نمایش خبر
ایکنا
16:59
> گروه اجتماعی : جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان از حمایت از پایانامه هیا دانشجویی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان به منظور فرهنگ سازی در این راستا خبر داد .
> به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از کردستان ، علی خداویسی ، جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان در نشست انعقاد تفاهمنامه با جهاددانشگاهی که امروز ، 10 دی ماه در سالن جلسات جهاد برگزار شد ، اظهار کرد : با توجه به اینکه سیاست اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر پیشگیری قرار دارد ، در این راستا این کمیسیون 70 درصد توان خود را بر روی اقدامات پیشگیرانه فرهنگی قرار داده است .
وی افزود : در این راستا اقدام به تخصیص بودجهای جهت حمایت از پایانامه ها و مقالاتی قرار داده که در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز باشند .
خداویسی عنوان کرد : در حال حاضر ستاد مرکزی 110 عنوان مقاله و پایان نامه را در باین بخش اعلام کرده که در سایت www .
epe .
ir قرار دارد و دانشجویان و اساتید و .
می توانند به بررسی طرح ها ، موضوعی را انتخاب و در قالب پروپزال به کمیسیون تحویل دهند که بعد از تأیید ان از سوی ستاد مرکزی بودجهای جهت این موضوع اختصاص مییابد .
وی انجام کار فرهنگی در بحث مبارزه با قاچاق کالا را حائز اهمیت دانست و اعلام کردد : امروز کشورهای توسعهیافته به این نتیجه رسیدن که کار فرهنگی باید در رأس امورفعالیت هایشان قرار گیرد .
خداویسی با اشاره به اینکه توسعه داری دو بُعد اقتصادی و اجتماعی است ، اعلام کرد : در بُعد اقتصادی بحث مالی مد نظر است که اگر مباحث بعد اقتصادی و مالی فراهم شود ، رفاه را باخود به همراه خواهد داشت .
وی بُعد دوم توسعه را اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد : اگر بُعد اجتماعی و فرهنگی به منصه ظهور برسد ، رضایت را به همراه خواهد داشت و داشتن رضایت و رفاه زمینهساز توسعه یک جامعه و سعادت است .
جانشین دبیر کمیسیون قاچاق کالا استان کردستان بیان کرد : بیشترین مباحث و معضلات جامعه در نتیجه مباحث فرهنگی روی میدهد که شاید روی آن کار نشده است ، در این راستا انتظار از دستگاههای فرهنگی بیشتر از اینهاست .
وی با اشاره به انعقاد چندین تفاهمنامه با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان طی ماههای اخیر یادآور شد : این تفاهمنامه با جهاددانشگاهی که یک پتانسیل بسیار قوی در بحث کارهای فرهنگی و اجتماعی است ، نیز امروز منعقد شد تا بتوان کارهای فرهنگی بیشتری را در این زمینه تولید کرد .