نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> پنجمین همایش دانشجویی فلسفه همزمان با روز جهانی فلسفه 30 آبان از سوی گروه و انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فلسفه کشور برگزار می شود.
> پنجمین همایش دانشجویی فلسفه همزمان با روز جهانی فلسفه 30 آبان از سوی گروه و انجمن علمی دانشجویی فلسفه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فلسفه کشور برگزار می شود .
علاقه مندان می توانند مقالات خود را به منظور ارزیابی به spc .
tmu@gmail .
com ارسال کنند .
مهلت ارسال مقالات تا 10 آبان است و این تاریخ تمدید نخواهد شد .