار مدیران وزارت علوم تحقیقات و فناوری
ذوالفقار یزدان مهر+رئیس صندوق رفاه دانشجویان
خراسان
1397/05/13
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از افزایش 2 برابری وام های شهریه ، ازدواج ، ودیعه مسکن ، ویژه دکترا ، ضروری دکترا ، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال تحصیلی پیش رو خبر داد.
> رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از افزایش 2 برابری وام های شهریه ، ازدواج ، ودیعه مسکن ، ویژه دکترا ، ضروری دکترا ، عتبات دانشجویی و تغذیه در سال تحصیلی پیش رو خبر داد .
ذوالفقار یزدان مهر به افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویی اشاره کرد و به ایرنا گفت : در بخش وام ودیعه مسکن در تهران از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان امسال افزایش یافته و در کلان شهر ها از 6 میلیون به 12 میلیون تومان افزایش یافت .
یزدان مهر اضافه کرد که در دیگر شهر ها نیز وام مسکن از 4 میلیون و 500 هزار تومان به 9 میلیون تومان رسیده و آمادگی داریم پوشش مناسبی در این زمینه داشته باشیم .
وی افزود : وام عتبات دانشجویی نیز در گذشته 300 هزار تومان برای دانشجویان متاهل بوده که به یک میلیون و 500 هزار تومان برای دانشجویان متاهل و یک میلیون تومان برای دانشجویان مجرد افزایش یافت .
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین با بیان این که پرداخت وام ضروری دکترا که یکی از وام های مهم این صندوق برای دانشجویان است ، افزایش خوبی داشته است ، گفت : به هر دانشجوی دکترا 3 میلیون تومان وام ضروری ارائه می شود که در گذشته رقم این وام یک میلیون تومان بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
کمیسیون آموزش
روزنامه آوای خراسان جنوبی
1397/05/10
> کاوش رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد : برخی دانشجویان مناطق خاص رشته های علمی کاربردی از آغاز سال تحصیلی جدید رفاه کارت دانشجویی دریافت می کنند .
> کاوش رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام کرد : برخی دانشجویان مناطق خاص رشته های علمی کاربردی از آغاز سال تحصیلی جدید رفاه کارت دانشجویی دریافت می کنند .
محمدحسین امید اظهارکرد : ما سال گذشته سعی کردیم در مجلس مصوبه ای داشته باشیم که بر اساس آن بخشی از هزینه های شهریه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق دولت تامین خواهد شد ، این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تایید شد و حتی به تایید کمیسیون تلفیق در مرحله اول رسید ، اما در نهایت نتوانستیم موافقت کلی مجلس را کسب کنیم .
وی خاطرنشان کرد : البته مصوبه فوق در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی برای دانشجویان خاص و رشته های خاص علمی کاربردی صورت خواهد گرفت و اجرای آن برای تمامی دانشجویان امکان پذیر نیست .
امید همچنین اظهارکرد : دولت همواره کمک مختصری برای پرداخت یارانه غذایی دانشجویان علمی کاربردی انجام می دهد که این کمک ها در گذشته بسیار نامتناسب توزیع می شد ، اما برای سال تحصیلی جدید و از مهر امسال این کمک ها به صورت کارت رفاه دانشجویی در مناطق کمتر برخوردار به صورت نقدی به دانشجویان پرداخت خواهد شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
اعضای هیات علمی
قدس
1397/05/10
> قدس انلاین : رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) گفت : 400 دانشجوی خارجی از کشورهای مختلف مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند .
> مرتضی رجوعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد : 400 دانشجوی خارجی در رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند که از این تعداد ، 300 دانشجو از افغانستان ، 60 دانشجو عراقی و بقیه از کشورهای پاکستان ، سوریه و نیجریه هستند .
وی افزود : دو دهه از فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و علمی دانشگاه می گذرد و دانشگاه رشته های آموزشی خود را در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در 3 دانشکده علوم انسانی ، فنی و مهندسی ، هنر و معماری توسعه داده و به طور متوسط بالغ بر 16 رشته در مقطع کارشناسی ، 30 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 14 رشته در دکتری وجود دارد .
رئیس دانشگاه امام رضا ادامه داد : سیاست دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) این است که در آینده تعداد پذیرش دانشجویان خود را افزایش دهد و در این راستا یکی از اقدامات این دانشگاه ویژه دانشجویان خارجی ، اختصاص خوابگاه با حمایت آستان قدس رضوی است .
رجوعی گفت : 6 هزار و 500 دانشجو در دانشگاه امام رضا (ع) در دو پردیس خواهران و برادران مشغول تحصیل هستند که از این تعداد ، 3 هزار و 700 نفر دختر و 2 هزار و 800 نفر پسر هستند .
وی تاکید کرد : تمام امکانات رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی لازم ویژه دانشجویان خارجی فراهم شده است که راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی یکی از امکانات آموزشی برای دانشجویان خارجی است در حال حاضر تعداد 40 دانشجوی عراقی در حال آموزش زبان فارسی در این مرکز هستند .
وی بیان کرد : این دانشگاه60 عضو هیات علمی ثابت و تمام وقت دارد و با وجود اینکه برخی از دانشگاه ها با کاهش تعداد ورودی دانشجو مواجه شدند ولی دانشگاه امام رضا(ع) به واسطه نقاط قوت خود از لحاظ زیرساختی ، تعداد اعضای هیات علمی و امکانات مادی و معنوی تحت تاثیر روند بازار آموزش عالی قرار نگرفته وبا کاهش دانشجو مواجه نشده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش
قانون
1397/05/13
> گروه جامعه.
> آمار بالای علاقه مندان «دکتر» شدن ! یکی از نکات حائز اهمیت در کنکور امسال ، میل بالای داوطلبان به شرکت در رشته های علوم تجربی است .
وضعیت گروه علوم تجربی نشان می دهد که در این گروه ظرفیت بسیار کمتر از تعداد مجازهاست و بنابراین شانس قبولی در این گروه از سایر گروه های آزمایشی پایین تر است .
این در حالی است که در سال های قبل ، موج زیادی از داطلبان رشته های ریاضی و فنی وجود داشت و بسیاری علاقه مند مهندس شدن بودند و حال این میل به سمت دکتر شدن تغییر کرده است .
نکته مورد اهمیت در مورد دو گروه هنر و زبان های خارجی این است که داوطلبان سایر گروه های آزمایشی نیز می توانند در آزمون گروه های هنر و زبان های خارجی شرکت کنند؛ بنابراین ممکن است ظرفیت و مجازهای این دو گروه به صورت واقعی قابل محاسبه نباشد .
شبی که رتبه های کنکور سراسری اعلام می شود ، دنیای عجیب و غریبی میان ذهن و قلب داوطلبان و منتظران می گذرد .
تعدادی از دانش آموزانی که امسال نیز در کنکور سراسری شرکت کرده اند ، بارها رتبه های شان را حساب کرده اند اما گویا باز هم تخلف هایی را در کارنامه های شان شاهد هستند .
یکی از این دانش آموزان می گوید : «من 6 تا از تست های درس زیستم را درست زده ام اما الان برایم رتبه صفر در نظر گرفته اند» .
دیگری می گوید : «من ریاضی و فیزیکم را 40درصد زده ام و زیست و عمومی را پایین زده ام .
من از منطقه یک بوده ام و رتبه ام 10 هزارو 80 شده است و نمره نهایی ام هم هشت هزار و دویست شده است اما رتبه کلم در سهمیه نهایی پنج هزار و 80 شده است .
ترازم هم هشت هزار شده است» .
این در حالی است که مدتی قبل یک رسانه خارج از ایران کلیپی را با عنوان تقلب در کنکور سراسری منتشر کرد و با بررسی کارنامه یکی از داوطلبان ، موضوع این تقلب را پیش کشید .
این در حالی است که در تیر اعتراضات بسیار زیادی برای اعمال سهمیه ها در کنکور سراسری از سوی داوطلبان صورت گرفت ، چون سهمیه ایثارگران برای داوطلبان پزشکی از 20 درصد به 30 درصد رسید و حالا اعمال همین سهمیه باعث شده رتبه های بسیاری از داوطلبان با آنچه که خودشان تخمین زده بودند متفاوت باشد و همین زمینه ای برای اعتراضات شده است .
بر اساس گزارش سازمان سنجش ، امسال از تعداد یک میلیون و 12 هزار و 327 داوطلب ثبت نام کننده در کنکور 97 ، تعداد 910 هزار و 713 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند .
ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال 97 (به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی) در مجموع 762 هزار و 834 نفر است که از این ظرفیت تعداد 180 هزار و 959 نفر بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و تعداد 581 هزار و 875 نفر فقط بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند .
بر اساس ظرفیت اعلام شده ، 23 .
72 درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در پنج گروه آزمایشی بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و 76 .
28 درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در پنج گروه آزمایشی فقط بر اساس سوابق تحصیلی است .
این درحالی است که رتبه بندی داوطلبان در نتایج کنکور امسال اعتراض هایی را میان آن ها به همراه داشته و خواستار بررسی وضعیت کارنامه خود هستند .
ابهامات سهمیه های کنکور دیروز داوود محمدی ، نایب رییس کمیسیون آموزش نیز در گفت و گو با ایلنا از نتایج حذف سهمیه معدل ها در کنکور صحبت کرد و با اشاره به خواسته اصلی دانش آموزان گفت : «خواسته این دانش آموزان یا داوطلبان این است که تاثیر مثبت در کنکور لحاظ و تاثیر قطعی منتفی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش
قانون
1397/05/13

در هر صورت این قانون تصویب شده است چون خواسته ای از سراسر کشور و حتی بسیاری از مسئولان بوده تا کنکور حذف شود .
از این باب که کنکور مشکلاتی را ایجاد می کند و امتحانی که در مدت سه ، چهار ساعت انجام می شود ، نمی تواند جامعیت لازم را داشته باشد» .
صحبت های محمدی در حالی مطرح می شود که پذیرش در دانشگاه در تمام دنیا با یک روش دیگر انجام می شود و مانند ایران نیست .
به هر حال باید ایران نیز روش این آزمون را مانند کشورهای دیگر به روز کند و این روش قدیمی را از میان بردارد .
محمدی ادامه می دهد : در تمام دنیا امتحانات به خصوص برای دانشگاه ها این طور نیست .
بنابراین پذیرش در دانشگاه بحثی است که از گذشته تا به امروز مطرح بوده و درحقیقت چیزی که در مجلس مورد تصویب قرار گرفته این است که کنکور باید به مرور حذف شود؛ ممکن است مشکلاتی در زمینه حذف کنکور داشته باشیم ، اما باید آن را برطرف کرد .
در عین حال بعضی از دانش آموزان مدعی هستند که اطلاع رسانی مناسب صورت نگرفته و ما در جریان نبودیم ، بنا براین می خواهیم با کنکور جبران کنیم ، بی شک باید برای همه این ها راه حل پیدا کرد .
بی شک هم در کمیسیون مطرح می شود و ما آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم تا ببینیم این قضیه چگونه قابل حل است .
کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم برای حل این مساله خواهند آمد و ما هم از آن ها سوال خواهیم کرد» .
نایب رییس کمیسیون آموزش با بیان اینکه دانش آموزان در دوره ای در زمان تحصیل ممکن است نمره های خوبی نگرفته و معدل خوبی برخوردار نداشته باشند ، ادامه داد : «حالا تصمیم گرفتیم آن شرایط را جبران کنیم ، این حرف درست و خواسته شان منطقی است ، بنابراین باید امکاناتی در این راستا فراهم و خواسته آن ها محقق شود» .
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر برنامه مدونی برای حفاظت دقیق تر در حوزه های آموزشی و لو نرفتن سوالات وجود دارد یا نه ، گفت : «بله ، این خواسته کمیسیون و خواسته متولیان امر بوده که اگر قرار است ، ما این امتحانات را مبنا قرار دهیم و به مرور این نمرات را در سرنوشت دانش آموزان موثر بدانیم ، باید امتحانات و سوالات استاندارد و یکسان باشد .
همچنین باید شرایط استان ها را در نظر بگیرم؛ به خصوص بحث امنیت که شما به آن اشاره کردید و بسیار هم مهم است باید لحاظ شود و اگر درگذشته خلاف این بوده ، نباید رخ بدهد» .
اعتراضات بعد از دریافت کارنامه و نتیجه نهایی کنکور 97 بعد از برگزاری ، اعتراضات بسیاری از داوطلبان را در پی داشت .
بسیاری معتقد بودند سوالات قبل از آزمون لو رفته بود و باید سوالات کنکور عوض می شد .
بعضی ها نیز معتقد بودند تصحیح آزمون روند اشتباهی داشته و باید اصلاح می شد .
البته اعتراضات هر سال وجود داشته اما این اعتراضات امسال بسیار بیشتر از سال های قبل بود .
بسیاری از داوطلبان معتقد بودند سوالات چند درس را در آزمون کنکور جواب نداده اند که باید برای آن ها در کارنامه اعلام نتایج صفر لحاظ می شد اما نمره منفی برای آن ها در نظر گرفته شده است .
البته اعتراضات بعد از کنکور سراسری همیشه وجود داشته و بعد از اعلام نتیجه نهایی نیز پررنگ تر می شود .
حالا بایددید معترضان بعد از اینکه رشته های شان را انتخاب کردند و نتایج نهایی آمد چه واکنشی نشان می دهند .
آن گونه که مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفته ، 90 درصد داوطلبان مجاز آزمون سراسری ، کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند و انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز می شود .
به گفته حسین توکلی ، نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 97 به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون طبق برنامه زمانی مربوط روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org قرار گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : تا ساعت 10 صبح پنجشنبه 11 مرداد 97 ، از تعداد 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد 820 هزار و 769 نفر از داوطلبان نسبت به مشاهده و دریافت پرینت کارنامه خود اقدام کردند؛ به عبارت دیگر بیش از 90 درصد داوطلبان کارنامه نتیجه اولیه خود در کنکور را دریافت کردند ، لذا به سایر داوطلبان توصیه می شود برای اطلاع از وضعیت علمی خود به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش
قانون
1397/05/13

انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز و تا 20 این ماه ادامه می یابد .
آمار مقایسه تعداد مجازها و ظرفیت به تفکیک گروه های آزمایشی گروه آزمایشی جمع مجازها جمع ظرفیت تناسب ظرفیت به مجازین علوم ریاضی و فنی 134 هزار و 166 نفر 236 هزار و 223 نفر 102 هزار و 57 صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز علوم تجربی 569 هزار و 902 نفر 174 هزار و 958 نفر 394 هزار و 944 صندلی دانشگاه کمتر از داوطلبان مجاز علوم انسانی 187 هزار و 676 نفر 308 هزار و 154 نفر 120 هزار و 478 صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان هنر 11 هزار و 395 نفر 19 هزار و 264 نفر 7 هزار و 869 صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز زبان های خارجی 7 هزار و 424 نفر 24 هزار و 235 نفر 16 هزار و 811 صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان جمع 910 هزار و 563 نفر 762 هزار و 834 نفر 147 هزار و 729 صندلی دانشگاه کمتر از داوطلبان مجاز.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
آرمان امروز
1397/05/13
> انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور 97 از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز می شود .
> انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور 97 از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز می شود .
حسین توکلی افزود : به اطلاع تمامی داوطلبان متقاضی ثبت نام(داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 97 ثبت نام نموده اند ، اما در جلسه آزمون غایب بوده اند و همچنین متقاضیانی که در آزمون مذکور ثبت نام ننموده اند) ، می رساند ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفا بر اساس سوابق تحصیلی(معدل کتبی دیپلم) در سال 1397(موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب دهم شهریور 92 مجلس) ، صورت می پذیرد و در روز چهارشنبه مورخ 24 این ماه پایان می پذیرد .
دریافت امریه سربازی جوانان روستایی ایسنا : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از امکان اعطای امریه به جوانان روستایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری خبر داد .
ابوالفضل رضوی با اشاره به تفاهمنامه مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای امریه سربازان وظیفه روستایی تاکید کرد : آمادگی داریم برای اجرای طرح آمایش سرزمینی و اشتغال پایدار روستایی طرح امریه سربازی را اجرا کنیم .
او گفت : باید از سرلشکر باقری برای مساعدت و کمکی که در این طرح و امضای این تفاهمنامه داشتند قدردانی کنم .
در این طرح سربازانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل کرده اند در راستای آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار در روستای زادگاهشان یا روستای خانوادگی شان امریه سربازی دریافت می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/12
> در دانشگاه هنر تبریز؛ جزئیات جذب هیئت علمی در قالب طرح سربازی دانشگاه هنر تبریز به منظور تکمیل کادر هیئت علمی خود از بین فارغ‏‎التحصیلان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به صورت تمام وقت ، پاره وقت و حق‏التدریس در قالب طرح سربازی دعوت به همکاری می‏کند .
> در دانشگاه هنر تبریز؛ جزئیات جذب هیئت علمی در قالب طرح سربازی دانشگاه هنر تبریز به منظور تکمیل کادر هیئت علمی خود از بین فارغ‏‎التحصیلان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به صورت تمام وقت ، پاره وقت و حق‏التدریس در قالب طرح سربازی دعوت به همکاری می‏کند .
دانشگاه هنر اسلامی تبریز به منظور تکمیل کادر هیئت علمی خود از بین فارغ‎التحصیلان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دعوت به همکاری تمام وقت ، پاره وقت و حق‏التدریس می‏کند .
متقاضیان می‏توانند طبق تقویم اعلامی ( 2بار در سال) به آدرس زیر مراجعه و ثبت نام کنند .
www .
jazb .
msrt .
ir شرایط اختصاصی متقاضیان : 1 حداکثر سن دارندگان مدرک کارشناسی ارشد 33 سال و دکترا 43 سال .
2 عدم تعهد خدمت یا راتبه ، پیمانی ، رسمی در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (دولتی – غیر دولتی) و دستگاههای دولتی ، ضمنا در صورت پذیرش تا دریافت مجوز پیمانی نیم تا یک سال حق‎التدریس همکاری خواهند نمود .
3 از سال اخذ مدرک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بیش از 3 سال سپری نشده باشد .
4 حداقل معدل کارشناسی 16 .
5 و کارشناسی ارشد 17 .
5 از دانشگاههای معتبر .
درخواست متقاضیان با معدل پایین تر (تا نیم نمره) که کارنامه پژوهشی و یا هنری درخشان دارند قابل بررسی است .
5 عدم مشروطی طی دوره‎های تحصیلی و حداکثر طول دوره کارشناسی 9 نیمسال و کارشناسی ارشد 5 نیمسال .
6 اولویت با متقاضیان واجد شرایط زیر خواهد بود : 1 6 دانشجویان ممتاز ، رتبه‏های اول ، دوم و سوم .
2 6 همخوانی رشته تحصیلی در تمامی دوران تحصیل و گرایش دانش‎آموخته .
جزئیات برگزاری دوره های مشترک بین المللی دانشگاه تهران با دانشگاه های برتر دنیا دانشگاه تهران براساس برنامه راهبردی خود و توسعه فعالیتهای بین المللی دوره های مشترک بین المللی با دانشگاههای برتر دنیا برگزار می‏کند .
به گزارش خبرنگار مهر ، توسعه فعالیتهای بین المللی از اولویتهای برنامه راهبردی دانشگاه تهران به شمار می‏رود که در این راستا برنامه‎ریزی و اجرای دوره های مشترک از برنامه‏های این دانشگاه است .
درحال حاضر دوره مشترک میان پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران و دانشگاه ایندیانا پردو آمریکا در رشته‎های مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک برگزار می‎شود .
همچنین این دانشگاه دوره مشترک با موسسه مطالعات ملی تغییر آب و هوا (سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت امور خارجه و دانشگاه تهران) دارد .
دانشگاه تهران با دانشگاه Karlsruhe آلمان نیز دوره مشترک بین المللی برگزار می‏کند .
از دیگر برنامه‎های این دانشگاه ایجاد دوره مشترک در رشته‏های مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک با ENSAM است .
همچنین این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نیز دوره مشترک سنجش از راه دور و جی آی اس با دانشگاه لوند سوئد دارد .
دوره مشترک چهارجانبه یونسکو ، دانشگاه تهران ، وزارت نیرو و IHE از دیگر برنامه‏های این دانشگاه است .
این دانشگاه در حوزه فنی و مهندسی نیز با دانشگاههای فرانسوی دوره های مشترک دارد .
دانشگاه تهران با دانشگاه اراسموس در روتردام نیز در حوزه اقتصاد دوره مشترک بین المللی برگزار می‏کند .
برگزاری آزمون در 16 کدرشته؛ زمان اعلام نتایج آزمون کاردانی به کارشناسی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 97 دیروز جمعه 12 مرداد برای پذیرش در 16 کدرشته با آزمون برگزار شد .
این آزمون در 16 کدرشته دیروز جمعه 12 مرداد در 67 شهرستان و 71 حوزه امتحانی برگزار شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/12

زمان اعلام نتایج نهایی نتایج نهایی پذیرش در کاردانی به کارشناسی در هفته آخر شهریورماه اعلام می‏شود .
نگاهی به آمار داوطلبان آزمون تعداد 84 هزار و 489 نفر در دوره‏های کاردانی به کارشناسی سال 97 ثبت‏نام کردند که از این تعداد 34 هزار و 892 نفر معادل 41 .
30 درصد زن و 49 هزار و 597 نفر معادل 58 .
70 درصد مرد هستند .
از تعداد 84 هزار و 489 داوطلب شرکت‎‏کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال 97 ، تعداد 12 هزار و 151 نفر متقاضی یکی از 48 کدرشته‏های بدون آزمون این پذیرش هستند .
همچنین از تعداد 84 هزار و 489 داوطلب شرکت‎کننده در پذیرش کاردانی به کارشناسی سال 97 تعداد 72 هزار و 338 نفر متقاضی شرکت در 16 کدرشته باآزمون هستند .
از این تعداد ، 30 هزار و 805 نفر معادل 42 .
58 درصد زن و 41 هزار و 533 نفر معادل 57 .
42 درصد مرد هستند .
آمار دقیق داوطلبان مجاز؛ پذیرش 76 درصد کنکوری‎ها با سوابق تحصیلی ظرفیت پذیرش دانشجو و آمار داوطلبان مجاز در گروههای پنجگانه ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبانهای خارجی کنکور 97 اعلام شد .
به گزارش خبرنگار مهر ، نتایج اولیه کنکور سراسری سال 97 بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده و داوطلبان می‎‏توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند .
از تعداد یک میلیون و 12 هزار و 327 داوطلب ثبت‎نام‏کننده در کنکور 97 تعداد 910 هزار و 713 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند .
ظرفیت پذیرش دانشجو در گروههای آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال 97 (به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی) در مجموع 762 هزار و 834 نفر است که از این ظرفیت تعداد 180 هزار و 959 نفر براساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و تعداد 581 هزار و 875 نفر منحصرا براساس سوابق تحصیلی پذیرش می‏شوند .
براساس ظرفیت اعلام شده ، 23 .
72 درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در 5 گروه آزمایشی بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و 76 .
28 درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در 5 گروه آزمایشی منحصرا براساس سوابق تحصیلی است .
از تعداد 910 هزار و 713 نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد 910 هزار و 563 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تنها 150 نفر مجاز به انتخاب رشته نیستند .
در واقع 99 .
98 درصد از حاضرین جلسه آزمون ، مجاز به انتخاب رشته هستند .
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‎توانند حداقل 150 کدرشته محل را از میان کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود از گروه یا گروههای آزمایشی مجاز انتخاب کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/11
> ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور 97 از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز می شود .
> زمان انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور اعلام شد ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد : انتخاب رشته های بدون آزمون کنکور 97 از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز می شود .
حسین توکلی ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد : به اطلاع تمامی داوطلبان متقاضی ثبت نام (داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 97 ثبت نام نموده اند ولی در جلسه آزمون غایب بوده اند و همچنین متقاضیانی که در آزمون مذکور ثبت نام ننموده اند) ، می رساند ثبت نام و انتخاب رشته برای گزینش در رشته های تحصیلی که پذیرش درآنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در سال 1397 (موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب دهم شهریور 92 مجلس شورای اسلامی) ، صورت می پذیرد منحصراً به صورت اینترنتی از روز دوشنبه 15 مرداد آغاز می شود و در روز چهارشنبه مورخ 24 این ماه پایان می پذیرد .
وی در ادامه گفت : دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کدرشته محل های مربوط به پذیرش فوق از روز یکشنبه مورخ 14 مرداد بر روی پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار می گیرد .
لذا کلیه داوطلبان و متقاضیان می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در روزهای فوق به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی www .
sanjesh .
org مراجعه و پس از پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ 220 .
000 (دویست و بیست هزار ریال) از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی ، نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر 150 کدرشته) به روش اینترنتی اقدام نمایند .
کپی شد کلمات کلیدی : سازمان سنجش آموزش کشور کنکور آزمون انتخاب رشته.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/10
> اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1397 ، تاریخ ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) ، همچنین زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه نتیجه کارنامه ، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 شده اند ، منتشر شد .
> اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1397 ، تاریخ ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) ، همچنین زمان و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی اینترنتی برای آن دسته از داوطلبانی که با توجه نتیجه کارنامه ، مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی در آزمون سراسری سال 1397 شده اند ، منتشر شد .
در قسمتی از این اطلاعیه آمده است؛ آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی در این آزمون شده اند ، می توانند برای دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) آزمون سراسری سال 97 و انتخاب رشته به شرح ذیل اقدام نمایند .
1 مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و تهیه پرینت دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) و بخش پیوستها (شامل توضیحات و شرایط و ضوابط دانشگاهها موسسات آموزش عالی) ، دفترچه هریک از گروههای آزمایشی و بخش پیوستها به تفکیک از صبح روز سه شنبه مورخ 97/05/09 بر روی پایگاه اطلاع رسانی مذکور قرار گرفته است .
2 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ( دفترچه شماره 2) این آزمون از صبح روز سه شنبه مورخ 97/05/09 لغایت روز شنبه مورخ 97/05/20 در کلیه باجه‎های روزنامه فروشی سراسر کشور توزیع می گردد .
آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی گردیده اند در صورت تمایل به دریافت دفترچه شماره 2 ، می توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 15 .
000 (پانزده هزار) ریال بابت هر دفترچه به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته ، در مهلت معین نسبت به دریافت آن اقدام نمایند .
لازم به تاکید است دفترچه مذکور رایگان بوده و بجز هزینه ای که برای کارمزد توزیع ، تعیین گردیده هزینه ای دیگری نباید پرداخت گردد .
لازم به توضیح است متن مربوط به بخش پیوستها (شامل توضیحات و شرایط و ضوابط دانشگاهها موسسات آموزش عالی) ، در داخل متن دفترچه چاپ شده موجود نیست و منحصراً بصورت اینترنتی از سایت این سازمان قابل دریافت می باشد .
3 به اطلاع می رساند که دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سال 1397 حاوی کلیه شرایط و ضوابط اختصاصی رشته های مختلف تحصیلی دوره های روزانه ، شبانه ، مجازی ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد و کلیه رشته های تحصیلی که پذیرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می باشد ، رشته های تحصیلی مؤسساتی که به روش نیمه متمرکز دانشجو می پذیرند ، دانشگاه پیام نور (آموزش از راه دور) ، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین توضیحاتی دربارة نحوة تکمیل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر یک از دوره های فوق الذکر می باشند ، همچنین نحوه مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و نحوة تکمیل نمودن فرم انتخاب رشته می باشد .
4 هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند ، می بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذیربط را دریافت نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
موسسات آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/10

5 هر یک از داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی که بر حسب مورد مجاز به انتخاب رشته از گروه آزمایشی هنر و یا زبانهای خارجی و یا هم گروه هنر و هم زبانهای خارجی می باشند ، علاوه بر دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی اصلی یعنی علوم ریاضی و فنی و یا علوم تجربی و یا علوم انسانی ، می بایست دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروه های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی را نیز دریافت نمایند .
6 داوطلبانی که منحصراً در گروه های آزمایشی هنر و یا در گروه آزمایشی زبانهای خارجی و یا در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی مجاز به انتخاب رشته شده اند ، می بایست منحصراً دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی گروههای هنر و زبانهای خارجی را دریافت نمایند .
7 به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1397 از تاریخ انتشار نتیجه اولیه فرصت داده می شود که ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) گروه آزمایشی مربوط ، توضیحات مندرج به بخش پیوستها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی (این دستورالعمل از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دریافت می باشد) اقدام نموده و کدرشته محل های مورد نظر خود را (برابر ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج گردیده) استخراج و به ترتیب تقدم علاقه مرتب نمایند .
پس از آن ، کدرشته های انتخابی خود را ابتدا در فرم پیش نویس مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج و پس از اطمینان از صحت کدرشته محل های انتخابی بمدت شش روز (از روز دوشنبه 97/05/15 لغایت روز شنبه 97/05/20) براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اینترنتی با وارد کردن شماره پرونده ، نام کاربری ، رمز ورود و شماره شناسنامه یا شماره پرونده ، کدرهگیری و شماره شناسنامه ، کدرشته محلهای تحصیلی مورد علاقه خود را از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز یا گروههای آزمایشی مجاز در دوره های مختلف روزانه ، شبانه ، مجازی و پردیس خودگردان دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی ، دانشگاه پیام نور ثبت نموده و نسبت به تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است اقدام نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/12
> مشاور عالی سازمان سنجش : 90 درصد کنکوری‎ها کارنامه خود را دریافت کردند مشاور عالی سازمان سنجش از دریافت و مشاهده کارنامه کنکور 97 از سوی بیش از 90 درصد داوطلبان خبر داد .
> مشاور عالی سازمان سنجش : 90 درصد کنکوری‎ها کارنامه خود را دریافت کردند مشاور عالی سازمان سنجش از دریافت و مشاهده کارنامه کنکور 97 از سوی بیش از 90 درصد داوطلبان خبر داد .
حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : کارنامه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 97 روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است .
وی گفت : از تعداد 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون ، تاکنون 820 هزار و 769 نفر کارنامه خود را مشاهده و دریافت کرده‎اند .
به عبارت دیگر بیش از 90 درصد داوطلبان کارنامه خود را گرفته‎اند .
توکلی خاطرنشان کرد : دفترچه انتخاب رشته برای گروههای پنجگانه کنکور 97 هم‎اکنون بر روی سایت سازمان سنجش قرار دارد و داوطلبان مجاز از دوشنبه 15 مرداد می‎توانند نسبت به انتخاب 150 کد رشته اقدام کنند .
امکان تحصیل غایبان آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت : داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده‎اند ، می‎توانند در این دانشگاه ثبت نام کنند .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، محمد محسن صدر با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری 97 از سوی سازمان سنجش گفت : دانشگاه پیام نور امسال نیز در تمامی گروههای آزمایشی از جمله علوم ریاضی وفنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و هنر پذیرای داوطلبان علاقمند به تحصیل است .
وی با اشاره به امکان ثبت نام برای تمامی داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه پیام نور حتی افرادی که در کنکور سراسری شرکت نکرده‎اند ، افزود : داوطلبانی که در آزمون سراسری شرکت نکرده و یا حتی مجاز به انتخاب رشته نشده‏اند نیز می‏توانند در رشته‏های تحصیلی دانشگاه پیام نور که گزینش در آنها صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) صورت می‏گیرد ، ثبت نام کنند .
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور عنوان کرد : داوطلبانی که در کنکور شرکت نکرده‎اند نیز باید همزمان با انتخاب رشته کنکور سراسری ضمن مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www .
sanjesh .
org و اخذ دفترچه راهنما ضمن آگاهی از رشته‎‏های بدون آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی این دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام و برای کسب اطلاعات بیشتر به مراکز و واحدهای این دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 22442053 021 تماس حاصل کنند .
صدر گفت : شیوه آموزش نیمه حضوری و الکترونیکی دانشگاه پیام نور بهترین فرصت تحصیل را برای شاغلان و افرادی که به هر دلیل نمی‎توانند در کلاس درس حضور یابند ، فراهم می‎آورد .
وی ضمن اشاره به مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه این دانشگاه با تکیه بر سیستم آموزشی ترکیبی شرایط ویژه ای را برای ادامه تحصیل متقاضیان آموزش عالی فراهم کرده است ، اظهار داشت : تغییر محل آزمون مطابق نظر دانشجو ، امکان تحصیل همزمان در دو رشته ، آزمونهای متمرکز و سراسری ، برگزاری آزمونهای آنلاین از دیگر مزایای دانشگاه پیام نور است که این دانشگاه را از سایر دانشگاهها متمایز می‎کند .
هشدار سازمان سنجش به داوطلبان درباره مشاوره‎های غلط در انتخاب رشته مشاور عالی سازمان سنجش گفت : برخی مؤسسات با ارائه اطلاعات ناقص ، داوطلبان را در انتخاب رشته به اشتباه راهنمایی می کنند ، بنابراین داوطلبان باید در انتخاب رشته دقت کنند .
حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : براساس گزارشهای رسیده به سازمان سنجش کشور ، برخی موسسات و مشاوران با ارائه اطلاعات ناقص به دلیل آگاهی کامل از محتویات کارنامه به داوطلبان کنکور مشاوره غلط ارائه می‎دهند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه آفرینش
1397/05/12

وی با اشاره به یکی از این نمونه های مشاوره غیر واقعی گفت : یکی از این نمونه‎‏ها که طی روزهای گذشته در فضای مجازی پخش شده است ، عبارت است از انتشار این مطلب که؛ «سازمان سنجش ، رتبه‏های ایثارگران با رتبه‏های مناطق یک و دو و سه را جمع کرده و رتبه‏ها نامناسب به نظر می رسد و رتبه‏های هفت هزار کارنامه در انتخاب رشته ، دو هزار و 500 لحاظ می‏شود» .
مشاور عالی سازمان سنجش افزود : این مطالب و مطالب مشابه آن نادرست بوده و با توجه به تعداد اندک داوطلبان سهمیه ایثارگران که رتبه منطقه‎ای هم گرفته‎اند ، در رتبه داوطلبان اختلاف قابل توجهی ایجاد نمی‏شود .
وی با تأکید بر اینکه توصیه می شود داوطلبان درباره کارنامه منتشره و انتخاب رشته به مواردی که اعلام می‏شود دقت کنند ، خاطرنشان کرد : چند موضوع مهم در این زمینه باید مورد توجه داوطلبان قرار گیرد .
توکلی تصریح کرد : با توجه به انتشار پاسخ نامه و کلید نهایی سوالات آزمون در سایت سازمان سنجش ، داوطلبان کنکور 97 می‎توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به مشاهده پاسخ نامه و کلید نهایی به محاسبه دستی و نمرات خام دست یابند .
وی افزود : براساس مندرجات کارنامه و رتبه و نمره نهایی زیرگروه ارائه شده در کارنامه ، انتخاب رشته کنند .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : داوطلبان جهت آگاهی از شانس قبولی خود در دانشگاه مورد نظرشان می توانند از سامانه انتخاب رشته مجازی که از امروز شنبه 13 مرداد در سایت سازمان سنجش فعال خواهد شد استفاده کنند .
وی با اشاره به اینکه تبلیغات نادرست موجب گمراهی داوطلبان کنکور می‎شود ، یادآور شد : در تبلیغات برخی از موسسات در صدا و سیما نسبت به اعلام قبولی افرادی با رتبه‎های بالا (از نظر عددی بالای دو هزار) در دانشگاههای معتبر اشاره می شود که براساس بررسیهای انجام شده در سازمان سنجش ، موارد اعلام شده مربوط به رشته‎های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است که عملاً رتبه و نمره کنکور در پذیرش آنها ملاک عمل نیست .
توکلی خاطرنشان کرد : این نوع پذیرش مربوط به موسسات غیر انتفاعی ، پیام نور و پردیسهای خودگردان غیر پزشکی دانشگاهها است .
وی افزود : این اطلاعات ناقص باعث اشتباه در انتخاب رشته و سوق داوطلبان به این موسسات و نوعی سوءاستفاده مالی است .
مشاور عالی سازمان سنجش گفت : به داوطلبان توصیه اکید می‎‏شود که جهت انتخاب رشته صحیح صرفا به مطالبی که رسما از طریق سایت سازمان سنجش منتشر شده و همچنین راهنمای انتخاب رشته مجازی توجه کنند .
وی گفت : هرگونه مطالب منتشره در کانالها و شبکه‏های اجتماعی و منابع غیر رسمی مورد تأیید سازمان سنجش نیست .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
دنیای اقتصاد
1397/05/12
> فارس : براساس آخرین رتبه بندی ها و پژوهش های صورت گرفته ، دانشگاه استنفورد با ضریب پذیرش 4 .
7 درصد ، به عنوان رقابتی ترین دانشگاه جهان شناخته می شود .
> سه ایرانی که در رقابتی ترین دانشگاه جهان تحصیل کردند فارس : براساس آخرین رتبه بندی ها و پژوهش های صورت گرفته ، دانشگاه استنفورد با ضریب پذیرش 4 .
7 درصد ، به عنوان رقابتی ترین دانشگاه جهان شناخته می شود .
براساس نظام رتبه بندی کیو .
اس ، دانشگاه استنفورد به عنوان دومین دانشگاه برتر آمریکا و جهان در سال 2019 شناخته شد .
دانشگاه استنفورد یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان است که در استنفورد ، در نزدیکی شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد .
این دانشگاه در سال 1885 به دست لیلند استنفورد و همسرش ساخته شد و در سال 1891 فعالیت خود را آغاز کرد .
این زوج دانشگاه را به یاد پسرشان که در 16 سالگی بر اثر تیفوئید درگذشته بود ، ساختند .
لیلند استنفورد زمین های کشاورزی خود را برای این کار اختصاص داد تا ایالت کالیفرنیا مرکز دانشگاهی بزرگی داشته باشد .
دانشگاه استنفورد براساس آخرین رتبه بندی تایمز ، در هر دو زمینه علوم انسانی و مهندسی ، برترین دانشگاه جهان است .
همچنین این دانشگاه با ضریب پذیرش 4 .
7 درصد ، به عنوان رقابتی ترین دانشگاه جهان شناخته می شود .
براساس آمار موجود ، تعداد دانشجویان این دانشگاه در حدود 16 هزار و 300 دانشجو و اعضای هیئت علمی آن نیز حدود 1800 نفر است .
تعداد 7 هزار و 60 نفر دانشجوی دوره های مقدماتی ثبت نام شده و حدود 9 هزار و 300 دانشجوی تحصیلات تکمیلی از ایالات متحده و سایر نقاط جهان است .
این دانشگاه 7 دانشکده با گرایش های بسیار متنوعی دارد؛ دانشکده مدیریت ، دانشکده مهندسی ، دانشکده پزشکی ، دانشکده علوم زمین ، انرژی و محیط زیست ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده آموزش و دانشکده حقوق از دانشکده های دانشگاه استنفورد هستند .
دانشگاه استنفورد دانشجویان بین المللی بسیاری دارد ، اما منابع مالی محدودی برای کمک به این دانشجویان بین المللی در اختیار دارد .
کارشناسان تأکید می کنند ، متقاضیان باید در فرم ثبت نام خود این مورد را از دانشگاه درخواست کنند تا صلاحیت او برای دریافت کمک هزینه تحصیلی بر اساس وضعیت خانوادگی او مورد بررسی قرار گیرد .
دانشجویان بین المللی که در زمان ثبت نام خود درخواست اخذ کمک هزینه را ارائه نکرده باشند ، در طول سال های تحصیلی خود نمی توانند این درخواست را داشته باشند .
همچنین ، طیف گسترده ای از انواع خوابگاه ها توسط این دانشگاه ارائه می شود که دانشجویان می توانند با توجه به وضعیت و شرایط خود یکی از این خوابگاه ها را انتخاب کنند .
خوابگاه دانشجویان کارشناسی ، دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشجویان متأهل با فرزند ، دانشجویان متأهل بی فرزند و دانشجویان ناتوان جسمی از جمله انواع خوابگاه های دانشگاه استنفورد است که به هر دانشجو براساس شرایط ویژه خود اختصاص می یابد .
فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد شمار زیادی از شرکت های بسیار مؤفق بین المللی از جمله گوگل ، یاهو ، اینستاگرام و نایک را تأسیس کرده اند .
دانشگاه استنفورد در منطقه دره سیلیکون در ایالت کالیفرنیا واقع است و بسیاری از شرکت های معتبر در زمینه فناوری اطلاعات توسط فارغ التحصیلان این دانشگاه تأسیس شده اند .
از مشهورترین این شرکت ها می توان به سان مایکروسیستمز ، هیولت پاکارد ، یاهو ، گوگل ، الکترونیک آرتز و سیسکو اشاره کرد .
گردش مالی شرکت هایی که توسط فارغ التحصیلان این دانشگاه تأسیس شده اند سالانه 2 .
7 تریلیون دلار ، معادل دهمین اقتصاد قدرتمند جهان است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
دنیای اقتصاد
1397/05/12

براساس داده های موجود ، شصت برنده جایزه نوبل و هفت برنده مدال فیلدز از جمله دانشجویان ، استادان یا کارکنان دانشگاه استنفورد بوده اند .
سیمین دانشور ، امید کردستانی(مدیر مالی شرکت گوگل) و مریم میرزاخانی نخستین بانوی برنده مدال فیلدز در ریاضیات از برجسته ترین چهره های تحصیلکرده ایرانی در دانشگاه استنفورد هستند .
این بررسی در «topuniversities» منتشر شده است .
کپی شد کلمات کلیدی : الکترونیک ایالات متحده آمریکا جهان دلار فناوری اطلاعات.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
شهروند
1397/05/11
> حدود نیمی از بیکاران ایران دانش آموختگان دانشگاهی هستند.
> شهروند| چیزی حدود نیمی از بیکاران ایران را دانش آموختگان دانشگاهی تشکیل می دهند .
این آماری است که شاید بارها به آن برخورده اید و حالا به تازگی نتایج کنکور دانشگاه ها اعلام شده و دغدغه کنکوری ها بالا گرفته است که بازار کار ایران از کدام رشته ها اشباع شده است؟ کدام رشته ها پولسازترند و پرداخت شهریه برای تحصیل در کدام رشته ها دورریختن پول است؟ در این گزارش به شما می گوییم که پولسازترین رشته های تحصیلی در بازار ایران و جهان کدامند و روی بازار کار چه رشته هایی حساب نکنید .
رشته های پولساز بازار کار جهان اینکه چه رشته ای برای تحصیل در دانشگاه می تواند درآمدهای آتی را افزایش دهد ، تصمیم بزرگی به نظر می رسد .
در این میان می توان شکاف درآمد پنج سال پس از فارغ التحصیلی بین دانش آموزانی را که بیشترین و کمترین حقوق را دارند ، مورد بررسی قرار داد .
برای مثال فارغ التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی به طور متوسط به 46 هزار و 700 پوند دست پیدا می کنند ، درحالی که افرادی که رشته آنها اقتصاد بوده ، 40هزار پوند به دست می آورند .
این ارقام دوبرابر دستمزد متوسط فارغ التحصیلان هنرهای خلاق (20 هزار و100 پوند) ، کشاورزی (22 هزار پوند) و ارتباطات جمعی (22 هزار و 300 پوند) است .
البته این شکاف درآمد در برخی موارد بزرگتر می شود ، زمانی که دانشگاه معتبرتر و نمرات دانشجویان نسبت به یکدیگر متفاوت تر یا بالاتر باشد .
با این وجود یکی از نشریه های انگلیسی زبان ، فهرستی از پولسازترین مشاغل دنیا را در سال میلادی جدید منتشر کرد که در صدر آن رشته های مدیریت ، علوم ارتباطات ، علوم کامپیوتر ، طراحی و گرافیک ، مهندسی نفت و مهندسی مکانیک جا خوش کرده اند .
رشته های پولساز بازار کار ایران حالا از پردرآمدترین رشته های کالج های دنیا فاصله می گیریم و به پولسازترین رشته های دانشگاهی در ایران می پردازیم .
در این دوره از تاریخ که ما روزگار می گذرانیم ، پولدارشدن مهمترین دلیل دانش آموزان ایرانی برای رفتن به دانشگاه و انتخاب پردرآمدترین رشته های دانشگاهی است .
دکتر یا مهندس شدن ، آرزوی بسیاری از دانش آموزان است .
امروز تنها مهندسی ، دکتری و وکالت جزو رشته های پردرآمد در ایران به حساب می آیند و رشته هایی همچون فنی وحرفه ای و بیشتر رشته های علوم انسانی به فراموشی سپرده شده اند که به عقیده جامعه شناسان ، این نیاز جامعه نیست بلکه اولویت هایی است که دولتمردان برای جامعه تعریف کرده اند؛ برای مثال اگر دولتمردان به تک تک افراد جامعه اهمیت می دادند و برای مسائل اجتماعی به دنبال راه حل های ریشه ای بودند ، حالا رشته ای همچون روانشناسی جزو رشته های با اهمیت و باارزش به حساب می آمد و رغبت دانش آموزان و جوانان برای کشش به سمت این رشته ها بیشتر می شد .
کامپیوتر : رشته روز و رشته آینده است .
روند رو به رشد استفاده از کامپیوتر در زندگی روزانه ، اشتغال فارغ التحصیلان این رشته را فراهم کرده است که بتوانند در قالب شرکت های تولید کننده قطعات ، شرکت های تولیدی و خدماتی ، شرکت های تولیدکننده نرم افزارها و هرشرکتی که نخواهد از این قافله عقب بماند ، فعالیت داشته باشند .
رشته کامپیوتر دارای دو گرایش سخت افزاری و نرم افزاری است .
فارغ التحصیلان گرایش نرم افزار درصورتی که از برنامه نویسان حرفه ای باشند ، به دلیل نیاز هرشرکت به این گرایش می توانند با درآمد بالا به راحتی جذب بازار کار شوند .
مدیریت : MBA رشته MBA حدود 10 سال است که در دانشگاه های کشور تدریس می شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
شهروند
1397/05/11

این رشته ، یکی از پرطرفدارترین و پرسودترین رشته های دانشگاهی است که در دوره کارشناسی ارشد ، سومین مدرک در مدیریت کسب و کار به حساب می آید و به طورکلی برای ایجاد مهارت های مختلف مدیریتی در مهندسان رشته های مختلف به کار می رود .
از آنجایی که در تمامی شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی نیاز به نیروی دارای مهارت در زمینه مدیریت بازاریابی و مارکتینگ ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت منابع انسانی ، تجارت و کارآفرینی احساس می شود ، این رشته از بازار کار خوبی برخوردار است .
مدیریت بازرگانی گرایش بیمه : فارغ التحصیلان این رشته به دلیل داشتن اطلاعات وسیعی در مورد بازرگانی و بازاریابی ، روابط انسانی و امور مالی و اقتصادی به خصوص بیمه ، می توانند به عنوان مدیران اجرایی در شرکت های بیمه مشغول به کار شوند .
علوم آزمایشگاهی : شناخت علل ایجاد بیماری های مختلف و عوامل ایجاد کننده آنها از وظیفه مهم رشته علوم آزمایشگاهی است .
رادیولوژی ، رشته های توانبخشی و .
از گرایش های این رشته محسوب می شود .
این رشته از نظر کاربرد و بازارکار ، یکی از رشته های خوب و البته پردرآمد است .
بیشتر فارغ التحصیلان این رشته به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند .
داروسازی : زمینه کاری این افراد شامل ارایه خدمات دارویی ، مشاوره دارویی و بررسی روش های داروسازی و ضعف های احتمالی موجود در رژیم های دارودرمانی است .
درحال حاضر حدود 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور در کارخانه های متعدد داروسازی داخل کشور ساخته می شوند که بدون شک متخصصان مورد نیاز در این کارخانه ها ، فارغ التحصیلان این رشته نیز هستند .
هم اکنون از بین 90 درصد فارغ التحصیلان این رشته ، 80 درصد آنها جذب داروخانه ها شده و مابقی در صنایع داروسازی و آرایشی یا در کارهای اجرایی وزارت بهداشت و درمان فعالیت می کنند .
دندانپزشکی : با وجود این که افراد بسیاری در این رشته فارغ التحصیل شده اند و به مرز اشباع رسیده است ، اما همچنان در کشورهای جهان سوم نیاز به این رشته احساس می شود .
پیش بینی شده است در 2030 میلادی ، بهداشت دهان و دندان مردم به اندازه ای خوب خواهد شد که دیگر نیاز به دندانپزشکی عمومی نخواهد بود و فقط به صورت تخصصی ، افراد در این حرفه فعالیت می کنند ، اما درحال حاضر ، دندانپزشک های ما جزو افراد پردرآمد جامعه محسوب می شوند .
پیش بینی شده است که رشته پیراپزشکی تا سال 2022 جزو رشته های پردرآمد محسوب شود و رشد 37 درصدی داشته باشد .
کاردرمانی و فیزیوتراپی : این رشته ها جزو رشته های پردرآمد ایران هستند که پیش بینی شده تا سال 2022 به ترتیب 29 و 36 درصد رشد داشته باشند؛ به خصوص که آمار سن پیری جامعه متاسفانه بالا رفته است .
درحال حاضر فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز دولتی مانند بیمارستان ها ، مراکز توانبخشی یا حتی فدراسیون های ورزشی فعالیت داشته باشند یا بعد از گذراندن دوران طرح و به دست آوردن 6 سال سابقه کار در بیمارستان ها و .
خود اقدام به تاسیس کلینیک خصوصی فیزیوتراپی کنند .
رشته های پزشکی : فارغ التحصیلان رشته پزشکی اگر فقط کمی صبر داشته باشند و بتوانند در دوران تحصیل مهارت و دانش خود را بالا ببرند ، می توانند در آینده ، پزشکی سرشناس با درآمد بالا باشند .
از طرفی این افراد با ادامه تحصیل می توانند یکی از رشته های پردرآمد پزشکی را انتخاب کنند .
یکی از این پردرآمدها ، متخصص زیبایی گوش ، حلق و بینی و متخصص پوست و مو است که امروز در صدر لیست پردرآمدها قرار گرفته اند و دلیل آن نیز گرایش بسیار مردم به زیباتر شدن و زیباتر دیده شدن در جامعه است که این رشته را به پول سازترین رشته دانشگاهی تبدیل می کند .
مهندسی و پزشکی هنوز پولسازند به این ترتیب هنوز رشته های پزشکی و مهندسی جزو پول سازترین رشته ها محسوب می شوند .
دانش آموزانی که در دبیرستان معدل بالاتری دارند با فکر پوشیدن لباس سفید دکتری و گذاشتن کلاه ایمنی مهندسی ، جذب رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک می شوند؛ آنها نیز که انتخابی جز علوم انسانی در رشته های نظری برایشان باقی نمی ماند ، عزم شان را برای وکالت جزم می کنند .
از رشته های فنی وحرفه ای و کارودانش نیز در این سال ها آن گونه که باید و شاید استقبال نشده و همچنان رشته های نظری ، بیشترین حجم داوطلبان کنکور را دارند و از این فارغ التحصیلان بهره وری نمی شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
شهروند
1397/05/11

آنها صندلی های دانشگاه را پرمی کنند ، اما پس از خروج از دانشگاه ، دیگر جایی برایشان در نظر گرفته نشده است .
چرا رشته های فنی وحرفه ای بازار ندارد؟ در این میان ، عدم رونق برخی رشته های دانشگاهی به عقیده برخی کارشناسان ، وضع اقتصادی و نیاز بازار کار است ، اما آن گونه که مشهود است ، وضع اقتصادی و واردات بیش از اندازه در این بخش نیز بی تاثیر نبوده ، به گونه ای که کارخانه ها و واحدهای تولیدی از رونق افتاده اند و به همین دلیل فارغ التحصیلان فنی وحرفه ای و کارودانش در کشور ما خریداری ندارند .
چه بسا اگر رونق به کشور بازمی گشت ، شاید این رشته ها مانند سایر کشورها به رشته های باارزش و پردرآمد تبدیل می شدند .
بازار چه رشته هایی اشباع شده است؟ در 60 سال گذشته و در طول حیات آموزش عالی ، داوطلبان توسعه آموزش عالی را جهت دهی می کرده اند؛ وقتی 100 نفر یا 1000 نفر اول کنکور ، یک رشته خاص را انتخاب می کنند ، به طور طبیعی یکی از دلایل آن ، کشش بازار کار و درآمدزا بودن آن رشته است .
حالا در شرایطی هستیم که 80 درصد جمعیت داوطلبان کشور در 20 درصد رشته ها علاقه مند به ادامه تحصیل هستند که در صدر آن پزشکی ، رشته های مهندسی همچون برق ، کامپیوتر ، عمران و رشته های حقوق و روانشناسی قرار دارد .
ارزیابی های اولیه نشان می دهد که بازار کار این رشته ها ، بازار خوب و پرکششی است .
برخی رشته ها که در گذشته تصور می شد بازار کارشان بسیار خوب است ، امروز به مرز اشباع رسیده اند؛ ازجمله حقوق ، روانشناسی و برخی رشته های مهندسی مانند مهندسی برق ، بنابراین به شما توصیه می کنیم که این رشته ها را جزو آخرین انتخاب هایتان قرار دهید .
مردم جهان از دانشگاه ها ! برخلاف ایران که هنوز اشتیاق به تحصیلات دانشگاهی ، به بحران کار و کارآفرینی در آن دامن می زند ، در بسیاری از کشورها تمایل جوانان برای ورود به دانشگاه ها رو به کاهش گذاشته است .
کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا ، انگلستان ، هند ، چین و کشورهای حوزه نوردیک همگی در سال های اخیر با کاهش تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاهی روبه رو شده اند .
در آمریکا سال های متمادی کمپ های دانشگاهی شاهد دانشجویانی بودند که روز به روز بر تعدادشان افزوده می شد .
در سال 2010 تعداد دانشجویان این کشور به بالاترین میزان خود یعنی 21 میلیون نفر رسید ، ولی از آن زمان تاکنون هر سال با کاهش روبه رو بوده است .
در پایان سال 2014 میلادی (که جدیدترین آمار دولتی در دست است) تعداد ورودی دانشگاه ها در این کشور بیش از 800 هزار نفر کاهش پیدا کرد .
در سال 2015 میلادی باراک اوباما در یکی از سخنرانی های خود گفت : «مدرک دانشگاهی مطمئن ترین بلیت برای ورود به طبقه متوسط است .
» و حالا دو سال پس از سخنان او 800 هزار جوان ، کمتر از گذشته ، از این طریق قصد ورود به طبقه متوسط را دارند ! برخی معتقدند جایی برای نگرانی نیست؛ تعداد دانشجویان کم شده ، چون اقتصاد رو به بهبود است ، یعنی افراد بیشتری وارد بازار کار شده اند .
تجربه تاریخی در آمریکا نشان می دهد هرگاه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرده ، جوانان آمریکایی به کار روی آورده اند و تحصیل در دانشگاه ها با افت مواجه شده است .
این درحالی است که فارغ التحصیلان کالج (با مدرک لیسانس) تقریبا دو برابر کسانی که با دیپلم وارد بازار کار می شوند ، حقوق می گیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
آرمان امروز
1397/05/11
> 3 خبرنگار روس کشته شدند تارنمای «العرب مباشر» روز سه شنبه نوشت ، سه شهروند روسی که کارت خبرنگاری داشتند ، دوشنبه شب در جمهوری آفریقای مرکزی ترور شدند.
> 3 خبرنگار روس کشته شدند تارنمای «العرب مباشر» روز سه شنبه نوشت ، سه شهروند روسی که کارت خبرنگاری داشتند ، دوشنبه شب در جمهوری آفریقای مرکزی ترور شدند .
به گزارش ایرنا ، یک منبع محلی گفت ، افراد مسلح این سه خبرنگار را در 23کیلومتری شهر «سیبوت» واقع در مرکز جمهوری آفریقای مرکزی کشته اند .
رسانه های محلی اعلام کرده اند ، سفارت روسیه از حضور این خبرنگاران در این کشور مطلع نبوده است .
رسانه های محلی و منطقه ای اشاره ای به عاملان این کشتار و انگیزه های آن نکرده اند .
روسیه از ابتدای سال 2018 شماری مربی نظامی برای آموزش نیروهای آفریقای مرکزی به این کشور اعزام کرده و مقادیری اسلحه نیز در اختیار ارتش این کشور قرار داده است و مشاور امنیتی رئیس جمهوری این کشور نیز روسی است .
جمهوری آفریقای مرکزی کشوری است در مرکز آفریقا که سال1960 از فرانسه استقلال یافت و پایتخت آن شهر بانگی است .
80 درصد جمعیت این کشور را مسیحیان و 15درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند .
بازداشت 211 عضو گروه گولن 211 نفر با دستور دادستان کل ترکیه در شهرهای مختلف این کشور به اتهام همکاری با گروه گولن طی هفته گذشته بازداشت شدند .
به گزارش ایرنا ، در ادامه تحقیقات از عوامل مرتبط با گروه گولن ، با دستور دادستان های مقیم در شهرهای اسکی شهیر ، مرسین ، باتمان ، وان ، تکیرداغ ، آنکارا ، سامسون ، آنتالیا ، استانبول ، ازمیر و سیرت ، 211 نفر شامل سرباز وظیفه ، کارکنان دانشگاه ، مامور دولتی ، کارشناس نظامی ، پلیس سابق امنیت ، استاد دانشگاه ، روحانی مسجد و افسر درجه دار نیروی زمینی به اتهام عضویت و همکاری با گروه گولن طی هفته گذشته توسط پلیس ضدترور ترکیه دستگیر شدند .
مقامات دولت ترکیه ، تعداد افراد مرتبط با گروه فتح ا .
گولن را بیش از 228 هزار نفر اعلام و بیان کرده اند که این افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کودتای 15 جولای سال 2016 ترکیه نقش داشتند .
ترکیه مدعی است که فتح ا .
گولن با تشکیل گروهی موسوم به گولن(فتو) و با رخنه در تشکیلات قضائی ، نظامی ، آموزشی و ارکان دولتی ، کودتای 15جولای2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است .
در کودتای دو سال پیش ترکیه 249 نفر کشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند .
محاکمه عوامل کودتای نافرجام 15جولای ترکیه در مراجع قضائی ترکیه جریان دارد و در آن فتح ا .
گولن به عنوان متهم ردیف اول معرفی شده است .
پیروزی پارلمانی حزب حاکم زیمبابوه نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی زیمبابوه حاکی از پیروزی حزب حاکم و کسب بیشترین کرسی های پارلمان است .
به گزارش فارس ، کمیته انتخابات زیمبابوه چهارشنبه اعلام کرد که حزب «الاتحاد الوطنی الافریقی الزیمبابوی الجبهه الوطنیه»(اتحاد ملی زیمبابوه جبهه ملی) حاکم در این کشور اکثریت کرسی های پارلمان را از آن خود کرد .
اعلام پیروزی حزب حاکم زیمبابوه در حالی است که معارضان این کشور کمیته انتخابات را به تاخیر عمدی در اعلام نتایج با هدف تغییر نتایج به نفع حزب حاکم متهم کرده بودند .
خبرگزاری رویترز گزارش داد که حزب حاکم وابسته به «امرسون منانگاگوا» رئیس جمهور زیمبابوه 109 کرسی پارلمان را از آن خود کرده و در مقابل حزب معارض «التغییر الدیموقراطی»(تغییر دموکراتیک) نیز به 41 کرسی دست یافته است .
هنوز سرنوشت 58 کرسی دیگر اعلام نشده است .
انتخابات پارلمانی زیمبابوه روز دوشنبه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشده است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کارکنان دانشگاه
آرمان امروز
1397/05/11

گوترش به ژاپن می رود دبیرکل سازمان ملل قرار است در روزهای آتی برای بررسی اوضاع در کره شمالی به ژاپن برود و با نخست وزیر این کشور به گفت و گو بپردازد .
به گزارش ایسنا ، به نقل از خبرگزاری فرانسه ، آنتونیو گوترش ، دبیرکل سازمان ملل قرار است در هشتم اوت سال جاری میلادی به توکیو سفری داشته باشد و با شینزو آبه ، نخست وزیر ژاپن درباره مساله کره شمالی به گفت و گو بپردازد .
دبیرکل سازمان ملل بعدا به ناکازاکی می رود تا در مراسم سالانه صلح در همان روز حضور یابد .
این دیدار میان گوترش و آبه در حالی صورت می گیرد که قرار است در سپتامبر سال جاری میلادی و در شهر ولادیووستوک ، شرق دور روسیه نخست وزیر ژاپن با کیم جونگ اون ، رهبری کره شمالی دیدار کند .
سخنگوی سازمان ملل به خبرنگاران گفت که در جریان دیدار گوترش و آبه ، مساله کره شمالی مطرح می شود .
وی ادامه داد ، گوترش به دنبال مطرح کردن مساله خلع سلاح اتمی با قربانیان بمب های اتمی هیروشیما و ناکازاکی است .
سال گذشته میلادی ، جفری فلتمن ، رئیس سابق سیاسی سازمان ملل از سوی دبیرکل این سازمان به عنوان فرستاده در کره شمالی منصوب شد تا تلاش کند رهبری این کشور را برای برگزاری مذاکرات با آمریکا متقاعد کند .
چین : باج گیری تجاری آمریکا کارساز نیست سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن تاکید بر بی اثر بودن فشار و باج گیری آمریکا در بخش تجارت گفت که در صورت ادامه این روند ، پکن تلافی خواهد کرد .
به گزارش فارس ، «گنگ شوآنگ» سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه گفت که در صورت اقدامات بیشتر آمریکا برای ایجاد موانع در تجارت ، پکن اقدامات تلافی جویانه انجام خواهد داد .
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ، اظهارات سخنگوی دولت چین پس از آن مطرح می شود که رسانه های آمریکایی به نقل از منابع آگاه نوشتند دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قصد دارد بر 200 میلیارد دلار از کاهای وارداتی از چین تعرفه 25 درصدی اعمال کند .
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت فشار و باج گیری در بخش تجارت کارساز نخواهد بود و پکن همواره برای حل مسائل اقتصادی از گفت وگو استفاده کرده است .
وی افزود ، اگر آمریکا اقدامات بیشتری برای افزایش تنش در این شرایط انجام دهد ، چین بدون شک اقدام متقابل انجام خواهد داد تا حقوق مشروع خود و منافعش را حفظ کند .
این تعرفه آمریکایی ، هزاران محصول وارداتی از چین شامل محصولات غذایی ، محصولات شیمیایی ، آلومینیوم ، فولاد ، مبلمان ، فرش ، تایر خودرو ، دوچرخه ، چوب گلف ، محصولات آرایشی ، غذای سگ و بسیاری محصولات دیگر را در بر می گیرد .
ترامپ که با شعار «آمریکا در وهله نخست» روی کار آمده ، سیاست اعمال تعرفه و کاهش کسری تجاری با کشورها را در پیش گرفته است .
این سیاست با واکنش منفی اتحادیه اروپا و چین مواجه شده است که می گویند واشنگتن سیاست های تجارت آزاد را رها کرده و در حال حرکت به سمت سیاست های «حمایت گرایانه» است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/05/11
> علی صباغیان | روزنامه نگار : روز گذشته نتایج اولیه آزمون سراسری سال1397 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی سازمان سنجش اعلام شد.
> علی صباغیان | روزنامه نگار : روز گذشته نتایج اولیه آزمون سراسری سال1397 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی سازمان سنجش اعلام شد .
اکنون پذیرفته شدگان این مرحله فرصت دارند طی مدت 10روز از 15 تا 25مرداد اقدام به انتخاب رشته کنند .
انتخاب رشته همچون خود آزمون کاری سخت و اضطراب آور است؛ چرا که با آینده زندگی جوانانی که امروز با شور و شوق از مرحله اول این مسیر دشوار سربلند بیرون آمده اند ، ارتباط نزدیک دارد .
در 10روز آینده فکر و ذکر قبول شدگان و خانواده های آنها این است که راه صحیح برای انتخاب رشته چیست؟ چگونه انتخاب رشته ای باید انجام داد که از جمیع جهات خیر کنونی و آینده داوطلب در آن باشد .
برای انتخاب رشته برخی شاخص ها وجود دارد که توجه به آنها می تواند کمک کار دانش آموزان و خانواده های آنها در مسیر این انتخاب قرار گیرد .
ازجمله این شاخص ها علاقه شخصی داوطلب ، بازار کار آینده رشته مورد نظر ، سطح دانشگاه مطلوب ، رتبه کسب شده توسط داوطلب در مرحله اول آزمون و شهر محل دانشگاه را می توان برشمرد .
علاقه مهم ترین عنصر تأثیرگذار برای انتخاب رشته است .
البته باید توجه داشت که وقتی از علاقه سخن گفته می شود ، منظور علاقه داوطلب و نه پدر یا مادر و یا فامیل دور و نزدیک است .
ورود بدون علاقه دانشجو به یک رشته دانشگاهی در بسیاری از موارد مانع به سرانجام رسیدن تحصیلات می شود و در بهترین شرایط نیز سرانجام مطلوبی در پی ندارد .
تجربه های سال های طولانی برگزاری آزمون سراسری و انتخاب رشته نشان از موارد پرشماری دارد که اعضای خانواده دانش آموز برای جبران ناکامی های تاریخی خویش و یا بر اثر رقابت های ناشی از چشم و هم چشمی با فامیل و همسایگان فرزندان خود را بر آن داشته اند تا رشته ای در خلاف مسیر علاقه شخصی خود انتخاب کنند که در نتیجه ، این امر به تباه شدن زندگی آینده چنین دانش آموزانی منجر شده است .
علاقه یک ویژگی شخصی است که از یک فرد به فرد دیگر می تواند متفاوت باشد و علاقه فرزند ضرورتا با علاقه پدر یا مادر یکسان نخواهد بود .
لذا شایسته است خانواده ها به انتخاب رشته فرزند خود از منظر جبران ناکامی های قبلی و یا تحقق رویاهای فردی آینده خود و نیز رقابت های فامیلی و چشم و هم چشمی های جورواجور ننگرند و فقط از فرزند خود دقیق بپرسند که علاقه شخصی او برای ادامه تحصیلات در چه زمینه ای است و آنگاه آن رشته ها را در مرحله انتخاب مدنظر قرار دهند .
بازارکار آینده شاخص مهم دیگری در زمینه انتخاب رشته است .
در دنیای کنونی دانشگاه رفتن صرفا برای فراگرفتن دانش آکادمیک و کسب وجه روشنفکری نیست .
با توجه به اجتماعی شدن و تجاری شدن علم ، دانشگاه عرصه آماده سازی جوانان برای حضور در بازار کار است .
جوانانی که امروز با شوق فراوان وارد دانشگاه می شوند ، باید منتظر باشند تا بعد از پایان دانش آموختگی در یک مرحله توانایی ورود به بازار کار برای تأمین معاش خود و خدمت به جامعه خویش را داشته باشند .
امروزه یکی از مشکلات جامعه خیل عظیم بیکارانی است که تحصیلات دانشگاهی دارند که بخشی از این امر از عدم ارتباط رشته ها با بازار کار نشأت می گیرد .
بر این اساس در انتخاب رشته باید بازار کار آینده رشته انتخاب شده با یک رویکرد آینده نگرانه مدنظر قرار گیرد .
نباید مقهور اسم و رسم رشته ها شد .
هم اکنون در برخی رشته های اسم و رسم دار ، ده ها هزار فارغ التحصیل بیکار وجود دارد درحالی که جامعه به نیروی کار در برخی رشته هایی که ممکن است چندان معروفیت ندارند نیاز دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه همشهری
1397/05/11

تجربه جوانان بیکار فارغ التحصیل دانشگاه در برخی رشته ها همچون چراغی در مسیر انتخاب رشته داوطلبان باید عمل کند .
سطح دانشگاه مورد نظر نیز یک شاخص مهم دیگر در مرحله انتخاب رشته است .
دانشگاه ها نیز همچون سایر نهادهای اجتماعی دارای رتبه بندی های متعدد است .
برخی دانشگاه ها که از سابقه طولانی تری برخوردارند یا در پایتخت و مراکز استان ها قرار دارند شاید از بقیه دانشگاه ها برخوردارتر باشند .
بر همین اساس این دانشگاه ها خواهان بیشتری دارند .
با توجه به محدودیت آنها در پذیرش تعداد دانشجو در هر سال طبیعتا همه قادر نیستند به این دانشگاه ها وارد شوند و اگر داوطلبان به این نکته توجه نکنند ، ممکن است شانس پذیرش در سایر دانشگاه ها را نیز از دست بدهند .
از جهت دیگر پولی یا غیرپولی بودن دانشگاه های مدنظر مهم است .
ممکن است بتوان در یک دانشگاه پولی رشته خوبی به دست آورد اما درعین حال خود و خانواده قادر به تأمین هزینه های چنین رشته ای در آن دانشگاه پولی نباشند .
رتبه کسب شده در مرحله اول آزمون هم در مرحله انتخاب رشته باید مورد توجه جدی باشد .
رتبه به دست آمده نتیجه آزمون برگزار شده است .
اگرچه ممکن است به دلایل مختلف رتبه نشان دهنده واقعیت وضعیت تحصیلی و توان علمی دانش آموز نباشد اما درهرحال در انتخاب رشته نقش تعیین کننده ای دارد .
دانشگاه های درجه یک و اسم و رسم دار ، معمولا پذیرنده داوطلبان رتبه های بالا هستند .
پس کسانی که احیانا رتبه شان کمتر شده باید به سایر دانشگاه ها که رشته های آنها را دارند توجه کنند تا بتوانند جایگاه مناسب به دست آورند و شانس ورود به دانشگاه در سال جاری را از دست ندهند .
و در نهایت اینکه کدام شهر برای ادامه تحصیل انتخاب شود هم مهم است .
اگر از چند دانشگاه مهم کشور بگذریم ، بقیه دانشگاه ها تاحدودی همسطح هستند .
در پرتو گسترش کمی آموزش عالی در 2 دهه گذشته امروزه در بسیاری از شهرهای کشور دانشگاه هایی اعم از دولتی یا آزاد وجود دارد .
انتخاب شهر های محل سکونت والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ و یا شهر نزدیک به محل سکونت آنها اگر به طور نسبی هم بتواند سایر شاخص های مورد نظر انتخاب رشته را برآورده کند ، از جهاتی مناسب است .
رفتن یک جوانی که به تازگی از مدرسه فارغ التحصیل شده به شهر های دور و به ویژه کلانشهر ها احیانا می تواند مشکلاتی همچون افزایش هزینه ها و تحمیل آن بر اقتصاد خانواده ، معضلات مربوط به تغییر سبک زندگی ، آسیب های اجتماعی و .
را فراروی آنها قرار دهد .
این در حالی است که فرض شود دانشگاه دولتی غیرپولی و دارای خوابگاه است .
اگر وضعیت غیر از این باشد یعنی دانشگاه دولتی پولی یا آزاد و بدون خوابگاه آن وقت هم هزینه ها افرایش شدیدی خواهد یافت و هم مشکلات فوق الذکر تشدید خواهد شد .
با توجه به نکات ذکر شده در بالا شایسته است خانواده ها با بررسی همه جوانب مرتبط با انتخاب رشته برای فرزند خود به انتخابی آگاهانه دست بزنند تا آینده ای روشن برای او و جامعه خویش فراهم کنند و رضایت خودشان نیز تأمین شود .
البته باید توجه داشته باشیم که در دنیای واقعی همه عوامل صددرصد در اختیار ما نیست و ما صرفا از میان انتخاب های ممکن باید دست به بهترین انتخاب بزنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
قانون
1397/05/11
> گروه فرهنگ وهنر.
> نشست رونمایی و بررسی سامانه اطلاعات و اسناد تخصصی سینما (سینما داک) برگزار شد و در ابتدا محمود اربابی ، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت : سازمان سینمایی از سال های گذشته زمانی که اداره کل بود ، تحقیقات سینمایی داشت و بسیاری از کتاب های ارزشمند سینما مربوط به همان زمان است اما امروز زمانه عوض شده و باید به نیازهای جدید پاسخ داد؛ به همین دلیل وجود سامانه ای که اطلاعات تخصصی سینمایی را پاسخ دهد ، مورد توجه سازمان قرار گرفت و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایران داک) به عنوان مشاور ما انتخاب شد .
وی ادامه داد : این سامانه به عنوان مجموعه ای که باید یک منظومه دور آن شکل بگیرد ، مورد توجه قرار گرفت .
همان طور که چندی پیش cic را به عنوان منبعی برای اطلاعات فیلم های سینمایی راه اندازی کردیم .
اربابی با بیان اینکه این سامانه باید به روز و پربار شود و تنها به طراحی آن خلاصه نشود ، گفت : آنچه در این سامانه مهم است ، اینکه چگونه بتوانیم آن را به روز کنیم تا اطلاعات سینمایی را هم در آن داشته باشیم .
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی افزود : ایجاد زمینه برای تولید محتوای علمی در حوزه سینما ، ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه سینمایی با هدف ارائه به مخاطبان ، پشتیبانی موثر اطلاعاتی از پروژه های اساسی ، تحقیقات و تولیدات زیربنایی و نیز اندیشمندان و معرفی توان علمی سینمای ایران به داخل و خارج از کشور از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است .
وی تاکید کرد : تلاش بر این است تا این سامانه توسعه داده شود و در فازهای آینده فیلمخانه نیزبه این سایت لینک می شود تا امکان دسترسی به اطلاعات فراهم باشد .
در ادامه فرهاد شیرانی ، مجری طرح ایران داک گفت : امیدوارم فعالیتی که انجام شده آغازگر فعالیت بزرگ تری برای سینمای کشور باشد .
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بیش از 50 سال است با این هدف که بتواند مجموعه اطلاعات علمی کشور را سازماندهی کند ، تاسیس شده است تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار پژوهشگران قرار دهد .
وی ادامه داد : این پژوهشکده از ابتدا تلاش کرده مجموعه اسناد و اطلاعات تخصصی را جمع آوری کند .
این سامانه که تمام دیجیتال است ، از جمله آخرین فعالیت های این سازمان محسوب می شود .
شیرانی با بیان اینکه این سامانه اهداف زیادی را دنبال می کند ، اظهار داشت : اینکه بتوانیم فضایی ایجاد کنیم تا تولید محتوا در حوزه سینمایی توسعه پیدا کند و نظام منسجمی داشته باشد و فضای پشتیبانی موثری در حوزه فعالیت های پژوهشی به وجود آوریم ، از جمله اهدافی است که همیشه به دنبالش بودیم .
وی ادامه داد : توسعه فناوری اطلاعات موضوعی جدی است که باید به کار گرفته شود تا به وسیله آن حافظه دیجیتال را در سینما توسعه دهیم و چهره ای از توانمندی سینمای ایران را داخل و خارج از کشور ارائه دهیم؛ سازمان فرهنگ هنر و ارتباطات سعی کرده این اهداف را پوشش دهد .
شیرانی با بیان اینکه این سامانه دو دسته کاربر دارد ، گفت : یک دسته کسانی هستند که همه شان بدون ثبت نام می توانند ازسامانه استفاده کنند .
این سامانه تلاش دارد امکان اشاعه اطلاعات را فراهم کند .
مجری طرح ایران داک با بیان اینکه این سامانه تمرکزش بر گردآوری اطلاعات است ، افزود : کاربرانی که شناخته شده هستند ، ثبت نام می کنند و می توانند اطلاعات مفید را در سامانه بارگذاری کنند و از طریق ممیزی ما در مجموعه انتشار قرار گیرند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
قانون
1397/05/11

قلمروی مدیریت اطلاعات علم و فناوری این حوزه بسیار گسترده بوده و اکنون گزارش های علمی و فنی (طرح های پژوهشی) ، پایان نامه ها و رساله ها ، مقالات همایش های علمی ، مقالات نشریات ادواری ، جشنواره ها ، کتاب ها ، سخنرانی ها ، پوسترها ، فهرست سینماها و مشاهیر و پژوهشگران حوزه سینما را در بر داشته است .
وی همچنین گفت : این سامانه قانون پیشگیری از تقلب را در مجلس به تصویب رساند .
سامانه دیگری نیز راه اندازی شده که نشان می دهد اثر تا چه اندازه با جاهای دیگر همپوشانی دارد ، از کجا برداشته و آورده شده را نشان می دهد .
امروز دنیای پیشرفته به این نتیجه رسیده که هیچ راهی جز انتشار اطلاعات علمی وجود ندارد .
تنها بخشی که در این سامانه در موردش بحث شد ، پوستر فیلم هاست که به راحتی می توان آن را روی سامانه بارگذاری کرد .
تاکنون امتیازدهی برای اطلاعات آثار نداریم؛ البته بخش آنونس ها می توانست در سیستم قرار بگیرد زیرا نرم افزار این ظرفیت را دارد اما در حجم فیلم ها باید در نرم افزار و سخت افزار دیده شود .
امکان بارگذاری صوت برای سخنرانی ها نیز در این سامانه وجود دارد .
این سامانه به نشانی www .
cinemadoc .
ir در دسترس پژوهشگران سینما قرار دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
جهان صنعت
1397/05/11
> صفحه نفت و انرژی : به گفته رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مشهد توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور نیازمند حمایت بخش خصوصی و آموزش های ترویجی و مهارتی به مردم است.
> صفحه نفت و انرژی : به گفته رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مشهد توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور نیازمند حمایت بخش خصوصی و آموزش های ترویجی و مهارتی به مردم است .
داوود توکلی با بیان اینکه ایران انرژی فسیلی و کربن را به عنوان یک منبع طبیعی و خداداد داشته است و اولین دارنده منابع فسیلی در دنیا محسوب می شود ، اظهار کرد : به لحاظ اقتصادی به نظر نمی آید که بتوانیم چندان سرمایه گذاری سنگینی را در انرژی تجدیدپذیر داشته باشیم به همین دلیل شاید در دو دهه گذشته به اندازه کافی به این حوزه اهتمام نشده است .
به گزارش ایسنا ، وی ادامه داد : در تیرماه به 56 هزار مگابایت برق نیاز داشتیم که بخش اندک آن از نیروگاه آبی تامین می شود که تنها حدود 1000 مگابایت از آن را توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین می کنیم .
البته استان خراسان از همین 1000 مگابایت بیشترین سهم تجدیدپذیر را در تامین برق از طریق نصب پنل های خورشیدی در کشور داراست و شاید باید گفت نیمی از این هزار مگابایت در خراسان رضوی و جنوبی تولید شده است .
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مشهد افزود : سهم 1000 مگابایتی انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق شایسته ایران نیست و شاید دلیل آن را باید ارزان و مجانی بودن سوخت فسیلی در کشور دانست .
اگر قرار بود ما انرژی فسیلی را نظیر بسیاری از کشورها خریداری می کردیم ، قطعا گام های بلندتری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر برمی داشتیم .
توکلی اضافه کرد : براساس برنامه ششم مقرر شده است که چهار تا پنج هزار مگابایت از تولیدات برق ما از طریق انرژی تجدیدپذیر باشد که تحقق این امر مستلزم این است که ما بتوانیم در راستای آموزش و افزایش مشارکت مردمی در این زمینه تلاش کنیم .
وی با تاکید بر اینکه انرژی های تجدیدپذیر دارای مزایای زیادی است ، گفت : انرژی های تجدیدپذیر می توانند با سرمایه گذاری اندک به اشتغال پایدار کمک کنند همچنین در بهبود مسایل اجتماعی موثر واقع شوند .
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مشهد با اشاره به اینکه دولت دوازدهم دستگاه های دولتی را موظف کرده حداقل 20 درصد انرژی خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند ، خاطرنشان کرد : برخی شرکت های توزیع برق پنل های انرژی خورشیدی را در اماکن عمومی نظیر مدارس ، دبیرستان ها و سازمان ها راه اندازی می کنند .
توکلی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر می توانند در حمایت از محرومان موثر باشند ، ادامه داد : روستاییان و افراد تحت پوشش کمیته امداد به کمک کمیته و سازمان انرژی های تجدیدپذیر پنل هایی را نصب کردند که خود روستاییان آنها را نگهداری می کنند و از محل تولید انرژی درآمدی را کسب می کنند که بهترین حمایت اجتماعی است که به اشتغال و خوداشتغالی کمک می کند .
وی با تاکید بر اینکه احداث ، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های کوچک نیازمند حمایت بخش خصوصی و آموزش های ترویجی و مهارتی است ، خاطرنشان کرد : متاسفانه جنبه اقتصادی انرژی های تجدیدپذیر انگیزه ای برای مردم باقی نمی گذارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
جهان صنعت
1397/05/11

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق مشهد با اشاره به اینکه تامین انرژی برق توسط پنل های خورشیدی هزینه های مصرفی مردم را تا حد زیادی کاهش خواهد داد ، یادآور شد : ما در حقیقت برق را نسبت به سایر کشورهای دنیا مجانی به مردم می دهیم و طبیعتا کسی که بخواهد در ایران خود پنل خورشیدی نصب کند ، برایش مقرون به صرفه نیست ، چون هزینه نصب آن زیاد است تا بخواهد در آینده هزینه قبض برقش کمتر شود .
از این رو باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود و مستلزم تصمیمات بالادستی است که این اتفاق بیفتد .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
جهان صنعت
1397/05/11
> صفحه فرهنگ و هنر : ایسنا آخرین مهلت ارسال پایان نامه های عملی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته نمایش برای حضور در جشنواره تئاتر فجر 30 مرداد 1397 اعلام شده است.
> صفحه فرهنگ و هنر : ایسنا آخرین مهلت ارسال پایان نامه های عملی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان رشته نمایش برای حضور در جشنواره تئاتر فجر 30 مرداد 1397 اعلام شده است .
به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ، بر اساس این خبر دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته نمایش که در بازه زمانی ابتدای مهر 1396 تا پایان تیرماه 1397 ارزیابی و دفاع شده باشند ، باید با ارسال تاییدیه دانشگاه و مدارک مربوطه ، تا 30 مرداد ماه 1397 نسبت به ارسال اثر به دبیرخانه جشنواره و پرکردن فرم ثبت اقدام کنند .
الزام داشتن اجرای عمومی شامل این تولیدات نمی شود .
سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از 22 بهمن لغایت 3 اسفند 1397 برگزار خواهد شد .
ارسال دیدگاه نام : ایمیل : دیدگاه :.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
دنیای اقتصاد
1397/05/10
> ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از قرار گرفتن دفترچه های چاپی انتخاب رشته آزمون سراسری 97 بر روی باجه های روزنامه فروشی های کشور خبر داد و گفت : داوطلبان از 15 تا 20 مرداد ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند .
> جزئیات انتخاب رشته کنکور 97 تشریح شد ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از قرار گرفتن دفترچه های چاپی انتخاب رشته آزمون سراسری 97 بر روی باجه های روزنامه فروشی های کشور خبر داد و گفت : داوطلبان از 15 تا 20 مرداد ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند .
دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد : کارنامه نتایج مرحله اول آزمون سراسری سال 1397 شب گذشته از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از 15 تا 20 مرداد ماه می توانند با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند .
وی در ادامه تصریح کرد : دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (دفترچه شماره 2) هریک از گروه های آزمایشی مربوط نیز روز سه شنبه نهم مرداد منتشر شد و دفترچه چاپی انتخاب رشته نیز از امروز چهارشنبه 10 مرداد بر روی باجه های روزنامه فروشی های سراسر کشور قرار گرفته است .
لذا داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی شده اند ، می توانند با مراجعه به باجه های روزنامه فروشی شهرستان محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 15000 (پانزده هزار) ریال (1500 تومان) بابت هر دفترچه به عنوان کارمزد توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته ، در زمان مقرر نسبت به دریافت آن اقدام کنند .
لازم به تاکید است دفترچه مذکور رایگان بوده و به جز هزینه ای که برای کارمزد توزیع ، تعیین شده هزینه ای دیگری نباید پرداخت شود .
دکتر توکلی گفت : داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و یا زبان های خارجی که مجاز به انتخاب رشته شده اند ، می توانند دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه آزمایشی ذی ربط را دریافت کنند .
ضمنا بخش پیوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته شامل شرایط و ضوابط مؤسسات خاص و همینطور آدرس و ضوابط و شرایط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منحصرا در سایت سازمان سنجش قرار دارد که به داوطلبان توصیه می شود برای انتخاب رشته و اطلاع از ضوابط و شرایط مؤسسات نسبت به مطالعه این بخش از طریق سایت سازمان اقدام نمایند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین شانس قبولی در کنکور امسال را بالای 70 درصد عنوان کرد و با تاکید بر اینکه 467 هزار نفر برای پذیرش در دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز شدند ، اضافه کرد : 129 هزار نفر از این افراد در دوره روزانه و 30 هزار نفر در نوبت شبانه پذیرفته خواهند شد .
در مجموع حدود 160 هزار داوطلب در این دوره ها پذیرش می شوند که اسامی چهار برابر این ظرفیت اعلام شد .
دکتر توکلی با بیان اینکه نتایج نهایی کنکور 97 نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود ، خاطرنشان کرد : به طور کلی 763 هزار و 499 نفر در آزمون امسال پذیرفته خواهند شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته تعداد 19 هزار و 499 نفر افزایش یافته است .
کپی شد کلمات کلیدی : آموزش عالی سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور کنکور رشته.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه جام جم
1397/05/10
> حتما نام جهاد دانشگاهی را شنیده اید؛ نهادی علمی ، پژوهشی و آموزشی در ایران است که به دنبال کمک به تامین نیازهای فنی تخصصی جبهه ها و تلاش های خلاقانه در جهت تسهیل رفع نیاز صنایع ایجاد شده است .
این نهاد در واقع به عنوان پلی میان دانشگاه و صنعت معرفی شده تا علاوه بر انجام فعالیت های علمی و فرهنگی ، چالش های کشور در حوزه توسعه صنایع را با تکیه برسرمایه دانشجویی برطرف کند .
گسترش تحقیقات و شکوفایی استعدادها در جامعه برای رسیدن به خود اتکایی ، توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و دانشگاه و گسترش طرح های کاربردی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش از جمله اهداف این نهاد است .
این نهاد علمی از 16 مرداد 1359 تاسیس شده و اکنون پس از نزدیک به چهار دهه فعالیت ، بیش از هر چیز در راستای حمایت از تولید و انتقال دانش و فناوری ملی قدم بر می دارد .
در آستانه نخستین روز از هفته جهاد دانشگاهی با معاونان پژوهشی و آموزشی جهاد دانشگاهی درباره برنامه های این نهاد برای توسعه آموزش و پژوهش در سال پیش رو گفت وگو می کنیم .
> در حال حاضر جهاد دانشگاهی بزرگ ترین نهاد علمی کشور است که در حوزه تحقیقات و پژوهش های کاربردی و توسعه ای فعالیت می کند .
دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، درباره نقش نیازهای ارائه شده از سوی صنعت در پژوهش های این نهاد به جام جم می گوید : منظور از این پژوهش ها این است که حتما انجام کار تحقیقی و پژوهشی برای رفع یک معضل و چالش در جامعه است .
این یعنی پژوهشی که در جهاد انجام می شود حتما کارفرمایی دارد .
گاهی کارفرما چالش پیش آمده را با ما مطرح می کند و ما برای حل آن معضل راه حل هایی ارائه می دهیم و فناوری هایی به دست می آوریم .
گاهی نیز مسائل را در جامعه می بینیم ، موضوعات را با متخصصان در میان می گذاریم و برای حل آن مساله در گروه های پژوهشی راه حل پیدا می کنیم .
دکتر پورعابدی می افزاید : در اساسنامه ای که داریم جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد واسط بین دانشگاه ها و نیازهای صنعتی و اجتماعی کشور معرفی شده ، یعنی قرار است از آنچه به عنوان علوم نظری در دانشگاه ها وجود دارد به صورت کاربردی برای حل مسائل و معضلات جامعه و بهبود وضعیت جامعه و مردم استفاده کنیم .
لازمه انجام این کارها این است که پژوهش ها در زمان مناسب و با کیفیت مناسب انجام شود .
از این رو نمی توان گفت در همه برنامه ها دانشجویان نقش مستقیم دارند ، اما در قسمت های دیگر مثل حوزه های فرهنگی سعی می کنیم بستری به وجود آوریم که دانشجویان در زمان دانشجویی به صورت آماتور در این فعالیت ها شرکت و بعد از فراغت از تحصیل به شکل حرفه ای در فعالیت ها ایفای نقش کنند .
حمایت از دانشجویان و شرکت های دانش بنیان جهاد دانشگاهی یکی از نهادهایی است که به روش های مختلف از دانشجویان و شرکت های نوپا و دانش بنیان حمایت می کند .
دکتر پورعابدی حمایت از دانشجویان را در راستای حمایت از فرهنگ کار جهادی عنوان می کند و می افزاید : فرهنگ کار در جهاد متاثر از فرمایش امام(ره) است که «ما می توانیم» و می توانیم استقلال علمی و اقتصادی را به دست آوریم .
در زمان دانشجویی بیشتر نگاه ما این است که دانشجویانی که علاقه مند به فرهنگ کار در جهاد دانشگاهی هستند و علاقه دارند با توان داخلی به حل مشکلات کشور بپردازند را جذب کنیم .
ما این دانشجویان را با انجام کار پاره وقت شناسایی می کنیم و بسیاری از آنها بعد از فراغت از تحصیل در گروه های تخصصی و مراکز پژوهشی جهاد دانشگاهی مشغول فعالیت می شوند .
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به این که جهاد دانشگاهی سه پارک علم و فناوری و 24 مرکز رشد دارد که دانشجویان ، استادان و اعضای هیات علمی پژوهش های فناورانه را در این بستر تعریف می کنند و تیم سازی انجام می دهند و سپس آن خدمت وارد بازار می شود ، حمایت جهاد دانشگاهی از شرکت های دانش بنیان را به دو صورت تعریف می کند و می گوید : .
انواعی از فعالیت ها زمانی که به بلوغ می رسند ، در شرکت های دانش بنیان جهاد به کار خود ادامه می دهند .
در این شرکت ها پژوهشگران ما و تامین کنندگان مالی سهمی دارند و فعالیت ها از پژوهش های جهاد دانشگاهی نشات می گیرد .
تعدادی از شرکت های دانش بنیان نیز فعالیت هایی مستقل از کارها و پژوهش های جهاد دانشگاهی دارند .
این نخبگان و پژوهشگران ایده های نوآورانه ای دارند که آنها را در مراکز رشد پرورش می دهند و به یک فناوری دست پیدا می کنند .
بعد از آن یک خدمت یا فناوری معرفی می شود و شرکت دانش بنیانی شکل می گیرد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه جام جم
1397/05/10

بنابراین حمایت ها مربوط به پژوهش هایی است که مستقیم در جهاد انجام شده یا در مراکز رشد از طرح ها حمایت شده است .
در حال حاضر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جهاد دانشگاهی حدود صد شرکت دانش بنیان با حمایت مادی و معنوی جهاد در حال فعالیت هستند .
تحریم ها و سیاست حمایت از کالای ایرانی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی درباره اهمیت حمایت از کالای ایرانی بخصوص با توجه به وضع تحریم های جدید می گوید : ما به عنوان یک نهاد دانشگاهی از تحریم استقبال نمی کنیم ، زیرا مشکلاتی برای ارتباطات علمی پژوهشگران و تامین تجهیزات پیشرفته ای که نیاز داریم به وجود می آید .
اما در این تحریم ها فرصت هایی وجود دارد که اگر بتوانیم بخوبی از آنها استفاده کنیم ، زمینه ساز توجه به منابع انسانی ، فناوری ها و توان داخلی می شود .
دکتر پورعابدی تصریح می کند : آنچه مسلم است این که ما و هیچ کشور دیگری نمی تواند همه نیازها را خودش تامین کند ، اما هیچ کشوری هم بازار خود را به آسانی در اختیار دیگران قرار نمی دهد .
از این رو ما برای بومی سازی و توجه به تامین نیازها به کمک فناوری های بومی چند روش را در نظر گرفته ایم .
ما فناوری های مورد نیاز کشور را شناسایی می کنیم و سپس برای تولید و تجاری سازی آنها اقدام کرده و داخل کشور آنها را به کار می گیریم .
امسال هم حدود 13 فناوری داخلی که تجاری سازی شده ، آماده استفاده است .
در بخش دیگری از فعالیت ها نیز با همکاری شرکت های خارجی ، فناوری هایی را بومی می کنیم .
برای مثال در صنعت ریلی در ازای خرید تعدادی از واگن ها این فناوری را بومی می کنیم .
ابتدای کار 40 درصد از محصول در داخل تولید می شود ، اما به مرور انتقال فناوری صورت می گیرد .
در مورد بعضی فناوری ها هم ورود به آنها به صرفه نیست و هنوز برای آن اقدام نمی کنیم .
وی ادامه می دهد : در بحث فنی و مهندسی بیشتر طرح هایی که انجام می دهیم در صنعت مولد نفت و پتروشیمی است که پیشران حرکت صنایع دیگر است .
ما در سال های اخیر به دانش ساخت مته های حفاری دست پیدا کردیم .
کسب دانش فنی دستگاه های نمک زدایی الکترواستاتیک و جداسازی نمک از نفت خارج شده از چاه های عمیق ، پروژه دیگری است که به طور مشترک در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی انجام شده است .
در حوزه فعالیت های محیط زیستی مرتبط با نفت هم طراحی و ساخت پکیج قابل حمل بازیافت و زیست پالایی پسماندهای نفت انجام شده است .
در حوزه های زیست شناسی و پزشکی نیز در زمینه شبیه سازی نژادهای در حال انقراض کارهای مثبتی انجام شده است .
در بحث کشاورزی هوشمند و استفاده از اینترنت اشیا در کشاورزی ، در تلاش برای استفاده از فناوری در این حوزه هستیم .
دکتر پورعابدی با اشاره به این که در حوزه علوم انسانی تصور ما این است که توسعه این علوم نقش مهمی در توسعه کشور دارد ، اشاره می کند : در این حوزه اقدامات مهمی در سطح کشور و پیشبرد طرح های ملی در حال اجراست .
یکی از بحث ها حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ است تا مسائل اجتماعی و آسیب ها کاهش پیدا کند .
در زمینه گردشگری طرح پیمایش ملی ارزش ها ، نگرش ها و رفتارها را در گردشگری ملی داریم .
یکی از معضلات اصلی ما اشتغال دانش آموختگان است که سعی کردیم برنامه جامع هدایت شغلی تدوین کنیم تا مثل کارنامه آموزشی ، یک کارنامه شغلی هم برای دانشجویان در نظر گرفته شده و توانمندی ها مشخص شود .
طرح ملی سنجش و تحلیل فضای ملی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نیز نمونه ای دیگر از طرح هایی است که در علوم انسانی و حوزه های اجتماعی در دست اجراست و امید داریم که مسئولان هم به نتایج این طرح ها توجه کنند .
به این ترتیب می توان امیدوار بود که راه حل برای مسائل در حوزه های مختلف تا حدودی ارائه شود .
آموزش هدفمند در راستای رفع نیازهای کشور دکتر محمد صادق بیجندی ، معاون آموزش جهاد دانشگاهی و سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری ، اهداف جهاد دانشگاهی را از منظر آموزش در راستای هدفمندی پایان نامه ها و رساله های پژوهشی عنوان می کند و به جام جم می گوید : در پایان هر یک از دوره های تحصیلات تکمیلی ، دانشجو موظف است یک طرح پژوهشی ، پایان نامه یا رساله را به دانشگاه ارائه کند .
ما معتقدیم پایان نامه ای ارزشمند است که مبتنی بر حل مسائل و مشکلات جامعه انجام شده باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه جام جم
1397/05/10

به همین ترتیب آموزش ها هم باید به گونه ای باشد که افرادی که می خواهند پایان نامه یا رساله بنویسند ، باور داشته باشند که در تلاش برای حل مشکلات و ارتقای سطح فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی جامعه هستند .
ما اکنون نزدیک 550 هزار دانشجوی ارشد و 50 هزار دانشجوی دکتری در کشور داریم .
اگر این دانشجویان هدفمند آموزش داده شوند و به دنبال حل مسائل کشور باشند ، برای بسیاری از مسائل و معضلات کشور راهکارهای خوبی پیدا خواهد شد .
جهاد دانشگاهی براساس ماموریت محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به دنبال بسترسازی و اصلاح فرهنگ کارآفرینی و اشتغال در جامعه است .
جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی که براساس اقتصاد مقاومتی و براساس باور ما می توانیم شکل گرفته است ، تلاش می کند پایان نامه های دانشگاهی و نیاز جامعه را به نوعی به دانشگاه منتقل کند .
در همین راستا در برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی ، دوره ها و رویدادهایی با این هدف تعریف شده است .
نگاه جهادی به حوزه آموزش و اشتغال کار اصلی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد جهاد دانشگاهی حمایت از شرکت های دانش بنیان یا هسته های فناوری است .
شرکت ها یا هسته های فناوری طی فرآیندی در این مراکز مستقر می شوند و در مدت استقرار جهاد دانشگاهی حمایت های مشاوره ای ، حقوقی یا مالی را در قالب چارچوب ها و ضوابط انجام می دهند .
دکتر بیجندی با اشاره به این که جهاد دانشگاهی در همه حوزه های پژوهش فعال است ، می افزاید : به دلیل نگاهی که جهاد به حوزه اشتغال دارد ، بسیاری از طرح ها در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی است .
ما در حال حاضر در این حوزه سه طرح ملی را راهبری می کنیم : نظام جامع هدایت شغلی ، آسیب شناسی و بازنگری 20 رشته تحصیلی دانشگاهی و طرح ملی ایجاد 20 هزار شغل خانگی در 9 استان کشور به عنوان طرح هایی است که با زیرساخت های مطالعات علوم اجتماعی مرتبط است .
معاون آموزش جهاد دانشگاهی با اشاره به این که معضل تحریم ها برای ما فقط تحریم از خارج از کشور نیست ، تصریح می کند : ما تحریم داخلی هم داریم و بسیاری از مراکز و سازمان ها اولویت را خرید خارجی در نظر می گیرند .
برای مثال در پارک ها و مراکز رشد سرمایه جوانان مستعد را داریم که از آن به درستی استفاده نمی کنیم .
نظام اقتصادی ما مبتنی بر سیستم دولتی و بر پایه نفت است و این در حالی است که اولین مشتری ما برای جذب این سرمایه و فناوری ها دولت است .
حتی اگر 50 درصد نیازهای صنعت از داخل تامین شود ، ما از این سرمایه خیلی کم استفاده کرده ایم .
برای مثال در تحریم های دوره اول ، توتال به عنوان یکی از جدی ترین شرکت های حوزه نفتی شناخته می شد که بخشی از کار این شرکت هم آموزش بود .
با خروج این شرکت از ایران ، بخش آموزش جهاد دانشگاهی این مسئولیت را بر عهده گرفت و نقش توتال را در حوزه نفت و گاز اجرا کرد .
اما با لغو تحریم ها ، بار دیگر این حوزه به توتال واگذار شد .
امروز از حدود 70درصد توان جهاد دانشگاهی استفاده نمی شود و هنوز باور به استفاده از این توان وجود ندارد .
رویدادهای کارآفرینی جهاد سیروس دشتی ، معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی ، درباره رویدادهای کارآفرینی جهاد دانشگاهی می گوید : یکی از برنامه های جهاد دانشگاهی برگزاری مجموعه رویدادهای کارآفرینی است که در قالب رویدادهای استارت آپی برگزار می شود .
با توجه به نوع مساله و رویدادهایی که در نقاط مختلف کشور در بخش های گوناگون وجود دارد ، انواع رویدادها تعریف و بومی سازی می شود .
برای مثال رویدادهای اکسیر در قالب رویداد استارت آپی ، در زمینه علوم انسانی ، هنر و فرهنگ برگزار می شود .
همین طور یک مرکز نوآوری و شکوفایی در جهاد دانشگاهی شکل گرفته است که تیم ها آنجا هدایت می شوند و مشاوره های کسب وکار اولیه برای تبدیل شدن به یک کسب و کار فناورمحور آماده می شوند .
در زمینه فناوری و مهندسی نیز رویدادهای فرآفرین را داریم .
دشتی ادامه می دهد : در بحث توسعه فناوری ها نیاز به پیشران هایی داریم که فرهنگ سازی انجام بگیرد .
برای این منظور رویدادهایی مانند دیدار در مزرعه یا کارخانه را تدارک دیدیم تا دانشجویان با شیوه راه اندازی کسب و کار و چالش های پیش رو از نزدیک آشنا شوند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
پایان نامه ها
روزنامه جام جم
1397/05/10

رویدادهای چاره جو بر اساس نیازهای سازمان ها ، بنیادهای اقتصادی و صنایع برگزار می شود تا راه حلی برای رسیدگی سریع به موضوع اندیشیده شود .
رویداد جارفن نیز برای اعلام ایده های نوآورانه و حمایت سرمایه گذاران و سازمان ها از این ایده ها است .
معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاه با اشاره به این که در راستای حمایت از کالای ایرانی نیز طرحی به نام الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در کشور در وزارت کار در حال اجراست می افزاید : این طرح قرار است در 9 استان آغاز شود و مزیت های این استان ها و قابلیت های ورود به بازار رقابتی شناسایی شده است .
در بحث تولید این محصولات بالا بردن کیفیت محصولات و استانداردسازی آنها با استفاده از ظرفیت هایی که بنگاه های بالادستی ، برندهای شناخته شده و پشتیبانانی که می توانند آنها را به بازار منتقل کنند ، شبکه سازی و زنجیره ارزش تعریف شده و پروژه در حال اجرا است .
اکنون با توجه به اعلام نیاز بازار ، تولیدکنندگان آموزش ها و مشاوره ها را برای تولید محصول باکیفیت دریافت می کنند .
در نهایت چیزی که تولید می شود متناسب با ظرفیت های بومی مناطق مختلف کشور است .
محصولات باکیفیت که حتی قابلیت صدور به بازار جهانی را دارند .
سپیده شعرباف دانش.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
جمهوری اسلامی
1397/05/13
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد داوطلبان "مجاز" آزمون سراسری ، کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند ، اظهارکرد : انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز می شود.
> مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد داوطلبان "مجاز" آزمون سراسری ، کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند ، اظهارکرد : انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز می شود .
دکتر توکلی در گفتگو با ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب ، اظهارکرد : نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 97 به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون طبق برنامه زمانی مربوط بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org قرار گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : بیش از 90 درصد داوطلبان کارنامه نتیجه اولیه خود در کنکور را دریافت کردند ، لذا به سایر داوطلبان توصیه می شود برای اطلاع از وضعیت علمی خود به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین خاطرنشان کرد : انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز و تا 20 این ماه ادامه می یابد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1397/05/11
> ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد داوطلبان "مجاز" آزمون سراسری ، کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند ، اظهارکرد : انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز می شود .
> آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد داوطلبان "مجاز" آزمون سراسری ، کارنامه اولیه خود را دریافت کرده اند ، اظهارکرد : انتخاب رشته آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز می شود .
دکتر توکلی در گفت وگو با ایسنا ، ضمن اعلام این مطلب ، اظهارکرد : نتیجه اولیه آزمون سراسری سال 97 به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون طبق برنامه زمانی مربوط بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www .
sanjesh .
org قرار گرفت .
وی در ادامه تصریح کرد : تا ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه 11 مرداد 97 از تعداد 910 هزار و 713 داوطلب حاضر در جلسه آزمون تعداد 820 هزار و 769 نفر از داوطلبان نسبت به مشاهده و دریافت پرینت کارنامه خود اقدام کردند ، به عبارت دیگر بیش از 90 درصد داوطلبان کارنامه نتیجه اولیه خود در کنکور را دریافت کردند ، لذا به سایر داوطلبان توصیه می شود برای اطلاع از وضعیت علمی خود به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند .
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور همچنین خاطرنشان کرد : انتخاب رشته داوطلبان مجاز در آزمون سراسری از 15 مرداد آغاز و تا 20 این ماه ادامه می یابد .
کپی شد کلمات کلیدی : سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور کنکور آزمون سراسری.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
بهار
1397/05/10
> گروه جامعه : هر ساله با فرارسیدن ماه مرداد خانواده های زیادی در هیجان و تب و تاب اعلام نتایج کنکور سراسری که بزرگترین و سرنوشت سازترین آزمون است ، قرار می گیرند؛ بنابراین طبیعی است "زمان دقیق" انتشار نتایج کنکور مساله ای بسیار مهم بعضا حیاتی برای داوطلبان به شمار رود .
> استرس های موعد اعلام نتایج کنکور سراسری ، آزمونی که بزرگ ترین ماراتن زندگی هر فرد محسوب می شود ، اگر بیشتر از روز آزمون نباشد یقینا کمتر از آن نیست ، داوطلبانی که یک سال تمام برای رسیدن به این روز تلاش کرده و بی صبرانه منتظر دیدن نتیجه تلاش خود هستند ، هر چه به روزهای اعلام نتایج نزدیک تر می شوند استرس ها و حال و هوای خاصی را دارند .
به طوری که ساعت های باقیمانده تا اعلامم نتیجه را برنمی تابند و بی صبرانه لحظه شماری می کنند .
اگر چه داوطلبان تا حدودی می توانند وضعیت و نتایج خود در آزمون را محک بزنند اما مطمئنا شمارش معکوس تا اعلام نتایج برای آنها و خانواده هایشان دشوار و طاقت فرسا است .
امسال نتایج کنکور علی رغم اعلام سازمان سنجش و زودتر از موعد اعلام شد که این امر گلایه های داوطلبان لحظه شمار و چشم انتظار را درپی داشت و برخی از آنها در تماس هایی با ایسنا گلایه های خود را از جاماندن از اعلام نتایج ، علی رغم چشم انتظاری فراوان عنوان می کردند .
در این راستا ، دکتر ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه به دلیل مسایل حفاظتی نتایج آزمون ها باید بلافاصله بعد از آماده شدن منتشر و به اطلاع داوطلبان برسد ، گفت : ما همواره بازه زمانی 24 را برای اعلام نتایج آزمون ها اعلام می کنیم اما در این مدت هر زمانی این نتایج آماده شود ملزم به انتشار آن هستیم .
وی در تشریح دیگر دلایل اعلام زودتر از موعد نتایج کنکور ، اظهار کرد : اعلام نتایج زودتر از موعد از سوی سازمان سنجش آموزش کشور موضوع و رویه حدود 10 ساله این سازمان است .
درواقع ما نتایج آزمون هایی که از سوی این سازمان برگزار می شود را حتی برای لحظه ای در سیستم نگهداری نمی کنیم ، در نتیجه برآوردی در خصوص زمان اعلام نتایج صورت می دهیم و بر اساس آن بدترین حالت ممکن یعنی طی 24 ساعت آینده برای اعلام نتایج در نظر می گیریم چرا که در این مهلت می توانیم در صورت بروز هر نوع اتفاق نتایج را آماده و اعلام کنیم .
وی در ادامه تصریح کرد : رویه فوق برای اعلام نتایج آزمون ها از جمله آزمون سراسری جزء اصول حفاظتی سازمان سنجش آموزش کشور است و این رویه بطور مشخص تعریف شده که وقتی نتایج آزمونی آماده و کنترل این موضوع نیز تایید شد نتایج بلافاصله روی خروجی سایت قرار گیرد .
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه نتایج آماده شده آزمون ها به دلایل حفاظتی به هیچ عنوان نباید در سیستم باقی بماند ، گفت : فاصله زمانی اعلام نتایج آزمون ها که اغلب 12 ساعت است اما بطور کلی نتایج آزمون ها زودتر از موعد منتشر می شود .
آنچه که اهمیت دارد این است که سازمان سنجش آموزش کشور نتایج را دیرتر از موعد اعلامی منتشر نمی کند و همواره این اتفاق زودتر صورت می گیرد .
نشست خبری اعلام نتایج آزمون سراسری سال 97 نیز روز گذشته با حضور رسانه ها در سازمان مرکزی سازمان سنجش برگزار شد و دکتر ابراهیم خدایی رییس سازمان در این نشست اعلام کرد نتایج کنکور روز چهارشنبه دهم مرداد منتشر می شود در حالی که این نتایج شب گذشته و زودتر از موعد اعلامی بر خروجی سایت این سازمان قرار گرفت و این موضوع مورد اعتراض برخی داوطلبان قرار گرفت .
1
فهرست