نمایش خبر
خراسان
> شاید فکر کنید تصویری که در بالا می بینید متعلق است به یک میز شیرینی فروشی ولی این عکس میز دفاع از پایان نامه یک دانشجو است.
> شاید فکر کنید تصویری که در بالا می بینید متعلق است به یک میز شیرینی فروشی ولی این عکس میز دفاع از پایان نامه یک دانشجو است .
تصویری که واکنش و حیرت کاربران فضای مجازی را به همراه داشت .
کاربری که خودش برای دفاع از پایان نامه بساطی این چنینی چیده بوده نوشت : «استاد به خاطر کم بودن شیرینی خامه ای در جلسه دفاع نمره بهم کم داد .
» کاربر دیگری نوشت : «قشنگ دفاع بعضی پایان نامه ها به خاله بازی تبدیل شده .
» کاربری هم که از دوستداران این بریز و بپاش ها بود مدعی شد : « برای شماهایی که نمی دونید : جلسه دفاع دو دسته داور داره؛ یک دسته استادانی که به محتوای علمی و قدرت بیان پایان نامه نمره میدن و یک دسته ما دانشجویانی که به محتوای شیرینی ها و قدرت پذیرایی جلسه نمره می دیم . »