نمایش خبر
مهر
12:04
> کارشناسان مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم در شهریور ماه از 18 موسسه و مرکز آموزش عالی در چهار استان کردستان ، کرمانشاه ، آذربایجان غربی ، و مرکزی بازدید کردند .
> به گزارش خبرنگار مهر ، کارشناسان مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم در شهریورماه سال 98 با حضور در استانهای کردستان ، کرمانشاه ، آذربایجان غربی ، و مرکزی از 18 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی و مرکز علمی کاربردی بازدید کرده و در جریان روند فعالیت ها و مسائل این مراکز قرار گرفتند .
فهرست مراکز آموزشی که مورد بازدید قرار گرفته اند به شرح زیر است : گروه بازدید کننده استان محل بازدید مرکزنظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی کردستان مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی توسعه دانش مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ماد مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ایرانمهر قروه مرکز علمی کاربردی قروه مرکز علمی کاربردی جهاد سنندج کرمانشاه مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی شهید رضایی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی زاگرس مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کبیر غرب آذربایجان غربی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی صبا مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آیین کمال مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علم و فن مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی معراج مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آذرآبادگان مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی ارومی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی آفاق مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی میعاد مرکزی مرکز علمی کاربردی آلومینیوم اراک براساس این گزارش از مجموعه 18 موسسه و مرکز آموزش عالی مذکور ، 15 موسسه آموزش عالی بازید شده موسسه غیرانتفاعی و 3 مرکز آموزش عالی مربوط به علمی و کاربردی ها بوده است .
ساماندهی آموزش عالی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن آغاز شده است .
با توجه به گسترش وسیع آموزش عالی و وجود حساسیت ها در این خصوص ، انجام نظارت و ارزیابی در همه برنامه های در حال اجرا در دانشگاه ها ، جهت ارتقای کیفیت بسیار مهم است .
همچنین برای ارتقای استانداردهای موجود در دانشگاه ها به نتایج ارزیابی هیئت های نظارت و ارزیابی استانی نیاز است .