نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرایند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : حدود هزار و 300دانشجو در این دوره شرکت کردند .
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرایند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : حدود هزار و 300دانشجو در این دوره شرکت کردند .
محمد رضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرایند معرفی دانشجویان نممونه کشوری گفت : این فرایند معمولا تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال 97 در شهریورماه آغاز شد و تا 30 مهر ماه 97 ادامه داشت .
وی افزود : بیش از یک هزار و 300 دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویانی که در این فراخوان شرکت کرده بودند با افزایش روبرو بود .
معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم افزود : درحال حاضر فرایند داوری کارهای پژوهشی دانشجویان درحال بررسی است و بیش از یک ماه این فرایند ادامه خواهد داشت بعد از بررسی تمام پرونده های دانشجویان نمونه ، بهمن ماه و یا در نهایت اوایل اسفند 97 دانشجویان نمونه کشوری معرفی خواهند شد .
وی ادامه داد : سال گذشته حدود 27 نفر از دانشجویان نمونه معرفی شدند که امسال نیز همین حدود معرفی خواهد شد .