نمایش خبر
مهر
11:39
> پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن2» که حاصل تلاش علمی گروه قرآن پژوهی است را روانه بازار نشر کرد .
> به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب «علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن2» که حاصل تلاش علمی حسن خرقانی در گروه قرآن پژوهی است ، در آخرین روزهای شهریور سال جاری روانه بازار نشر شد .
قرآن کریم به عنوان معجزۀ الهی سخن ، زیبایی ها و ظرافتهای بسیاری را در بر دارد که توجه به آنها زمینۀ شناخت بهتر و بهرمندی بیشتر از قرآن را فراهم می آورد .
نوشتۀ حاضر دومین بخش از «علوم بلاغی و زیبایی شناختیِ قرآن» است و زیبایی های ادبی قرآن را با تکیه بر دانش بدیع در قالبی نوین ، می­ شناساند .
در این کتاب با زیبایی های آوایی قرآن و تناسب لفظ و معنا در موسیقی آن ، و گونه­ های مختلف همگونی واژگانی ، در سطوح لفظی و معنایی آشنا می شویم .
همچنین به فواصل آیات که مهمترین جلوۀ ادبی قرآن است و وجوه زیباشناختی و معنایی بسیاری را در بر دارد و تکرارهای هنری در قرآن با کارکردهای بلاغی و زیباشناختی آن پرداخته شده است .
برخی دیگر از آرایه ها به چگونگی ، ترتیب و تفصیل مطالب مربوط است .
تضادها و تقابل های ادبی در قرآن و نیز ایهام و آرایه های ایهام آمیز ، گوشه ای دیگر از بلاغت قرآن را تشکیل می دهند .
در پایان نیز اشاره ای به بلاغت خاص قصه در قرآن شده است .
از ویژگی های مهم کتاب ، نمونه های فراوان قرآنی و بهره گیری گسترده از آثار تفسیری و بلاغی است .
این اثر با حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی کشور تدوین و به عنوان منبع آموزشی درس علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن(2) رشته علوم قرآن و حدیث معرفی شده است .