نمایش خبر
همشهری آنلاین
20:06
> اجتماع آموزش همشهری آنلاین : رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : با وجود مشکلات ارزی و وقفه ایجاد شده؛ اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت .
> تکذیب توقف کامل فرصت های مطالعاتی دانشجویان دکتری | اعزام ها ادامه دارد اجتماع>آموزش همشهری آنلاین : رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : با وجود مشکلات ارزی و وقفه ایجاد شده؛ اعزام برای فرصت های تحقیقاتی دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت .
به گزارش مهر ، مجتبی صدیقی با تشریح وضعیت دورههای کوتاه مدت فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری تاکید کرد : با وجود مشکلات ارزی و وقفه ایجاد شده ، اعزام برای فرصتهای تحقیقات دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت .
وی به جایگزینی این دورهها به جای اعزام برای بورس کامل خارج به عنوان سیاست اصولی و قطعی وزارت علوم اشاره و تأکید کرد : از طریق این دورههای 6 ماهه ، بخشی از پژوهش رسالههای دکتری با هماهنگی استادان راهنمای داخل و خارج در یکی از دانشگاههای معتبر خارج صورت میگیرد .
رئیس سازمان امور دانشجویان افزود : این دورهها به ویژه در پروژههایی با تحقیقات کاربردی که به تجهیزات خاصی نیاز دارند مورد استقبال وسیع دانشجویان دکتری و استادان آنها قرار گرفته است .
به همین منظور در سالهای اخیر ، با تلاش وزارت علوم ، آمار اعزام برای این دورههای کوتاه مدت به طور قابل توجهی افزایش یافته است .
وی گفت : در سال جاری با توجه به سیاستهای ارزی ، تا پایان شهریور ماه 97 با ارز 4200 تومانی این اعزامها با افزایش کمیت ادامه پیدا کرد؛ به گونهای که در 6 ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش اعزام داشتیم .
با توقف پرداخت ارز به نرخ قبل ، در کنار پیگیریهای وزارت علوم برای تأمین مابهالتفاوت ریالی ارز به نرخ جدید ، یک راه ، توقف اعزامها از ابتدای مهر ماه بود که مشکلات زیادی را برای دانشجویان ایجاد میکرد .
صدیقی خاطرنشان کرد : راه دیگر با پیشبینیهای قبلی ، استفاده از پسانداز محدود ارز 6 ماه اول برای اعزام دانشجویانی که ویزا اخذ کرده یا میکنند و مهلت کمی دارند بود و اینکه از آنها خواسته شود طول دوره را کاهش دهند تا تعداد بیشتری از دوستانشان موقتاً از این امکان محدود استفاده کنند تا با تأمین اعتبار بتوان شرایط را مشابه گذشته ادامه داد .
رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد : این روند موقتی بوده و امیدوار هستیم پیگیریهای مداوم ، علیرغم مشکلات تأمین اعتبار در اواسط سال (با توجه به عدم پیشبینی در اعتبارات مصوب) به نتیجه برسد .
در هر حال تداوم این امتیاز برای دانشجویان دکتری با توجه به تأثیر آن در افزایش کیفیت پایاننامهها از سیاستهای وزارت علوم است؛ همانگونه که در چند سال گذشته روند صعودی بهرهمندان نشان میدهد که دورههای کوتاه مدت از اولویت برخوردار بوده است .