نمایش خبر
فرارو
10:02
> مجید دری دانشجوی ستاره داری است که از 10 سال پیش از حق تحصیل به صورت غیرقانونی محروم شده است .
> مجید دری دانشجوی ستارهداری است که از 10 سال پیش از حق تحصیل به صورت غیرقانونی محروم شده است .
به گزارش خبرآنلاین ، جدیدترین واکنش به بحث دانشجویان ستارهدار مربوط به اظهارنظر منصور غلامی وزیر علوم است که گفته بود دانشجوی ستارهدار به معنایی که وجود دارد ، نداریم .
در ادامه این واکنش دو دانشجوی ستارهدار دانشگاه علامه به وزارت علوم رفتند تا به غلامی بگوند 10 سال است که از تحصیل محروم هستیم و ستارهداریم .
مجید دری یکی از این دانشجویان بود که در نهایت از غلامی قول پیگیری گرفت تا به دانشگاه بازگردد .
این در حالی است که این دو تنها نمونهای از دانشجویان ستارهداری هستند که به صورت غیرقانونی از حق تحصیل محروم شدهاند .
مجید دری ورودی سال 84 دانشگاه علامه ، یکی از دانشجویان ستارهداری است که تا سال 86 فعالیت دانشجویی داشته و درباره روند ستارهدار شدنش به خبرآنلاین میگوید : به ما گفتند انجمنهای اسلامی یا باید اساسنامه داشته باشد یا شما را حذف میکنیم .
در نهایت تمام تلاششان این بود که اساسنامهای مطابق منویات خودشان ایجاد شود که ما مقاومت کردیم و گفتیم باید بدون دخالت کوچکترین فرد مسئولی این انتخابات برگزار شود و آن انتخابات ، آخرین انتخابات انجمن اسلامی بود که در دانشگاهها برگزار شد .
در سال 87 هم پلمب شد و دیگر اثری از انجمنهای اسلامی پیدا نشد و انسجام قبل از بین رفت .
این دانشجوی ستارهدار در سال 86 در روند این مخالفتها ، 4 ترم از تحصیل محروم شد و تعداد دیگری دانشجو نیز مثل او تعلیق شدند؛ تعداد آنها در دانشگاه علامه به 50 نفر رسید : تا سال 88 اجازه ورود به دانشگاه هم نداشتیم و بعد هم بازداشت شدم .
5 سال در فضای دانشگاهی نبودم و به صورت شفاهی گفته بودند که اخراج شدم و دلیل آن را غیبت غیرموجه میدانستند .
بدون حضور من حکم اخراج داده بودند و پیگیریهای من نتیجهای نداشت .
حتی در سال 94 و 95 هم مانع ورود من به دانشگاه میشدند با وجود اینکه دولت و وزیر و رئیس دانشگاه تغییر کرده بودند .
او درباره روند پیگیریهای طولانیمدتش میگوید : این روند ادامه پیدا کرد و من هم مدارا کردم و بسیاری از مسئولان را دیدم .
دانشگاه پیام نور هم نتوانستم بروم چون ریز نمرات میخواستند و من هیچ مدرکی نداشتم .
در دانشگاه آزاد هم چون پروندهام در دانشگاه علامه باز بود نمیتوانستم شرکت کنم .
این پیگیری تا جایی پیش رفت که غلامی وزیر جدید علوم در مصاحبهای اعلام کرد دانشجوی ستارهدار به معنایی که میگویند نداریم ! دری هم در اعتراض به این حرف به وزارت علوم رفته و برای سه روز تحصن کرده تا بگوید من دانشجوی ستارهداری هستم که ده سال است حق تحصیل ندارم .
من جلوی وزارت علوم تحصن کردم و وزیر به دیدار من نیامد .
معاون آموزشی هم گفت دست ما نیست و نهاد دیگری غیر از وزارت علوم بر پرونده شما دست دارد .
من هم گفتم کتبی به من بگویید کدام نهاد مخالف بازگشت من به دانشگاه است که بدانم با چه کسی طرف هستم .