نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : «بیانیه گام دوم در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت ، لیکن در حوزه سیاستگذاری باید تقسیم کار صورت گیرد تا کارها منسجم تر انجام شود.
> دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : «بیانیه گام دوم در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت ، لیکن در حوزه سیاستگذاری باید تقسیم کار صورت گیرد تا کارها منسجم تر انجام شود .
» سعیدرضا عاملی ، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد : «باید چارچوب مفهومی مبتنی بر گام دوم تدوین شود تا مبنای تقسیم کار در حوزه سیاستگذاری قرار گیرد .
رهبر معظم انقلاب سه هدف را در این بیانیه مهم برجسته کرده اند؛ «خودسازی ، جامعه پردازی و تمدن سازی» که هرسه کلید حل بسیاری از مشکلات جامعه است .
» استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت : «جامعه پردازی واژه ای مختص ایشان است که تا به حال از آن استفاده نشده و لطافت های خاص خود را دارد .
» او افزود : «بیانیه را باید با اهداف کیفی علم و فناوری و فرهنگ کشور پوشش داد و از برخوردهای هیجانی پرهیز کرد .
ما نیاز به بازمهندسی رشته های دانشگاهی داریم تا حلال مسائل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی کشور باشند . »