نمایش خبر
اعتماد
> معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان با تشریح وضعیت دورههای کوتاهمدت فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری تاکید کرد : با وجود مشکلات ارزی و وقفه ایجاد شده ، اعزام برای فرصتهای تحقیقات دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت.
> معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان با تشریح وضعیت دورههای کوتاهمدت فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری تاکید کرد : با وجود مشکلات ارزی و وقفه ایجاد شده ، اعزام برای فرصتهای تحقیقات دانشجویان دکتری ادامه خواهد یافت .
مجتبی صدیقی به جایگزینی این دورهها به جای اعزام برای بورس کامل خارج به عنوان سیاست اصولی و قطعی وزارت علوم اشاره و تاکید کرد که از طریق این دورههای 6 ماهه ، بخشی از پژوهش رسالههای دکترای با هماهنگی استادان راهنمای داخل و خارج در یکی از دانشگاههای معتبر خارج صورت میگیرد و به ویژه در پروژههایی با تحقیقات کاربردی که به تجهیزات خاصی نیاز دارند ، مورد استقبال وسیع دانشجویان دکتری و استادان آنها قرار گرفته است .
به همین منظور در سالهای اخیر ، با تلاش وزارت علوم ، آمار اعزام برای این دورههای کوتاهمدت بهطور قابل توجهی افزایش یافته است .
وی گفت : در سال جاری با توجه به سیاستهای ارزی تا پایان شهریور ماه 97 با ارز 4200 تومانی این اعزامها با افزایش کمیت ادامه پیدا کرد؛ به گونهای که در 6 ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30درصد افزایش اعزام داشتیم .
با توقف پرداخت ارز به نرخ قبل ، در کنار پیگیریهای وزارت برای تامین مابهالتفاوت ریالی ارز به نرخ جدید ، یک راه ، توقف اعزامها از ابتدای مهرماه بود که مشکلات زیادی را برای دانشجویان ایجاد میکرد و راه دیگر با پیشبینیهای قبلی ، استفاده از پسانداز محدود ارز 6 ماه اول برای اعزام دانشجویانی که ویزا اخذ کرده یا میکنند و مهلت کمی دارند ، بود و اینکه از آنها خواسته شود طول دوره را کاهش دهند تا تعداد بیشتری از دوستانشان موقتا از این امکان محدود استفاده کنند تا انشاءالله با تامین اعتبار بتوان شرایط را مشابه گذشته ادامه داد .
ایسنا.