نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> خنیفر ، رئیس دانشگاه فرهنگیان در نشست خبری به مناسبت میزبانی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به سوال یکی از خبرنگاران درمورد جذب غیرقانونی هیات علمی گفت : «اگر یک مورد از این جذب غیرقانونی را سراغ دارید ، به من معرفی کنید.
> خنیفر ، رئیس دانشگاه فرهنگیان در نشست خبری به مناسبت میزبانی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به سوال یکی از خبرنگاران درمورد جذب غیرقانونی هیات علمی گفت : «اگر یک مورد از این جذب غیرقانونی را سراغ دارید ، به من معرفی کنید .
تاکنون هیچ موردی از این دست پیدا نشده است ، اما آنچه بسیار است ، حرف و سخن و تهمت هایی است که دورادور در این باره گفته می شود .
» وی گفت : «در سال 96 غفلتی شده و جذب هیات علمی انجام نگرفته است ، ما امروز درصدد جبران این مساله هستیم و 400 ردیف هیات علمی گرفته ایم که این رقم تا 1404 به 2080 نفر خواهد رسید .
» رئیس دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران پیرامون فیلم پخش شده از مدارس مختلف و نسبت معلمان آنها با معلمان تربیت شده دانشگاه فرهنگیان ، گفت : «درحال حاضر 110 هزار مدرسه در ایران وجود دارد که این رقم هم رقم بالایی است و هم پراکندگی بالایی دارد و کنترل تمام این مدارس با هم کار ساده ای نیست . »