نمایش خبر
روزنامه نوآوران
> تغییرات یکساله بازار کار/یک میلیون و 313هزار فارغ التحصیلان بیکار.
> تغییرات یکساله بازار کار/یک میلیون و 313هزار فارغ التحصیلان بیکار جمعیت شاغل فارغ التحصیل طی یکسال گذشته ، با رشد 96 هزار نفری به بیش از یک میلیون و313 هزار و 390 نفر افزایش پیدا کرد؛ همچنین بیکاری جوانان 15 تا 29ساله بیش از 58 هزار و 500 نفر رشد داشته است .
نوآوران آنلاین تغییرات یکساله شاخص های عمده بازار کار به استناد جداول آماری مرکز آمار ایران نشان می دهد ، جمعیت مشارکت اقتصادی کشور به عنوان یکی از شاخص های مهم و تاثیرگذار در نرخ اشتغال و بیکاری ، با رشد مواجه بوده است که این افزایش ، سیگنال مثبتی به بازار کار است؛ چراکه رشد «شاخص فعال اقتصادی» به معنای افزایش مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور بوده و تمایل افراد برای ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی است .
بر این اساس ، جمعیت 10 ساله و بیشتر کشور که در طبق تعاریف آماری در سن کار قرار دارند ، در تابستان امسال با افزایش حدود 760 هزار نفری نسبت به تابستان سال گذشته ، به 66 میلیون و 777 هزار و 600 نفر رسیده است .
البته هر چند این میزان ، از جمعیت کشور در سن کار قرار دارند ، اما لزوما همه این افراد «نه شاغل هستند و تمایلی برای ورود به بازار کار دارند»؛ این گروه از افراد در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» قرار می گیرند که به دلایل مختلف از جمله داشتن درآمدهای غیرکاری (دریافت سود بانکی ، درآمد از محل اجاره واحد مسکونی یا مواردی از این دست) تمایلی برای ورود به بازار کار ندارند .
بنابراین ، آنچه که مبنای محاسبه شاخص های اشتغال و بیکاری در یک گروه هدف است ، بررسی سهم هر یک از گروه شاغلان یا بیکاران نسبت به «جمعیت 27 میلیون و 282 هزار نفر فعال اقتصادی» است .
بر این اساس ، شاخص مشارکت اقتصادی حاکی از رشد 395 هزار و 400 نفری طی یکساله گذشته از تابستان 96 تا تابستان 97 دارد؛ به این ترتیب که نرخ این شاخص از 40 .
7 درصد در تابستان سال گذشته به 40 .
9 درصد در تابستان 97 رسیده است .
سرعت رشد بیکاری بیشتر از رشد اشتغال گزارش ها حکایت از آن دارد که از مجموع جمعیت 27 میلیون و 282 هزار و 500 نفری فعال اقتصادی ، 23 میلیون و 955 هزار و 600 نفر در گروه شاغلان و بالغ بر 3 میلیون و 326 هزار و 800 نفر در گروه بیکاران قرار دارند؛ این آمار نشان می دهد طی یکسال گذشته ، هر چند جمعیت شاغل کشور رشد داشته است؛ اما رشد جمعیت بیکار با سرعت بیشتری نسبت به اشتغال حرکت کرده است .
به این ترتیب ، جمعیت شاغل در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته 158 هزار و 123 نفر افزایش و جمعیت بیکار نیز در این بازه یکساله 237 هزار و 301 نفر رشد داشته است .
به همین دلیل ، به رغم افزایش جمعیت اشتغال در کشور ، اما نرخ بیکاری همچنان سیر صعودی دارد و 0 .
7 درصد نسبت به تابستان 96 رشد داشته است .
افزایش 96 هزار نفری جمعیت بیکار در گروه جمعیت بیکاران نیز ، یک میلیون و 773 هزار و 514 نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند؛ همچنین حدود یک میلیون و 313 هزار و 400 نفر از جمعیت بیکار کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور هستند که این میزان در تابستان سال گذشته ، یک میلیون و 217 هزار و 123 نفر بوده است؛ بنابراین جمعیت بیکار فارغ التحصیل کشور طی یکسال گذشته حدود 96 هزار و 270 نفر رشد داشته است .
در حال حاضر ، بیکاران فارغ التحصیلان کشور ، 39 .
5 درصد از کل جمعیت بیکار کشور را تشکیل می دهند که 0 .
1 درصد در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ، رشد را نشان می دهد .
همچنین جمعیت شاغل فارغ التحصیل 23 .
8 درصد از کل جمعیت شاغل را به خود اختصاص می دهد که این سهم در تابستان سال گذشته 21 .
1 درصد بوده است .
بنابراین سرعت رشد اشتغال فارغ التحصیلان نسبت جمعیت بیکاران فارغ التحصیل بیشتر بوده است .
همچنین بررسی شاخص سهم اشتغال افراد در عمده فعالیت های اقتصادی حاکی از آن است که 49 .
5 درصد جمعیت شاغل کشور معادل 11 میلیون و 856 هزار و 579 نفر در فعالیت های اقتصادی مرتبط با بخش خدمات مشغول به کار هستند که این میزان ، تقریبا بدون تغییر مانده و فقط 0 .
1 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش داشته است .
پس از بخش کشاورزی ، فعالیت های مرتبط با بخش صنعت با سهم 31 .
6 درصدی بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص می دهد .
به این ترتیب که 31 .
6 درصد از جمعیت شاغل کشور معادل 7 میلیون و 562 هزار نفر در فعالیت های صنعتی شاغل هستند .
در بخش کشاورزی نیز ، 4 میلیون و 535 هزار و 700 نفر شاغل هستند که 18 .
9 درصد از جمعیت شاغل را شامل می شود .
این میزان در تابستان سال گذشته نیز 18 .
9 درصد بوده است .