نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> محمدرضا آهنچیان در گفت وگو با «ایرنا» گفت : «براساس آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکتری تخصصی ، بازرسانی متشکل از یک کارشناس خبره از کارگروه های تخصصی معاونت آموزشی وزارت علوم ، دو نفر از هیات نظارت استانی و دانشگاه مقصد برای ارزیابی از کیفیت دوره های دکتری ، به دانشگاه ها می روند.
> محمدرضا آهنچیان در گفت وگو با «ایرنا» گفت : «براساس آیین نامه راه اندازی و ارزشیابی دوره های دکتری تخصصی ، بازرسانی متشکل از یک کارشناس خبره از کارگروه های تخصصی معاونت آموزشی وزارت علوم ، دو نفر از هیات نظارت استانی و دانشگاه مقصد برای ارزیابی از کیفیت دوره های دکتری ، به دانشگاه ها می روند .
» او افزود : «دانشگاه هایی که از سال 96 اقدام به راه اندازی دوره های دکتری کرده اند ، شامل این ارزشیابی نمی شوند .
» به گفته این مسئول وزارت علوم ، دوره هایی که بین سه تا پنج سال از راه اندازی آنها گذشته است ، در این بازرسی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ تمام دانشگاه های مستقر در تهران و سطح کشور یا به عبارتی تمام زیرنظام های آموزش عالی در این ارزیابی ، بازرسی می شوند .
گفتنی است ، دانشگاه هایی که درخواست مجوز دوره جدید دکتری دارند ، باید استانداردهای آموزش عالی مانند امکانات و تجهیزات رشته مورد نظر ، تامین اعضای هیات علمی همچنین تجهیز برخی نرم افزارها مثل کتابخانه الکترونیکی متناسب با رشته را رعایت کنند .
در صورتی که دانشگاهی صلاحیت ادامه برگزاری دوره دکتری را نداشته باشد ، مجوز پذیرش دانشجو از آن دانشگاه سلب می شود . »