نمایش خبر
کیهان
> پیرو انتشار مطلبی تحت عنوان «جولان ساختارشکنان در دانشگاه علامه» منتشره در شماره 22028 روزنامه کیهان ، دانشگاه علامه طباطبایی ، جوابیه ای را به شرح زیر صادر نمود که عیناً منعکس می گردد : پیرو انتشار مطلبی با عنوان «جولان ساختارشکنان در دانشگاه علامه» اعلام نکاتی جهت تنویر افکار عمومی ضروری است : 1 قطب بندی هایی از جنس انقلابی و غیرانقلابی در خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی جائی نداشته و همه اعضای این دانشگاه افرادی متعهد به ارزش های اسلامی و ملی و شهروندانی مسئول هستند که در مقابل قانون با یکدیگر برابرند .
> پیرو انتشار مطلبی تحت عنوان «جولان ساختارشکنان در دانشگاه علامه» منتشره در شماره 22028 روزنامه کیهان ، دانشگاه علامه طباطبایی ، جوابیه ای را به شرح زیر صادر نمود که عیناً منعکس می گردد : پیرو انتشار مطلبی با عنوان «جولان ساختارشکنان در دانشگاه علامه» اعلام نکاتی جهت تنویر افکار عمومی ضروری است : 1 قطب بندی هایی از جنس انقلابی و غیرانقلابی در خانواده بزرگ دانشگاه علامه طباطبائی جائی نداشته و همه اعضای این دانشگاه افرادی متعهد به ارزش های اسلامی و ملی و شهروندانی مسئول هستند که در مقابل قانون با یکدیگر برابرند .
از این منظر ارزش هایی مانند تعهد به انقلاب یا اسلام ، قابل مصادره به نفع کسی و امتیاز انحصاری گروهی در مقابل دیگران نیست که با تأسی به آن ، مطالبه امتیازاتی داشته یا تفوقی بر سایرین را دنبال کنند .
سیاست مدیریت دانشگاه در سال های اخیر ، همواره این بوده که هم ، مانع فشارهای بیرونی بر جامعه دانشگاهیان علامه باشد و هم از فشار بخشی بر بخش های دیگر در درون دانشگاه جلوگیری کند .
2 مطابق قانون ، عناوین برنامه هایی که تشکل های اسلامی در دانشگاه برگزار می کنند ، نیز مدعوین و مهمانان آنها همگی در هیئت نظارت بر تشکل های اسلامی با حضور مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ، نماینده وزیر علوم و رئیس دانشگاه مجوز می گیرند .
در مواردی که شکایت هایی در این زمینه وصول شده ، پس از طی مسیر قانونی من جمله تشکیل هیئت منصفه و رسیدگی مطابق ضوابط و مقررات ، به صدور احکام توسط هیئت نظارت و اجرای آن انجامیده است .
البته در صدور هر حکمی احتمالاً ممکن است برخی آن را مطابق سلیقه و یا توقعات خود ارزیابی نکنند ، اما عدالت و قانون بر معیاری غیر از سلایق استوار است .
3 تشکل های اسلامی ، «تریبون رسمی دانشگاه» محسوب نمی شوند و دانشگاه صرفاً بسترها و استلزامات برگزاری برنامه های این تشکل ها را در چارچوب ضوابط و مقررات فراهم می کند .
دانشگاه در مقابل آنچه از تریبون این برنامه ها گفته می شود ، نه موضعی دارد و نه مسئولیتی؛ مسئولیت دانشگاه صرفاً متوجه اجرای درست و دقیق فرایندهایی اجرایی و قانونی در مراحل اعطای مجوز ، اجرا و نهایتاً رسیدگی به تخلفات است که قانون ، تکلیف آنها را مشخص کرده است .
4 فعالیت های تشکل های اسلامی دانشجویان ، محدود به مواردی که مغرضانه در گزارش مذکور به آنها اشاره شده ، نیست .
در سال تحصیلی 96 97 در مجموع ، 186 برنامه توسط تشکل های اسلامی دانشگاه برگزار شده که بسیج دانشجویی با 71 عنوان برنامه ، بیشترین سهم را در این برنامه ها داشته است .
آیا این نشانه «فضایی غیرعادی» و نگران کننده است؟ برگزاری 186 برنامه توسط تشکل های اسلامی دانشجویان با کمترین حواشی ، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری ، نشانه نشاط سیاسی در فضای دانشگاه بوده و آماری تحسین برانگیز است که می بایست توسط مسئولان فرهنگی مورد تشویق قرار گیرد .
البته بروز تخلف و انحراف احتمالی ، در برنامه هایی که مستقیماً توسط خود دانشجویان برگزار می شود و مسئولان دانشگاه صرفاً در مقام نظارت قرار دارند ، اجتناب ناپذیر است ، اما این موارد معدود ، استثنائاتی است که قاعده کلی را نفی نمی کنند؛ اگرچه با همین موارد معدود نیز ، برخورد قانونی صورت گرفته است .
5 به شهادت بسیاری از کسانی که در محیط های آموزشی و دانشگاه های مختلفی فعالیت دارند ، وضعیت پوشش و حجاب در دانشگاه علامه طباطبائی در مقایسه با سایر دانشگاه ها و نیز در مقایسه با وضعیت عمومی جامعه ، وضعیت بسیار مطلوبی است .
در تمامی موارد تخلف از آیین نامه پوشش ، برخورد قانونی مناسب مطابق با ضوابط و مقررات با متخلفان صورت گرفته و گزارش نتایج آن در حراست و شورای انضباطی به مراجع ذی صلاح نیز ارسال شده است .
اما در دانشگاهی با 16000 دانشجو ، آیا تخلف از آیین نامه پوشش و نه کشف حجاب توسط کمتر از نیم درصد (0/03) از دانشجویان ، قابل تعمیم به وضعیت کلی دانشگاه با تعبیر «تبدیل شدن به امری طبیعی» است؟ و آیا برخورد با آن در چارچوب ضوابط و مقررات و از طریق شورای انضباطی دانشگاه ، مصداق قانون شکنی است؟6 مدیریت دانشگاه همچنان مفتخر است که در استیفا و احقاق حقوق تمام استادانی که در دوره قبل ، برخلاف قوانین از ادامه فعالیت در دانشگاه محروم شدند و یا دانشجویانی که برخلاف قوانین ، از حق تحصیل محروم شدند ، از هیچ تلاشی در چارچوب ضوابط و مقررات فروگذار نکرده است .
البته پذیرش دانشجویان صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و فرایندهای قانونی صورت می پذیرد و در این زمینه ، دانشگاه مکلف به پذیرش تمام افرادی است که توسط این سازمان معرفی می شوند .
7 در خصوص جذب اعضای هیئت علمی جدید نیز ، استادان از طریق فراخوان های رسمی وزارت علوم و با مصاحبه های علمی تخصصی و عمومی جذب دانشگاه شده اند و در این فرایند روشن و شفاف ، همه ضوابط و مقررات رعایت شده است .
8 مدیریت دانشگاه ، مسئولیت و وظیفه ذاتی خود می داند در جهت حل مسائل و مشکلات امنیتی و حقوقی که دانشجویان به دلیل فعالیت های سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از دانشگاه با آن روبرو می شوند ، تلاش نماید .
این پیگیری ها همواره فارغ از محتوای اتهامات و جرائم و در چارچوب فرایندهای قانونی و با احترام به صلاحیت نهادهای امنیتی و قضایی بوده است .
9 در حوزه نشریات ، طبقه بندی میان نشریات انقلابی یا غیرانقلابی ، موضوعیت نداشته و همه ذیل عنوان نشریات دانشجویی و تحت یک دستورالعمل نظارت می شوند .
سیاست کلان دانشگاه ، ارائه یک الگوی تربیتی در این زمینه بوده و در خلال سال های اخیر حتی یک عنوان نشریه دانشجوئی توقیف نشده است .
حتی در موضوع مورد اشاره ، علیرغم ده ها شکایت ثبت شده از نشریه مربوطه و تعدد موارد اتهامی ، به ویژه تهمت های متوجه شخص معاون فرهنگی دانشگاه که استادی بسیجی و از جانبازان عزیز دفاع مقدس هستند کمیته ناظر بر نشریات با ملاحظه حداکثر تخفیف ، تنها مدیر مسئول نشریه را از ادامه کار برای مدت شش ماه محروم کرد و نشریه مذکور به فعالیت خود ادامه داده است .
مسئولان دانشگاه نسبت به وضعیت حال و آینده دانشگاه ، حساس و هوشیار بوده و مطابق گذشته ، اجازه نخواهند داد فضای آرام و رو به پیشرفت علمی و همراه با نشاط سیاسی دانشگاه ، توسط جریان هایی سیاسی که منافع کوتاه مدت خود را در برهم خوردن این فضای سالم ، پرنشاط و به دور از حواشی مخرب بر امر آموزش و پژوهش می بینند ، مخدوش شود .
روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی* اگرچه احساس وظیفه مسئولان دانشگاه علامه در پاسخگویی به مشکلات موجود در دانشگاه متبوعشان شایسته تقدیر است ، اما همان گونه که در متن جوابیه هویداست ، صادرکنندگان آن تلویحاً تمامی موارد مطروحه در مطلب کیهان را تایید نموده و سعی داشته اند تا رخداد چنین مسائلی در دانشگاه‎شان را طبیعی جلوه دهند .
این درحالی است که گزارش مذکور نه براساس ظن و گمان ، که بر مبنای تجربیات ملموس و مشاهدات عینی دانشجویان همان دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده و بدون هیچ قصد و غرضی ، به بیان واقعیات جاری در دانشگاه علامه پرداخته شده است .
با این وجود امید است تا دست اندرکاران دانشگاه علامه ، با رفع موانع و جبران کاستی‎ها ، بیش از پیش در راستای اعتلای این دانشگاه قدم بردارند .