نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور صبح روز گذشته در اعتراض به قطع همکاری این دانشگاه با 120 نفر از اعضای هیات علمی تا پایان شهریورماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند.
> تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور صبح روز گذشته در اعتراض به قطع همکاری این دانشگاه با 120 نفر از اعضای هیات علمی تا پایان شهریورماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند .
این اعتراض پس آن شکل گرفت که دانشگاه پیام نور نامه تسویه حساب برخی اعضای هیات علمی این دانشگاه تا آخر شهریورماه سال جاری را به استان های محل خدمت آنها ارسال کرده است .
یکی از اعضای هیات علمی معترض دانشگاه پیام نور می گوید : «برای 120 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه حکم تسویه حساب صادر کرده اند و این اعضا تا پایان شهریورماه باید تسویه کنند در حالی که علت های اعلام شده از سوی دانشگاه اصلا منطقی و قانونی نیست و برای ترم جدید نیز درسی برای این اعضای هیات علمی تعیین نکرده اند ، درواقع 120 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور را به بهانه هایی مانند معدل پایین ، محل اخذ مدرک در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی ، امتیاز پایین پژوهشی و .
اخراج کرده اند .
» به گفته معترضان ، هنوز هیچ یک از مسئولان دانشگاه پیام نور پاسخی مبنی بر دلیل تسویه حساب آنها تا پایان شهریورماه ارائه نداده است .