نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> معاون آموزشی وزارت علوم گزارش «طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» را ارائه و بر ادغام برخی دانشگاه ها و توجه به مشکلات پیش روی فعلی دانشگاه ها اشاره کرد .
> معاون آموزشی وزارت علوم گزارش «طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» را ارائه و بر ادغام برخی دانشگاه ها و توجه به مشکلات پیش روی فعلی دانشگاه ها اشاره کرد .
به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی ، جلسه 322 شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد .
دستور جلسه ارائه گزارش «طرح ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی» بود که توسط مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ارائه شد .
در این گزارش تأکید شد طرح آمایش آموزش عالی در اسفندماه 1394 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و پیاده سازی طرح آمایش آموزش عالی ازجمله مسائل موردتوجه معاونت آموزشی وزارت علوم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است .
شناسایی دانشگاه های محور و تلاش برای مأموریت بخشی به فعالیت های سایر دانشگاه ها بر اساس فعالیت های دانشگاه های محور ، ادغام برخی دانشگاه ها و توجه به مشکلات پیش روی فعلی دانشگاه ها ازجمله مواردی بود که در گزارش معاون آموزشی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری به آن اشاره شد .
در گزارش مذکور اصول 20 گانه ساماندهی مؤسسات پژوهشی ارائه و تأکید شد که در فرآیند اجرایی سازی طرح آمایش آموزش عالی اسامی دانشگاه های محور با نام بزرگان علمی و فرهنگی تمدن اسلام و ایران مزین خواهد شد .