نمایش خبر
مجلس نیوز
14:06
> عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مجوز 1300نفر از واجدین شرایط برای استخدام در دانشگاه فنی وحرفه ای صادر شده ، از قول وزیر علوم و رئیس دانشگاه فنی وحرفه ای نیز برای حل مشکل استخدام حق التدریسان خبر داد .
> محمد دامادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره برخی از مشکلات اساتید ، حقالتدریسان و دانشجویان دانشگاههای فنیوحرفهای ، عدم ساماندهی آنها و وضعیت نامناسب تجهیزات و امکانات این دانشگاهها ، گفت : با وجود آنکه ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور بر ساماندهی مربیان حقالتدریسی دانشگاههای فنیوحرفهای تاکید دارد اما بسیاری از حقالتدریسان این دانشگاه نسبت به وضعیت فعلی خود معترض هستند .
مجوز 1300نفر از واجدین شرایط برای استخدام در دانشگاه فنی و حرفهای صادر شده نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق گزارش وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری مجوز 1300 نفر از واجدین شرایط برای استخدام صادر شده است ، افزود : متاسفانه برخی حقالتدریسان این دانشگاه برای آزمون استخدامی سال جاری ثبت نام کردهاند اما به دلیل آنکه حقالتدریس بوده و به صورت ثابت و دائم تدریس نداشته یا در مقطعی با این کار فاصله گرفتهاند آنها را جزء واجدین شرایط استخدام ندانسته و امکان جذب به آنها نمیدهند که این کار منصفانه نیست .
قول وزیر علوم و رئیس دانشگاه فنی وحرفهای برای حل مشکل استخدام حقالتدریسان وی با اشاره به صحبتهای خود با وزیر علوم و رئیس دانشگاه فنی وحرفهای و قول آنها برای حل مشکل این افراد ، توضیح داد : طبق قانون افرادی که پیش از سال 90 تدریس میکردند و شرایط استخدام را دارا هستند باید با تائید هیات امناء استخدام شوند .
دامادی با بیان اینکه مجوز 1300نفر از واجدین شرایط برای استخدام در دانشگاه فنیوحرفهای صادر شده از قول وزیر علوم و رئیس دانشگاه فنی وحرفهای برای حل مشکل استخدام حقالتدریسان خبر داد .
تاکنون استخدام 400 نفر در دانشگاههای فنی و حرفهای قطعی شده/دغدغه پرداخت مطالبات بازنشستگان دامادی با اشاره به اینکه رئیس دانشگاه فنی و حرفهای خبر از قطعی شدن استخدام 400 نفر را تاکنون داده است ، به برخی از مشکلات دانشگاه فنی و حرفهای در حوزه اعتبارات اشاره کرد و افزود : از آنجایی که ردیف بودجه دانشگاه فنی و حرفهای علیرغم گذشت چندین سال جدایی این دانشگاه از وزارت آموزش و پرورش همچنان در فصل بودجه این وزارتخانه قرار دارد پرداخت مطالبات بازنشستگان به دغدغه و مشکل عمیق تبدیل شده است .
ضرورت فرصتهای مطالعاتی اساتید با شرکتهای دانشبنیان عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین حمایت وزارت علوم از مسئولان دانشگاه فنی و حرفهای برای تدوین آییننامه ارتقای اساتید متناسب با شرایط دانشگاه و تسهیل برای ایجاد فرصتهای مطالعاتی اساتید با شرکتهای دانشبنیان و سایر نهادهایی که سبب ارتقای سطح علمی و مهارتی آنها میشود را ضروری دانست . /