نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوی گفت : «حدود هزار و 300 دانشجو در این دوره شرکت کردند.
> معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم با تشریح فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوی گفت : «حدود هزار و 300 دانشجو در این دوره شرکت کردند .
» محمدرضا علم در گفت وگو با «مهر» درباره فرآیند معرفی دانشجویان نمونه کشوری گفت : «این فرآیند معمولا تا بهمن ماه ادامه خواهد داشت .
فراخوان دانشجویان نمونه کشوری سال 97 در شهریورماه آغاز شد و تا 30 مهرماه 97 ادامه داشت .
» او افزود : «بیش از هزار و 300 دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در این فراخوان شرکت کردند که نسبت به سال گذشته تعداد دانشجویانی که در این فراخوان شرکت کرده بودند با افزایش روبه رو بود .
» معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم در ادامه افزود : «در حال حاضر فرآیند داوری کارهای پژوهشی دانشجویان در حال بررسی است و بیش از یک ماه این فرآیند ادامه خواهد داشت .
بعد از بررسی تمام پرونده های دانشجویان نمونه ، بهمن ماه یا درنهایت اوایل اسفند 97 دانشجویان نمونه کشوری معرفی خواهند شد .
» او ادامه داد : «سال گذشته حدود 27 نفر از دانشجویان نمونه معرفی شدند که امسال نیز در همین حدود معرفی خواهند شد . »