نمایش خبر
آرمان امروز
> حصارکشی دانشگاه شهیدبهشتی شنیده شد که رئیس دانشگاه شهیدبهشتی گفت : با کمک شهرداری و استانداری موضوع حصار کشی زمین های غرب دانشگاه اجرا خواهد شد .
> حصارکشی دانشگاه شهیدبهشتی شنیده شد که رئیس دانشگاه شهیدبهشتی گفت : با کمک شهرداری و استانداری موضوع حصار کشی زمین های غرب دانشگاه اجرا خواهد شد .
حسن صدوق گفت : بخشی از دانشگاه شهیدبهشتی حصار ندارد و به دلیل اینکه زمین های این بخش شیب دارد برای افزایش مسائل امنیتی قرار است با همکاری شهرداری و استانداری این زمین ها حصار کشی شود .
وی افزود : زمان حصار کشی قسمت غربی دانشگاه هنوز مشخص نشده و قرار است بودجه لازم تامین شود .
رئیس دانشگاه شهید بهشتی درخصوص موضوع ترافیک اطراف دانشگاه شهیدبهشتی نیز تاکید کرد : با شورای شهر تهران جلسه داشتیم و قرار است پروژه هایی را برای رفع این مشکل اجرایی کنند .
وی تاکید کرد : قرار است ایستگاه مترو نیز در نزدیکی دانشگاه احداث شود .