نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> ایلنا : رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت : چون دادگاه ها بدوی بوده و احکام دانشجویان قطعی نیست ، از نظر ما محدودیتی برای ادامه تحصیل شان محدویتی وجود ندارد .
> آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی ایلنا : رئیس دانشگاه تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت : چون دادگاه ها بدوی بوده و احکام دانشجویان قطعی نیست ، از نظر ما محدودیتی برای ادامه تحصیل شان محدویتی وجود ندارد .
محمود نیلی احمدآبادی درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران در آستانه سال تحصیلی جدید گفت : با دادگستری ، قوه قضاییه ، نهادهای امنیتی و وزارت علوم به شدت مساله را دنبال می کنیم تا باعث شود ، تجدیدنظر واقعی روی این احکام سنگین در دادگاه تجدیدنظر صورت بگیرد ، در این صورت و امکان پذیر بودن این امر امیدواریم همه تبرئه شوند ، در غیر اینصورت امید داریم که دانشجویان با حداقل احکام و بیشتر با احکام تعلیقی مواجه شوند .
نیلی با اشاره به اینکه باید به دانشجویان فرصت خطاکردن داد ، گفت : معتقدیم اگر هم دانشجویان اشتباهی کرده اند ، ناشی از شرایط عمومی اجتماع و ناشی از جوانی آنان بوده است .
باید به دانشجویان فرصت خطا کردن را بدهیم و امیدواریم در احکام بدوی حتما تجدیدنظر جدی رخ بدهد .
احکام دانشجویان قطعی نیست از نظر ما محدودیتی برای ادامه تحصیل شان وجود ندارد رئیس دانشگاه تهران در خصوص تعیین تکلیف دانشجویان تا پایان شهریور و نیز تحصیل این افراد گفت : چون دادگاه ها بدوی بوده و احکام دانشجویان قطعی نیست ، آنان درس شان را می خوانند ، به هر حال از نظر ما برای ادامه تحصیل شان محدویتی وجود ندارد .
گفته شده که تا پایان شهریور وضعیت دانشجویان تعیین تکلیف می شود ، اما در اختیار ما نیست ، بلکه در اختیار دادگاه ها است .
دادگاه ها هم مسائل خودشان را دارند ما هم امیدواریم تا شهریور نهایی شود و نتایج دادگاه هم خوب باشد .
برگزاری جلسه با دانشگا های سطح یک برای آسیب شناسی وضعیت اقتصادی آسیب ها مطرح و راه حل ها ارائه شده است او همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای آسیب شناسی وضعیت اقتصادی جامعه گفت : چندین جلسه با اساتید دانشگاه های سطح یک داشته ایم و مطالبی در این زمینه ارائه و جمع بندی کردیم .
در این جلسات آسیب ها مطرح و راه حل ها ارائه شد .
در این راستا دانشگاه اقتصاد نیز در این زمینه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است .
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد : جلسه دیگری را خواهیم داشت که سومین جلسه و در ادامه جلسات قبلی است .
اساتید اقتصادی دانشگاه های مختلف و همچنین مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم در جلسات ما حضور دارند .
او با اشاره به اینکه بحث های مربوط به آسیب های اجتماعی هم در این جلسات مطرح می شود و راهکارهای مورد نظر را ارائه می دهیم ، گفت : البته مسائلی که اکنون در جامعه مطرح است ، پیچیده تر از حوزه اقتصاد است؛ یعنی بحث های سیاسی ، اجتماعی و .
نیز در این راستا وجود دارند .
از همین رو ما سعی داریم ، سایر بخش ها و حوزه ها را هم در این جلسات وارد کنیم .
کلمات کلیدی : اقتصاد دانشگاه تهران سازمان برنامه و بودجه قوه قضاییه وزارت علوم.