نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> محمود نیلی احمدآبادی درباره عدم جذب 22 نفر از بورسیه ها طبق اعلام دیوان عدالت اداری گفت : «در حال حاضر دراین باره حضور ذهن ندارم ، اما اگر کسی بورسیه هم شود دانشگاه تهران تعهد استخدام ندارد.
> محمود نیلی احمدآبادی درباره عدم جذب 22 نفر از بورسیه ها طبق اعلام دیوان عدالت اداری گفت : «در حال حاضر دراین باره حضور ذهن ندارم ، اما اگر کسی بورسیه هم شود دانشگاه تهران تعهد استخدام ندارد .
» رئیس دانشگاه تهران ادامه داد : «اگر کسی بورسیه شود باید به گروه مراجعه کند ، اگر تحصیلات ، کیفیت تحصیلات و موضوع تحصیل وی متناسب با نیاز دانشگاه باشد ، جذب می شود ولی اگر مواردی را که مطرح شد نداشته باشد ، جذب نمی شود .
» دیوان عدالت اداری اخیرا اعلام کرد بود تا پایان سال 1396 تعداد 328 فقره دادخواست با موضوع اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته شدگان بورسیه به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است که از مجموع 328 شکایت واصله تا پایان سال 1396 ، 72 فقره شکایت وارد تشخیص داده شد که وزارت علوم و دانشگاه های طرف شکایت باید براساس احکام صادره اقدام مقتضی را انجام دهند و 256 فقره شکایت غیروارد تشخیص داده شد .
همچنین از 72 مورد شکایت که وارد تشخیص داده شده است ، 22 فقره شکایت مربوط به دانشگاه های تهران و بقیه مربوط به سایر دانشگاه های کشور بوده است .