نمایش خبر
پانا نیوز
18:38
> تهران (پانا) تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به امضا رسید.
> تهران (پانا) تفاهم نامه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به امضا رسید .
به گزارش اداره کل روابط عمومی ، مهارت آموزی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط دانشگاه فنی حرفه ای ، آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فنی حرفه ای و استفاده از ظرفیت های دو طرف در بخش های آزمایشگاهی ، کتابخانه ، رفاهی ، اعضای هیأت علمی بالاخص برای دانشجویان و مهمانان بین المللی از جمله محورهای این تفاهم نام ذکر شده است .
بنابراین گزارش ، در مراسم امضاء این تفاهم نامه که در حاشیه نشست رؤسای دانشگاه ها ، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی کشور روز یکشنبه 24 شهریورماه 1398 در تهران صورت پذیرفت ، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اهمیت امضاء این تفاهم نامه را از یک سو ، همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه فنی و حرفه ای در امور مربوط به فارسی آموزی و گسترش و دیپلماسی علمی دانست و از سوی دیگر ظرفیت های دانشگاه فنی و حرفه ای را بستری مناسب برای مهارت آموزی دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد تلقی کرد .
دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای نیز با تمجید از موفقیت های روزافزون دانشگاه فردوسی مشهد در امور بین الملل همکاری دو دانشگاه را باعث هم افزایی دو طرف در خصوص همکاری های علمی بین المللی قلمداد کرد .
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فنی و حرفه ای کشور.