نمایش خبر
آرمان امروز
> تشکیل کمیته ای از 13 دانشگاه برتر ایلنا : رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور 13 دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد .
> تشکیل کمیته ای از 13 دانشگاه برتر ایلنا : رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیته ای با حضور 13 دانشگاه برتر برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد .
فتوحی فیروزآباد با توضیح درباره جزئیات این کمیته بیان کرد : بنده هفته گذشته طرح تشکیل این کمیته را در هیات رئیسه دانشگاه مطرح کردم و در حال حاضر این کمیته در شرف تشکیل است .
ضمن اینکه از دانشکده های مهندسی مان و همان طور دانشکده های مدیریت و اقتصاد نیز در این کمیته حضور دارند ، زیرا این دانشکده ها بیشتر می توانند در مسائل اجتماعی کمک کنند .