نمایش خبر
اطلاعات
> بر اساس تصم م شورا سنجش و پذ رش ، سوابق تحص ل در کنکور به صورت « درصد تأث ر مثبت» لحاظ خواهد شد .
به گزارش ا سنا ، در چهاردهم ن جلسه شورا سنجش و پذ رش دانشجو که در وزارت علوم برگزار شد ، مصوب شد که سوابق تحص ل متقاض ان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عال از طر ق آزمون سراسر در سال با «حداکثر درصد تأث ر مثبت» در نظر گرفته شود .
طبق تصم م ا ن شورا آن دسته از د پلمه ها ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان و علوم و معارف اسلام که د پلم خود را سال و در نظام آموزش جد د ( ) اخذ کرده و امتحانات دروس پا ه دوازدهم آن ها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود د پلم (پا ه دوازدهم ، سال سوم آموزش متوسطه نظام جد د ) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و به صورت تأث ر مثبت در نمره کل نها آنان لحاظ م شود .
همچن ن آن دسته از د پلمه ها ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان و علوم و معارف اسلام که د پلم خود را از سال تا در نظام آموزش قبل اخذ کرده اند و امتحانات ک ا چند درس آنها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود د پلم (پا ه ازدهم ، سال سوم آموزش متوسطه نظام قد م) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و با تاث ر مثبت و داوطلبان دارا مدرک پ ش دانشگاه ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان ، علوم و معارف اسلام و هنر که مدرک دوره پ ش دانشگاه خود را از سال تحص ل اخذ کرده اند و امتحانات ک ا چند درس آنها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود دوره پ ش دانشگاه (پا ه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه نظام قد م) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و با تاث ر مثبت اعمال م شود .
در مجموع م زان تاث ر سوابق تحص ل حداکثر درصد است و به صورت تأث ر مثبت در نمره کل نها آنان لحاظ م شود .
شورا سنجش و پذ رش اعلام کرد که سا ر د پلمه ها (غ ر از د پلمه ها فوق) مشمول اعمال سوابق تحص ل ن ستند .
همچن ن بنا بر تصم م ا ن شورا در پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال از سال به بعد حداقل درصد ظرف ت کل آموزش عال صرفاً از طر ق سوابق تحص ل و خارج از فرا ند کنکور انجام م شود .
آ ن نامه اجرا ا ن مصوبه حداکثر تا ک ماه آ نده در سازمان سنجش آموزش کشور ته ه و برا تصو ب به شورا سنجش و پذ رش ارائه م شود .
ا ن آ ن نامه با د قبل از ثبت نام کنکور اطلاع رسان شود و به منظور پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عال برا سال به بعد در رشته محل ها با آزمون ، م زان و نحوه سوابق تحص ل ، حداکثر ظرف ک ماه توسط کارگروه ته ه و برا تصو ب و اعلام به شورا سنجش و پذ رش ارائه شود .
نسخه مناسب چاپ.
> بر اساس تصم م شورا سنجش و پذ رش ، سوابق تحص ل در کنکور به صورت « درصد تأث ر مثبت» لحاظ خواهد شد .
به گزارش ا سنا ، در چهاردهم ن جلسه شورا سنجش و پذ رش دانشجو که در وزارت علوم برگزار شد ، مصوب شد که سوابق تحص ل متقاض ان ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عال از طر ق آزمون سراسر در سال با «حداکثر درصد تأث ر مثبت» در نظر گرفته شود .
طبق تصم م ا ن شورا آن دسته از د پلمه ها ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان و علوم و معارف اسلام که د پلم خود را سال و در نظام آموزش جد د ( ) اخذ کرده و امتحانات دروس پا ه دوازدهم آن ها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود د پلم (پا ه دوازدهم ، سال سوم آموزش متوسطه نظام جد د ) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و به صورت تأث ر مثبت در نمره کل نها آنان لحاظ م شود .
همچن ن آن دسته از د پلمه ها ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان و علوم و معارف اسلام که د پلم خود را از سال تا در نظام آموزش قبل اخذ کرده اند و امتحانات ک ا چند درس آنها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود د پلم (پا ه ازدهم ، سال سوم آموزش متوسطه نظام قد م) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و با تاث ر مثبت و داوطلبان دارا مدرک پ ش دانشگاه ر اض و ف ز ک ، علوم تجرب ، علوم انسان ، علوم و معارف اسلام و هنر که مدرک دوره پ ش دانشگاه خود را از سال تحص ل اخذ کرده اند و امتحانات ک ا چند درس آنها به صورت نها ، سراسر و کشور برگزار شده است ، مشمول اعمال سوابق تحص ل بوده و سوابق تحص ل موجود دوره پ ش دانشگاه (پا ه دوازدهم سال آخر آموزش متوسطه نظام قد م) به م زان حداکثر درصد به نسبت سوابق تحص ل موجود داوطلب و با تاث ر مثبت اعمال م شود .
در مجموع م زان تاث ر سوابق تحص ل حداکثر درصد است و به صورت تأث ر مثبت در نمره کل نها آنان لحاظ م شود .
شورا سنجش و پذ رش اعلام کرد که سا ر د پلمه ها (غ ر از د پلمه ها فوق) مشمول اعمال سوابق تحص ل ن ستند .
همچن ن بنا بر تصم م ا ن شورا در پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عال از سال به بعد حداقل درصد ظرف ت کل آموزش عال صرفاً از طر ق سوابق تحص ل و خارج از فرا ند کنکور انجام م شود .
آ ن نامه اجرا ا ن مصوبه حداکثر تا ک ماه آ نده در سازمان سنجش آموزش کشور ته ه و برا تصو ب به شورا سنجش و پذ رش ارائه م شود .
ا ن آ ن نامه با د قبل از ثبت نام کنکور اطلاع رسان شود و به منظور پذ رش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عال برا سال به بعد در رشته محل ها با آزمون ، م زان و نحوه سوابق تحص ل ، حداکثر ظرف ک ماه توسط کارگروه ته ه و برا تصو ب و اعلام به شورا سنجش و پذ رش ارائه شود .