نمایش خبر
همشهری آنلاین
19:30
> اجتماع آموزش همشهری آنلاین : معاون پژوهشی وزیر علوم گفت : برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی که از ابتدای سال 98 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند ، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است .
> شرط جدید برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی اجتماع>آموزش همشهری آنلاین : معاون پژوهشی وزیر علوم گفت : برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی که از ابتدای سال 98 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز می کنند ، گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت الزامی است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم ، مسعود برومند از ابلاغ شیوهنامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت خبر داد و گفت : این شیوهنامه در راستای برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه یا پژوهشگاهها با بخشهای جامعه و صنعت در تمامی حوزههای علمی و عملیاتیسازی یافتههای اعضای هیات علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه تدوین شده است .
معاون پژوهشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد : فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندیها و مهارتهای آنها در کسب دانش بومی و انتقال یافتههای پژوهشی به جامعه فراهم میسازد .
برومند تاکید کرد : مطابق با این شیوهنامه ، در زمان فرصت مطالعاتی ، عضو هیات علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخشهای صنعتی ، اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، خدماتی و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشتههای فعال موسسه حضور پیدا میکند .
وی عنوان کرد : به منظور حفظ انسجام و جلوگیری از بروز مشکل در وظایف واحدهای سازمانی در موسسه باید ظرفیت اعزام اعضای هیات علمی به گونهای تعیین شود که خللی به وظایف آموزشی و پژوهشی موسسه وارد نشود .
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه این شیوهنامه از ابتدای سال 98 لازمالاجراست ، افزود : بر اساس بندهای «د» ماده 12 و 14 آییننامه استخدامی برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی که از ابتدای سال 98 دوره پیمانی یا رسمی آزمایشی را آغاز میکنند گذراندن فرصت مطالعاتی درجامعه و صنعت الزامی است .
برومند خاطرنشان کرد : بر اساس این شیوهنامه دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیات علمی در دوره پیمانی دست کم 6 ماه تمام وقت یا 12 ماه نیمه وقت و در دوره رسمی آزمایشی 3 ماه تمام وقت یا 6 ماه نیمه وقت است .