نمایش خبر
کسب و کار
> طرح افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران به منظور افزایش توانمندی ها ، قابلیت های علمی و مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران ، اجرا می شود .
> به گزارش کسب و کار نیوز ، معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت آموزشی دانشگاه تهران با بهره گیری از توان صاحب نظران حوزه آموزش عالی ، تجارب متعدد داخلی و خارجی و اسناد بالادستی در حوزه توان افزایی اعضای هیأت علمی و مدیران ، طرح «افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران» را تدوین کرده اند و آیین نامه این طرح نیز تهیه شده است .
این طرح با اهداف هشت گانه از جمله افزایش مستمر توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیأت علمی در حوزه مهارت های آموزشی ، پژوهشی و تربیتی ، افزایش مستمر توانمندی های شخصی روانشناختی در زمینه های سرمایه روان شناختی ، بهزیستی روان شناختی و بهزیستی شغلی اعضای هیأت علمی ، افزایش مستمر توانمندی ها و مهارت های ادراکی مشتمل بر تفکر انتقادی ، خلاقیت و حل مسئله ، تفکر راهبردی و نگرش کارآفرینی در اعضای هیأت علمی و مدیران ، افزایش مستمر توانمندی های تعاملات علمی دانشگاهی بین المللی اعضای هیأت علمی و مدیران ، افزایش مستمر توانمندی های معرفتی و بینشی اعضای هیأت علمی ، افزایش توانمندی مدیران در حوزه های مدیریت و رهبری اثربخش آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و اداری ، تحقق راهبردهای ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی و ارتقای اخلاق حرفه ای در دانشگاه توسط اعضای هیأت علمی و مدیران و افزایش توانمندی پاسخ گویی به توسعه علم و فناوری و بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه های مرتبط با فعالیت های دانشگاه توسط اعضای هیأت علمی و مدیران طراحی شده است .
برای آشنایی با تشکیلات و وظایف ، شورای سیاست گذاری ، کمیته برنامه ریزی و نظارت ، واحد افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدیران ، شیوه های برگزاری دوره های آموزشی ، ضوابط دوره های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی ، ضوابط دوره های آموزشی ویژه مدیران ، امتیاز شرکت در دوره های آموزشی و مرجع صدور گواهی دوره ها ، به اینجا مراجعه کنید .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران ، این آیین نامه در 9 ماده و 5 تبصره در جلسه تاریخ 24/‏09/‏1397‬ هیأت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده است .
انتهای پیام.