نمایش خبر
آرمان امروز
> دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است.
> دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت : تاکید بر مهارت افزایی دانشجویان یکی از اهداف و اولویت های وزارت علوم در حوزه حقوق شهروندی است .
شهیندخت مولاوردی افزود : رئیس جمهور در حوزه آموزش بر تزریق امید و نشاط تاکید دارد که این موضوع در حقوق شهروندی گنجانده شده است .
وی با بیان اینکه در وزارت علوم بر مهارت افزایی دانشجویان تاکید شده است ، می گوید : بنا به تخصص و ماموریت وزارت علوم به دنبال نسل جدید از دانشگاه ها هستیم که در حوزه مهارت های کارآفرینی و اقتصادی جوانان ، کارهای اساسی انجام شود .
دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی تاکید کرد : تمام آینده جوانان نباید معطوف به دریافت مدرک تحصیلی باشد .
در واقع یکی از مهارت هایی که جوانان و دانشجویان باید کسب کنند ، مهارت اجتماعی منطبق بر فرهنگ ، تربیت و آموزش شهروندی است .
مولاوردی گفت : ما به دنبال نسل جدید دانشگاه ها و مدارس در حوزه مهارت های کارآفرینی و توانمندی اقتصادی در جوانان هستیم و امیدواریم بتوانیم کارهای اساسی انجام دهیم تا زمانی که وقتی جوانان فارغ التحصیل می شوند به مهارت یا حرفه اقتصادی مسلط شده باشند .