نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : «بیشترین تخلفات گزارش شده که در کمیسیون های مختلف درحال بررسی است ، درباره استفاده از متون دیگران بدون ارائه منبع و کپی کاری است.
> معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : «بیشترین تخلفات گزارش شده که در کمیسیون های مختلف درحال بررسی است ، درباره استفاده از متون دیگران بدون ارائه منبع و کپی کاری است .
» مسعود برومند در گفت وگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت آیین نامه مقابله با تقلب علمی گفت : «در کمیسیون علمی دولت ، دو جلسه درمورد این آیین نامه مذکور بحث شده و به زودی نهایی و به هیات دولت ارسال می شود .
» او ادامه داد : «براساس ساختار آیین نامه مذکور کمیته ای پیش بینی شده که با توجه به نوع تخلفی که اساتید یا دانشجویان انجام دهند ، تصمیم گیری می کند .
» معاون پژوهشی وزیر علوم درباره اینکه اخراج اساتید یا دانشجویان نیز درصورت تخلف در این آیین نامه پیش بینی شده است یا خیر ، گفت : «اگر اقدام خیلی جدی صورت بگیرد ، اخراج هم پیش بینی شده است .
» او درباره ارائه گزارش تقلب و تخلف علمی افزود : «تاکنون چند مورد گزارش شده که به کمیسیون ها و کمیته های مربوطه ارجاع داده ایم و همگی درحال بررسی است . »