نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> مصطفی رستمی ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در بخشی از جلسه دیروز خود با روسای دفاتر استانی ، معاونان و مدیران ستادی نهاد رهبری دانشگاه های کشور گفت : «به بحث اربعین باید در دو بعد توجه کنیم؛ بعد اول اصل تسهیل تشرف دانشجویان و زائران است.
> مصطفی رستمی ، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در بخشی از جلسه دیروز خود با روسای دفاتر استانی ، معاونان و مدیران ستادی نهاد رهبری دانشگاه های کشور گفت : «به بحث اربعین باید در دو بعد توجه کنیم؛ بعد اول اصل تسهیل تشرف دانشجویان و زائران است .
در این حوزه کارهایی انجام شده است .
خیرین و دستگاه های مسئول در این بعد وارد شده اند و اقدامات خوبی هم از سوی وزارت علوم و دانشگاه ها انجام شده است .
» او افزود : «در زمینه حمایت از حضور حداکثری دانشجویان نیز کارهایی از قبیل ارائه وام برای دانشجویان زائر ، استفاده از سرویس دانشگاه برای حمل ونقل دانشجویان تا مرز و خلاصه هر کاری را که می شود باید انجام دهیم تا دانشجویان بتوانند راحت تر در این سفر معنوی همراه شوند .
» رستمی به بیان دومین بعد نگاه به اربعین پرداخت و گفت : «بعد دوم ، جریان سازی و فضاسازی از تشرف دانشجویان است؛ یعنی هر دانشجو صرف نظر از اینکه مشرف می شود یا نمی شود ، این شور و شوق و تب و تاب درونش به وجود آید که این فصل ، فصل اربعینی هاست .
به عنوان مثال مراسم بدرقه برای کاروان ها برگزار یا هنگام نماز از دانشجویان زائر التماس دعا خواسته شود . »