وزارت علوم - مطبوعات 31 شهريور 97
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ساعت 12:14
1
فهرست اخبار
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
روساي دانشگاه ها
7681656 روزنامه ايران
روساي واحدهاي دانشگاهي
روساي آموزش عالي
7681223 روزنامه فرهیختگان
روساي موسسه يا سازمان وابسته
اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری
آموزش عالی
اطلاعات
1397/06/30
> معاون آموزش وزارت علوم از سامانده دوره ها تحص ل خبر داد و گفت : فاز اول ا ن سامانده از دوره دکتر شروع شده است .
مجتب شر عت ن اسر در گفتگو با مهر با اشاره به سامانده دوره ها تحص ل گفت : سامانده دوره ها تحص ل آغاز و پ ش نو س آن ن ز ته ه شده است .
و ادامه داد : فاز اول ا ن سامانده از دوره دکتر آغاز شده و ما ام دوار م فرآ ند تصو ب آن تا پا ان مهر ماه نها شده و بتوان م آن را ابلاغ کن م .
معاون آموزش وزارت علوم ادآورشد : حدود هزار دانشجو دکتر در کشور حضور دارند که دانشگاه ها ظرف ت بکارگ ر ا ن تعداد دانشجو را به عنوان عضو ه ات علم ندارند بنابرا ن با د به اشتغال ا ن دانشجو ان توجه شود .
معاون آموزش وز ر علوم ادامه داد : ظرف ت ه ات علم در دانشگاه ها در سال حدود هزار نفر است .
ا ن در حال است که ظرف ت پذ رش دانشجو دکتر در سال هزار نفر بوده و سالانه حدود هزار دانشجو دکتر فارغ التحص ل م شود .
معاون آموزش وز ر علوم همچن ن در نشست با نما ندگان دانشجو ان دکتر گفت : تع ن م زان شهر ه سنوات اضاف به ه ات ها امنا دانشگاه ها واگذار شده و و زارت علوم فقط تعداد سنوات مجاز را مشخص کرده است .
و در پاسخ به ا نکه در برخ موارد که از دانشجو ان عل رغم گذراندن و اتمام واحدها درس و در مدت انتظار برگزار جلسه دفاع ه شهر ه سنوات اضاف در افت م شود؛ حل ا ن مورد را ن ازمند تحق قات کارشناس و بررس ابعاد مختلف دانست و گفت : دانشجو ان در ا ن زم نه ن ز نظرات خودرا اعلام کنند .
مجتب صد ق ن ز در خصوص پرداخت ارز دانشجو اظهار داشت : ازآغاز امسال با ک شرا ط جد د ارز روبرو شد م و با برگزار جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکز بالاخره مقرر شد تا پا ان شهر ور ماه پرداخت ارز دانشجو با ق مت تومان امکان پذ ر باشد .
در ا ن نشست نما ندگان دانشجو ان دکتر دانشگاه کشور د دگاه ها خود را با معاونان وز ر علوم در م ان گذاشتند .
نسخه مناسب چاپ.
> معاون آموزش وزارت علوم از سامانده دوره ها تحص ل خبر داد و گفت : فاز اول ا ن سامانده از دوره دکتر شروع شده است .
مجتب شر عت ن اسر در گفتگو با مهر با اشاره به سامانده دوره ها تحص ل گفت : سامانده دوره ها تحص ل آغاز و پ ش نو س آن ن ز ته ه شده است .
و ادامه داد : فاز اول ا ن سامانده از دوره دکتر آغاز شده و ما ام دوار م فرآ ند تصو ب آن تا پا ان مهر ماه نها شده و بتوان م آن را ابلاغ کن م .
معاون آموزش وزارت علوم ادآورشد : حدود هزار دانشجو دکتر در کشور حضور دارند که دانشگاه ها ظرف ت بکارگ ر ا ن تعداد دانشجو را به عنوان عضو ه ات علم ندارند بنابرا ن با د به اشتغال ا ن دانشجو ان توجه شود .
معاون آموزش وز ر علوم ادامه داد : ظرف ت ه ات علم در دانشگاه ها در سال حدود هزار نفر است .
ا ن در حال است که ظرف ت پذ رش دانشجو دکتر در سال هزار نفر بوده و سالانه حدود هزار دانشجو دکتر فارغ التحص ل م شود .
معاون آموزش وز ر علوم همچن ن در نشست با نما ندگان دانشجو ان دکتر گفت : تع ن م زان شهر ه سنوات اضاف به ه ات ها امنا دانشگاه ها واگذار شده و و زارت علوم فقط تعداد سنوات مجاز را مشخص کرده است .
و در پاسخ به ا نکه در برخ موارد که از دانشجو ان عل رغم گذراندن و اتمام واحدها درس و در مدت انتظار برگزار جلسه دفاع ه شهر ه سنوات اضاف در افت م شود؛ حل ا ن مورد را ن ازمند تحق قات کارشناس و بررس ابعاد مختلف دانست و گفت : دانشجو ان در ا ن زم نه ن ز نظرات خودرا اعلام کنند .
مجتب صد ق ن ز در خصوص پرداخت ارز دانشجو اظهار داشت : ازآغاز امسال با ک شرا ط جد د ارز روبرو شد م و با برگزار جلسات متعدد با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکز بالاخره مقرر شد تا پا ان شهر ور ماه پرداخت ارز دانشجو با ق مت تومان امکان پذ ر باشد .
در ا ن نشست نما ندگان دانشجو ان دکتر دانشگاه کشور د دگاه ها خود را با معاونان وز ر علوم در م ان گذاشتند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي دانشگاه ها
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای دانشگاه ها
وزیر علوم
روزنامه ایران
1397/06/31
> بلاتکلیفی 4 هزار دانشجوی ارشد؛تلاش برای بازگرداندن رشته محل های دانشگاه آزادسرپرست دانشگاه آزاد گفت : تلاش می کنیم تا رشته محل های این دانشگاه که همه دارای مجوز و قانون و درمقطع کارشناسی ارشد هستند ، بازگردانده شود و دوستان را به پایبندی به قانون توصیه می کنیم .
محمد مهدی طهرانچی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما ، درباره آخرین وضع حذف رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی افزود : از روز شنبه که فهرست اولیه را برای وزارت علوم ارائه کردیم متوجه شدیم که 668 رشته محل حذف شده است و وقتی علت را جویا شدیم ، مسئولان موضوع نداشتن مجوز را مطرح کردند .
وی گفت : این موضوع را با مسئولان و رئیس سازمان سنجش و وزیر علوم مطرح کردیم و به این موضوع اشاره کردیم که در برخی از این رشته ها حدود 20 سال پذیرش دانشجو صورت می گرفت .
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی افزود : پس از بررسی ها ، مسئولان در غروب روز یکشنبه به ما اعلام کردند که بیش از 400 رشته به طور اشتباهی حذف شده است و باید 254 رشته حذف می شد که از این تعداد (254 رشته محل) ، 39 رشته در پردیس علوم ، تحقیقات و 82 رشته در بین الملل و برون مرزی بوده که حذف این تعداد را قبول کردیم ، اما در نهایت 133 رشته محل حذف شد که حدود 4 هزار دانشجو در این رشته ها مشغول به تحصیل و همه آن ها دارای اسناد قطعی ازسوی وزارت علوم هستند و باید تکلیف این 133 رشته مشخص شود .
طهرانچی گفت : رایزنی ها برای دفاع از حقوق دانشجویان ادامه دارد و ما در چند روز آینده تمام تلاش خود را برای بازگرداندن این رشته ها انجام می دهیم البته این در حالی است که در این رشته ها در سال گذشته پذیرش دانشجو انجام می شده است ، ولی هم اکنون مسئولان ، این رشته ها را به رسمیت نمی شناسند و باید بدانند که اشتباه کارشناسی انجام شده است و من دوستان را به پایبندی به قانون توصیه می کنم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
وطن امروز
1397/06/27
> تا پایان 6 ماه نخست سال تنها حدود 38 درصد از 50 درصد بودجه دانشگاه ها محقق شده است.
> گروه اجتماعی : دانشگاه های کشور در حالی به استقبال آغاز سال تحصیلی می روند که عدم تخصیص کامل و بموقع بودجه ، کام آنها را تلخ کرده است .
سال تحصیلی 98 97 به نحوی آغاز می شود که روسای دانشگاه های کشور از کمبود بودجه به دلیل عدم تخصیص ها تا پایان 6 ماه نخست سال گلایه های زیادی دارند .
دانشگاه ها علاوه بر مشکلات مالی که چندین سال است بر دوش آنها گذاشته شده ، امسال با وضعیت جدیدی به دلیل افزایش یکباره قیمت محصولات ، کالاها و خدمات نیز مواجه شدند که این امر فعالیت این مراکز را با معضل جدی مواجه کرده است .
به گزارش مهر ، بر اساس اعلام روسای دانشگاه های کشور تا پایان 6 ماه اول سال جاری باید 50 درصد بودجه این مراکز از سوی دولت اختصاص داده می شد اما تاکنون به صورت میانگین حدود 38 درصد بودجه محقق شده است .
دانشگاه ها نمی توانند در هزینه های خود صرفه جویی زیادی داشته باشند ، چرا که هزینه کرد این مراکز ارتباط مستقیمی با سلامت و معیشت دانشجویان دارد ، بنابراین روسای دانشگاه ها در هر شرایط مالی تلاش دارند بتوانند هزینه های این نوع خدمات را تامین کنند اما اکنون دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران که جامع ترین و بزرگ ترین دانشگاه کشور به شمار می رود ، با مشکل تامین بودجه برای تغذیه دانشجویان مواجه است .
دغدغه تأمین تغذیه دانشجویان در همین باره ، محمود نیلی احمدآبادی ، رئیس دانشگاه تهران معتقد است این دانشگاه در آستانه سال تحصیلی جدید در زمینه تامین تغذیه دانشجویان خود با مشکل مواجه است .
وی افزود : قیمت اقلام مختلف در بازار بشدت افزایش یافته ، بنابراین در سال تحصیلی جدید با موضوع مشکل تامین تغذیه دانشجویان مواجه هستیم .
رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد : تاکنون حدود 38 درصد از 50 درصد بودجه 6 ماه اول سال به این دانشگاه اختصاص داده شده و همین امر موجب شده با مشکلات مالی زیادی مواجه شویم .
تأخیر در تعمیر و تجهیز خوابگاه ها از سوی دیگر ، دانشگاه ها در سال خدمات مختلف آموزشی ، پژوهشی ، رفاهی و فرهنگی به دانشجویان ارائه می دهند که تمام این خدمات مورد نیاز است و نمی توان آنها را به دلیل نبود بودجه نادیده گرفت ، چرا که این نوع خدمات تاثیر مستقیمی بر روند علمی و فناوری کشور دارند .
علی خاکی صدیق ، رئیس دانشگاه خواجه نصیر درباره عدم تعمیر و تجهیز خوابگاه های این دانشگاه به دلیل مشکلات مالی اظهار داشت : در آستانه آغاز سال تحصیلی ، دانشگاه ها با چالش های مالی مواجه هستند .
وی افزود : تا پایان شهریور ماه باید 50 درصد بودجه به دانشگاه ها اختصاص می یافت اما تاکنون 38 درصد بودجه به این دانشگاه تخصیص داده شده است .
رئیس دانشگاه خواجه نصیر عنوان کرد : در حال حاضر به دلیل کمبودهای مالی بسیار زیاد دچار چالش هستیم .
خاکی صدیق تاکید کرد : در آستانه آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاه ها با مشکلات جدی در زمینه خدمات رسانی به دانشجویان مواجه هستیم به نحوی که به دلیل این مشکل فرصت تابستان را برای تعمیر و تجهیز خوابگاه ها از دست دادیم .
همچنین محمدتقی احمدی ، رئیس دانشگاه تربیت مدرس از عدم اجرای برنامه تعمیر و تجهیز خوابگاه ها در این دانشگاه به دلیل مشکلات مالی گلایه دارد .
وی عنوان کرد : تاکنون 39 درصد بودجه 6 ماه اول سال به این دانشگاه اختصاص یافته در حالی که قرار بوده تا پایان شهریورماه 45 درصد از بودجه تامین شود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
رئیس دانشگاه الزهرا
وطن امروز
1397/06/27

مسؤولان ، دانشگاه ها را دریابند افزایش تورم و کمبود بودجه صدای دانشگاه مختص زنان کشور را نیز درآورده به نحوی که رئیس این دانشگاه معتقد است مسؤولان باید دانشگاه ها را دریابند .
مهناز ملانظری ، رئیس دانشگاه الزهرا در این باره افزود : در حال حاضر تنها 38 درصد بودجه 6 ماه اول سال به این دانشگاه اختصاص داده شده و به دلیل عدم تخصیص های کامل با مشکل جدی مالی مواجه هستیم .
وی تاکید کرد : در حال حاضر مشکل جدی ما در زمینه ارائه خدمات به دانشجویان است به نحوی که به دلیل افزایش شدید نرخ ها در زمینه تامین هزینه خوابگاه های استیجاری با مشکل مواجه هستیم .
نمی توان به دانشجو گفت غذا نخور ! این در حالی است که احمد معتمدی ، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز معتقد است در میزان مصرف انرژی می توان صرفه جویی داشت اما درباره تغذیه و خوابگاه دانشجویان نمی توانیم صرفه جویی کنیم .
وی با اشاره به مشکلات بودجه ای دانشگاه ها گفت : نمی توان برای خوابگاه و تغذیه هزینه نکرد .
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد : قیمت های مربوط به تغذیه بسیار بالا رفته اما نمی توانیم به دانشجویان بگوییم چیزی نخورید .
معتمدی عنوان کرد : می توانیم به کارمندان بگوییم اضافه کار نمانند اما نمی توانیم به اساتید بگوییم فعالیت علمی و آموزشی نداشته باشید .
چشم آموزش عالی به قول مسؤولان دولتی شرایط کنونی دانشگاه ها در آغاز سال تحصیلی به دلیل تخصیص نیافتن بودجه کامل 6 ماه نخست بحرانی است .
هر ساله دانشگاه ها برای آغاز سال تحصیلی خود را در زمینه های آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و دانشجویی آماده می کنند اما امسال به دلیل مشکلات مالی و افزایش قیمت ها شروع فعالیت این مراکز رنگی از دغدغه و اضطراب را به خود گرفته ، چرا که دانشگاه ها از تامین بودجه تغذیه ، بازسازی خوابگاه ها تا پرداخت حقوق اساتید حق التدریس با مشکل مواجه هستند ، بنابراین لازم است مسؤولان دولتی در تخصیص بودجه کامل دانشگاه ها برای 6 ماهه اول سال به این مراکز تدبیری بیندیشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
عصر اقتصاد
1397/06/27
> مدیریت صنعت نفت ، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در طرح های مطالعه ای ، اکتشافی و توسعه ای را در دستور کار قرار داده است.
> مدیریت صنعت نفت ، همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور در طرح های مطالعه ای ، اکتشافی و توسعه ای را در دستور کار قرار داده است .
در حوزه بالادستی ، هدف از به مشارکت طلبیدن دانشگاه ها ، مطالعه پژوهشی و افزایش ضریب برداشت در میدان های نفتی بوده و دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، یکی از این دانشگاه‎هاست که مطالعه میدان سروش را در دست دارد و به مراحل خوبی رسیده است .
عـلـیـرضـا طباطبایی نژاد ، مـدیـر پــروژه پژوهشی میدان سروش در دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، به عنوان یکی از دانشگاه های پیشرو در پروژه های میدان محور دانشگاه ها ، به شرح اقدام های انجام شده و پیش رو پرداخت .
وی با بیان این‎که طرح میدان محور از سال 93 و در آغاز دولت یازدهم آغاز و تلاش شد دانشگاه هایی که تا اندازه ای در حوزه نفت و مسائل مرتبط با آن در حوزه فنی و علمی پیش رفته اند ، درگیر پروژه های بالادستی نفت شوند ، افزود : «دانشگاه صنعتی سهند در زمینه مهندسی نفت از سال 82 دانشجو داشته و از همان سال در زمینه تربیت دانشجو در رشته نفت فعال بوده است .
از همان سال تا امروز گرایش های مهندسی مخزن ، مهندسی حفاری و بهره برداری و اکتشاف را در مقطع کارشناسی ارشد داریم ، از سال 89 و 90 دکترای نفت را فعال و از سال 93 لیسانس مهندسی نفت را جذب کرده ایم .
» وی با تاکید بر این‎که همه این اقدام ها با تــوجــه بــه گـرایش ها و عــلاقــه شخصی خودم کاملا هدفمند بوده است ، اظهار کرد : «گروه نفت ابتدا زیرگروه شیمی بود ، اما حالا یک گروه مهندسی نفت و گاز در دانشگاه صنعتی سهند داریم و س از انستیتوی نفت تهران ، دومین انستیتویی هستیم که از وزارت علوم مجوز پژوهشکده نفت و گاز را داریم .
» طباطبایی نژاد ادامه می دهد : «دانشگاه صنعتی سهند از سال 82 نخستین دانشگاهی بوده که پروژه تحقیقاتی نفتی به آنها سپرده شده و در این سال ها ، بارها پروژه های مشترک علمی و دانشجویی داشته اند .
این دانشگاه پیش تر روی داده های میدان اهواز و بنگستان کار کرده و پروژه مشترکی هم با نفت خزر داشته است .
البته آن پروژه ها میدان و هدف محور نبودند و صرفا بررسی های علمی – تحقیقاتی گزارش می شد و دیگر کاری به ادامه آن نداشتیم .
» وی در توضیح روند آغاز کار هم می گوید : «به محض ابلاغ و امضای این قرارداد و انعقاد قرارداد با شرکت نفت فلات قاره ، کارها را شروع کردیم .
شرکت نفت فلات قاره ، شناختی روی ما نداشت و ما از همان ابتدا جلسات مشترک را شروع کردیم و مسئولان این شرکت از دانشگاه و شرایط ما بازدید کردند و پس از آن بود که خیال شان راحت شد .
در ادامه هم قرارداد محرمانگی اطلاعات را امضا کردیم و آنها هم اطلاعات را به ما دادند .
» مدیر پروژه پژوهشی میدان سروش در دانشگاه صنعتی سهند تبریز با بیان این‎که تلاش می کنیم مشکلات بر سر راه پروژه سروش برای افزایش برداشت را شناسایی کنیم ، افزود : «لازم بود که برخی شرایط و امکانات دانشگاه و اطلاعات مان را به روز کنیم و در همین زمینه شرکت فلات قاره واقعا همکاری نزدیکی داشت و پیش از قرارداد نخست ، داده ها را ارائه کرد و من تمام تعطیلات عید این گزارش ها را خواندم .
کارمان را با گروهی 6 نفره آغاز کردیم و از دانشجوهای دکترای مهندسی معدن و دانشگاه های دیگر کمک گرفتیم .
در سال 95 قرارداد منعقد و نخستین بسته کاری فعال شد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي واحدهاي دانشگاهي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای واحدهای دانشگاهی
وزارت علوم
عصر اقتصاد
1397/06/27

» وی با تاکید بر هدفمند بودن پروژه می افزاید : «قرار بود طرح جامع توسعه (MDP) را به مجموعه ای دیگر بدهند و حتی شرکت نفت فلات قاره مناقصه هم برگزار کرده بود ، اما رکن الدین جوادی ، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت اعلام کرد که این کار را به خود دانشگاه بدهید و در نهایت به ما اعتماد کردند .
فلات هم قبول کرد و سعید حافظی ، مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره هم همکاری خوبی داشت و با کمک های داخلی این کار را اجرا کردیم .
» طباطبایی نژاد با اعلام این که پروژه پیشرفت خوبی دارد ، می گوید : «اگر کمی بیشتر سرعت بگیریم و کمک های مالی ادامه یابد ، تا 12 ماه دیگر آزمایش ها را تمام می کنیم .
بین 6 تا 8 ماه بعد مدل سازی و شبیه سازی را تمام می کنیم و یک سال و نیم بعد وارد بخش پایلوت می شویم .
در نخستین بسته کاری که به ما دادند ، جمع آوری و مرور داده ها را داشتیم و نواقص داده های ارائه شده را بررسی کردیم .
از سه دهه قبل ، شرکت هایی مثل سینرژی و شرکت انگلیسی هلندی شل روی این میدان کار کرده بودند و اطلاعات موجود بود ، اما باید بازیابی می شدند .
نفت میدان سروش طرفدار و تغییرات API زیادی دارد و حتی در دوران پیش از تحریم هم خریدار داشت .
وی با اشاره به سوابق اکتشاف و بهره‎برداری آمریکایی‎ها و انگلیسی ها در میدان سروش تا زمان جنگ تحمیلی و پس از آن گفت : «با توجه به همین اطلاعات موجود پروپوزال ها را در دو بخش تهیه و همزمان پایگاه داده ها را هم آماده کردیم .
در سال 95 قرارداد تغییراتی داشت و در این مدت مدل داینامیک میدان ساخته شد .
در همان مرحله نخست ، تست های آزمایشگاهی داشتیم و از سکو بازدیدهایی انجام شد که به ادامه روند کار کمک زیادی کرد .
» طباطبایی نژاد با اشاره به مشکلاتی که در روند پرداخت ها وجود داشته ، تصریح می کند : «این مسائل ، اتفاق جدیدی نیست و ما معطل این موضوع نمی مانیم و کار را پیش می بریم .
وی در ادامه می گوید : «دانشگاه صنعتی سهند ، شرکتی عملیاتی نیست و قرار هم نیست که وارد بخش اجرایی شویم ، بلکه ما پیشنهادهایی برای بررسی ، اجرا ، الگو ها و آزمایش ها داریم .
هم اکنون کارهای بخش نخست بسته دوم پایان یافته و کار بخش بعدی که علوم زمین (GeoScience) است و همچنین بحث مدیریت آب باقی مانده است و از آنجا که در این مرحله پلیمر درگیر می شود ، تصمیم گرفتیم این بخش را برای مرحله بعد بگذاریم؛ زیرا پلیمر ، یکی از روش هایی است که می تواند در کنترل آب کمک کند .
» طباطبایی نژاد یادآوری می کند : «طرح پیشنهادی بسته سوم از دیدگاه دانشگاه صنعتی سهند نهایی شده است و این بسته را حداکثر تا ابتدای شهریور به کمیته راهبری ارائه می دهیم و طبق قول مان جلو می رویم ، اما آغاز کار بسته چهارم ، به عملکرد بسته سوم منوط است .
» وی می افزاید : «برنامه ریزی و برآورد ما این است که متناسب با روش های پیشنهادی ، کمترین افزایش ضریب برداشت مان 10 درصد و بیشترین آن تا 30 درصد باشد و حتی اگر حداقل را هم داشته باشیم ، اتفاق مبارک و عظیمی است و شرایط میدان هم آینده خوبی را نشان می دهد ، ضمن این که نفت میدان سروش ، نفتی است که همیشه مشتری و بازار خودش را دارد .
» طباطبایی نژاد تصریح می کند : «ما می دانیم که برای این قراردادها ، وزارت نفت و شخص وزیر نفت تلاش و پیگیری بسیاری می کنند ، اما همیشه در مقابل اتفاق های جدید و بدیع ، مقاومت هایی هم ممکن است وجود داشته باشد .
به هر حال بدون نگرانی کارها را پیش می بریم و حتی از حق الزحمه ها هم کم کردیم تا کار ادامه پیدا کند .
تازه ترین پیگیری های ما در دیدار با معاون وزیر بود که روند کار را تشریح کردیم و با توجه به رضایت آنها از شرایط کار ما ، اعلام می کنم که امیدواریم تا یک سال و نیم آینده به مرحله پایلوت برسیم .
»منبع : شانا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
قانون
1397/06/30
> عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه تثبیت نشدن قیمت ارز علت خروج دانشجویان خارجی از ایران است ، گفت : تدبیر دولت و همراهی دانشگاه ها سبب ماندن دانشجویان خارجی در کشور خواهد شد .
> قانون عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه تثبیت نشدن قیمت ارز علت خروج دانشجویان خارجی از ایران است ، گفت : تدبیر دولت و همراهی دانشگاه ها سبب ماندن دانشجویان خارجی در کشور خواهد شد .
به گزارش قانون به نقل از خانه ملت سیدمحمدجواد ابطحی درخصوص ضرورت جذب دانشجوی خارجی به ایران ، گفت : جذب دانشجوی خارجی زمانی محقق می شود که در داوطلبان انگیزه خاصی ایجاد شود که متعلقات خود را رها کرده و بخواهند در کشوری دیگر ادامه تحصیل دهند به همین دلیل کشورها به دنبال ایجاد این انگیزه ها هستند .
تثبیت نشدن قیمت ارز در خروج دانشجویان خارجی از ایران بسیار تاثیرگذار است نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز در ایران و تثبیت نشدن قیمت آن در خروج دانشجویان خارجی و عدم تمایل به تحصیل در ایران بسیار تاثیرگذار است چراکه این دانشجویان بلاتکیف بوده و نمی توانند برآوردی از هزینه های تحصیل خود داشته باشند ، ادامه داد : کمیسیون آموزش و تحقیقات هفته پیش رو تامین ارز دانشجویان را مورد بررسی قرار خواهد و به نظرم باید برای دانشجویان خارجی محصل در ایران نرخ ترجیحی در نظر گرفته شود .
تدبیر دولت و همراهی دانشگاه ها سبب ماندن دانشجویان خارجی در کشور خواهد شد وی با بیان اینکه تدبیر دولت و همراهی دانشگاه ها با ارائه خدمات مناسب به دانشجویان خارجی و داخلی سبب ماندن دانشجویان خارجی در کشور خواهد شد ، افزود : مهاجرت دانشجویان خارجی از ایران با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه تاکید بر افزایش تعداد آن ها در داخل شده به ضرر ما تمام خواهد شد چراکه سبب می شود افرادی هم که قصد ادامه تحصیل در ایران را داشتند از تصمیم خود منصرف شوند .
ابطحی معتقد است اگرچه این مشکل در چند ماه اخیر دیده شده است اما با تدبیر دولت و تلاش کمیسیون آموزش و تحقیقات دوام چندانی نخواهد داشت و وضعیت بهتری را طی چند ماه آینده شاهد خواهیم بود .
برای دانشجویان خارجی که ارز را از خارج از کشور می آورند ، پس از نوسانات ارزی در ایران مشکلی ایجاد نشده و این مشکل مربوط به افرادی است که ارز را از داخل کشور تهیه می کردند .
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه برای آن دانشجویانی که ارز را از خارج از کشور می آورند ، تفاوت زیادی به وجود نیامده است و این مشکل بیشتر مربوط به افرادی است که ارز را از داخل کشور تهیه می کردند ، یادآور شد : دانشگاه ها مصوباتی دارند که می توانند از دانشجوی خارجی به صورت غیرارزی هزینه بگیرند .
دانشجویان کشورهای همسایه در تامین هزینه ها و تبدیل ارز دچار چالش هایی شده اند عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود : بسیاری از دانشجویان خارجی در پرداخت ارز مشکلی ندارند ، چراکه ارز مورد نیاز خود را از خارج کشور تهیه می کنند اما تعدادی بحث شان این است که خانواده های شان در کشورهای همسایه هستند و درآمدهای آنچنانی ندارند و در هزینه ها و تبدیل ارز دچار چالش هایی شده اند که باید در تعامل با دانشگاه برای آن ها راه حلی پیدا کرد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
دنیای اقتصاد
1397/06/27
> ایلنا : مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : اطلاعیه سازمان سنجش درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری سال 98 منتشر شد .
> جزئیات نحوه برگزاری آزمون دکتری 98 اعلام شد ایلنا : مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : اطلاعیه سازمان سنجش درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری سال 98 منتشر شد .
حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر ، به خبرنگار ایلنا گفت : اطلاعیه سازمان سنجش درباره جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری سال 1398 به منظور اطلاع تمام داوطلبان متقاضی ثبت نام برای شرکت در این آزمون بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت .
وی ادامه داد : پذیرش دانشجو در سال 98 بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب 18 اسفندماه 94 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی به شرحی که در اطلاعیه اعلام می شود انجام خواهد شد بنابراین داوطلبان موسسات دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد باید در آزمون ورودی دوره های دکتری سال 98 ثبت نام و شرکت کنند .
این مقام مسئول افزود : پذیرش براساس قانون سنجش و پذیرش و مطابق اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش این آزمون که در زمان ثبت نام از سوی سازمان سنجش منتشر می شود ، صورت می گیرد .
بر اساس این قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هریک از شیوه های آموزشی پژوهشی یا پژوهش محور به شرح مندرج در اطلاعیه است .
در این اطلاعیه آمده است : براساس قانون فوق ، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی ـ پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود : 1 دکتری آموزشی ـ پژوهشی : سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد : 1 1 آزمون متمرکز (50 درصد) 2 1 سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 3 1 مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) 2 دکتری پژوهش محور : سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد : 2 1 آزمون متمرکز (30 درصد) 2 2 سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 2 3 مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد) 2 4 تهیه طرحواره (20 درصد) اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناوری ، مصاحبه علمی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد .
3 بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph .
D) سال 1398 به شرح زیر خواهد بود : 3 1 آزمون زبان با ضریب (1) 3 2 آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (1) 3 3 آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (4) سنجش و پذیرش برای تمام دوره ها شامل : روزانه ، نوبت دوم (شبانه) ، پژوهش محور ، پردیس های خودگردان ، پیام نور ، بورس اعزام به خارج ، مؤسسات غیر انتفاعی ، دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت .
4 سایر شرایط و ضوابط 4 1 تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای می توانند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی در این آزمون ورودی ثبت نام و شرکت نمایند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
رئیس سازمان سنجش
دنیای اقتصاد
1397/06/27

4 2 دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی که مشمول آئین نامه شماره 2/77633 مورخ 28 مرداد 92 که توسط معاون آموزشی وزارت متبوع ابلاغ شده ، باشند می توانند در آزمون شرکت کنند .
4 3 مؤسسات برای پذیرش دانشجو در مهرماه از داوطلبانی می توانند پذیرش به عمل آورند که حداکثر تا سی و یکم شهریورماه همان سال (سال 1398) فارغ التحصیل شوند .
4 4 پذیرفته شدگان قطعی (نهایی) روزانه سال 1397 چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند اجازه شرکت در آزمون سال 1398 را نداشته و یک سال محروم از آزمون هستند .
4 5 پذیرفته شدگان دوره بورس اعزام به خارج در سال 1397 در صورتی که روند پذیرش آنها تا زمان ثبت نام آزمون در سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در دوره های روزانه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی سال 97پذیرفته نشده باشند ، اجازه شرکت در آزمون دکتری سال 1398 را دارند .
4 6 سایر شرایط و ضوابط در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1398 درج خواهد شد .
کلمات کلیدی : سازمان سنجش سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسی مجلس شورای اسلامی معاون.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
تعادل
1397/06/31
> عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : اعتماد به دولتمردان و مشاهده رفتار صادقانه آنها بدون شک در کاهش استرس ، نا امیدی ، پرخاشگری و در نهایت کاهش نزاع خیابانی بسیار موثر است .
> عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : اعتماد به دولتمردان و مشاهده رفتار صادقانه آنها بدون شک در کاهش استرس ، نا امیدی ، پرخاشگری و در نهایت کاهش نزاع خیابانی بسیار موثر است .
رسول خضری در رابطه با افزایش نزاع و خشونت های خیابانی در کشور گفت : افزایش نزاع ، خشونت ، استرس و افسردگی در جامعه دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها احساس امنیت شغلی ، اقتصادی و روحی روانی است .
او با اشاره به آمار 35 هزار پرونده پزشکی قانونی که تنها در چهار ماه نخست سال 97 تشکیل شده است ، اظهار کرد : بیش از هر چیزی ما نیاز به احساس امنیت جامعه داریم احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است ، احساس امنیت یک لفظ عمومی است که باید در بین مردم دیده شود ، احساس امنیت شغلی ، اقتصادی ، روحی و روانی .
الفبای توسعه با الف امنیت است و در همه جای دنیا مثل عدد یک می ماند که اگر صفر جلو آن بگذاریم بالا می رود ولی اگر آن الف امنیت و احساس امنیت نباشد هرچقدر هم صفر بگذاریم بی معنی است .
خضری با اشاره به اینکه بیکاری آستانه تحمل مردم جامعه را کم کرده است ، به خانه ملت گفت : فردی که امنیت شغلی ندارد دچار استرس و نهایتا پرخاشگری می شود ، بیشترین آمار بیکاری تاریخ کشور در این دوره است ، متاسفانه ، 42درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند ، میزان بیکاران باسواد 3برابر بیکاران بی سواد و 13میلیون جوان ایرانی از سن ازدواجشان گذشته است که خروجی آن استرس ، عصبانیت ، خشونت ، خودکشی ، ناامیدی ، افسردگی و در نهایت مهاجرت و فرار از کشور خواهد بود .
او اظهار کرد : اگر مشکلاتمان را صادقانه با مردم مطرح کنیم ، مانند هشت سال دفاع مقدس که مردم بدون هیچ چشم داشتی جوان خودشان را فرستادند و با افتخار وجود مبارک و مقدس شهدایشان را نه تنها با اشک بلکه با لبخند تشییع کردند چرا که به صداقت دولتمردان ایمان و اعتقاد داشتند .
در هشت سال دفاع مقدس ما تحریم های ظالمانه را داشتیم و همچنین همه دنیا در مقابل ما بسیج شده بود ، ولی سربلند بیرون آمدیم و تا این میزان گرانی ، عدم احساس امنیت شغلی ، عدم امنیت اقتصادی و کاری به وجود نیامد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/31
> همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید برخی دانشگاه های مهم کشور دانشجویان جدیدالورود خود را برای پاسخ به سوالات پرسشنامه سلامت روان ملزم کرده اند؛ سوالاتی که بسیاری از دانشجویان از پاسخگویی به آنها واهمه دارند .
> بحث سلامت روان دانشجویان هرساله و به ویژه در آستانه آغاز سال تحصیلی از سوی مسئولان مختلف آموزش عالی به ویژه روسای دانشگاه ها دنبال می شد و برنامه های مختلفی برای پالایش سلامت روانی دانشجویانی که قرار است به دانشگاه ها بیایند ، دنبال می شود .
البته گاه مشارکت دانشجویان برای اجرای این برنامه ها اجباری و گاه نیز اختیاری می شود؛ برنامه هایی که هدف نهایی آنها دستیابی به اطلاعاتی پیرامون وضعیت سلامتی روانی دانشجویان است ، اما آنچه در این میان مهم است و گاهی نیز باعث عدم همراهی دانشجویان با برنامه ها می شود ، ترس آنها از مقوله سلامت روان و بالطبع اجرای همه برنامه های پیرامون آن است .
به عبارت دیگر ، دانشجویان از اینکه درباره وضعیت روحی و روانی خود اطلاعاتی را در اختیار مراکز مشاوره ای دانشگاه خود بگذارند ، واهمه دارند و وقتی صحبت از پاسخ به سوالات پیرامون این موضوع می شود ، بخشی از جامعه دانشجویان ترجیح می دهند از انجام این کار شانه خالی کنند .
موضوع ترس دانشجویان از سنجش سلامت روان مختص امروز و دیروز نیست و اگر پای صحبت مشاوران و روانشناسانی که در مراکز مشاوره ای دانشگاه ها مشغول به کار هستند ، بنشینید ، می فهمید که اکثر دانشجویان از مراجعه به این مراکز اکراه دارند؛ اما چند سالی است که دانشگاه ها با اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه های مختلف در این راستا ، کمی از نگرانی و ترس دانشجویان کاسته اند که یکی از آنها پرسشنامه های سلامت روان است؛ پرسشنامه هایی که گاها به اختیار در بین دانشجویان توزیع شده ، اما قرار است برای سال تحصیلی جدید در برخی از دانشگاه ها جزء مراحل ثبت نام قرار بگیرد و همه دانشجویان این دانشگاه ها ملزم به پر کردن آن شده اند؛ هرچند اجبار دانشجویان به پاسخ سوالات مطرح شده در این پرسشنامه ها می تواند گامی در راستای کاهش استرس دانشجویان در مواجهه با این مساله شود ، اما از طرف دیگر نیز عدم اطلاع از سوالات مطرح شده در این پرسشنامه ها خود استرس بیشتری را به آن دسته از دانشجویان که نسبت به این موضوع واهمه دارند ، وارد می کند .
اما نکته قابل تامل درباره پرسشنامه هایی که غالبا سوالات مطرح شده در آنها نیز مربوط به حال و هوای روحی و روانی دانشجویان خواهد بود ، این است که سوالات آنچنان سخت و پیچیده نیستند و پاسخ هایی که دانشجویان به آنها می دهند همانند سایر آزمون های دانشگاهی ، هیچ گاه علنی نخواهد شد و دانشجو با خیال راحت می تواند به آن پاسخ دهد .
از سوی دیگر اکثر پرسشنامه ها در سه بخش یا نهایتا چهار بخش تقسیم بندی می شود و در آن سوالاتی مانند «در یک ماه گذشته زندگی ام پرشور و شوق بوده است» ، «بعضی افراد در زندگی بی هدف و سرگردان هستند ، من جزء آنها نیستم» ، «زندگی ام را به خوبی اداره می کنم» ، «دوستی های من پایدار است» ، «در یک ماه گذشته سرحال و باحوصله بوده ام» ، «از یک ماه گذشته تا امروز احساس می کنم مضطربم» ، «از یک ماه گذشته تا امروز اغلب بی دلیل دلشوره دارم» ، «تکالیف درسی را با بی حوصلگی و کسالت انجام می دهم» ، «احساس پوچی می کنم» ، «وقتی کاری را شروع می کنم تا اتمام آن حساس راحتی نمی کنم» و .
مطرح شده که دانشجو باید برای هر کدام از این سوالات عددی را که جلوی آن در نظر گرفته شده و نشان از کمترین و بیشترین میزان حس دانشجو نسبت به سوال را دارد ، انتخاب کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
آموزش عالی
روزنامه فرهیختگان
1397/06/31

شاید ورود و جدیت برخی دانشگاه ها مانند دانشگاه تهران و شهید بهشتی که پاسخ به پرسشنامه های سلامت روان و انجام معاینات پزشکی را جزء مراحل ثبت نام قطعی دانشجویان جدیدالورود امسال عنوان کرده اند ، موضوع جدیدی باشد که تا پیش از آن به این شکل نبوده و اکثر دانشجویان این مقوله را به صورت اختیاری دنبال می کردند ، اما شکل گیری این موضوع جدید نیست و طی دو و سه سال اخیر این موضوع از سوی برخی دانشگاه ها مانند علوم پزشکی دنبال می شد .
حتی چندی پیش محمدرضا فراهانی ، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت از وجود برنامه تحولی در حوزه سلامت روان سخن به میان آورد و گفت : «این برنامه در حوزه آسیب های اجتماعی و مصرف مواد مخدر است که در مورد آن کار کرده ایم و در همین راستا نیز برنامه ای برای آموزش ، اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت های دانشجویی جهت کمک به دانشجویان آسیب دیده طراحی کرده ایم .
» شاید این صحبت ها یکی از دلایل الزام دانشجویان جدیدالورود این چند دانشگاه ها برای پر کردن پرسشنامه الکترونیک سلامت روان باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
بهار
1397/06/30
> گروه سیاسی : یک حقوقدان با با بیان اینکه بخش استثناء شده قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا حد زیادی کارآیی این قانون را زیر سوال برده است ، گفت : مستثنی کردن روسای سه قوه ، نمایندگان مجلس ، وزرا و اعضای شورای نگهبان در واقع حفظ چارچوب مدیریت کلان و به نوعی استمرار نگاه استراتژیک گذشته در مدیریت کشور است که گمان نمی رود کسی آن را کارآمد بداند .
> به گزارش ایسنا ، علی نجفی توانا ، در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، اظهار کرد : هر چند این قانون بسیار دیرهنگام به تصویب و تایید رسیده اما از جمله قوانینی بود که باید در شرایط فعلی و با لحاظ تعداد زیاد بیکاران به ویژه تحصیل کردگان کشور فرآیند تصویب را طی می کرد .
وی افزود : این قانون استثنائاتی را به همراه دارد که این استثنائات موجب استمرار بکارگیری مدیران سطح کلان کشور با همان شیوه و عملکرد گذشته که شرایط اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی فعلی نیز بخشی از نتایج مدیریت آنان در گذشته است ، شده و به نوعی با وفاداری به همان شیوه های ناکارآمد می خواهند از چنین مدیرانی استفاده کنند .
این حقوقدان خاطرنشان کرد : مستثنی کردن روسای سه قوه ، نمایندگان مجلس ، وزرا و اعضای شورای نگهبان در واقع حفظ چارچوب مدیریت کلان و به نوعی استمرار نگاه استراتژیک گذشته در مدیریت کشور است که گمان نمی رود کسی آن را کارآمد بداند .
نجفی توانا تصریح کرد : در تلفیق با اصول مدیریت با عنایت به نیازهای روز و ایجاد مقتضیات جدید در فضای دهکده جهانی باید مدیرانی توانمند با ضریب خطای کم ، هوش فراوان ، چابکی و کارآمدی بالا مورد استفاده قرار گیرند .
در چنین شرایطی قطعاً مغز و توانمندی جوان و در عین حال استفاده از اصول علمی نوین لازم است ، هر چند می توان از تجارب مدیران گذشته به عنوان مشاور استفاده کرد اما مدیریت در جهان امروز عمدتاً رو به جوانگرایی است ، بنابراین به نظر می رسد بخش استثناء شده قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا حد زیادی کارآیی این قانون را زیر سوال برده است .
وی افزود : انگار ما در نظام تقنینی کشور همیشه دنبال رعایت یک انحصار و استثناء هستیم که این کار به نفع کشور نبوده و نخواهد بود .
این وکیل دادگستری در خصوص برآیند دیگر قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت : تسری و شمول این قانون نسبت به مدیران سطح پایین تر مانند استانداران ، معاونین وزرا و .
قطعاً می تواند موثر باشد .
ای کاش در این قانون بحث مدیریت اجرایی را با مشاوره جدا می کردند چرا که امروز ثابت شده مدیر چابک ، جوان و مسلط به دانش روز نیازمند تجارب گذشته باشد ، بنابراین شاید می توانستیم با پیش بینی شرایطی که از لحاظ حقوق و مزایا استثنایی قایل نشویم از تجارب مدیران سابق به عنوان مشاور بهره بجوییم .
نجفی توانا یادآور شد : به هر حال قانون منع بکارگیری بازنشستگان می تواند از لحاظ کمیت موجب جابجایی مدیران قدیم با مدیران جدید شود .
وی در خصوص قضات بازنشسته و اشتغال مجدد آنها در حوزه وکالت ، اظهار کرد : در شرایط فعلی با توجه به مدیریت ناکارآمد بخش آموزش و پرورش در تمام سطوح وزارت علوم و .
در سال های گذشته با حجم زیادی از بیکاران دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی مواجه هستیم .
این امر در تمام رشته ها از جمله رشته حقوق تکان دهنده است ، به نوعی که ما شاید قریب به بیش از 100 هزار نفر فارغ التحصیل جویای کار در رشته حقوق داریم که بر این تعداد هر ساله افزوده می شود .
اگر در گذشته سد کنکور مانع حضور افرادی بود که از تلاش یا استعداد کمتر برخوردار بودند با از بین بردن این سد همه افراد می توانند در هر سنی مبادرت به تحصیل علم حقوق کنند و با داشتن مدرک تحصیلی قطعاً با تصوری نادرست از بعضی از مشاغل آزاد از جمله وکالت علاقه مند به حضور در این حرفه هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
بهار
1397/06/30

این وکیل دادگستری تصریح کرد : ظرفیت محدود کانون های وکلا ، محدود بودن ظرفیت پذیرش قضات در قوه قضاییه ، عدم بکارگیری فارغ التحصیلان در نظام اداری کشور و سایر مشاغل آزاد باعث شده که در پشت سد ورود به حرفه های مربوط به فارغ التحصیلان حقوق ، بخش عظیمی از این جوانان با نوعی افسردگی روبرو شوند .
در طول مدیریتم در کانون وکلا طی دو دهه گذشته شاهد حضور افرادی بودم که بارها در امتحان ورود به حرفه وکالت اقدام کرده ولی موفق نشده بودند .
نجفی توانا در ادامه گفت : در این شرایط نه تنها تدبیری برای استفاده از این جوانان نیاندیشیده ایم بلکه با تصویب یک سری قوانین بدون پشتوانه علمی و حتی فکری بستری را فراهم کرده ایم که با ورود برخی از صاحب منصبان گذشته در نظام اداری ، قضایی و تقنینی دایره حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی را که عمدتاً جوان هستند تنگ تر کرده ایم .
وی یادآور شد : به طور مثال نمایندگان مجلس می توانند بعد از یک دوره نمایندگی با داشتن لیسانس حقوق وارد حرفه وکالت شوند ، از طرف دیگر دارندگان پایه قضایی و قضات دادگستری نیز بعد از طی دوره خدمت 30 ساله و بازنشستگی و خروج از خدمات قضایی می توانند با داشتن پنج سال سابقه قضاوت پروانه وکالت دریافت کنند .
از آن مهمتر با حضور کارمندان دولت مواجه هستیم که می توانند با داشتن لیسانس حقوق و 5 سال سابقه کار حقوقی در ادارات کشور وارد این حرفه شوند .
همچنین از چند سال قبل با استفاده از سهمیه اختصاصی برای خانواده های محترم شهدا ، ایثارگران و جانبازان و .
نیز مواجه هستیم .
این حقوقدان افزود : ضمن تایید این مطلب که باید این عزیزان همه مورد حمایت قرار بگیرند اما واقعیت این است که در برخی مشاغل مانند پزشکی و وکالت که باید جان ، مال و ناموس مردم مورد حمایت تخصصی قرار گیرد آیا بهتر نیست که از این افراد در امور اقتصادی و اجتماعی حمایت کرده و برای ورود به این مشاغل از معیارهای علمی استفاده نماییم؟ نجفی توانا یادآور شد : مبنای ورود مرسوم به حرفه وکالت در دنیا دانش ، توانمندی ، پشتکار و پیگیری است ، اما ورود قضات ، کارمندان و 30 درصد از خانواده شهدا و ایثارگران به حرفه وکالت موجب شده که بخشی از جوانان عملاً از ورود به این حرفه محروم شوند .
وی تصریح کرد : باید از خانواده شهدا حمایت کنیم اما این حمایت باید اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی باشد اما در بخش تخصصی قطعاً باید آنها را از لحاظ علمی آماده کنیم تا وقتی وارد این حرفه می شوند توانمندی های لازم را داشته باشند والّا خود این افراد آسیب می بینند و در حرفه وکالت دچار مشکل می شوند .
این وکیل دادگستری در خصوص ورود کارمندان دولت به حرفه وکالت نیز گفت : درست است که این افراد دارای مدرک لیسانس هستند و بعضاً سابقه کار حقوقی دارند اما سابقه کار حقوقی آنها سبقه و ریشه اداری دارد .
در کار وکالت به نیروهای تخصصی با توانایی علمی ، هوش و شمّ حقوقی بالا نیاز داریم که از لحاظ حرفه ای مجرب بوده تا برای نجات افراد درگیر در سیستم قضایی از آنها استفاده کنیم .
نجفی توانا در خصوص بکارگیری قضات بازنشسته پیشنهاد کرد : اگر قرار است قضات بعد از سن بازنشستگی وارد حرفه وکالت شوند یا بعد از چند سال استفاده از بودجه دولت و 15 سال خدمت از سیستم قضایی منفصل و به سیستم وکالتی متصل گردند باید از قانون بکارگیری وکلا در نظام قضایی نیز استفاده کنیم تا از خیل عظیم وکلایی که عمدتاً امروز بیکار هستند جلوگیری کنیم ، چون در کشورهای دیگر نیز برای محاکمه از وکلای خوشنام استفاده می کنند .
وی خاطرنشان کرد : نکته دیگری که شاید مغفول مانده و برخی از مدیران در بخش تقنین و اداری کشور به آن بی توجه هستند این است که بخشی از وکلای امروز کشور ما بیکار هستند و بعضاً به مشاغل دیگر مانند مسافرکشی اشتغال دارند چون برای پرداختن به حرفه وکالت شخص باید دفتر دایر کند .
نداشتن دفتر و مشتری و وجود دلالی در برخی از بخش ها باعث شده بسیاری از جوانان ما به ویژه خانم های جوان در حرفه وکالت وضعیت مناسبی نداشته باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
فارغ التحصیلان دانشگاهی
بهار
1397/06/30

در کنار این مسایل ظرفیت محدود نظام اداری و قضایی را هم اگر اضافه کنیم مجموعاً با نوعی بحران بیکاری فارغ التحصیلان حقوق مواجه هستیم و از این حیث هم معتقدیم که این قانون جامعیت لازم را ندارد و به نظر می رسد که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد لذا برای حمایت از یک بخش خاص نباید متقاضیانی که قانوناً پتانسیل لازم را دارند از ورود به حرفه وکالت محروم کنیم .
این حقوقدان در پایان یادآور شد : طی دوره مدیریتم بر کانون وکلا شاهد بودم که تعدادی از جوانانی که در آزمون ورودی کانون قبول می شدند و مثلاً به رتبه هزار می رسیدند و ما نیز به هزار نفر نیاز داشتیم اما بعد مجبور بودیم که یک سوم از افرادی که قبول شده بودند و نمره بالایی هم آورده بودند کنار بگذاریم و در کنار آن از 30 درصد اختصاصی استفاده کنیم آن هم با حداقل معدل و این نوعی اعمال تبعیض است .
البته با تدبیری که دو دوره گذشته اندیشیدیم سعی کردیم که با مذاکره با مقامات قضایی آن عده ای که تا نصاب مورد نظر قبول شده بودند را به عنوان کارآموز بپذیریم و این 30 درصد را هم به آنها اضافه کنیم .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
وطن امروز
1397/06/27
> بهزاد مهرکش : اخیرا صادق زیباکلام در یک حاشیه سازی جدید با فرض گرفتن حضور 300 هزار روحانی در سال 1414 ، گفته است : من فرض می کنم به طور متوسط به هر کدام از این 300 هزار روحانی ماهانه 5/2 میلیون تومان حقوق پرداخت شود که می شود 9 هزار میلیارد تومان در سال ! زیباکلام سپس همین آمار و عدد نتیجه گیری شده درباره حقوق طلاب را با بودجه عمرانی استان ها مقایسه کرده است ! این اظهارات بهانه ای شد تا وطن امروز در گفت وگو با حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی ، دکترای ادیان و عرفان و رئیس مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری فرهنگ و معارف اسلامی ، وضعیت عمومی معیشت طلاب از جمله درآمد ، مسکن و امکانات رفاهی این قشر را بررسی کند .
> اخیراً صادق زیباکلام ادعایی را مطرح کرد مبنی بر اینکه به هر طلبه 2 و نیم میلیون تومان حقوق داده می شود و بعد با اشاره به احتمال 300 هزار روحانی در سال 1414 گفته است : من فرض می کنم به طور متوسط به هر کدام از این 300 هزار روحانی ماهانه 5/2 میلیون تومان حقوق پرداخت شود که می شود 9 هزار میلیارد تومان در سال ! این اظهارات در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت .
نظر شما درباره این ادعا چیست؟ بنده چون شهریه نمی گیرم لذا بهتر می توانم حرف بزنم .
یکی از مظلومیت های حوزه این است که سخنگو ندارد و مظلوم است .
هر سال موقع بودجه که می شود یکسری ادعاها و تهمت هایی به حوزه و طلاب وارد می شود که کسی در این باره توضیح نمی دهد .
درباره ادعای اخیر نیز خوب بود آقای زیباکلام قبل از ایراد این اتهام یک تحقیقی از دوستان روحانی و طلبه خودش می کرد ، البته اگر دوست طلبه داشته باشند .
ببینید ! حوزه هیچ وقت وابسته به دولت نبوده است .
رهبر معظم انقلاب و حضرت امام هم همیشه با دولتی شدن حوزه مخالف بودند .
بنده در این باره در کتابم با عنوان بررسی تطبیقی سازمان روحانیت شیعه با نهاد کلیسای کاتولیک به تفصیل به این موضوع پرداخته ام .
حوزه از قدیم بر پایه کمک های مردمی پابرجا بوده است ، البته در این میان شاید دولتی هم بوده که کمک هایی هم به حوزه کرده باشد اما رویه این نبوده است .
مثلا الان در نظام جمهوری اسلامی دولت ها بعضا در ساخت مدرسه یا اموری از این قبیل به حوزه کمک کرده اند اما اینکه بودجه حوزه را دولت بدهد اینطور نبود .
نکته دیگر اینکه شما بودجه کل حوزه و نهادهای حوزوی را فقط با بودجه سالانه دانشگاهی مانند دانشگاه تهران بسنجید .
خود آقای زیباکلام که همزمان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و در نهاد آموزشی دیگری نیز حضور داشت ، به این سوال پاسخ دهد که چه فرقی میان حوزه و دانشگاه از جهت تولید علم وجود دارد؟ با اینکه بودجه دانشگاه تمامش بودجه دولتی است ، با این حال تاکنون کسی نیامده بودجه آن را با جای دیگری مقایسه کند .
ضمن اینکه بودجه حوزه دولتی نیست و کمک ناچیزی هم که تاکنون از سوی دولت انجام می شد از امسال قطع شده است .
از این جهت خیال آقای زیباکلام و سایر روشنفکران راحت باشد .
نحوه پرداخت شهریه در حوزه را هم توضیح دهید .
آقای زیباکلام می گوید میانگین ماهی 2 و نیم میلیون تومان ! بگذارید کامل این را توضیح بدهم؛ بر اساس پرونده های موجود در مرکز خدمات حوزه ، حدود 100 تا 110 هزار طلبه و روحانی در کشور حضور دارند .
این 100 هزار نفر شامل طلاب مشغول تحصیل و فعالیت در حوزه و روحانیون فارغ التحصیلی که در خارج از حوزه فعالیت می کنند ، می شود .
نکته بعدی این است که همه این 110 هزار نفر شهریه دریافت نمی کنند فقط طلابی که در حوزه حضور دارند و مشغول تحصیل هستند شهریه دریافت می کنند .
حالا این شهریه هم مراتبی دارد .
در حوزه و برای طلاب ما 4 سطح داریم که شامل مقدماتی ، رتبه یک ، رتبه 2 و رتبه 3 می شود .
یک طلبه تا سال ششم تحصیل ، در سطح مقدماتی قرار دارد .
تا سال هشتم وارد رتبه یک می شود و تا سال دهم وارد رتبه 2 می شود .
از سال دهم هم که طلبه وارد درس خارج فقه می شود اصطلاحا طلبه وارد رتبه 3 می شود .
سیستم دریافت شهریه هم برای این رتبه ها متفاوت است؛ طلاب تا سطح مقدماتی از مدارس شهریه می گیرند ، رقمی حدود ماهانه 300 هزار تومان .
طلاب سطح یک هم شهریه ای حدود 450 هزار تومان دریافت می کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
وطن امروز
1397/06/27

طلاب سطح 2 نزدیک به 700 هزار تومان شهریه می گیرند و طلاب سطح 3 نیز بین 850 تا 900 هزار تومان شهریه دریافت می کنند .
شهریه از چه مرکزی داده می شود؟ مرکزی وجود ندارد .
خود طلاب باید به دفاتر پرداخت شهریه مراجع مراجعه کنند و شهریه بگیرند .
یعنی با توجه به وضعیت تحصیلی و رتبه درسی آنها ، به دفاتر مراجع مراجعه می کنند و ماهانه از آنجا شهریه دریافت می کنند .
یعنی مثلاً یک طلبه درسخوانی که بیش از 10 سال تحصیل کرده و شاگرد ممتاز بوده و در سطح 3 حضور دارد ، باید برود دفاتر شهریه مراجع و با توجه به وضعیت تحصیلی از آنجا شهریه بگیرد .
بله ! ببینید تازه وضعیت تاهل هم مهم است .
مثلا یک طلبه سطح 3 متاهل اگر بتواند از تمام دفاتر پرداخت شهریه مراجع و علما ماهانه شهریه دریافت کند ، حدود 850 هزار تومان در ماه می تواند شهریه بگیرد .
یعنی جمع آن می شود 850 هزار تومان؟ برای طلبه ای که حداقل 10 سال تحصیل کرده و متاهل هم هست؛ جمع شهریه ها حدود 850 هزار تومان می شود .
عدد شهریه ها مشخص است .
مثلا شهریه ای که آقای صافی می پردازند حدود 60 هزار تومان در ماه است .
شهریه آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم شیرازی هم حدود 140 هزار تومان است .
آقای نوری همدانی هم حدود 40 هزار تومان شهریه به طلاب می دهند .
یک طلبه سطح 3 باید ماهانه به دفاتر این مراجع مراجعه کند و با تجمیع همه شهریه ها ، رقمی حدود 850 هزار تومان در ماه شهریه می گیرد .
یعنی هر ماه با جمع کردن 40 هزار تومان ، 60 هزار تومان و 150 هزار تومان شهریه ، هزینه زندگی شان را تأمین می کنند؟ سیستم شهریه طلاب در حوزه همین است .
تعداد کل طلاب در کشور در حال حاضر چقدر است؟ شما بروید مرکز خدمات حوزه ، آنجا آمار خیلی شفاف است .
در سراسر کشور ما 100 تا 110 هزار طلبه داریم که شهریه خود را از مراجع و به واسطه وجوهات مردم و نه کمک های دولتی می گیرند .
مهم تر از همه اینکه حوزه مبالغ ناچیز پرداختی به طلاب را به عنوان کمک تحصیل می دهد و به محض اینکه طلبه ای به شغل اداری و دولتی مشغول شود ، شهریه اش قطع می شود .
درباره شما هم همین طور بود؟ بله ! بنده که مسؤولیت مرکز آموزش مجازی امام خمینی(ره) در قم که با عنوان مرکز آموزشی فرهنگ و معارف اسلامی مطرح است را دارم به محض مشغول شدن شهریه ام قطع شد .
یعنی اسمم از مرکز خدمات حذف شده است ، البته ممکن است برخی طلاب در هیأت علمی دانشگاه ها یا در قوه قضائیه یا جاهای دیگر مشغول شوند و حقوق های بالاتر بگیرند اما این دیگر ربطی به حوزه علمیه و طلبگی آن فرد ندارد .
خدمات رفاهی و تسهیلات چی؟ وام ، ویلا و .
نکته قابل توجهی که می خواستم به آن اشاره کنم همین مورد است؛ ببینید ! تمام سازمان ها و ادارات به کارمندان خود وام می دهند .
کدام سازمان در حال حاضر به طلاب وام می دهد؟ البته یکسری وام های محدود 2 یا 3 میلیون تومانی در خود حوزه وجود دارد که آن هم از بودجه دولتی نیست .
الان خیلی از وزارتخانه ها یا ادارات در سواحل شمال ویلا و مجتمع رفاهی دارند اما در حوزه علمیه از این خبرها نیست .
درباره مسائل مربوط به وضعیت معیشت طلاب به موارد دیگر از جمله وضعیت مسکن و .
هم بپردازید .
هیچ سازمان و شرکتی به طلاب مسکن نداد تا زمانی که مسکن مهر برای همه مردم راه افتاد .
در همین چارچوب هم مسکن مهر برای طلاب در پردیسان قم ساخته شد که داخل شهر قم نیست .
طلاب هم مثل سایر قشرهای مردم این خانه را قسطی خریدند و هنور دارند قسط هایش را می دهند .
تنها چیزی که در خود حوزه در این زمینه وجود دارد یک شهرک کوچک به نام شهرک مهدیه است که از قدیم بوده و اتفاقا شرایط خاص خودش را هم دارد .
از جمله اینکه طلاب متقاضی باید حافظ قرآن باشند ، پژوهشگر و مولف کتاب باشند و از این جور شرایط .
تازه همین هم مدت دار است و مثلا در بازه 5 ساله اجازه می دهند طلاب در آنجا سکونت داشته باشند .
آن هم بیرون شهر و بعد از دانشگاه قم است .
به لحاظ تحصیلی هم ظاهراً سال های رسیدن به معادل لیسانس در حوزه 2 برابر دانشگاه است ، درست است؟ بله ! همین طور است .
دقیقا 2 برابر دانشگاه .
همه اینها در حالی است که بیشترین بار فرهنگی کشور روی شانه همین طلاب است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
بودجه دانشگاه
وطن امروز
1397/06/27

از سوی دیگر هر وقت سیاست های دوستان و همفکران آقای زیباکلام در دستگاه های اجرایی شکست می خورد و کشور با بحران روبه رو می شود ، فحشش را همین طلبه ها در کوچه و خیابان می خورند .
همین طلاب هستند که در مترو کتک و چاقو می خورند .
در همین اجتماع اخیر فیضیه که حاشیه های زیادی را هم برایش به وجود آوردند همه حرف طلاب این بود که آنها هم مشکلات اقتصادی را درک می کنند و در کنار مردم هستند .
خب ! با این حساب و آمار موجود ریشه این دروغ پردازی ها را در چه می دانید؟ من فکر می کنم ورای همه این بحث ها ، نفس بیان چنین مطالبی در جامعه فقط و فقط به خاطر رد گم کردن است .
در این قضیه هم آقای زیباکلام که فقط از دانشگاه تهران و از بودجه کشور رقم های دریافتی خوبی داشته اکنون نگران بودجه شده است ! اینها یا شهوت شهرت است یا اغراض سیاسی در پشت آن است و الا ایشان با یک سوال ساده از دوستان روحانی خود می توانست دریافتی طلاب را به طور دقیق متوجه شود .
حتی من به ایشان پیشنهاد می کنم اگر وضع اقتصادی طلاب آنگونه است که ایشان ادعا کرده پس ایشان و دوستان شان هم بیایند حوزه طلبه شوند تا آنها هم این رقم های ادعایی ایشان را دریافت کنند ! من واقعا با این ادعای اخیر آقای زیباکلام در علم او شک کردم .
واقعا با این سطح از استدلال می شود نظریه پردازی کرد؟ یک موضوع دیگر هم که درباره طلاب مطرح می کنند بحث نرفتن خدمت سربازی است .
در این زمینه هم توضیحاتی ارائه دهید .
یک طلبه تا زمانی که دارد درس می خواند از خدمت سربازی معاف است .
این قانون برای دانشجویان هم الان صادق است .
الان هر طلبه ای که از حوزه بیرون می رود باید به سربازی برود .
اینطور نیست که شما الان به حوزه بروید و همین ابتدا به شما کارت معافیت دائم بدهند ! اینطور نیست و شما باید سال به سال این معافیت را تمدید کنید .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1397/06/28
> ایسنا : جزئیات نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد .
> جزئیات ثبت نام قبول شدگان دوره ارشد دانشگاه آزاد ایسنا : جزئیات نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1397 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد .
نتایج دوره با آزمون مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه اعلام نتایج مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www .
azmoon .
org و سامانه www .
azmoon .
net قابل مشاهده است .
پرونده همه پذیرفته شدگان آزمون برای احراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقبا از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محل های دانشگاهی خواهد رسید .
سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولان سه سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نیست .
مشمولان خدمت وظیفه عمومی لازم است براساس مقرراتی که از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام شده و همچنین مندرجات دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 سازمان سنجش آموزش کشور ، ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعایت آن مسئولیتی ندارد .
از جمله آن که از زمان فراغت از تحصیل بیش از یک سال سپری نشده باشد و چنانچه بیش از یک سال از اتمام تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری شده باشد ، به موقع به خدمت اعزام شده باشند .
همچنین با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است .
پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون ، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته اند ، باید هنگام ثبت نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند .
بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نام و یا حین تحصیل ، واجد شرایط بودن این قبیل دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد ، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها برای دانشگاه محفوظ خواهد ماند .
زمان و محل ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شدگان نهایی همه رشته ها لازم است شخصا در روزهای شنبه 31 شهریور و یکشنبه یکم مهر با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www .
sanjesh .
iau .
ac .
ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau .
ac .
ir درج شده است ، مراجعه کنند .
عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، پزشکی تهران ، الکترونیکی ، سنندج ، نجف آباد ، تبریز ، کرج ، قم ، قزوین ، پرند ، بروجرد ، شیراز و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها به شرح ذیل مراجعه کنند : اراک به آدرس www .
iau .
arak .
ac .
ir علوم و تحقیقات به آدرس www .
srbiau .
ac .
ir تهران مرکزی به آدرس www .
iauctb .
ac .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
دنیای اقتصاد
1397/06/28

ir تهران جنوب به آدرس www .
azad .
ac .
ir پزشکی تهران به آدرس www .
iautmu .
ac .
ir تهران شمال به آدرس www .
iau tnb .
ac .
ir الکترونیکی به آدرس www .
iauec .
ac .
ir تهران شرق به آدرس www .
iauet .
ac .
ir اصفهان (خوراسگان) به آدرس www .
register .
khuisf .
ac .
ir یادگار امام خمینی (ره) شهرری به آدرس : www .
iausr .
ac .
ir نجف آباد به آدرس http : //rs .
iaun .
ac .
ir سنندج به آدرس www .
iausdj .
ac .
ir تبریز به آدرس www .
iaut .
ac .
ir کرج به آدرس www .
kiau .
ac .
ir قم به آدرس www .
qom iau .
ac .
ir قزوین به آدرس www .
qiau .
ac .
ir پرند به آدرس www .
piau .
ac .
ir بروجرد به آدرس www .
iaub .
ac .
ir شیراز به آدرس www .
iaushiraz .
ac .
ir اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل ، اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق است) ، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی ، شش قطعه عکس 4 3 تمام رخ (برای برادران مشمول 12 قطعه) ، مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران را مشخص کند و تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود ، از جمله مدارک لازم برای ثبت نام است .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت هستند و یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام آنان دانشجوی اخراجی یا انصرافی یا ترک تحصیل ذکر شده است) مجاز به ثبت نام نیستند .
کلمات کلیدی : امام خمینی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی قم کارشناسی ارشد.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
عصر اقتصاد
1397/06/27
> در سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد تا در آزمون سراسری سال 1398 ، میزان تاثیر سوابق تحصیلی ، حداکثر 30 درصد بوده و با تاثیر قطعی 20 درصدی و تاثیر مثبت 10 درصدی اعمال می شود.
> در سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مقرر شد تا در آزمون سراسری سال 1398 ، میزان تاثیر سوابق تحصیلی ، حداکثر 30 درصد بوده و با تاثیر قطعی 20 درصدی و تاثیر مثبت 10 درصدی اعمال می شود .
در سال 1398 ، سنجش با دو آزمون جداگانه (برای دانش آموزان نظام قدیم و نظام جدید) برگزار می شود ، ضمناً از مباحث مشترک دو نظام آموزشی قدیم و جدید (3 3 6) ، سئوال یکسان طرح خواهد شد .
داوطلبان با توجه به اینکه فارغ التحصیل نظام قدیم یا نظام جدید آموزشی هستند لزوماً باید در آزمون مربوط به نظام آموزشی که در آن فارغ التحصیل شده اند ، شرکت کنند .
همچنین نمرات دو گروه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تراز شده و گزینش به صورت رقابتی براساس نمره کل نهایی در زیر گروه مربوطه و سایر شرایط و ضوابط آزمون سراسری انجام می شود؛ به عبارت دیگر ظرفیت مجزا برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تخصیص داده نمی شود .
بنابر این گزارش در آزمون سراسری سال 1398 نیز میزان تاثیر سوابق تحصیلی ، حداکثر 30 درصد است و 20 درصد با تاثیر قطعی و 10 درصد با تاثیر مثبت اعمال می شود به طوری که آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 1398 و در نظام آموزشی جدید (3 3 6) اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3 3 6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است که 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .
آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند .
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 1390 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند .
سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب است .
در مجموع میزان تاثیر سوابق تحصیلی حداکثر 30 درصد است که 20 درصد به صورت تأثیر قطعی و 10 درصد به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .
به عبارت دیگر میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم حداکثر 16 .
67 درصد و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی حداکثر 3 .
33 درصد است و درصورتی که سوابق تحصیلی تاثیر مثبت داشته و باعث افزایش نمره کل شود ، به تفکیک برای دیپلم حداکثر 8 .
33 و برای پیش دانشگاهی حداکثر 1 .
67 افزایش خواهد یافت .
درصورت عدم وجود تاثیر مثبت ، ملاک نمره کل حاصل از آزمون و میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی ( حداکثر به میزان 20 درصد طبق موارد مذکور) خواهد بود .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي آموزش عالي
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای آموزش عالی
سازمان سنجش آموزش کشور
عصر اقتصاد
1397/06/27

بنابر این گزارش وزارت آموزش و پرورش امکان جبران سوابق تحصیلی دیپلم و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی را برای فارغ التحصیلان دوره متوسطه نظام قبلی که حداکثر تا سال 1397 ، مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را اخذ کرده اند ، برای سال 1398 فراهم می کند .
عناوین دروس پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه مرتبط با هر گروه آزمایشی آزمون سراسری که وزارت آموزش و پرورش امتحان آن ها را به صورت نهایی برگزار می کند ، پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش ، برای اعمال سوابق تحصیلی ، اطلاع رسانی خواهد شد .
بر اساس این گزارش ، دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه ای و کار و دانش می توانند در آزمون سراسری شرکت کنند؛ همچنین دانش آموزان دیپلم فنی و حرفه ای و کارودانش می توانند در آزمون سراسری شرکت کنند .
این دانش آموزان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی بایستی در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوط شرکت کنند ، در غیر این صورت مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند و نمره آزمون سراسری ملاک عمل است .
معیار پذیرش برای رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی معدل کتبی پایه دوازدهم برای دانش آموزان نظام جدید (3 3 6) و معدل کتبی دیپلم (سال یازدهم) برای دانش آموزان نظام قبلی است .
دانش آموزان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری شرکت می کنند ، به جای پاسخ گویی به سوالات دروس «تاریخ 1 ، 2 ، 3» و «عربی 1 ، 2 ، 3» دفترچه اختصاصی گروه علوم انسانی ، به سوالات «تاریخ 1 ، 2 ، 3 اختصاصی» و «عربی 1 ، 2 ، 3 اختصاصی» که مربوط به دروس متوسطه دیپلم علوم و معارف اسلامی است ، پاسخ می دهند .
سوالات سایر دروس امتحانی همان سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی خواهد بود .
** آزمون سراسری سال 1399در سال 1399 ، فقط یک آزمون (یک مجموعه سوال) براساس نظام جدید آموزشی (3 3 6) برگزار می شود .
میزان تاثیر سوابق تحصیلی در آزمون 99 حداکثر 30 درصد با تاثیر قطعیدر آزمون سراسری سال 1399 ، میزان تاثیر سوابق تحصیلی ، حداکثر 30 درصد با تاثیر قطعی اعمال می شود .
به طوری که آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 1398 و بعد از آن در نظام آموزشی جدید (3 3 6) اخذ کرده و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه دوازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3 3 6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .
همچنین آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند .
سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و با تاثیر قطعی و برای داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 1390 اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند .
سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (پایه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود .
این گزارش می افزاید تمامی قوانین ، مقررات ، شرایط و ضوابطی که در آزمون سراسری اجرا می شود (مانند سهمیه بندی ، بومی پذیری و .
) مصوب مراجع ذی صلاح اعم از مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای این قوانین و مقررات است .
منبع : ایرنا.
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/06/31
> آرمان زهرا سلیمانی : لو رفتن سوالات امتحانی مساله امروز و دیروز در سیستم آموزش و پرورش کشورمان نیست ، چون هر از گاهی این مساله در رسانه ها منتشر می شود.
> آرمان زهرا سلیمانی : لو رفتن سوالات امتحانی مساله امروز و دیروز در سیستم آموزش و پرورش کشورمان نیست ، چون هر از گاهی این مساله در رسانه ها منتشر می شود .
برای مثال در خرداد 96 خبری مبنی بر لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانش آموزان در تلگرام منتشر شد .
در آن دوران نرخ سوالات امتحانی حدود 30 تا 50 هزار تومان بود .
برخی از کارشناسان آموزش بر این باور هستند که سهم 30 درصدی سوالات امتحانات نهایی در کنکور موجب شده که برخی دانش آموزان سودای خرید این سوالات را در سر داشته باشند .
در واکنش به این اتفاق نیز عبدالرسول عمادی ، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت : سوالات بعد از تکثیر ، پاکت گذاری شده و تحت الحفظ به حوزه های اجرایی ارسال می شود .
به رغم همه این تمهیدات امنیتی در 40 ، 50 اتاق تکثیر که در سراسر کشور داریم ، خطایی رخ داد ، اما زمان سوءاستفاده از برگه زیاد نبود و در حد محدود این چند سوال از اتاق تکثیر خارج شد .
مساله لو رفتن سوالات امتحانی چالش دیگر در آموزش عالی کشور است .
این در حالی است که در سال های اخیر شاهد کاهش بار علمی در دانشگاه های کشور هستیم .
با این تفاسیر لو رفتن سوالات امتحانی به این معناست که مدرک تحصیلی به عنوان یک تکه کاغذ در دستان متقاضیان تحصیلات عالیه قرار می گیرد و دیگر نماد تخصص ، سواد و مهارت فرد نیست .
نصب دوربین مداربسته در دانشگاه ها عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر ضرورت نصب دوربین مدار بسته در دانشگاه ها برای جلوگیری از لورفتن سوالات امتحانی تاکید کرد .
محمد قمی درباره لو رفتن سوالات امتحانی در یکی از دانشگاه های دولتی مشهد گفت : در همه صنف ها حتی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها هم امکان دارد ، انحراف و خطا رخ دهد ، لو رفتن سوالات امتحانی در مدارس اتفاق افتاده و گاه در دانشگاه ها نیز اتفاق می افتد ، اما اندک است .
او با اشاره به دلایل لو رفتن سوالات امتحان آن هم در فضای حساس دانشگاه بیان کرد : این کار می تواند چند دلیل داشته باشد ، به طور مثال شخصی که سوالات را فروخته شاید به دلیل اینکه یکی از دوستان یا آشنایانش در آن دانشگاه درس می خواند ، اقدام به این کار کرده باشد .
یک دلیل دیگر هم این است که شخص در ازای اخذ پول از یک یا چند دانشجو سوالات را فروخته باشد .
همچنین غفلت ، بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می تواند باعث لو رفتن سوالات امتحان در دانشگاه شود .
قمی افزود : وزارت علوم ، دانشگاه و مدارس باید برای جلوگیری از لو رفتن و فروش سوالات امتحانی نظارت بیشتری کنند تا زمینه تکرار این اتفاق فراهم نشود و باید در عین حال مراقبت های ویژه ای صورت بگیرد ، اگرچه مراقبت ها برای این کار انجام می شود ، اما اندک است .
در این راستا استفاده از دوربین های مدار بسته در تمام نقاط دانشگاه ضرورت دارد تا شخص خائن و افرادی که بی مبالاتی کردند ، شناسایی شوند .
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر بروز کردن شیوه تکثیر و حفاظت از سوالات گفت : برای جلوگیری از این اتفاق باید هرچه سریع تر شیوه های تکثیر سوالات و حتی اتاق قرنطینه تغییر کنند و به روز شوند تا کسی نتواند با لو دادن سوالات ، کاسبی سیاسی ، اقتصادی و حتی فامیلی کند .
او با اشاره به نقش حراست دانشگاه ها در جلوگیری از لو رفتن سوالات افزود : وظیفه ذاتی حراست توجه به همه اعضای دانشگاه اعم از دانشجویان ، کارکنان ، اساتید و همچنین اتاق قرنطینه ، کارهای ثبت نام و .
است و ممانعت از لورفتن سوالات در ایام امتحانات نیز معمولا یکی از وظایف اصلی آن است .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
کمیسیون آموزش + وزیر علوم
آرمان امروز
1397/06/31

قمی با تاکید بر اینکه لورفتن سوالات باعث بی آبرویی علمی یک دانشگاه می شود ، توضیح داد : با لورفتن سوالات در واقع آبروی علمی یک دانشگاه دولتی از بین می رود .
این هم برای دانشگاه و هم برای وزارت علوم نامناسب است و اگر بابی در این زمینه باز شود ، برخی دانشجویان خرسند می شوند که سوالات به دستشان می رسد ، بنابراین درس نمی خوانند .
همین مساله ضربه به علم ، دانش و پژوهش می زند و این حتی خلاف نظرات مقام معظم رهبری است .
او افزود : رهبری همیشه به گسترش علم و دانش تاکید می کنند و در واقع کسانی که این کار را انجام می دهند ، خلاف نظر ایشان عمل کرده اند و از نظر شرعی هم دچار خسران می شوند .
بنابراین باید نظارت و دقت بیشتری از سوی مسئولان دانشگاه در زمینه تخلفات به ویژه در حوزه امتحانات صورت بگیرد .
به گزارش ایلنا ، او افزود : دانشجویان و اساتید باید در وضعیت اقتصادی نامطلوب امروز برای برون رفت از این وضعیت دولت و مردم را یاری کنند .
علاوه بر این شرکت های دانش بنیان را فعال نگه دارند و بیشتر از این به تحقیقات و پژوهش بها دهند تا اقتصاد مقاوتی تحقق پیدا کند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه فرهیختگان
1397/06/31
> چند روزی است حواشی اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی باعث شده بسیاری از داوطلبان دچار سردرگمی شوند؛ مساله ای که تا به امروز با ابعاد مختلفی روبه رو شده است.
> چند روزی است حواشی اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی باعث شده بسیاری از داوطلبان دچار سردرگمی شوند؛ مساله ای که تا به امروز با ابعاد مختلفی روبه رو شده است .
در این میان پذیرفته شدگان نهایی این دوره جهت ثبت نام در دانشگاه محل قبولی طبق برنامه اعلام شده باید اقدام کنند .
طبق اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ، پرونده همه پذیرفته شدگان آزمون برای احراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقبا از طرف دفتر گزینش صلاحیت های عمومی سازمان مرکزی دانشگاه به اطلاع محل های دانشگاهی خواهد رسید .
از سوی دیگر پذیرفته شدگان باید به چند نکته مهم توجه کنند : 1 مدت سنوات تحصیلی طبق اطلاعیه ها ، سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولان سه سال است و به هیچ وجه قابل افزایش نیست .
مشمولان خدمت وظیفه عمومی لازم است براساس مقرراتی که از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام شده و همچنین مندرجات دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 سازمان سنجش آموزش کشور ، ضوابط مربوطه را رعایت کنند و وظایف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعایت آن مسئولیتی ندارد .
از جمله آنکه از زمان فراغت از تحصیل بیش از یک سال سپری نشده باشد و چنانچه بیش از یک سال از اتمام تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری شده باشد ، به موقع به خدمت اعزام شده باشند .
همچنین با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، مجوز ثبت نام اتباع خارجی مقیم متعاقب انجام تشریفات قانونی و بررسی صلاحیت های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذیرش این افراد به صورت موقت است .
2 استفاده کنندگان از سهمیه ها پذیرفته شدگانی که در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون ، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته اند ، باید هنگام ثبت نام فرم مربوط به تعهدنامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل کنند و به واحد یا مرکز دانشگاهی ارائه دهند .
بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت نام یا حین تحصیل ، واجد شرایط بودن این قبیل دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد ، دانشگاه از ادامه تحصیل آنان ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوءاستفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پیگرد قانونی آنها برای دانشگاه محفوظ خواهد ماند .
3 زمان و محل ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی همه رشته ها لازم است شخصا در روز های شنبه 31 شهریور و یکشنبه یکم مهر با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحدهای ذی ربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www .
sanjesh .
iau .
ac .
ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau .
ac .
ir درج شده است ، مراجعه کنند .
عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .
پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، پزشکی تهران ، الکترونیکی ، سنندج ، نجف آباد ، تبریز ، کرج ، قم ، قزوین ، پرند ، بروجرد ، شیراز و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحد ها مراجعه کنند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
سازمان سنجش آموزش کشور
روزنامه فرهیختگان
1397/06/31

4 مدارک لازم برای ثبت نام اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل ، اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق است) ، اصل و یک برگ فتوکپی کارت ملی ، 6 قطعه عکس 4 3 تمام رخ (برای برادران مشمول 12 قطعه) ، مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومی برادران را مشخص کند و تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته شدگان قرار داده می شود ، از جمله مدارک لازم برای ثبت نام است .
گفتنی است ، افرادی که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت نام نیستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غیبت هستند یا با غیبت به خدمت اعزام شده اند یا در برگ اعزام آنان دانشجوی اخراجی یا انصرافی یا ترک تحصیل ذکر شده است) مجاز به ثبت نام نیستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - روساي موسسه يا سازمان وابسته
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
روسای موسسه یا سازمان وابسته
وزارت علوم
کیهان
1397/06/30
> یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به طراحی و ساخت نخستین کوادکوپتر (پرنده هوشمند) با سوخت بنزین و قابلیت پرواز طولانی مدت شده است .
> یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موفق به طراحی و ساخت نخستین کوادکوپتر (پرنده هوشمند) با سوخت بنزین و قابلیت پرواز طولانی مدت شده است .
حسن حیدری ، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره بهاینکه این کوادکوپتر در نوع خود منحصر به فرد است ، ادامه داد : این مدل برای پرواز طولانی مدت طراحی شده و می تواندبرای پرواز در مسیرهای بلند مورد استفاده قرار گیرد .
وی سرکشی و پایش برای مرزبانی ، جست وجو و امداد و نجات را برخی کاربردهای این پرنده هوشمند نام برد و اضافه کرد : این محصول اولین کوادکوپتر است که با سوخت بنزین کار می کند و دارای باتری های اضطراری نیز هست .
وی خاطرنشانکرد : کواد کوپتر طراحی شدهاز سوی این شرکت مستقردر پارک علم و فناوری آذربایجان غربی هیچ گونه نمونه مشابه داخلی نداشتهو توانایی پرواز طولانی مدت ، یکی از امتیازات ویژه این محصول است .
براساساعلام روابط عمومی وزارت علوم ، حیدری درخصوص قابلیت های کوادکوپتر توضیح داد : هدایت پذیری و انجام ماموریت به صورت تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک و دستی ، قابلیت ارسال تصاویر و اطلاعات پروازی به صورت آنلاین به ایستگاه زمینی ، پرواز در بیش از 12 مد پروازی مختلف و بازگشت به خانه به صورت تمام اتوماتیک و تنها با فشردن یک دکمه در شرایط اضطراری از دیگر قابلیت های این کوادکوپتر هستند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بهار
1397/06/31
> گروه علم و فناوری : با راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، سازمان ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند که نتایج بررسیها نشان می دهد برخی از دستگاه ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و برخی هنوز به این سامانه متصل هم نشده اند .
> سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته پس از ماه ها کار مطالعاتی و تطبیقی و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات ، به بهره برداری رسید .
این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین نامه های آن طراحی و راه اندازی شد و سازمان ها و نهادها از طریق این سامانه موظف شدند تا حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند .
شما در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات داشته و پاسخ را دریافت کنید .
درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند و هم چنین اطلاعات درخواستی به صورت برخط در این سامانه منتشر خواهد شد .
فهرست سازمان های متصل شده به سامانه به شرح زیر است و سازمان های متصل به سامانه با رنگ آبی متمایز شده اند .
شهروندان پس از ثبت نام در سایت می توانند هنگام ثبت درخواست ، سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنند .
هم چنین نام هر دستگاه جهت مشاهده سایت اطلاع رسانی آن قابل انتخاب است .
دستگاه هایی که باید پاسخگو باشند دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی سازمان ها و دستگاه های دولتی و حکومتی به مردم ، از فاکتورهای رشد دولت الکترونیکی هم محسوب می شود .
همچنین نه تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی ، نیروهای مسلح ، قوای قضاییه ، مقننه ، مؤسسات و شرکت ها ، سازمان ها ، نهادهای وابسته به آن ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می شوند و هم چنین هر مؤسسه ، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است ، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند .
موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، مانند بانک ها هم شامل این قانون می شوند .
کاربران می توانند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در این لینک قابل دسترسی است ، با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود ثبت نام کنند .
کد فعال سازی به شماره همراه ارسال خواهد شد .
با استفاده از کد فعال سازی می توانند وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوند و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنند .
کاربران می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه های مختلف مربوط به آمارهای رسمی ، اطلاعات قراردادها ، ضوابط و آیین نامه ها ، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان ها ، انواع اطلاعات و آیین دسترسی ، اهداف سیاست ها و خط مشی ها ، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه موردنظر ، اسناد و مکاتبات اداری ، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه ، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند .
غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد .
کدام دستگاه ها در کمترین زمان به درخواست ها پاسخ دادند؟ طبق آخرین آمار و لیست دستگاه هایی که در وب سایت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد ، 453 دستگاه به این سامانه متصل شدند و اگرچه این لیست در حال به روزرسانی است اما هنوز دستگاه هایی هستند که به سامانه متصل نشدند و این در حالی است که مطالبه به حق از حقوق مردم است و همه سازمان ها نسبت به انتشار اطلاعات پیش دستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
بهار
1397/06/31

تا زمان تنظیم این گزارش ، از میان سازمان های پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ، وزارت جهاد کشاورزی به 56 درخواست در دو روز ، وزارت علوم به 40 درخواست در 9 روز ، سازمان ثبت احوال به 30 درخواست در 12 روز ، سازمان انرژی اتمی به 23 درخواست در هشت روز ، مرکز آمار ایران به 17 درخواست در 13 روز و سازمان ثبت احوال به 12 درخواست در چهار روز پاسخ داده اند .
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سازمان ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و درصورتی که شهروندان نسبت به پاسخ ارائه شده رضایت نداشته باشند ، می توانند از طریق حساب کاربری شان نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون ، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1397/06/31
> ایسنا : با راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، سازمان ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند که نتایج بررسیها نشان می دهد برخی از دستگاه ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و برخی هنوز به این سامانه متصل هم نشده اند .
> کدام دستگاه ها سریع ترین پاسخگویی را دارند؟ ایسنا : با راه اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، سازمان ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند که نتایج بررسیها نشان می دهد برخی از دستگاه ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و برخی هنوز به این سامانه متصل هم نشده اند .
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته پس از ماه ها کار مطالعاتی و تطبیقی و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات ، به بهره برداری رسید .
این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین نامه های آن طراحی و راه اندازی شد و سازمان ها و نهادها از طریق این سامانه موظف شدند تا حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند .
شما در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات داشته و پاسخ را دریافت کنید .
درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند و هم چنین اطلاعات درخواستی به صورت برخط در این سامانه منتشر خواهد شد .
فهرست سازمان های متصل شده به سامانه به شرح زیر است و سازمان های متصل به سامانه با رنگ آبی متمایز شده اند .
شهروندان پس از ثبت نام در سایت می توانند هنگام ثبت درخواست ، سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنند .
هم چنین نام هر دستگاه جهت مشاهده سایت اطلاع رسانی آن قابل انتخاب است .
دستگاه هایی که باید پاسخگو باشند دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی سازمان ها و دستگاه های دولتی و حکومتی به مردم ، از فاکتورهای رشد دولت الکترونیکی هم محسوب می شود .
همچنین نه تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی ، نیروهای مسلح ، قوای قضاییه ، مقننه ، مؤسسات و شرکت ها ، سازمان ها ، نهادهای وابسته به آن ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می شوند و هم چنین هر مؤسسه ، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است ، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند .
موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی ، مانند بانک ها هم شامل این قانون می شوند .
کاربران می توانند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در این لینک قابل دسترسی است ، با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود ثبت نام کنند .
کد فعال سازی به شماره همراه ارسال خواهد شد .
با استفاده از کد فعال سازی می توانند وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوند و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنند .
کاربران می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه های مختلف مربوط به آمارهای رسمی ، اطلاعات قراردادها ، ضوابط و آیین نامه ها ، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان ها ، انواع اطلاعات و آیین دسترسی ، اهداف سیاست ها و خط مشی ها ، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه موردنظر ، اسناد و مکاتبات اداری ، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه ، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند .
غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد .
1
گزیده اخبار و رویدادها - اخبار وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
اخبار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم
دنیای اقتصاد
1397/06/31

کدام دستگاه ها در کمترین زمان به درخواست ها پاسخ دادند؟ طبق آخرین آمار و لیست دستگاه هایی که در وب سایت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد ، 453 دستگاه به این سامانه متصل شدند و اگرچه این لیست در حال به روزرسانی است اما هنوز دستگاه هایی هستند که به سامانه متصل نشدند و این در حالی است که مطالبه به حق از حقوق مردم است و همه سازمان ها نسبت به انتشار اطلاعات پیش دستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند .
تا زمان تنظیم این گزارش ، از میان سازمان های پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ، وزارت جهاد کشاورزی به 56 درخواست در دو روز ، وزارت علوم به 40 درخواست در 9 روز ، سازمان ثبت احوال به 30 درخواست در 12 روز ، سازمان انرژی اتمی به 23 درخواست در هشت روز ، مرکز آمار ایران به 17 درخواست در 13 روز و سازمان ثبت احوال به 12 درخواست در چهار روز پاسخ داده اند .
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سازمان ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و درصورتی که شهروندان نسبت به پاسخ ارائه شده رضایت نداشته باشند ، می توانند از طریق حساب کاربری شان نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون ، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد .
کلمات کلیدی : جامعه دولت سازمان انرژی اتمی مرکز آمار ایران وزارت جهاد کشاورزی.
1
فهرست