نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> براساس قوانین دانشگاه ها در دوره کارشناسی ارشد ، دانشجویان این دوره قبل از نیمسال سوم تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کنند.
> براساس قوانین دانشگاه ها در دوره کارشناسی ارشد ، دانشجویان این دوره قبل از نیمسال سوم تحصیلی می توانند موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب کنند .
شرایط و نحوه انتخاب استاد راهنمای خارج از موسسه یا در رشته هایی که عضو هیات علمی یا مرتبه استادیاری وجود نداشته باشد طبق شیوه نامه موسسه انجام می شود .
انتخاب استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه آموزشی از اعضای هیات علمی همان گروه یا خارج از موسسه امکان پذیر است .
دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما موظف است با رعایت ضوابط موسسه در حضور هیات داوران از پایان نامه خود دفاع کند .
نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به این شرح انجام می شود .
مردود (کمتر از 14) ، متوسط (14 15/99) ، خوب (16 17/99) و خیلی خوب (99/18 18) است .
ملاک دانش آموختگی ، داشتن میانگین حداقل 14 براساس واحدهای گذرانده آموزشی و دفاع از پایان نامه است .
چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است ، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل برساند در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود .