نمایش خبر
> همدان رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی گفت : گردشگری در اسلام حق است و باید قوانین فقهی در این زمینه تدوین شود .
> به گزارش خبر نگار قدس آنلاین ؛ دکتر حاجی رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اظهار کرد : گردشگری مذهبی از ادبیات علمی خوبی برخوردار نیست و وظیفهداریم که به لحاظ علمی غنی کنیم .
واگر از ماهیت علمی برخوردار باشد غنی خواهد بود .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی با ارائه تعریفی از گردشگری گفت : ارکان تشکیل دهنده گردشگری کوچ و مهاجرت است و می تواند درون وطنی و برون وطنی باشد .
وی ادامه داد : گردشگری را از یک منظر حقیقی و منظر دیگر مجازی قرار دهیم و خیلی خوب است که به سمت گردشگری مجازی برویم که با کمک شبکه های اجتماعی موثر است .
حاجی بیان کرد : گردشگری مذهبی می تواند بازدید از مکان مذهبی ، سرکت در مراسم مذهبی و یا حضور در کناریک فرد مذهبی باشد که امروز به عنوان صنعت پ بازده و دارای آثار بسباری است که در همه کشورها به آن توجه می شود .
وی با بیان اینکه گردشگری مذهبی میتواند موضوع احکام خمسه باشد ، تاکید کرد : حج برای افرادی که دارای تمکن مالی هستند واجب بوده و برخی مستحب و بعضی نیز مباح هستند البته گردشگری حرام هم وجود دارد .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی بیان کرد : در فقه اسلامی قواعدی داریم که مسلمانان را تحدید می کند که برای مثال نباید اقدامی شود که غیر مسلمانتن از مسلمانان متنفر شوند .
وی ادامه داد : رفتار و سلوک ما باید به گونه ای باشد که باعث جذب به اسلام شود .
حاجی با اشاره به قاعده نفی سبیل اضافه کرد : می توان به فقه نو یعنی فقه گردشگری دست یافت .
وی بیان کرد : گردشگری برای انسان حق است و باید به آن توجه شود و انسان حق به دینداری دارد که در این صورت گردشگری نیز حق می شود .
وی ادامه داد : دولت ها وظیفه دارند از آثار تاریخی حفاظت کنند و تخریب آثار تاریخی سوریه توسط داعش از بین بردن حقوق انسانی است .
رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی تاکید کرد : باید امنیت گردشگران در تمام ابعاد رعایت شود و مجموعه قوانین که با همبستگی کشورهای مسلمان تدوین شود .
وی افزود : امروز به جای قوانین حقوقی باید دنبال قواعد اخلاقی باشیم که در توسعه گردشگری مذهبی موثر است .
انتهای پیام/.