نمایش خبر
روزنامه آوای خراسان جنوبی
> حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش اسبق با اشاره به نامه نگاری و جلسه با وزیر علوم درباره تعویق زمان برگزاری کنکور ، می گوید کنکور را به جای 14 تیر ، 14 مرداد برگزار کنند .
> حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش اسبق با اشاره به نامه نگاری و جلسه با وزیر علوم درباره تعویق زمان برگزاری کنکور ، می گوید کنکور را به جای 14 تیر ، 14 مرداد برگزار کنند .