نمایش خبر
روزنامه فرهیختگان
> عبدالحمید علیزاده ، مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان درخصوص عملکرد این سازمان گفت : «امسال 10 دانشگاه به جمع دانشگاه های میزبان دانشجوی بین المللی اضافه شدند که تعداد دانشگاه های ما از 25 به 35 دانشگاه ارتقا پیدا کرد.
> عبدالحمید علیزاده ، مدیر کل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان درخصوص عملکرد این سازمان گفت : «امسال 10 دانشگاه به جمع دانشگاه های میزبان دانشجوی بین المللی اضافه شدند که تعداد دانشگاه های ما از 25 به 35 دانشگاه ارتقا پیدا کرد .
» او درخصوص تعداد دانشجویان خارجی در کشور گفت : «حدود 28هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم در حال تحصیل هستند ، هشت هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی و سه هزار دانشجوی خارجی تحت پوشش وزارت بهداشت هستند .
» مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان تصریح کرد : «قریب به 40هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند و اگر این تعداد با دستور و تکلیفی که در برنامه ششم توسعه کشور دیده می شود مقایسه شود ، ما می توانیم اعلام کنیم که نه تنها مطابق برنامه پیش رفته ایم بلکه در سال دوم برنامه که سال جاری است جلوتر هستیم .
» علیزاده درباره گستردگی رشته های موردتقاضای دانشجویان خارجی گفت : «در حال حاضر می توان رسما عنوان کرد که تقریبا در تمامی رشته هایی که یک فرد خارجی مجاز به تحصیل در آن است ، دانشجوی خارجی داریم . »