نمایش خبر
جمهوری اسلامی
> «با امضای تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و دانشگاه شهید بهشتی ، تپه میل ، پایگاه مطالعات باستان شناسی حوزه ری باستان برای این گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد.
> «با امضای تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و دانشگاه شهید بهشتی ، تپه میل ، پایگاه مطالعات باستان شناسی حوزه ری باستان برای این گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شد .
»دلاور بزرگ نیا مدیر کل میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در گفت وگو با ایسنا ، با اعلام این خبر گفت : در تفاهم نامه ای که یک شنبه 30 دی بین رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران امضا شد ، قرار است «پایگاه تپه میل» به عنوان پایگاه اصلی مرکز حوزه تاریخ ری باستان و با هدف انجام همکاری های باستان شناسی و مطالعات باستان شناسی را در این منطقه باستانی ایجاد شود .
او با بیان این که تفاهم نامه امضا شده ، در هشت بند تعریف شده است ، توضیح داد : در واقع قرار است با تاسیس مدرسه مطالعات میدانی باستان شناسی در این منطقه ، حوزه ری باستان ، برای مطالعات باستان شناسی در اختیار گروه باستان شناسی شهید بهشتی قرار گیرد .
اقدامات حقوقی آن توسط بخش حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درحال انجام است .
وی با اشاره به این که همکاری های لازم در بحث پژوهش های میدانی باستان شناسی در این محوطه ها توسط اداره کل میراث فرهنگی انجام می شود ، ادامه داد : این اتفاق فرصت بسیار خوبی را فراهم می کند تا بتوانیم حوزه تاریخ و باستان شناسی ری را بشناسیم .
وی با بیان این که همه هماهنگی ها از قبل انجام شده و مجوز کاوش ها نیز در زمان های مورد نیاز مانند روال قبلی ، توسط اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ، از پژوهشکده باستان شناسی گرفته می شود ، اظهار کرد : همچنان این اداره کل ارتباطات اداری را برای انجام روند کارها بر عهده دارد ، چون فقط مطالعات باستان شناسی به دانشگاه شهید بهشتی واگذار می شود .
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران اضافه کرد : درحال حاضر نیز مدخل همکاری ها به عنوان محور اصلی ، تپه میل قرار گرفته است و در ادامه با شکل گیری پایگاه پژوهشی ری کهن ، محوطه های تاریخی قرار گرفته در محور ری باستان ، یکی پس از دیگری بررسی می شوند .
بزرگ نیا با تاکید بر این که صحبت ها و اقدامات مورد نیاز پیش از این با پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان شناسی مطرح شده و در این زمینه در هماهنگی کامل هستیم ، گفت : نخست فعالیت های میدانی انجام می شوند و پس از آن مرمت و حفاظت به مرور در این تپه های تاریخی و براساس صحبت های بعدی انجام می شوند .
برطرف شدن مشکل دانشجویان باستان شناسی برای کارآموزی درسایت های تاریخیمحمد علی اکبری رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره این تفاهم نامه گفت : هدف اصلی برای امضای این تفاهم نامه این بود که گروه باستان شناسی این دانشگاه بتواند یک حوزه مطالعاتی در پهنه تهران داشته باشد و در بخش های مطالعاتی مختلف مطالعه کند .
او با اشاره به حضور مرحوم دکتر حسن کریمان ری شناس در دانشگاه شهید بهشتی گفت : او در پهنه شهر ری مطالعات کاملی را انجام داده بود ، اکنون اطلاعات او ما را به سمتِ مناسبی در پژوهش هایمان می برد .
به همین دلیل احساس کردیم با انتخاب پهنه باستان شناسی ری کار او را دنبال کنیم .
اکنون نیز تمرکز ما روی این حوزه و تپه میل به عنوان پایگاهی برای دانشگاه شهید بهشتی است .
وی تاکید کرد : این تفاهم نامه کمک می کند یکی از مشکلات گروه باستان شناسی این دانشگاه و دیگر دانشگاهها در عرصه های میدانی برای حضور دانشجویان در سایت های کاوش برطرف شود .