نمایش خبر
روزنامه ایران
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور 13 دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد .
> رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور 13 دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد .
محمود فتوحی فیروزآباد ، درباره تعامل با دانشگاه های دیگر برای تشکیل این کمیته به ایلنا گفت : 13 دانشگاه برتر کشور تصمیم گرفتند کارگروه های مختلفی را در زمینه هایی که مورد نیاز فعلی کشور است ، تشکیل بدهند .
در واقع از این طریق دانشگاه های مختلف می توانند با هم در این چندخوشه و چند موضوع مختلف همکاری کنند ، البته دانشگاه صنعتی شریف هم پیگیر است تا این کار را انجام دهد .
وی با اشاره به تحلیل خود از شرایط موجود کشور گفت : کشور در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته و اکنون برای حل مشکلات باید با هم همکاری کنیم .
بالطبع در این میان یکی از ارگان هایی که برای برون رفت از این شرایط بسیار می تواند مؤثر و در عین حال کمک کننده باشد ، دانشگاه ها هستند .
در همین زمینه یک کمیته را تشکیل دادیم تا بتواند نظرات راهگشا و راهکارهای مختلفی در ارتباط با مسائل صنعت و همچنین مسائل مدیریتی و اقتصادی به دولت ارائه دهد .
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه جو ناامیدی در سطح کشور حاکم شده و باید برای رفع آن برنامه ریزی شود ، گفت : این جو ناامیدی در بخش های مختلف جامعه و حتی در دانشگاه هم تا حد کمی وجود دارد ، اما امیدواریم که بتوان با کمک این نوع کمیته ها و همکاری ها مشکلات را مرتفع کرد تا بتوانیم سال تحصیلی را با شادابی ، تلاش و کوشش هرچه بیشتر از طریق دانشجویان و استادان شروع کنیم .