نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> وزیر علوم تاکید کرد؛ لزوم برگزاری نشست های ملی یونسکو وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد ، بر بهره مندی از ظرفیت های معاونان وزارتخانه با توجه به زمینه های فعالیت هر معاونت در راستای پشتیبانی و همکاری های مشترک برای توسعه و تقویت فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران تأکید کرد .
> وزیر علوم تاکید کرد؛ لزوم برگزاری نشست های ملی یونسکو وزیر علوم با بیان اینکه در حوزه آموزش عالی ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد ، بر بهره مندی از ظرفیت های معاونان وزارتخانه با توجه به زمینه های فعالیت هر معاونت در راستای پشتیبانی و همکاری های مشترک برای توسعه و تقویت فعالیت های کمیسیون ملی یونسکو ایران تأکید کرد .
وی با اشاره به ضرورت بهره مندی از ظرفیت زبان فارسی خاطرنشان کرد : با توجه به بحث توسعه خط فارسی و اثر خوشنویسی ، اگر بتوانیم کمک کنیم که ترک ها ، ازبک ها و تاجیک ها بتوانند زبان فارسی را بخوانند و بنویسند ، آن اشتراک در تاریخ و فرهنگ به عنوان نخ تسبیح عمل خواهد کرد .
غلامی افزود : در مجموعه نهادهای دولتی ، ارتباط بین وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی ضروری است؛ زیرا از موازی کاری ها جلوگیری خواهد کرد .
وی تصریح کرد : تلاش ها ، برنامه ها و سرمایه هایی که از گذشته در مجموعه کمیسیون ملی یونسکو – ایران بوده در آینده نیز به عنوان یکی از گنجینه ها در توسعه فرهنگی و حفظ جایگاه کشورمان به کار گرفته خواهد شد و مثمر ثمر خواهد بود .