نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت : «سال 97 بودجه دانشگاه ها به صورت صددرصدی اختصاص داده نشد و این امر فعالیت دانشگاه ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
> رئیس دانشگاه خواجه نصیر گفت : «سال 97 بودجه دانشگاه ها به صورت صددرصدی اختصاص داده نشد و این امر فعالیت دانشگاه ها را با مشکل مواجه خواهد کرد .
» علی خاکی صدیق در گفت وگو با مهر بیان کرد : «به صورت میانگین حدود 83درصد بودجه دانشگاه ها در سال 97 اختصاص داده شد که عدم اختصاص کامل بودجه ، تمامی دانشگاه ها را ازجمله دانشگاه خواجه نصیر با مشکل مواجه خواهد کرد .
» او عنوان کرد : «به دلیل عدم تخصیص کامل بودجه بسیاری از پرداخت های دانشگاه خواجه نصیر با مشکل مواجه شده است .
» رئیس دانشگاه خواجه نصیر اظهار داشت : «همچنین پرداخت های دانشگاه به پیمانکاران نیز باقی مانده است .
» خاکی صدیق تاکید کرد : «رئیس سازمان برنامه وبودجه قول هایی درخصوص تامین اعتبارات دانشگاه ها داده است اما با توجه به اینکه در سال جدید قرار گرفته ایم هنوز مشخص نیست این سازوکار به چه صورت محقق خواهد شد . »