نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> حسین سیمایی صراف ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در مراسم تودیع و معارف رئیس جدید دانشگاه حضرت معصومه(س) قم گفت : «آمارها نشان می دهد که متقاضیان زیادی برای دانشگاه های تک جنسیتی وجود دارد.
> حسین سیمایی صراف ، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در مراسم تودیع و معارف رئیس جدید دانشگاه حضرت معصومه(س) قم گفت : «آمارها نشان می دهد که متقاضیان زیادی برای دانشگاه های تک جنسیتی وجود دارد .
» او ادامه داد : «دانشگاه های تک جنسیتی نه فقط در کشور ما ، بلکه در بسیاری از کشورهای غربی نیز وجود دارد و باید در کشور اسلامی با انگیزه بیشتری مورد توجه قرار گیرد .
» سیمایی صراف در ادامه ، تاریخچه آموزش عالی در کشور و کمبود نیروی متخصص در دوران قبل از انقلاب را مورد توجه قرار داد و گفت : «پس از انقلاب اسلامی این کمبود مرتفع شد تا جایی که در حال حاضر در برخی بخش ها از لحاظ کمی مازاد نیروی انسانی متخصص و از لحاظ کیفی مازاد تخصص را شاهد هستیم .
» سیمایی صراف اضافه کرد : «این غنا در نیروی متخصص ایجاب می کند که آموزش عالی کشور پا را فراتر از حوزه آموزش نهاده و به سوی توسعه دانشگاه های کارآفرین حرکت کند . »