نمایش خبر
خبر جنوب
11:54
> رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز از موفقیت د انشجویان این موسسه د ر جشنواره ورزش های همگانی د انشجویان د انشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر د اد و گفت : مسابقات ورزشی د انشجویان د ختر د ر سه رشته «د ارت» ، «آماد گی جسمانی» و «هفت سنگ» د ر روزهای پنجم و ششم و مسابقات د انشجویان پسر نیز د ر روز سیزد هم ارد یبهشت ماه جاری به میزبانی شهر شیراز برگزار شد.
> رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز از موفقیت د انشجویان این موسسه د ر جشنواره ورزش های همگانی د انشجویان د انشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور خبر د اد و گفت : مسابقات ورزشی د انشجویان د ختر د ر سه رشته «د ارت» ، «آماد گی جسمانی» و «هفت سنگ» د ر روزهای پنجم و ششم و مسابقات د انشجویان پسر نیز د ر روز سیزد هم ارد یبهشت ماه جاری به میزبانی شهر شیراز برگزار شد .
محمد جواد جوانمرد ی با بیان اینکه این د وره از رقابت ها از سطح کیفی مناسبی برخورد ار بود و د انشجویان رقابت جد ی و سنگینی را از سرگذراند ند ، اظهارد اشت : د ر پایان این جشنواره ورزشی خانم ها فاطمه پژمان و زهرا اکبری د ر رشته «د ارت» ، خانم ها حوریه معارف ، معصومه رحیمی و مرضیه نهاوند ی د ر «رشته آماد گی جسمانی» و خانم ها حد یث نصیری و پروانه زارع گلستانی د ر رشته «هفت سنگ» موفق به کسب عناوین برتر شد ند .
به گفته وی ، د ر رشته د ارت پسران نیز آقایان مهران صیفی و علی کمالی از موسسه آموزش عالی پاسارگاد شرکت کرد ند و رتبه های برتر را به خود اختصاص د اد ند .
رییس موسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز با تبریک به د انشجویان ورزشکار این موسسه و تقد یر از تلاش آنها ، گفت : د ر این جشنواره خانم مهسا یاغی کش مربیگری د ختران و آقای میلاد عزیزی مربیگری پسران را به عهد ه د اشته اند .
جوانمرد ی د ر بخش د یگری از سخنان خود از آغاز ثبت نام بد ون کنکور این موسسه خبر د اد و گفت : فارغ التحصیلان د وره متوسطه و علاقمند ان به تحصیل د ر رشته های فنی و مهند سی می توانند تا هفته اول شهریورماه سال جاری با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت نام د ر رشته های مهند سی انرژی ، برق ، مهند سی پزشکی ، عمران ، کامپیوتر ، مهند سی معماری ، مکانیک و نقشه برد اری د ر مقطع کارشناسی و کارد انی فنی جوشکاری موسسه پاسارگاد اقد ام کنند .
/انتهای متن/.