نمایش خبر
دنیای اقتصاد
> مهر : معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : بیشترین تخلفات گزارش شده که در کمیسیون های مختلف درحال بررسی است ، درباره استفاده از متون دیگران بدون ارائه منبع و کپی کاری است .
مسعود برومند با اشاره به آخرین وضعیت آیین نامه مقابله با تقلب علمی گفت : در کمیسیون علمی دولت ، دو جلسه در مورد این آیین نامه مذکور بحث شده و به زودی نهایی و به هیات دولت ارسال می شود .
وی ادامه داد : براساس ساختار آیین نامه مذکور کمیته ای پیش بینی شده و با توجه به نوع تخلفی که استادان یا دانشجویان انجام دهند ، تصمیم گیری می کند .
معاون پژوهشی وزیر علوم درباره اینکه اخراج استادان یا دانشجویان نیز در صورت تخلف در این آیین نامه پیش بینی شده است یا خیر گفت : اگر اقدام خیلی جدی صورت بگیرد اخراج هم پیش بینی شده است .
وی درباره ارائه گزارش تقلب و تخلف علمی افزود : تا کنون چند مورد گزارش شده که به کمیسیون ها و کمیته های مربوطه ارجاع داده ایم که درحال بررسی است .
> اپیدمی کپی کاری در دانشگاه ها مهر : معاون پژوهشی وزارت علوم گفت : بیشترین تخلفات گزارش شده که در کمیسیون های مختلف درحال بررسی است ، درباره استفاده از متون دیگران بدون ارائه منبع و کپی کاری است .
مسعود برومند با اشاره به آخرین وضعیت آیین نامه مقابله با تقلب علمی گفت : در کمیسیون علمی دولت ، دو جلسه در مورد این آیین نامه مذکور بحث شده و به زودی نهایی و به هیات دولت ارسال می شود .
وی ادامه داد : براساس ساختار آیین نامه مذکور کمیته ای پیش بینی شده و با توجه به نوع تخلفی که استادان یا دانشجویان انجام دهند ، تصمیم گیری می کند .
معاون پژوهشی وزیر علوم درباره اینکه اخراج استادان یا دانشجویان نیز در صورت تخلف در این آیین نامه پیش بینی شده است یا خیر گفت : اگر اقدام خیلی جدی صورت بگیرد اخراج هم پیش بینی شده است .
وی درباره ارائه گزارش تقلب و تخلف علمی افزود : تا کنون چند مورد گزارش شده که به کمیسیون ها و کمیته های مربوطه ارجاع داده ایم که درحال بررسی است .
این مطلب برایم مفید است 0 0 کلمات کلیدی : آیین نامه دولت وزارت علوم بینی کپی.