نمایش خبر
آرمان امروز
> تجمع اعضای هیات علمی پیام نور شنیده شد که صبح دیروز تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور در اعتراض به حکم دانشگاه مبنی بر تسویه حساب اعضای هیات علمی مذکور تا پایان شهریورماه ، مقابل سازمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردند .
یکی از اعضای هیات علمی معترض دانشگاه پیام نور گفت : برای 120نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه حکم تسویه حساب صادر کرده اند و این اعضا تا پایان شهریورماه باید تسویه کنند .
وی ادامه داد : برای ترم جدید نیز درسی برای این اعضای هیات علمی تعیین نکرده اند؛ درواقع 120نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور را به بهانه هایی مانند معدل پایین ، محل اخذ مدرک در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی ، امتیاز پایین پژوهشی و .
اخراج کرده اند .