نمایش خبر
روزنامه آفرینش
> رئیس دانشگاه خواجه نصیر در خصوص آخرین وضعیت تجمیع ساختمان های این دانشگاه گفت : برای آغاز این پروژه نیازمند کمک 150 میلیارد تومانی دولت هستیم .
> رئیس دانشگاه خواجه نصیر در خصوص آخرین وضعیت تجمیع ساختمان های این دانشگاه گفت : برای آغاز این پروژه نیازمند کمک 150 میلیارد تومانی دولت هستیم .
علی خاکی صدیق در گفتگو با مهر گفت : مجوز فروش بخشی از زمین های وزارت دفاع به دانشگاه باید از سوی مقام معظم رهبری صادر شود که این مجوز صادر و اقدامات اولیه در ستاد کل نیروهای مصلح در حال انجام است .
وی افزود : قرار است دانشگاه خواجه نصیر در بخشی از زمین های وزارت دفاع در شرق تهران تجمیع شوند .
رئیس دانشگاه خواجه نصیر تأکید کرد : برای آغاز این پروژه باید مبلغ 150 میلیارد تومان از سوی دولت در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا بتوانیم مبایعه نامه این پروژه را با وزارت دفاع امضا کنیم .
خاکی صدیق گفت : مبلغ اولیه باید از سوی دولت به دانشگاه اختصاص یابد تا دانشگاه با فروش ساختمان های خود بتواند بودجه موردنیاز پروژه تجمیع را تأمین کند .