نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : «این سازمان تاکنون به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور تسهیلات مختلف ارائه کرده است.
> رئیس سازمان امور دانشجویان گفت : «این سازمان تاکنون به 54 هزار و 670 نفر از دانشجویان خارج از کشور تسهیلات مختلف ارائه کرده است .
» مجتبی صدیقی گفت : «تعداد دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، به 27 هزار و 500 نفر رسیده است .
» وی با اشاره به آمار دانشجویان دکتری که از فرصت های تحقیقاتی بهره برده اند ، ادامه داد : «هزار و 118 نفر از دانشجویان دکتری داخلی در سال 1397 از امکان فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت خارج و داخل استفاده کرده اند .
» او عنوان کرد : «عملیاتی سازی سامانه «سجاد» در بخش دانشجویان بین المللی ، هدفمند کردن پذیرش دانشجویان غیرایرانی در رشته های اولویت دار ، تمرکززدایی امور کنسولی و آموزشی ، پذیرش دانشجوی خارجی در مناطق آزاد ، طراحی و به کارگیری سامانه الکترونیک ، نظارت مستمر و ارزیابی مراکز زبان فارسی ، بازنگری شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور با توجه به سیاست های جدید بانک مرکزی و مشکلات اعتباری ارزی و ریالی ، ارائه تسهیلات مختلف دانشجویی از طریق سامانه «تاک» و ثبت پایان نامه ها و رساله های تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور در سامانه ایرانداک ازجمله فعالیت های انجام شده در این سازمان به شمار می رود . »